Index 
Protokoll
PDF 251kWORD 221k
Torsdagen den 12 maj 2011 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalande av talmannen
 3.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 4.Beslut om vissa dokument
 5.Kris inom den europeiska fiskesektorn till följd av höjda oljepriser (ingivna resolutionsförslag)
 6.Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Mauretanien (ingivna resolutionsförslag)
 7.Offentlig upphandling (ingivna resolutionsförslag)
 8.Inkomna dokument
 9.Unga på väg - En ram för att förbättra de europeiska utbildningssystemen - Inlärning i tidig ålder - De kulturella dimensionerna av EU:s yttre åtgärder - Att ta tillvara potentialen i den kulturella och den kreativa sektorn - Sarajevo som europeisk kulturhuvudstad 2014 (debatt)
 10.Uttalande av talmannen
 11.Cleanup in Europe och Let's do it World 2012 (skriftlig förklaring)
 12.Omröstning
  
12.1.Unga på väg - En ram för att förbättra de europeiska utbildningssystemen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.2.Inlärning i tidig ålder (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.3.Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Mauretanien (omröstning)
  
12.4.Offentlig upphandling (omröstning)
  
12.5.Kris inom den europeiska fiskesektorn till följd av höjda oljepriser (omröstning)
  
12.6.Översyn av småföretagsakten (omröstning)
  
12.7.Innovationsunionen: Ett nytt Europa i världen efter krisen (omröstning)
  
12.8.Komplettering av ILO:s konvention med en rekommendation om hushållsarbetare (omröstning)
  
12.9.Antibiotikaresistens (omröstning)
  
12.10.De kulturella dimensionerna av EU:s yttre åtgärder (omröstning)
  
12.11.Att ta tillvara potentialen i den kulturella och den kreativa sektorn (omröstning)
  
12.12.Sarajevo som europeisk kulturhuvudstad 2014 (omröstning)
 13.Röstförklaringar
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 16.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
16.1.Sri Lanka: uppföljning av FN-rapporten
  
16.2.Azerbajdzjan
  
16.3.Vitryssland
 17.Omröstning
  
17.1.Sri Lanka: uppföljning av FN-rapporten (omröstning)
  
17.2.Azerbajdzjan (omröstning)
  
17.3.Vitryssland (omröstning)
 18.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 19.Utskottens och delegationernas sammansättning
 20.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)
 21.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 22.Datum för nästa sammanträdesperiod
 23.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Cleanup in Europe et Let's do it World 2012


ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett kort uttalande om jordbävningen som just hade drabbat Lorca (Murcia, Spanien), och klargjorde att parlamentets talman skulle skicka ett meddelande för att uttrycka sin solidaritet och sitt deltagande med offrens familjer.


3. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

Chefen för åklagarmyndigheten i Wien hade till talmannen, via Österrikes ständiga representation vid Europeiska unionen, översänt en begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet för Hans-Peter Martin inom ramen för ett pågående förfarande inom den berörda åklagarmyndigheten.

I enlighet med artikel 6.2 i arbetsordningen hänvisades detta anmodande till behörigt utskott (JURI).


4. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 48 i arbetsordningen)

utskottet AFCO

- Ensidiga förklaringar i protokoll från rådets sammanträden (2011/2090(INI))

utskottet AFET

- Press- och mediefrihet i världen (2011/2081(INI))
(rådgivande utskott: DEVE)

utskottet CONT

- Budgetkontrollen av EU:s humanitära bistånd som förvaltas av Echo (2011/2073(INI))
(rådgivande utskott: DEVE)

utskottet CULT

- Att minska antalet elever som lämnar skolan i förtid (2011/2088(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

- Idrottens europeiska dimension (2011/2087(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, ENVI, EMPL, JURI, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

utskottet ECON

- Mervärdesskattens framtid (2011/2082(INI))
(rådgivande utskott: ITRE, JURI, CONT, IMCO)

- Den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken (2011/2071(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, CULT, ENVI, BUDG, ITRE, IMCO, REGI, EMPL)

utskottet ENVI

- Ett resurseffektivt Europa (2011/2068(INI))
(rådgivande utskott: PECH, AGRI, ITRE, INTA, TRAN, REGI)

utskottet FEMM

- Situationen för kvinnor som närmar sig pensionsåldern (2011/2091(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

utskottet IMCO

- Ömsesidig utvärdering av tjänstedirektivet (2011/2085(INI))
(rådgivande utskott: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, REGI)

- Onlinespel på den inre marknaden (2011/2084(INI))
(rådgivande utskott: CULT, ITRE, JURI, ECON)

- Modernisering av tullen (2011/2083(INI))
(rådgivande utskott: CONT, INTA)

utskottet ITRE

- Utmaningen att uppnå en säker olje- och gasverksamhet till havs (2011/2072(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, JURI, ENVI)

utskottet JURI

- Mot en enhetlig EU-strategi för kollektiv prövning (2011/2089(INI))
(rådgivande utskott: ITRE, ECON, IMCO)

utskottet LIBE

- Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2010) (2011/2069(INI))

utskottet PECH

- Fiskeribegränsningar och jurisdiktion över vattenområden i Medelhavet och Svarta havet - vägar till konfliktlösning (2011/2086(INI))
(rådgivande utskott: DEVE)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 48.1 i arbetsordningen)

utskottet EMPL

- En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen (2011/2067(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, CULT, ITRE, REGI)

Associerade utskott

utskottet ECON

- Den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken (2011/2071(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, CULT, ENVI, BUDG, ITRE, IMCO, REGI)
Associerade utskott ECON, EMPL
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 05.05.2011)

utskottet ITRE

- Utmaningen att uppnå en säker olje- och gasverksamhet till havs (2011/2072(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, JURI)
Associerade utskott ITRE, ENVI
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 07.04.2011)

utskottet LIBE

- Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (KOM(2010)0379 - C7-0180/2010 - 2010/0210(COD))
(rådgivande utskott: FEMM)
Associerade utskott LIBE, EMPL
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 05.05.2011)

- Villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern överföring av personal (KOM(2010)0378 - C7-0179/2010 - 2010/0209(COD))
(rådgivande utskott: FEMM)
Associerade utskott LIBE, EMPL
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 05.05.2011)

Hänvisningar till utskott

utskottet DEVE

- Läget i genomförandet av EU-strategin för Centralasien (2011/2008(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET
rådgivande utskott: DEVE, INTA.


5. Kris inom den europeiska fiskesektorn till följd av höjda oljepriser (ingivna resolutionsförslag)

Muntlig fråga (O-000096/2011) från João Ferreira och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Kris i fiskerisektorn till följd av högre bränslepriser (B7-0306/2011);

Muntlig fråga (O-000101/2011) från Alain Cadec, Antonello Antinoro, Jim Higgins, Jarosław Leszek Wałęsa, Maria do Céu Patrão Neves, Werner Kuhn, Ioannis A. Tsoukalas, Crescenzio Rivellini, Rareş-Lucian Niculescu, Vito Bonsignore och Salvador Garriga Polledo för PPE-gruppen, till kommissionen: Krisen inom den europeiska fiskerisektorn till följd av höjda oljepriser (B7-0307/2011);

Muntlig fråga (O-000102/2011) från Philippe de Villiers och Juozas Imbrasas för EFD-gruppen, till kommissionen: Kris i EU:s fiskesektor till följd av att oljepriset höjs (B7-0308/2011);

Muntlig fråga (O-000106/2011) från Britta Reimers för ALDE-gruppen, till kommissionen: Krisen inom den europeiska fiskerisektorn till följd av höjda oljepriser (B7-0310/2011);

Muntlig fråga (O-000107/2011) från Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Luis Manuel Capoulas Santos, Estelle Grelier, Iliana Malinova Iotova, Guido Milana, Ulrike Rodust, Antolín Sánchez Presedo och Catherine Trautmann för S&D-gruppen, till kommissionen: Stigande oljepriser och stöd till fiskare (B7-0311/2011);

Muntlig fråga (O-000113/2011) från Isabella Lövin för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Kris i fiskeindustrin på grund av de stigande oljepriserna (B7-0313/2011)

Debatten hölls den 9 maj 2011 (punkt 17 i protokollet av den 9.5.2011).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Alain Cadec, Antonello Antinoro, Jarosław Leszek Wałęsa, Maria do Céu Patrão Neves, Jim Higgins, Ioannis A. Tsoukalas, Rareş-Lucian Niculescu, Crescenzio Rivellini, Werner Kuhn och Vito Bonsignore för PPE-gruppen, om krisen i EU:s fiskerisektor till följd av de höjda oljepriserna (B7-0297/2011);

- Philippe de Villiers och Juozas Imbrasas för EFD-gruppen, om krisen i den europeiska fiskerisektorn till följd av det stigande oljepriset (B7-0298/2011);

- Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, om krisen i den europeiska fiskerisektorn till följd av de stigande oljepriserna (B7-0299/2011);

- Britta Reimers för ALDE-gruppen, om krisen i EU:s fiskerisektor till följd av de höjda oljepriserna (B7-0300/2011);

- Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda och Jean-Paul Besset för Verts/ALE-gruppen, om krisen i den europeiska fiskerisektorn till följd av de stigande oljepriserna (B7-0321/2011);

- Ulrike Rodust för S&D-gruppen, om krisen i den europeiska fiskerisektorn till följd av det stigande priset på olja (B7-0322/2011);

- João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer och Elie Hoarau för GUE/NGL-gruppen, om krisen i fiskerisektorn till följd av det stigande oljepriset (B7-0323/2011).

Omröstning: punkt 12.5 i protokollet av den 12.5.2011.


6. Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Mauretanien (ingivna resolutionsförslag)

Muntlig fråga (O-000038/2011) från Carmen Fraga Estévez, för utskottet PECH, till kommissionen: Förhandlingarna om förnyat partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska unionen och Mauretanien (B7-0018/2011)

Debatten hölls den 7 mars 2011 (punkt 19 i protokollet av den 7.3.2011).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Carmen Fraga Estévez för PPE-gruppen, om ett förnyat partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Mauretanien (B7-0193/2011);

- Ulrike Rodust för S&D-gruppen, om förhandlingarna om en förnyelse av protokollet till partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Mauretanien (B7-0194/2011);

- Isabella Lövin och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om förhandlingarna om ett förnyat partnerskapsavtal om fiske mellan EU och Mauretanien (B7-0195/2011);

- Carl Haglund för ALDE-gruppen, om ett förnyat partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska unionen och Mauretanien (B7-0196/2011);

- João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, om partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Mauretanien (B7-0197/2011)./rev.

Omröstning: punkt 12.3 i protokollet av den 12.5.2011.


7. Offentlig upphandling (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Offentlig upphandling

Debatten hölls den 6 april 2011 (punkt 4 i protokollet av den 6.4.2011 och punkt 6 i protokollet av den 6.4.2011).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Andreas Schwab, Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Frank Engel, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin, Constance Le Grip, Konstantinos Poupakis, Zuzana Roithová för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt, Bernadette Vergnaud för S&D-gruppen, Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi för ALDE-gruppen, Malcolm Harbour för ECR-gruppen, Heide Rühle för Verts/ALE-gruppen, om lika tillträde till offentliga marknader i EU och i tredjeland och om översynen av det rättsliga regelverket för offentlig upphandling, inbegripet koncessioner (B7-0284/2011);

- Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong, Thomas Händel för GUE/NGL-gruppen, om offentlig upphandling (B7-0285/2011).

Omröstning: punkt 12.4 i protokollet av den 12.5.2011.


8. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

från rådet och kommissionen:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber från Danmark) (KOM(2011)0258 - C7-0112/2011 - 2011/2092(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/025DK/Odense Staalskibsværft från Danmark) (KOM(2011)0251 - C7-0114/2011 - 2011/2093(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL


9. Unga på väg - En ram för att förbättra de europeiska utbildningssystemen - Inlärning i tidig ålder - De kulturella dimensionerna av EU:s yttre åtgärder - Att ta tillvara potentialen i den kulturella och den kreativa sektorn - Sarajevo som europeisk kulturhuvudstad 2014 (debatt)

Betänkande om Unga på väg – en ram för att förbättra Europas utbildningssystem [2010/2307(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Milan Zver (A7-0169/2011)

Betänkande om inlärning i tidig ålder i Europeiska unionen [2010/2159(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Mary Honeyball (A7-0099/2011)

Betänkande om de kulturella dimensionerna av EU:s yttre åtgärder [2010/2161(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Marietje Schaake (A7-0112/2011)

Betänkande om att ta tillvara potentialen i den kulturella och den kreativa sektorn [2010/2156(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0143/2011)

Muntlig fråga (O-000061/2011) från Doris Pack för utskottet CULT, till kommissionen: Sarajevo som Europeisk kulturhuvudstad 2014 (B7-0215/2011).

Milan Zver, Mary Honeyball och Marietje Schaake redogjorde för sina betänkanden.

Doris Pack utvecklade den muntliga frågan.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen).

Talare: William (The Earl of) Dartmouth (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Jutta Steinruck (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Karima Delli (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Ivo Belet (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Oldřich Vlasák (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Cecilia Wikström (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Marco Scurria för PPE-gruppen, Katarína Neveďalová för S&D-gruppen, Hannu Takkula för ALDE-gruppen, Emma McClarkin för ECR-gruppen, Oriol Junqueras Vies för Verts/ALE-gruppen, Rui Tavares för GUE/NGL-gruppen, Giancarlo Scottà för EFD-gruppen, Dimitar Stoyanov, grupplös, Alajos Mészáros, Knut Fleckenstein, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat, Juozas Imbrasas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia Costa, Liam Aylward, Kay Swinburne, Helga Trüpel, Paul Murphy, Derek Roland Clark, Marielle Gallo och Maria Badia i Cutchet, Marietje Schaake, Paweł Robert Kowal, Heinz K. Becker, Cătălin Sorin Ivan, Ivo Vajgl, Valdemar Tomaševski, Anna Záborská, Chrysoula Paliadeli, Sabine Verheyen, Barbara Matera, Olga Sehnalová, Roberta Angelilli, Nessa Childers, Piotr Borys, Monika Smolková, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom, Emine Bozkurt och Kinga Göncz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Francisco José Millán Mon, Wojciech Michał Olejniczak, João Ferreira, Nikolaos Salavrakos, Andrew Henry William Brons, Damien Abad, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Joanna Katarzyna Skrzydlewska och Evelyn Regner.

Talare: Androulla Vassiliou, Milan Zver, Mary Honeyball, Marietje Schaake och Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Doris Pack, för utskottet CULT, om Sarajevo som Europeisk kulturhuvudstad 2014 (B7-0281/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.1 i protokollet av den 12.5.2011.


ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

10. Uttalande av talmannen

Talmannen tog åter upp nyheten som tidigare hade meddelats av Miguel Angel Martínez Martínez (vice talman) om jordbävningen som drabbat Lorca (Murcia, Spanien), och framförde å parlamentets vägnar sitt deltagande med offrens familjer.

Talare: Cristina Gutiérrez-Cortines.

Parlamentet höll en tyst minut.


11. Cleanup in Europe och Let's do it World 2012 (skriftlig förklaring)

Den skriftliga förklaringen nr 0003/2011, som ingivits av Romana Jordan Cizelj, Ana Gomes, Corinne Lepage, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė och Indrek Tarand, om Cleanup in Europe och Let's do it World 2012 hade den 11 maj 2011 undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter och skulle följaktligen, i enlighet med artikel 123.3 och 123.4 i arbetsordningen, översändas till mottagarna. Förklaringen skulle offentliggöras i dokumentet Antagna texter från sammanträdet (P7_TA(2011)0245) och namnen på undertecknarna anges i protokollet (se bilaga 1).

Talare: Romana Jordan Cizelj och Indrek Tarand.


12. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


12.1. Unga på väg - En ram för att förbättra de europeiska utbildningssystemen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om Unga på väg – en ram för att förbättra Europas utbildningssystem [2010/2307(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Milan Zver (A7-0169/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0230)


12.2. Inlärning i tidig ålder (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om inlärning i tidig ålder i Europeiska unionen [2010/2159(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Mary Honeyball (A7-0099/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0231)


12.3. Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Mauretanien (omröstning)

Debatten hölls den 7 mars 2011 (punkt 19 i protokollet av den 7.3.2011).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 12 maj 2011 (punkt 6 i protokollet av den 12.5.2011).

Resolutionsförslag B7-0193/2011, B7-0194/2011, B7-0195/2011, B7-0196/2011 och B7-0197/2011/rev

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0193/2011

(ersätter B7-0193/2011, B7-0194/2011, B7-0195/2011, B7-0196/2011 och B7-0197/2011/rev):

inlämnat av följande ledamöter:

Carmen Fraga Estévez för PPE-gruppen,

Ulrike Rodust för S&D-gruppen,

Carl Haglund för ALDE-gruppen,

Isabella Lövin för Verts/ALE-gruppen,

João Ferreira för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P7_TA(2011)0232)


12.4. Offentlig upphandling (omröstning)

Debatten hölls den 6 april 2011 (punkt 4 i protokollet av den 6.4.2011 och punkt 6 i protokollet av den 6.4.2011).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 12 maj 2011 (punkt 7 i protokollet av den 12.5.2011).

Resolutionsförslag B7-0284/2001 och B7-0285/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0284/2001

Antogs (P7_TA(2011)0233)

(Resolutionsförslag B7-0285/2011 bortföll.)


12.5. Kris inom den europeiska fiskesektorn till följd av höjda oljepriser (omröstning)

Debatten hölls den 9 maj 2011 (punkt 17 i protokollet av den 9.5.2011).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 12 maj 2011 (punkt 5 i protokollet av den 12.5.2011).

Resolutionsförslag B7-0297/2001, B7-0298/2011, B7-0299/2011, B7-0300/2011, B7-0321/2011, B7-0322/2011 och B7-0323/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0297/2011

(ersätter B7-0297/2001, B7-0298/2011, B7-0299/2011, B7-0322/2011 och B7-0323/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Alain Cadec för PPE-gruppen,

Ulrike Rodust för S&D-gruppen,

Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen,

João Ferreira för GUE/NGL-gruppen,

Philippe de Villiers, Juozas Imbrasas och Bastiaan Belder för EFD-gruppen

Antogs (P7_TA(2011)0234)

(Resolutionsförslagen B7-0300/2011 och B7-0321/2011 bortföll.)


12.6. Översyn av småföretagsakten (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0286/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0235)

Inlägg

Niki Tzavela lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 9, vilket beaktades.


12.7. Innovationsunionen: Ett nytt Europa i världen efter krisen (omröstning)

Betänkande om Innovationsunionen: Ett nytt Europa i världen efter krisen [2010/2245(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Judith A. Merkies (A7-0162/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0236)

Inlägg

Silvia-Adriana Ţicău underströk vikten av ändringsförslag 1.


12.8. Komplettering av ILO:s konvention med en rekommendation om hushållsarbetare (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0296/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0237)


12.9. Antibiotikaresistens (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0295/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0238)


12.10. De kulturella dimensionerna av EU:s yttre åtgärder (omröstning)

Betänkande om de kulturella dimensionerna av EU:s yttre åtgärder [2010/2161(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Marietje Schaake (A7-0112/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0239)


12.11. Att ta tillvara potentialen i den kulturella och den kreativa sektorn (omröstning)

Betänkande om att ta tillvara potentialen i den kulturella och den kreativa sektorn [2010/2156(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0143/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0240)


12.12. Sarajevo som europeisk kulturhuvudstad 2014 (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0281/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0241)


ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

13. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Milan Zver - A7-0169/2011

Salvatore Iacolino, Sergej Kozlík, Jarosław Kalinowski, Hannu Takkula, Daniel Hannan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Bernd Posselt och Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Betänkande Mary Honeyball - A7-0099/2011

Jarosław Kalinowski, Hannu Takkula, Daniel Hannan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anna Záborská och Miroslav Mikolášik

Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Mauretanien - RC-B7-0193/2011

Daniel Hannan

Kris inom den europeiska fiskesektorn till följd av höjda oljepriser - RC-B7-0297/2011

Peter Jahr, Izaskun Bilbao Barandica och Seán Kelly

Översyn av småföretagsakten - B7-0286/2011

Miroslav Mikolášik, Gay Mitchell, vilken även besvarade en fråga från Reinhard Bütikofer, Hannu Takkula och Seán Kelly.

Betänkande Judith A. Merkies - A7-0162/2011

Adam Bielan, Peter Jahr, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski och Lena Ek

Komplettering av ILO:s konvention med en rekommendation om hushållsarbetare - B7-0296/2011

Mitro Repo och Peter Jahr

Antibiotikaresistens - B7-0295/2011

Peter Jahr

Betänkande Marietje Schaake - A7-0112/2011

Mitro Repo, Adam Bielan, Zbigniew Ziobro, Hannu Takkula och Jacek Olgierd Kurski

Betänkande Marie-Thérèse Sanchez-Schmid - A7-0143/2011

Hannu Takkula

Sarajevo som europeisk kulturhuvudstad 2014 - B7-0281/2011

Hannu Takkula


14. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.15 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Libor ROUČEK
Vice talman

15. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


16. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 3 i protokollet av den 10.5.2011).


16.1. Sri Lanka: uppföljning av FN-rapporten

Resolutionsförslag B7-0324/2011, B7- 0325/2011, B7-0326/2011, B7-0327/2011, B7-0328/2011 och B7-0331/2011

Paul Murphy, Geoffrey Van Orden, Véronique De Keyser, Thomas Mann, Anneli Jäätteenmäki och Heidi Hautala redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Eija-Riitta Korhola för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Charles Tannock och Geoffrey Van Orden, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Filip Kaczmarek, Claude Moraes och Laima Liucija Andrikienė.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sari Essayah, George Sabin Cutaş, Graham Watson, Raül Romeva i Rueda och Charles Tannock.

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 17.1 i protokollet av den 12.5.2011.


16.2. Azerbajdzjan

Resolutionsförslag B7-0329/2011, B7-0330/2011, B7-0333/2011, B7-0335/2011, B7-0337/2011 och B7-0340/2011

Marie-Christine Vergiat, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Marietje Schaake och Ulrike Lunacek redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Eduard Kukan för PPE-gruppen, Kristian Vigenin för S&D-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, och Sari Essayah.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Mitro Repo, Vytautas Landsbergis, Vasilica Viorica Dăncilă och Justas Vincas Paleckis.

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 17.2 i protokollet av den 12.5.2011.


16.3. Vitryssland

Resolutionsförslag B7-0332/2011, B7-0334/2011, B7-0336/2011, B7-0338/2011, B7-0339/2011 och B7-0341/2011

Jiří Maštálka, Justas Vincas Paleckis, Cristian Dan Preda, Kristiina Ojuland, Michał Tomasz Kamiński och Raül Romeva i Rueda redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Jacek Protasiewicz för PPE-gruppen, Mitro Repo för S&D-gruppen, Leonidas Donskis för ALDE-gruppen, Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Bernd Posselt och Marek Henryk Migalski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola, Vasilica Viorica Dăncilă, Ulrike Lunacek, som yttrade sig om Krisztina Morvais inlägg, Krisztina Morvai, Ulrike Lunacek, Martin Schulz, (som motsatte sig det som sagts av Krisztina Morvai), Charles Tannock och Alfreds Rubiks.

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 17.3 i protokollet av den 12.5.2011.


17. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


17.1. Sri Lanka: uppföljning av FN-rapporten (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0324/2011, B7-0325/2011, B7-0326/2011, B7-0327/2011 B7-0328/2011, B7-0331/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0324/2011

(ersätter B7-0324/2011, B7-0325/2011, B7-0326/2011, B7-0327/2011 B7-0328/2011, B7-0331/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Michèle Striffler, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dominique Baudis, Bogusław Sonik och Agnès Le Brun för PPE-gruppen,
Véronique De Keyser, Ana Gomes och Richard Howitt för S&D-gruppen,
Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Alexandra Thein, Norica Nicolai och Jelko Kacin för ALDE-gruppen,
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański och Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen,
Heidi Hautala, Karima Delli, Raül Romeva i Rueda och Frieda Brepoels för Verts/ALE-gruppen,
Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0242)

Inlägg:

Claude Moraes, som lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 13 och Geoffrey Van Orden som motsatte sig detta. Det muntliga ändringsförslaget beaktades inte, eftersom fler än en tiondel av de närvarande ledamöterna hade motsatt sig det.


17.2. Azerbajdzjan (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0329/2011, B7-0330/2011, B7-0333/2011, B7-0335/2011, B7-337/2011, B7-0340/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0329/2011

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0330/2011

(ersätter B7-0330/2011, B7-0333/2011, B7-0335/2011, B7-337/2011, B7-0340/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Mario Mauro, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Agnès Le Brun, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Dominique Baudis och Bogusław Sonik för PPE-gruppen,
Véronique De Keyser och Hannes Swoboda för S&D-gruppen,
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Gerben-Jan Gerbrandy, Jelko Kacin och Graham Watson för ALDE-gruppen,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Marina Yannakoudakis, Jacek Olgierd Kurski och Zbigniew Ziobro för ECR-gruppen,
Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0243)


17.3. Vitryssland (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0332/2011, B7-0334/2011, B7-0336/2011, B7-0338/2011, B7-0339/2011, B4-0341/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0332/2011

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0334/2011

(ersätter B7-0334/2011, B7-0336/2011, B7-0338/2011, B7-0339/2011, B4-0341/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Agnès Le Brun, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Dominique Baudis och Bogusław Sonik för PPE-gruppen,
Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin och Marek Siwiec för S&D-gruppen,
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Gerben-Jan Gerbrandy och Jelko Kacin för ALDE-gruppen,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Konrad Szymański, Mirosław Piotrowski och Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen,
Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Heidi Hautala och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0244)


18. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


19. Utskottens och delegationernas sammansättning

EFD-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

utskottet CULT: Sampo Terho

delegationen för förbindelserna med Kanada: Sampo Terho

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


20. Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om antalet ledamöter som undertecknat följande skriftliga förklaringar (artikel 123.3 i arbetsordningen):

Nr

Från

Underskrifter

4/2011

Angelika Werthmann, Evelyn Regner, Ulrike Lunacek

76

5/2011

Dieter-Lebrecht Koch

60

6/2011

Françoise Castex, Jan Philipp Albrecht, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Diana Wallis

140

7/2011

Georgios Papastamkos, Jean-Luc Bennahmias, Gay Mitchell, Gianluca Susta, Tadeusz Zwiefka

329

8/2011

Ioan Enciu, Lena Kolarska-Bobińska, Antonyia Parvanova, Zuzana Roithová, Kyriacos Triantaphyllides

117

9/2011

Ramon Tremosa i Balcells, Marta Andreasen, Santiago Fisas Ayxela, Oriol Junqueras Vies

178

10/2011

Marina Yannakoudakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Charles Tannock, Cecilia Wikström

345

11/2011

Oreste Rossi

51

12/2011

Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta, Pablo Zalba Bidegain

45

13/2011

Johannes Cornelis van Baalen, Tanja Fajon, Carl Haglund, Alexander Graf Lambsdorff, Krzysztof Lisek

38

14/2011

Konstantinos Poupakis, Richard Howitt, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Cecilia Wikström

252

15/2011

Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Ivo Vajgl

93

16/2011

Geoffrey Van Orden, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Frédérique Ries, Hannu Takkula

39

17/2011

Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin, Anna Rosbach

103

18/2011

Martin Ehrenhauser

19

19/2011

Andreas Mölzer

15

20/2011

Peter Skinner

39

21/2011

Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin, Jutta Steinruck

26

22/2011

Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner, Angelika Werthmann

107

23/2011

Niki Tzavela, Jorgo Chatzimarkakis, Edit Herczog, Georgios Koumoutsakos, Fiorello Provera

48

24/2011

Leonidas Donskis, Zigmantas Balčytis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Justas Vincas Paleckis

30

25/2011

Georgios Koumoutsakos, Hélène Flautre, Marian Harkin, Vittorio Prodi

38


21. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 179.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


22. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 6 juni 20119 juni 2011.


23. Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 16.40.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bodu, Böge, Bokros, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cramer, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kamiński, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Madlener, Manders, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Mayer, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Bilaga 1 - Cleanup in Europe et Let's do it World 2012

Skriftlig förklaring 0003/2011 framlagd av ledamöterna Romana Jordan Cizelj, Ana Gomes, Corinne Lepage, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė och Indrek Tarand om Cleanup in Europe och Let's do it World 2012 (punkt 11 i protokollet av den 12.5.2011) och (P7_TA(2011)245) undertecknad av 406 ledamöter:

János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Marta Andreasen, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Pino Arlacchi, Richard Ashworth, John Attard-Montalto, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Godfrey Bloom, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Martin Callanan, Pascal Canfin, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Pilar del Castillo Vera, Nessa Childers, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Giovanni Collino, Lara Comi, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Michael Cramer, Rosario Crocetta, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Rachida Dati, Joseph Daul, Chris Davies, Francesco De Angelis, Paolo De Castro, Karima Delli, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Nirj Deva, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Robert Dušek, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Christian Engström, Sari Essayah, Edite Estrela, Tanja Fajon, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Karl-Heinz Florenz, Jacqueline Foster, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Ivars Godmanis, Ana Gomes, Kinga Göncz, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Heidi Hautala, Jacky Hénin, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan Cizelj, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Sajjad Karim, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Jacek Olgierd Kurski, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Stavros Lambrinidis, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Jean-Marie Le Pen, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Riikka Manner, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Maria do Céu Patrão Neves, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mitro Repo, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Timo Soini, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Csanád Szegedi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Guy Verhofstadt, Alejo Vidal-Quadras, Jarosław Leszek Wałęsa, Diana Wallis, Renate Weber, Angelika Werthmann, Åsa Westlund, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy