Zoznam 
Zápisnica
PDF 265kWORD 246k
Štvrtok, 12. mája 2011 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 4.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 5.Kríza v európskom sektore rybolovu spôsobená nárastom cien ropy (predložené návrhy uznesení)
 6.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Mauritániou (predložené návrhy uznesení)
 7.Verejné obstarávanie (predložené návrhy uznesení)
 8.Predložené dokumenty
 9.Mládež v pohybe – rámec na skvalitnenie európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy - Vzdelávanie v ranom detstve - Kultúrne rozmery vonkajšej činnosti EÚ - Uvoľnenie potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu - Sarajevo ako Európske hlavné mesto kultúry v roku 2014 (rozprava)
 10.Vyhlásenie predsedníctva
 11.Vyčistenie Európy a akcia Let’s do it World 2012 (písomné vyhlásenie)
 12.Hlasovanie
  
12.1.Mládež v pohybe – rámec na skvalitnenie európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.2.Vzdelávanie v ranom detstve (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.3.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Mauritániou (hlasovanie)
  
12.4.Verejné obstarávanie (hlasovanie)
  
12.5.Kríza v európskom sektore rybolovu spôsobená nárastom cien ropy (hlasovanie)
  
12.6.Preskúmanie iniciatívy „Small Business Act“ (hlasovanie)
  
12.7.Únia inovácií: transformácia Európy pre svet po kríze (hlasovanie)
  
12.8.Dohovor ILO doplnený odporúčaním o pracovníkoch v domácnosti (hlasovanie)
  
12.9.Odolnosť voči antibiotikám (hlasovanie)
  
12.10.Kultúrne rozmery vonkajšej činnosti EÚ (hlasovanie)
  
12.11.Uvoľnenie potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (hlasovanie)
  
12.12.Sarajevo ako Európske hlavné mesto kultúry v roku 2014 (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
16.1.Srí Lanka: opatrenia v nadväznosti na správu OSN
  
16.2.Azerbajdžan
  
16.3.Bielorusko
 17.Hlasovanie
  
17.1.Srí Lanka: opatrenia v nadväznosti na správu OSN (hlasovanie)
  
17.2.Azerbajdžan (hlasovanie)
  
17.3.Bielorusko (hlasovanie)
 18.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 19.Zloženie výborov a delegácií
 20.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)
 21.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 22.Termíny nasledujúcich rokovaní
 23.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vyčistenie Európy a akcia Let’s do it World 2012


PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Vyhlásenie predsedníctva

Predseda vystúpil s krátkym vyhlásením k zemetraseniu, ktoré včera postihlo španielske mesto Lorca (Murcia), a uviedol, že predseda Parlamentu vyjadrí rodinám obetí solidaritu a sústrasť.


3. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity

Riaditeľ úradu prokurátora vo Viedni zaslal prostredníctvom Stáleho zastúpenia Rakúskej republiky pri Európskej únii predsedovi žiadosť o to, aby Hans-Peter Martin bol zbavený poslaneckej imunity v rámci súdneho konania, ktoré prebieha na tejto prokuratúre.

V súlade s čl. 6 ods. 2 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


4. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 48 rokovacieho poriadku)

výbor AFCO

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Déclarations unilatérales au procès-verbal des sessions du Conseil (2011/2090(INI))

výbor AFET

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. The freedom of press and media in the world (2011/2081(INI))
(stanovisko: DEVE)

výbor CONT

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. The Budgetary Control of EU Humanitarian Aid Managed by ECHO (2011/2073(INI))
(stanovisko: DEVE)

výbor CULT

- Boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky (2011/2088(INI))
(stanovisko: EMPL)

- Európsky rozmer v športe (2011/2087(INI))
(stanovisko: FEMM, ENVI, EMPL, JURI, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

výbor ECON

- Budúcnosť DPH (2011/2082(INI))
(stanovisko: ITRE, JURI, CONT, IMCO)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. The European Semester for economic policy coordination (2011/2071(INI))
(stanovisko: FEMM, CULT, ENVI, BUDG, ITRE, IMCO, REGI, EMPL)

výbor ENVI

- Európa efektívne využívajúca zdroje (2011/2068(INI))
(stanovisko: PECH, AGRI, ITRE, INTA, TRAN, REGI)

výbor FEMM

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Situation of women approaching retirement age (2011/2091(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor IMCO

- Proces vzájomného hodnotenia ustanovený v smernici o službách (2011/2085(INI))
(stanovisko: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, REGI)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Online Gambling in the Internal Market (2011/2084(INI))
(stanovisko: CULT, ITRE, JURI, ECON)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Modernisation of Customs (2011/2083(INI))
(stanovisko: CONT, INTA)

výbor ITRE

- Otázky bezpečnosti prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori (2011/2072(INI))
(stanovisko: EMPL, JURI, ENVI)

výbor JURI

- Na ceste k jednotnému európskemu prístupu v oblasti kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu (2011/2089(INI))
(stanovisko: ITRE, ECON, IMCO)

výbor LIBE

- Situácii v oblasti základných práv v Európskej únii (2010) (2011/2069(INI))

výbor PECH

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Fisheries restrictions and jurisdictional waters in the Mediterranean and Blac sea - ways for conflict resolution (2011/2086(INI))
(stanovisko: DEVE)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 48 ods. 2 rokovacieho poriadku) (článok 48 ods. 2 rokovacieho poriadku)

výbor EMPL

- Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta (2011/2067(INI))
(stanovisko: FEMM, CULT, ITRE, REGI)

Pridružené výbory

výbor ECON

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. The European Semester for economic policy coordination (2011/2071(INI))
(stanovisko: FEMM, CULT, ENVI, BUDG, ITRE, IMCO, REGI)
Pridružené výbory ECON, EMPL
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 5.5.2011)

výbor ITRE

- Otázky bezpečnosti prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori (2011/2072(INI))
(stanovisko: EMPL, JURI)
Pridružené výbory ITRE, ENVI
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 7.4.2011)

výbor LIBE

- Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely sezónneho zamestnania (KOM(2010)0379 - C7-0180/2010 - 2010/0210(COD))
(stanovisko: FEMM)
Pridružené výbory LIBE, EMPL
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 5.5.2011)

- Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu (KOM(2010)0378 - C7-0179/2010 - 2010/0209(COD))
(stanovisko: FEMM)
Pridružené výbory LIBE, EMPL
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 5.5.2011)

Pridelenie výborom

výbor DEVE

- Stav vykonávania Stratégie EÚ pre Strednú Áziu (2011/2008(INI))
pridelené gestorský výbor: AFET
stanovisko: DEVE, INTA.


5. Kríza v európskom sektore rybolovu spôsobená nárastom cien ropy (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000096/2011), ktorú položili João Ferreira a Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Kríza v odvetví rybolovu v dôsledku zvýšenia cien palív (B7-0306/2011);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000101/2011), ktorú položili Alain Cadec, Antonello Antinoro, Jim Higgins, Jarosław Leszek Wałęsa, Maria do Céu Patrão Neves, Werner Kuhn, Ioannis A. Tsoukalas, Crescenzio Rivellini, Rareş-Lucian Niculescu, Vito Bonsignore a Salvador Garriga Polledo v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Kríza v európskom sektore rybolovu spôsobená nárastom cien ropy (B7-0307/2011);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000102/2011), ktorú položili Philippe de Villiers a Juozas Imbrasas v mene skupiny EFD, pre Komisiu: Kríza v európskom sektore rybolovu ako dôsledok zvyšovania cien ropy (B7-0308/2011);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000106/2011), ktorú položila Britta Reimers v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Kríza v európskom sektore rybolovu spôsobená nárastom cien ropy (B7-0310/2011);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000107/2011), ktorú položili Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Luis Manuel Capoulas Santos, Estelle Grelier, Iliana Malinova Iotova, Guido Milana, Ulrike Rodust, Antolín Sánchez Presedo a Catherine Trautmann v mene skupiny S&D, pre Komisiu: Rastúce ceny ropy a podpora pre rybárov (B7-0311/2011);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000113/2011), ktorú položila Isabella Lövin v mene skupiny Verts/ALE, pre Komisiu: Kríza v európskom sektore rybolovu spôsobená nárastom cien ropy (B7-0313/2011)

Rozprava sa konala 9. mája 2011 (bod 17 zápisnice zo dňa 9.5.2011).

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 115 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Alain Cadec, Antonello Antinoro, Jarosław Leszek Wałęsa, Maria do Céu Patrão Neves, Jim Higgins, Ioannis A. Tsoukalas, Rareş-Lucian Niculescu, Crescenzio Rivellini, Werner Kuhn a Vito Bonsignore v mene skupiny PPE, o kríze v európskom odvetví rybného hospodárstva v dôsledku zvýšenia cien ropy (B7-0297/2011);

- Philippe de Villiers a Juozas Imbrasas v mene skupiny EFD, o kríze v európskom odvetví rybného hospodárstva v dôsledku zvýšenia cien ropy (B7-0298/2011);

- Marek Józef Gróbarczyk v mene skupiny ECR, o kríze v európskom odvetví rybného hospodárstva v dôsledku zvýšenia cien ropy (B7-0299/2011);

- Britta Reimers v mene skupiny ALDE, o kríze v európskom odvetví rybného hospodárstva v dôsledku zvýšenia cien ropy (B7-0300/2011);

- Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda a Jean-Paul Besset v mene skupiny Verts/ALE, o kríze v európskom odvetví rybného hospodárstva v dôsledku zvýšenia cien ropy (B7-0321/2011);

- Ulrike Rodust v mene skupiny S&D, o kríze v európskom odvetví rybného hospodárstva v dôsledku zvýšenia cien ropy (B7-0322/2011);

- João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer a Elie Hoarau v mene skupiny GUE/NGL, o kríze v európskom odvetví rybného hospodárstva v dôsledku zvýšenia cien ropy (B7-0323/2011).

Hlasovanie: bod 12.5 zápisnice zo dňa 12.5.2011.


6. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Mauritániou (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000038/2011), ktorú položila Carmen Fraga Estévez, v mene výboru PECH, pre Komisiu: Rokovania o obnove dohody v oblasti rybného hospodárstva medzi Európskou úniou a Mauritániou (B7-0018/2011)

Rozprava sa konala 7. marca 2011 (bod 19 zápisnice zo dňa 7.3.2011).

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 115 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Carmen Fraga Estévez v mene skupiny PPE, o obnove protokolu k Dohode o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mauritániou (B7-0193/2011);

- Ulrike Rodust v mene skupiny S&D, o rokovaniach o obnove protokolu k dohode o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mauritániou (B7-0194/2011);

- Isabella Lövin a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, o rokovaniach o obnove dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi EÚ a Mauritániou (B7-0195/2011);

- Carl Haglund v mene skupiny ALDE, o obnove protokolu k Dohode o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mauritániou (B7-0196/2011);

- João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, o dohode o partnerstve v odvetví rybolovu medzi Európskou úniou a Mauritániou (B7-0197/2011/rev.)

Hlasovanie: bod 12.3 zápisnice zo dňa 12.5.2011.


7. Verejné obstarávanie (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Verejné obstarávanie

Rozprava sa konala 6. apríla 2011 (bod 4 zápisnice zo dňa 6.4.2011 a bod 6 zápisnice zo dňa 6.4.2011).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Andreas Schwab, Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Frank Engel, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin, Constance Le Grip, Konstantinos Poupakis, Zuzana Roithová v mene skupiny PPE, Evelyne Gebhardt, Bernadette Vergnaud v mene skupiny S&D, Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi v mene skupiny ALDE, Malcolm Harbour v mene skupiny ECR, Heide Rühle v mene skupiny Verts/ALE, o rovnakom prístupe na trhy verejného sektora v EÚ a v tretích krajinách a o revízii právneho rámca v oblasti verejného obstarávania vrátane koncesií (B7-0284/2011);

- Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong, Thomas Händel v mene skupiny GUE/NGL, o verejnom obstarávaní (B7-0285/2011).

Hlasovanie: bod 12.4 zápisnice zo dňa 12.5.2011.


8. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty

Rady a Komisie:

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber, Dánsko) (KOM(2011)0258 - C7-0112/2011 - 2011/2092(BUD))

pridelené

gestorský :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard, Dánsko) (KOM(2011)0251 - C7-0114/2011 - 2011/2093(BUD))

pridelené

gestorský :

BUDG

stanovisko :

EMPL


9. Mládež v pohybe – rámec na skvalitnenie európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy - Vzdelávanie v ranom detstve - Kultúrne rozmery vonkajšej činnosti EÚ - Uvoľnenie potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu - Sarajevo ako Európske hlavné mesto kultúry v roku 2014 (rozprava)

Správa o Mládeži v pohybe: rámci na skvalitnenie európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy [2010/2307(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca Milan Zver (A7-0169/2011)

Správa o vzdelávaní v ranom detstve v Európskej únii [2010/2159(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa Mary Honeyball (A7-0099/2011)

Správa o kultúrnych rozmeroch vonkajšej činnosti EÚ [2010/2161(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa Marietje Schaake (A7-0112/2011)

Správa k uvoľneniu potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu [2010/2156(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0143/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000061/2011), ktorú položila Doris Pack, v mene výboru CULT, pre Komisiu: Sarajevo ako Európske hlavné mesto kultúry v roku 2014 (B7-0215/2011).

Milan Zver, Mary Honeyball a Marietje Schaake uviedli svoje správy.

Doris Pack rozvinula otázku na ústne zodpovedanie.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid uviedla správu.

V rozprave vystúpila Androulla Vassiliou (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: William (The Earl of) Dartmouth ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Jutta Steinruck (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Karima Delli (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Ivo Belet (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Oldřich Vlasák (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Cecilia Wikström (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Marco Scurria v mene skupiny PPE, Katarína Neveďalová v mene skupiny S&D, Hannu Takkula v mene skupiny ALDE, Emma McClarkin v mene skupiny ECR, Oriol Junqueras Vies v mene skupiny Verts/ALE, Rui Tavares v mene skupiny GUE/NGL, Giancarlo Scottà v mene skupiny EFD, nezaradený poslanec Dimitar Stoyanov, Alajos Mészáros, Knut Fleckenstein, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat, Juozas Imbrasas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia Costa, Liam Aylward, Kay Swinburne, Helga Trüpel, Paul Murphy, Derek Roland Clark, Marielle Gallo a Maria Badia i Cutchet, Marietje Schaake, Paweł Robert Kowal, Heinz K. Becker, Cătălin Sorin Ivan, Ivo Vajgl, Valdemar Tomaševski, Anna Záborská, Chrysoula Paliadeli, Sabine Verheyen, Barbara Matera, Olga Sehnalová, Roberta Angelilli, Nessa Childers, Piotr Borys, Monika Smolková, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom, Emine Bozkurt a Kinga Göncz.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Francisco José Millán Mon, Wojciech Michał Olejniczak, João Ferreira, Nikolaos Salavrakos, Andrew Henry William Brons, Damien Abad, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Joanna Katarzyna Skrzydlewska a Evelyn Regner.

Vystúpili: Androulla Vassiliou, Milan Zver, Mary Honeyball, Marietje Schaake a Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Návrh uznesenia predložený v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Doris Pack, v mene výboru CULT, o Sarajeve ako Európskom hlavnom meste kultúry na rok 2014 (B7-0281/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.1 zápisnice zo dňa 12.5.2011.


PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

10. Vyhlásenie predsedníctva

Predseda sa vrátil k vyhláseniu, s ktorým dopoludnia vystúpil Miguel Angel Martínez Martínez (podpredseda), k zemetraseniu v meste Lorca (Murcia) a v mene Parlamentu vyjadril sústrasť rodinám obetí.

V rozprave vystúpila Cristina Gutiérrez-Cortines.

Parlament si uctil pamiatku minútou ticha.


11. Vyčistenie Európy a akcia Let’s do it World 2012 (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie 0003/2011, ktoré predložili poslanci Romana Jordan Cizelj, Ana Gomes, Corinne Lepage, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė a Indrek Tarand o vyčistení Európy a akcii Let’s do it World 2012, bolo 11. mája 2011 podpísané väčšinou všetkých poslancov Parlamentu a bude následne, v súlade s čl. 123 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku, postúpené svojim adresátom a uverejnené, spolu s uvedením mien podpísaných poslancov (pozri prílohu 1), v textoch prijatých na tomto rokovaní (P7_TA-PROV(2011)0245).

Vystúpili títo poslanci: Romana Jordan Cizelj a Indrek Tarand.


12. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


12.1. Mládež v pohybe – rámec na skvalitnenie európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o Mládeži v pohybe: rámci na skvalitnenie európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy [2010/2307(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca Milan Zver (A7-0169/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0230)


12.2. Vzdelávanie v ranom detstve (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o vzdelávaní v ranom detstve v Európskej únii [2010/2159(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa Mary Honeyball (A7-0099/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0231)


12.3. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Mauritániou (hlasovanie)

Rozprava sa konala 7. marca 2011 (bod 19 zápisnice zo dňa 7.3.2011).

Návrhy uznesenia boli oznámené 12. mája 2011 (bod 6 zápisnice zo dňa 12.5.2011).

Návrhy uznesenia B7-0193/2011, B7-0194/2011, B7-0195/2011, B7-0196/2011 a B7-0197/2011/rev

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0193/2011

(nahrádzajúci B7-0193/2011, B7-0194/2011, B7-0195/2011, B7-0196/2011 a B7-0197/2011/rev):

podaný týmito poslancami:

Carmen Fraga Estévez v mene skupiny PPE,

Ulrike Rodust v mene skupiny S&D,

Carl Haglund v mene skupiny ALDE,

Isabella Lövin v mene skupiny Verts/ALE,

João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL

Prijatý (P7_TA(2011)0232)


12.4. Verejné obstarávanie (hlasovanie)

Rozprava sa konala 6. apríla 2011 (bod 4 zápisnice zo dňa 6.4.2011 a bod 6 zápisnice zo dňa 6.4.2011).

Návrhy uznesenia boli oznámené 12. mája 2011 (bod 7 zápisnice zo dňa 12.5.2011).

Návrhy uznesenia B7-0284/2001 a B7-0285/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA B7-0284/2001

Prijatý (P7_TA(2011)0233)

(Návrh uznesenia B7-0285/2011 sa stal bezpredmetným.)


12.5. Kríza v európskom sektore rybolovu spôsobená nárastom cien ropy (hlasovanie)

Rozprava sa konala 9. mája 2011 (bod 17 zápisnice zo dňa 9.5.2011).

Návrhy uznesenia boli oznámené 12. mája 2011 (bod 5 zápisnice zo dňa 12.5.2011).

Návrhy uznesenia B7-0297/2001, B7-0298/2011, B7-0299/2011, B7-0300/2011, B7-0321/2011, B7-0322/2011 a B7-0323/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0297/2011

(nahrádzajúci B7-0297/2001, B7-0298/2011, B7-0299/2011, B7-0322/2011 a B7-0323/2011):

podaný týmito poslancami:

Alain Cadec v mene skupiny PPE,

Ulrike Rodust v mene skupiny S&D,

Marek Józef Gróbarczyk v mene skupiny ECR,

João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL,

Philippe de Villiers, Juozas Imbrasas a Bastiaan Belder v mene skupiny EFD

Prijatý (P7_TA(2011)0234)

(Návrhy uznesenia B7-0300/2011 a B7-0321/2011 sa stali bezpredmetnými.)


12.6. Preskúmanie iniciatívy „Small Business Act“ (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0286/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0235)

Vystúpenie

Niki Tzavela predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 9, ktorý bol prijatý.


12.7. Únia inovácií: transformácia Európy pre svet po kríze (hlasovanie)

Správa o Únii inovácií: transformácia Európy pre svet po kríze [2010/2245(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Judith A. Merkies (A7-0162/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0236)

Vystúpenie

Silvia-Adriana Ţicău Zdôraznila význam pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1.


12.8. Dohovor ILO doplnený odporúčaním o pracovníkoch v domácnosti (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0296/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0237)


12.9. Odolnosť voči antibiotikám (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0295/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0238)


12.10. Kultúrne rozmery vonkajšej činnosti EÚ (hlasovanie)

Správa o kultúrnych rozmeroch vonkajšej činnosti EÚ [2010/2161(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa Marietje Schaake (A7-0112/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0239)


12.11. Uvoľnenie potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (hlasovanie)

Správa k uvoľneniu potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu [2010/2156(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0143/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0240)


12.12. Sarajevo ako Európske hlavné mesto kultúry v roku 2014 (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0281/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0241)


PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

13. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Milan Zver - A7-0169/2011

Salvatore Iacolino, Sergej Kozlík, Jarosław Kalinowski, Hannu Takkula, Daniel Hannan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Bernd Posselt a Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Správa: Mary Honeyball - A7-0099/2011

Jarosław Kalinowski, Hannu Takkula, Daniel Hannan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anna Záborská a Miroslav Mikolášik

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Mauritániou - RC-B7-0193/2011

Daniel Hannan

Kríza v európskom sektore rybolovu spôsobená nárastom cien ropy - RC-B7-0297/2011

Peter Jahr, Izaskun Bilbao Barandica a Seán Kelly

Preskúmanie iniciatívy „Small Business Act“ - B7-0286/2011

Miroslav Mikolášik, Gay Mitchell, ktorý tiež odpovedal na otázku, ktorú položili Reinhard Bütikofer, Hannu Takkula a Seán Kelly.

Správa: Judith A. Merkies - A7-0162/2011

Adam Bielan, Peter Jahr, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski a Lena Ek

Dohovor ILO doplnený odporúčaním o pracovníkoch v domácnosti - B7-0296/2011

Mitro Repo a Peter Jahr

Odolnosť voči antibiotikám - B7-0295/2011

Peter Jahr

Správa: Marietje Schaake - A7-0112/2011

Mitro Repo, Adam Bielan, Zbigniew Ziobro, Hannu Takkula a Jacek Olgierd Kurski

Správa: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid - A7-0143/2011

Hannu Takkula

Sarajevo ako Európske hlavné mesto kultúry v roku 2014 - B7-0281/2011

Hannu Takkula


14. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.15 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Libor ROUČEK
podpredseda

15. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


16. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bode 3 zápisnice zo dňa 10.5.2011 )


16.1. Srí Lanka: opatrenia v nadväznosti na správu OSN

Návrhy uznesenia B7-0324/2011, B7- 0325/2011, B7-0326/2011, B7-0327/2011, B7-0328/2011 a B7-0331/2011

Paul Murphy, Geoffrey Van Orden, Véronique De Keyser, Thomas Mann, Anneli Jäätteenmäki a Heidi Hautala uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Eija-Riitta Korhola v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, ktorá odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Charles Tannock a Geoffrey Van Orden, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Filip Kaczmarek, Claude Moraes a Laima Liucija Andrikienė.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Sari Essayah, George Sabin Cutaş, Graham Watson, Raül Romeva i Rueda a Charles Tannock.

V rozprave vystúpil László Andor (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 18.1 zápisnice zo dňa 12.5.2011.


16.2. Azerbajdžan

Návrhy uznesenia B7-0329/2011, B7-0330/2011, B7-0333/2011, B7-0335/2011, B7-0337/2011 a B7-0340/2011

Marie-Christine Vergiat, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Marietje Schaake a Ulrike Lunacek uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Eduard Kukan v mene skupiny PPE, Kristian Vigenin v mene skupiny S&D, Graham Watson v mene skupiny ALDE, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD a Sari Essayah.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Seán Kelly, Mitro Repo, Vytautas Landsbergis, Vasilica Viorica Dăncilă a Justas Vincas Paleckis.

V rozprave vystúpil László Andor (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 18.2 zápisnice zo dňa 12.5.2011.


16.3. Bielorusko

Návrhy uznesenia B7-0332/2011, B7-0334/2011, B7-0336/2011, B7-0338/2011, B7-0339/2011 a B7-0341/2011

Jiří Maštálka, Justas Vincas Paleckis, Cristian Dan Preda, Kristiina Ojuland, Michał Tomasz Kamiński a Raül Romeva i Rueda uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Jacek Protasiewicz v mene skupiny PPE, Mitro Repo v mene skupiny S&D, Leonidas Donskis v mene skupiny ALDE, Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR, Krisztina Morvai nezaradená poslankyňa, Bernd Posselt a Marek Henryk Migalski.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Eija-Riitta Korhola, Vasilica Viorica Dăncilă, Ulrike Lunacek, k vystúpeniu, ktoré predniesla Krisztina Morvai, Krisztina Morvai, Ulrike Lunacek, Martin Schulz, ktorý vystúpil proti vyhláseniam, ktoré predniesli Krisztina Morvai, Charles Tannock a Alfreds Rubiks.

V rozprave vystúpil László Andor (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 18.3 zápisnice zo dňa 12.5.2011.


17. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


17.1. Srí Lanka: opatrenia v nadväznosti na správu OSN (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0324/2011, B7-0325/2011, B7-0326/2011, B7-0327/2011 B7-0328/2011, B7-0331/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0324/2011

(nahrádzajúci B7-0324/2011, B7-0325/2011, B7-0326/2011, B7-0327/2011 B7-0328/2011, B7-0331/2011):

podaný týmito poslancami:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Michèle Striffler, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dominique Baudis, Bogusław Sonik a Agnès Le Brun v mene skupiny PPE,
Véronique De Keyser, Ana Gomes a Richard Howitt v mene skupiny S&D,
Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Alexandra Thein, Norica Nicolai a Jelko Kacin v mene skupiny ALDE,
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański a Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR,
Heidi Hautala, Karima Delli, Raül Romeva i Rueda a Frieda Brepoels v mene skupiny Verts/ALE,
Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2011)0242)

Vystúpenia:

Claude Moraes, ktorý predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 13, a Geoffrey Van Orden, ktorý vystúpil proti tomuto návrhu. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh nebol prijatý, pretože sa proti jeho prijatiu vyslovila viac než desatina prítomných poslancov.


17.2. Azerbajdžan (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0329/2011, B7-0330/2011, B7-0333/2011, B7-0335/2011, B7-337/2011, B7-0340/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA B7-0329/2011

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0330/2011

(nahrádzajúci B7-0330/2011, B7-0333/2011, B7-0335/2011, B7-337/2011, B7-0340/2011):

podaný týmito poslancami:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Mario Mauro, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Agnès Le Brun, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Dominique Baudis a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE,
Véronique De Keyser a Hannes Swoboda v mene skupiny S&D,
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Gerben-Jan Gerbrandy, Jelko Kacin a Graham Watson v mene skupiny ALDE,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Marina Yannakoudakis, Jacek Olgierd Kurski a Zbigniew Ziobro v mene skupiny ECR,
Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P7_TA(2011)0243)


17.3. Bielorusko (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0332/2011, B7-0334/2011, B7-0336/2011, B7-0338/2011, B7-0339/2011, B4-0341/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA B7-0332/2011

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0334/2011

(nahrádzajúci B7-0334/2011, B7-0336/2011, B7-0338/2011, B7-0339/2011, B4-0341/2011):

podaný týmito poslancami:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Agnès Le Brun, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Dominique Baudis a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE,
Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin a Marek Siwiec v mene skupiny S&D,
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Gerben-Jan Gerbrandy a Jelko Kacin v mene skupiny ALDE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Konrad Szymański, Mirosław Piotrowski a Paweł Robert Kowal v mene skupiny ECR,
Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Heidi Hautala a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P7_TA(2011)0244)


18. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


19. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny EFD tieto žiadosti o menovania:

výbor CULT: Sampo Terho

Delegácia pre vzťahy s Kanadou: Sampo Terho

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


20. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)

Počet podpisov, ktoré získali písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 ods. 3 rokovacieho poriadku):

Dokument č.

Autor

Podpisy

4/2011

Angelika Werthmann, Evelyn Regner, Ulrike Lunacek

76

5/2011

Dieter-Lebrecht Koch

60

6/2011

Françoise Castex, Jan Philipp Albrecht, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Diana Wallis

140

7/2011

Georgios Papastamkos, Jean-Luc Bennahmias, Gay Mitchell, Gianluca Susta, Tadeusz Zwiefka

329

8/2011

Ioan Enciu, Lena Kolarska-Bobińska, Antonyia Parvanova, Zuzana Roithová, Kyriacos Triantaphyllides

117

9/2011

Ramon Tremosa i Balcells, Marta Andreasen, Santiago Fisas Ayxela, Oriol Junqueras Vies

178

10/2011

Marina Yannakoudakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Charles Tannock, Cecilia Wikström

345

11/2011

Oreste Rossi

51

12/2011

Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta, Pablo Zalba Bidegain

45

13/2011

Johannes Cornelis van Baalen, Tanja Fajon, Carl Haglund, Alexander Graf Lambsdorff, Krzysztof Lisek

38

14/2011

Konstantinos Poupakis, Richard Howitt, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Cecilia Wikström

252

15/2011

Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Ivo Vajgl

93

16/2011

Geoffrey Van Orden, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Frédérique Ries, Hannu Takkula

39

17/2011

Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin, Anna Rosbach

103

18/2011

Martin Ehrenhauser

19

19/2011

Andreas Mölzer

15

20/2011

Peter Skinner

39

21/2011

Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin, Jutta Steinruck

26

22/2011

Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner, Angelika Werthmann

107

23/2011

Niki Tzavela, Jorgo Chatzimarkakis, Edit Herczog, Georgios Koumoutsakos, Fiorello Provera

48

24/2011

Leonidas Donskis, Zigmantas Balčytis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Justas Vincas Paleckis

30

25/2011

Georgios Koumoutsakos, Hélène Flautre, Marian Harkin, Vittorio Prodi

38


21. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 179 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


22. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 6. júna 2011 do 9. júna 2011.


23. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.40 h.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bodu, Böge, Bokros, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cramer, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kamiński, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Madlener, Manders, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Mayer, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Príloha 1 - Vyčistenie Európy a akcia Let’s do it World 2012

Písomné vyhlásenie 0003/2011, ktoré podali poslanci Romana Jordan Cizelj, Ana Gomes, Corinne Lepage, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Indrek Tarand o vyčistení Európy a akcii Let’s do it World 2012 (bod 12 zápisnice zo dňa 12.5.2011) a (P7_TA(2011)245), podpísalo 406 poslancov:

János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Marta Andreasen, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Pino Arlacchi, Richard Ashworth, John Attard-Montalto, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Godfrey Bloom, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Martin Callanan, Pascal Canfin, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Pilar del Castillo Vera, Nessa Childers, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Giovanni Collino, Lara Comi, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Michael Cramer, Rosario Crocetta, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Rachida Dati, Joseph Daul, Chris Davies, Francesco De Angelis, Paolo De Castro, Karima Delli, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Nirj Deva, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Robert Dušek, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Christian Engström, Sari Essayah, Edite Estrela, Tanja Fajon, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Karl-Heinz Florenz, Jacqueline Foster, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Ivars Godmanis, Ana Gomes, Kinga Göncz, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Heidi Hautala, Jacky Hénin, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan Cizelj, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Sajjad Karim, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Jacek Olgierd Kurski, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Stavros Lambrinidis, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Jean-Marie Le Pen, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Riikka Manner, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Maria do Céu Patrão Neves, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mitro Repo, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Timo Soini, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Csanád Szegedi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Guy Verhofstadt, Alejo Vidal-Quadras, Jarosław Leszek Wałęsa, Diana Wallis, Renate Weber, Angelika Werthmann, Åsa Westlund, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia