Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Υποδοχή
 4.Ανακοινώσεις της Προεδρίας
 5.Έλεγχος των εντολών
 6.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 7.Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία
 8.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 9.Κατάθεση εγγράφων
 10.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν
 11.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 12.Μεταφορές πιστώσεων
 13.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Επέτειος των μαζικών εκτοπίσεων του 1941 στα Κράτη της Βαλτικής
 16.Ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοοικονομικοί λογαριασμοί ***I (συζήτηση)
 17.Διαδικασία επιλογής νέου Γενικού Διευθυντή του ΔΝΤ και εξωτερική εκπροσώπηση του ευρώ (συζήτηση)
 18.Έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δράσεις έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (συζήτηση)
 19.Εμπορικές σχέσεις ΕΕ - Καναδά (συζήτηση)
 20.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 21.Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (σύντομη παρουσίαση)
 22.Διασφάλιση ανεξάρτητων εκτιμήσεων αντικτύπου (σύντομη παρουσίαση)
 23.Εξωτερική διάσταση της κοινωνικής πολιτικής, προαγωγή των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων και ευρωπαϊκή εταιρική κοινωνική ευθύνη (σύντομη παρουσίαση)
 24.Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (σύντομη παρουσίαση)
 25.Επιλογές πολιτικής για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις (σύντομη παρουσίαση)
 26.Συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την υποστήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (σύντομη παρουσίαση)
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 28.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (176 kb) Κατάσταση παρόντων (55 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (180 kb) Κατάσταση παρόντων (51 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (227 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου