Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2159(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0099/2011

Debatter :

PV 12/05/2011 - 9
CRE 12/05/2011 - 9

Omröstningar :

PV 12/05/2011 - 12.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0231

Protokoll
Torsdagen den 12 maj 2011 - Strasbourg

9. Unga på väg - En ram för att förbättra de europeiska utbildningssystemen - Inlärning i tidig ålder - De kulturella dimensionerna av EU:s yttre åtgärder - Att ta tillvara potentialen i den kulturella och den kreativa sektorn - Sarajevo som europeisk kulturhuvudstad 2014 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om Unga på väg – en ram för att förbättra Europas utbildningssystem [2010/2307(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Milan Zver (A7-0169/2011)

Betänkande om inlärning i tidig ålder i Europeiska unionen [2010/2159(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Mary Honeyball (A7-0099/2011)

Betänkande om de kulturella dimensionerna av EU:s yttre åtgärder [2010/2161(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Marietje Schaake (A7-0112/2011)

Betänkande om att ta tillvara potentialen i den kulturella och den kreativa sektorn [2010/2156(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0143/2011)

Muntlig fråga (O-000061/2011) från Doris Pack för utskottet CULT, till kommissionen: Sarajevo som Europeisk kulturhuvudstad 2014 (B7-0215/2011).

Milan Zver, Mary Honeyball och Marietje Schaake redogjorde för sina betänkanden.

Doris Pack utvecklade den muntliga frågan.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen).

Talare: William (The Earl of) Dartmouth (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Jutta Steinruck (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Karima Delli (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Ivo Belet (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Oldřich Vlasák (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Cecilia Wikström (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Marco Scurria för PPE-gruppen, Katarína Neveďalová för S&D-gruppen, Hannu Takkula för ALDE-gruppen, Emma McClarkin för ECR-gruppen, Oriol Junqueras Vies för Verts/ALE-gruppen, Rui Tavares för GUE/NGL-gruppen, Giancarlo Scottà för EFD-gruppen, Dimitar Stoyanov, grupplös, Alajos Mészáros, Knut Fleckenstein, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat, Juozas Imbrasas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia Costa, Liam Aylward, Kay Swinburne, Helga Trüpel, Paul Murphy, Derek Roland Clark, Marielle Gallo och Maria Badia i Cutchet, Marietje Schaake, Paweł Robert Kowal, Heinz K. Becker, Cătălin Sorin Ivan, Ivo Vajgl, Valdemar Tomaševski, Anna Záborská, Chrysoula Paliadeli, Sabine Verheyen, Barbara Matera, Olga Sehnalová, Roberta Angelilli, Nessa Childers, Piotr Borys, Monika Smolková, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom, Emine Bozkurt och Kinga Göncz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Francisco José Millán Mon, Wojciech Michał Olejniczak, João Ferreira, Nikolaos Salavrakos, Andrew Henry William Brons, Damien Abad, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Joanna Katarzyna Skrzydlewska och Evelyn Regner.

Talare: Androulla Vassiliou, Milan Zver, Mary Honeyball, Marietje Schaake och Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Doris Pack, för utskottet CULT, om Sarajevo som Europeisk kulturhuvudstad 2014 (B7-0281/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.1 i protokollet av den 12.5.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy