Показалец 
Протокол
PDF 232kWORD 190k
Понеделник, 6 юни 2011 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Приветствие с добре дошли
 4.Съобщения на председателството
 5.Проверка на пълномощията
 6.Състав на политическите групи
 7.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура
 8.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 9.Внесени документи
 10.Отпаднали писмени декларации
 11.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 12.Трансфер на бюджетни кредити
 13.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 14.Ред на работа
 15.Възпоминание на депортациите през 1941 г. в прибалтийските държави
 16.Eвропейски икономически сметки за околната среда ***I (разискване)
 17.Процедура за избор на нов изпълнителен директор на МВФ и външно представителство на еврото (разискване)
 18.Седма рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (разискване)
 19.Търговски отношения между ЕС и Канада (разискване)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Агенции за кредитен рейтинг (кратко представяне)
 22.Гарантиране независимостта на оценките за въздействието (кратко представяне)
 23.Външно измерение на социалната политика, насърчаване на трудовите и социалните стандарти и европейска корпоративна социална отговорност (кратко представяне)
 24.Финансов инструмент за сътрудничество за развитие (кратко представяне)
 25.Напредък в създаването на европейско договорно право за потребители и предприятия (кратко представяне)
 26.Европейското сътрудничество в професионалното образование и обучение за подкрепа на стратегията „Европа 2020“ (кратко представяне)
 27.Дневен ред на следващото заседание
 28.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието бе открито в 17.00 ч.


2. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.

Christine De Veyrac е присъствала на заседанието, но нейното име не е отбелязано в присъствения списък.

Charles Tannock информира председателството, че желае да оттегли подписа си от предложението за резолюция B7-0325/2011, внесено от групата ECR.


3. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, Председателят приветства с добре дошъл Emomali Rahmon, президент на Таджикистан, който зае място на официалната трибуна.


4. Съобщения на председателството

Председателят припомни 22-та годишнина от потушаването от органите на Република Китай на студентските манифестации на площад Тянанмън в Пекин

Той припомни също така 22-та годишнина от първите частично свободни парламентарни избори в Полша, спечелени от демократичната опозиция.

°
° ° °

Председателят съобщи, че по време на настоящата месечна сесия в Страсбург, както и по време на юнската сесия в Брюксел ще се извършат извънредни упражнения по евакуация.

°
° ° °

Председателят информира, че Silvana Koch-Mehrin е съобщила за оставката си като заместник-председател на ЕП, считано от 11 май 2011 г. Съгласно член 18 от правилника, Парламентът обяви мястото за свободно.


5. Проверка на пълномощията

Съгласно член 3, параграфи 3 и 4 от Правилника за дейността на ЕП комисията по правни въпроси, по време на своето заседание от 24 май 2011 г., провери пълномощията и предложи единодушно потвърждаването на мандата на членовете на ЕП Hubert Pirker, считано от 31 март 2011 г., Paul Murphy и Heinz K. Becker, считано от 1 април 2011 г., Mojca Kleva, считано от 13 април 2011 г., Phil Prendergast, считано от 21 април 2011 г. и Sampo Terho, считано от 26 април 2011 г.


6. Състав на политическите групи

David Campbell Bannerman е член на групата ECR, считано от 24 май 2011 г.

Theodoros Skylakakis е член на групата ALDE, считано от 31 май 2011 г.


7. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура

Председателят уведомява, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността):

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета относно въвеждане на автономни търговски преференции за Република Молдова (00013/2011/LEX - C7-0129/2011 - 2010/0318(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 460/2004 относно създаване на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност, по отношение на срока на съществуване на агенцията (00012/2011/LEX - C7-0130/2011 - 2010/0274(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно администраторите на фондове за алтернативни инвестиции и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (00060/2010/LEX - C7-0131/2011 - 2009/0064(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми и на Регламент (ЕО) № 1288/2009 на Съвета за определяне на преходни технически мерки от 1 януари 2010 г. до 30 юни 2011 г. (00009/2011/LEX - C7-0132/2011 - 2010/0255(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (преработена) (00062/2010/LEX - C7-0147/2011 - 2008/0240(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба по отношение на предотвратяването на навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка (00003/2011/LEX - C7-0148/2011 - 2008/0261(COD))


8. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

1) въпроси, изискващи устен отговор (член 115 от Правилника за дейността)

- (O-000084/2011) зададен от Erminia Mazzoni, от името на комисията PETI, към Комисията: Приложение на Директивата за ОВОС в Австрия (Петиция 0672/2007) (B7-0314/2011);

- (O-000087/2011) зададен от Erminia Mazzoni, от името на комисията PETI, и Malcolm Harbour, от името на комисията INTA, към Комисията: Заблуждаващи практики на издателства на фирмени указатели (петиции 0045/2006, 1475/2006 и други) (B7-0315/2011);

- ((O-000111/2011) зададен от Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, към Съвета: Европейска заповед за арест (B7-0317/2011);

- (O-000112/2011) зададен от Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Европейската заповед за арест (B7-0318/2011);

- (O-000117/2011) зададен от Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil и Salvatore Iacolino, от името на групата PPE, към Съвета: Европейската заповед за арест (B7-0319/2011);

- (O-000118/2011) зададен от Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil и Salvatore Iacolino, от името на групата PPE, към Комисията: Европейската заповед за арест (B7-0320/2011);

- (O-000119/2011) зададен от Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld и Jens Rohde, от името на групата ALDE, към Съвета: Европейската заповед за арест (B7-0401/2011);

- (O-000120/2011) зададен от Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld и Jens Rohde, от името на групата ALDE, към Комисията: Европейската заповед за арест (B7-0402/2011);

- (O-000121/2011) зададен от Claude Moraes и Birgit Sippel, от името на групата S&D, към Съвета: Европейската заповед за арест (B7-0403/2011);

- (O-000122/2011) зададен от Claude Moraes и Birgit Sippel, от името на групата S&D, към Комисията: Европейската заповед за арест (B7-0404/2011);

- (O-000123/2011) зададен от Gerard Batten, от името на групата EFD, към Съвета: Европейска заповед за арест (B7-0405/2011);

- (O-000124/2011) зададен от Gerard Batten, от името на групата EFD, към Комисията: Европейска заповед за арест (B7-0406/2011);

- (O-000129/2011) зададен от Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares и Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Европейската заповед за арест (B7-0408/2011);

- (O-000140/2011) зададен от Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, към Съвета: Европейска заповед за арест (B7-0409/2011);

- (O-000091/2011) зададен от Paolo Bartolozzi, Vito Bonsignore, Mario Mauro, Gabriele Albertini, Roberta Angelilli, Aldo Patriciello, Lara Comi, Giovanni Collino, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre, Cristiana Muscardini, Barbara Matera, Erminia Mazzoni, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Iva Zanicchi, Alfredo Pallone, Licia Ronzulli, Antonio Cancian, Alfredo Antoniozzi, Giovanni La Via, Marco Scurria, Sergio Berlato, Amalia Sartori, Elisabetta Gardini, Potito Salatto, Alfreds Rubiks, Bart Staes, Britta Thomsen, Piotr Borys, Joachim Zeller, Niccolò Rinaldi, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jaromír Kohlíček, Hannes Swoboda, Vilja Savisaar-Toomast, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Kyriacos Triantaphyllides, Béla Kovács, Inese Vaidere, Elisabeth Jeggle, Ivari Padar, Vilija Blinkevičiūtė, Rolandas Paksas и Ivars Godmanis, към Комисията: Отношенията на ЕС с Монголия (B7-0410/2011).

2) писмени декларации за вписване в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)

- Daciana Octavia Sârbu, Elisabeth Jeggle, Adina-Ioana Vălean и Janusz Wojciechowski, относно контрола върху популацията на кучета в Европейския съюз (0026/2011);

- Patrick Le Hyaric, Margrete Auken, Véronique De Keyser и Niccolò Rinaldi, относно признаването от Европейския съюз на палестинската държава (0027/2011);

- Paolo De Castro, Salvatore Caronna, Michel Dantin, Martin Häusling и Justas Vincas Paleckis, относно неоползотворяването на храните (0028/2011);

- Sarah Ludford, Simon Busuttil, Ana Gomes и Heidi Hautala, относно износа на лекарствени средства, използвани за прилагането на смъртната присъда в трети държави (0029/2011);

- Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Seán Kelly, Hannu Takkula и Claudiu Ciprian Tănăsescu, относно подкрепа за по-добро регулиране в областта на хазартните игри (0030/2011);

- Giovanni Collino, относно създаване на обща армия на Европейския съюз (0031/2011);

- Philippe Juvin, José Bové, Edite Estrela, Corinne Lepage и Anna Rosbach, относно проучването на шистови газови и петролни находища (0032/2011).


9. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от парламентарни комисии

1.1) доклади

- *** I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2000/25/EО по отношение на разпоредбите за тракторите, пуснати на пазара по силата на механизма на гъвкавост (COM(2010)0607 - C7-0342/2010 - 2010/0301(COD)) - ENVI - Докладчик: Salvatore Tatarella (A7-0091/2011)

- Доклад относно цел 3: Предизвикателство пред териториалното сътрудничество - бъдеща програма за трансгранично и междурегионално сътрудничество и за сътрудничество между съседни страни (2010/2155(INI)) - REGI - Докладчик: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0110/2011)

- Доклад относно доклада за 2010 г. относно изпълнението на програмите на политиката на сближаване за периода 2007—2013 г. (2010/2139(INI)) - REGI - Докладчик: Miroslav Mikolášik (A7-0111/2011)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕО) № 1541/98 на Съвета относно доказателствата за произход на някои текстилни продукти, включени в раздел ХI от Комбинираната номенклатура и пуснати в свободно обращение в Общността, както и относно условията за приемане на тези доказателства, и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3030/93 относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни (COM(2010)0544 - C7-0316/2010 - 2010/0272(COD)) - INTA - Докладчик: Jan Zahradil (A7-0156/2011)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изпълнението на член 10 от Протокола на ООН за огнестрелните оръжия и за установяването на мерки за разрешаване на износа, за внос и за транзитен превоз на огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси (COM(2010)0273 - C7-0138/2010 - 2010/0147(COD)) - INTA - Докладчик: Salvatore Iacolino (A7-0157/2011)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани (COM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD)) - AGRI - Докладчик: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

- Доклад относно гарантиране независимостта на оценките за въздействието (2010/2016(INI)) - JURI - Докладчик: Angelika Niebler (A7-0159/2011)

- Доклад относно междинния преглед на Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2011/2043(INI)) - ITRE - Докладчик: Jean-Pierre Audy (A7-0160/2011)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (COM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD)) - AGRI - Докладчик: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

- Доклад относно възможни политики за постигане на напредък в създаването на европейско договорно право за потребители и предприятия (2011/2013(INI)) - JURI - Докладчик: Diana Wallis (A7-0164/2011)

- Доклад относно междинния преглед на европейските програми за спътникова навигация: оценка на прилагането, бъдещи предизвикателства и финансови перспективи (2009/2226(INI)) - ITRE - Докладчик: Vladimír Remek (A7-0165/2011)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/18/EО по отношение на възможността на държавите-членки да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на своя територия (COM(2010)0375 - C7-0178/2010 - 2010/0208(COD)) - ENVI - Докладчик: Corinne Lepage (A7-0170/2011)

- Доклад относно външното измерение на социалната политика, насърчаване на осигуряването на трудови и социални стандарти, както и европейската корпоративна социална отговорност (2010/2205(INI)) - EMPL - Докладчик: Richard Falbr (A7-0172/2011)

- Доклад относно „Отвъд БВП − Измерване на напредъка в свят на промени” (2010/2088(INI)) - ENVI - Докладчик: Anna Rosbach (A7-0175/2011)

- Доклад относно предложението за изменение на Акта за избиране на представители в Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г. (2009/2134(INI)) - AFCO - Докладчик: Andrew Duff (A7-0176/2011)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики (COM(2010)0526 - C7-0300/2010 - 2010/0280(COD)) - ECON - Докладчик: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (COM(2010)0522 - C7-0396/2010 - 2010/0276(CNS)) - ECON - Докладчик: Diogo Feio (A7-0179/2011)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетното наблюдение в еврозоната (COM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD)) - ECON - Докладчик: Sylvie Goulard (A7-0180/2011)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за принудително изпълнение с цел коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната (COM(2010)0525 - C7-0299/2010 - 2010/0279(COD)) - ECON - Докладчик: Carl Haglund (A7-0182/2011)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия (COM(2010)0527 - C7-0301/2010 - 2010/0281(COD)) - ECON - Докладчик: Elisa Ferreira (A7-0183/2011)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки (COM(2010)0523 - C7-0397/2010 - 2010/0277(NLE)) - ECON - Докладчик: Vicky Ford (A7-0184/2011)

- * Доклад относно проекта за решение на Съвета относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България и в Румъния (14142/2010 - C7-0369/2010 - 2010/0820(NLE)) - LIBE - Докладчик: Carlos Coelho (A7-0185/2011)

- *** Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Хърватия за участието на Република Хърватия в работата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (11633/2010 - C7-0026/2011 - 2010/0011(NLE)) - LIBE - Докладчик: Debora Serracchiani (A7-0186/2011)

- Доклад относно Регламент (ЕО) 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за развитие на сътрудничеството: усвоени уроци и перспективи за бъдещето (2009/2149(INI)) - DEVE - Докладчик: Gay Mitchell (A7-0187/2011)

- Доклад с предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно шестдесет и шестата сесия на Общото събрание на ООН (2011/2030(INI)) - AFET - Докладчик: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0189/2011)

- * Доклад относно назначаването на H.G. Wessberg за член на Сметната палата (N7-0043/2011 - C7-0103/2011 - 2011/0803(NLE)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A7-0190/2011)

- Доклад относно Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа (2010/2211(INI)) - SURE - Докладчик: Salvador Garriga Polledo (A7-0193/2011)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Ágnes Hankiss (2010/2213(IMM)) - JURI - Докладчик: Diana Wallis (A7-0196/2011)

1.2) препоръки за второ четене

- *** II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (15145/1/2010 - C7-0045/2011 - 2008/0147(COD)) - TRAN - Докладчик: Saïd El Khadraoui (A7-0171/2011)

2) от членове на Парламента

2.1) въпроси, изискващи устен отговор за разглеждане във времето за въпроси (член 116 от Правилника за дейността)(B7-0407/2011)

към Съвета

- Posselt Bernd, Higgins Jim, Blinkevičiūtė Vilija, Mitchell Gay, Harkin Marian.

към Комисията

- McGuinness Mairead, Higgins Jim, Papanikolaou Georgios, Posselt Bernd, Mitchell Gay, Ludford Sarah, Koppa Maria Eleni, Daerden Frédéric, Chountis Nikolaos, Blinkevičiūtė Vilija, Aylward Liam, Steinruck Jutta, Harkin Marian, Martin Hans-Peter, Jensen Anne E., La Via Giovanni, Ţicău Silvia-Adriana, Pargneaux Gilles, Andrikienė Laima Liucija.

2.2) предложения за резолюция (член 120 от Правилника за дейността)

- Andreas Mölzer. Предложение за резолюция за осъждане на преднамереното убийство и за спазване на принципите на правовата държава на Европейския съюз (B7-0345/2011)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Gabriele Albertini, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Alfredo Antoniozzi, Raffaele Baldassarre, Vito Bonsignore, Antonio Cancian, Giovanni Collino, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Clemente Mastella, Barbara Matera, Erminia Mazzoni, Alfredo Pallone, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Licia Ronzulli, Potito Salatto, Amalia Sartori, Sergio Paolo Francesco Silvestris Salvatore Tatarella. Предложение за резолюция относно учредяването на Европейска харта на работниците (B7-0346/2011)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL


10. Отпаднали писмени декларации

Писмени декларации № 0004/2011, 0005/2011 и 0006/2011 не са подписани от достатъчен брой членове на Парламента и по силата на член 123, параграф 5 от Правилника за дейността отпадат.


11. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на месечните сесии: ноември II 2010 г., декември 2010 г., февруари I 2011 г. и февруари II 2011 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


12. Трансфер на бюджетни кредити

Съгласно член 24, параграф 4, от финансовия регламент така, както се тълкува в член 20 от Съвместна декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобрява предложението за трансфер на бюджетни кредити DEC 04/2011 на Комисията (N7-0042/2011 - C7-0102/2011 - 2011/2078(GBD)).


13. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверено копие на следния документ:

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз, от една страна, и Палестинската администрация на Западния бряг и Ивицата Газа, от друга страна, за по-нататъшна либерализация по отношение на селскостопанските продукти, преработените селскостопански продукти, рибата и риболовните продукти и за изменение на Евро-средиземноморското временно споразумение за асоцииране в областта на търговията и сътрудничеството между Европейската общност, от една страна, и Организацията за освобождение на Палестина (ООП), действаща в полза на Палестинската администрация на Западния бряг и Ивицата Газа, от друга страна.


14. Ред на работа

Следващата точка от дневния ред беше определянето на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през първата юнска сесия (PE 466.026/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 140 от Правилника за дейността):

Понеделник

Групата ALDE поиска дебатът за процеса на избиране на нов генерален директор на МВФ и външно представителство на еврозоната да се проведе след дебата по доклада на Jo Leinen : "Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските икономически сметки за околната среда".

Изказаха се: Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, която мотивира искането, и Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD, който я подкрепи.

Парламентът одобрява искането.

Вторник, Сряда и Четвъртък

Не бяха предложени промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


15. Възпоминание на депортациите през 1941 г. в прибалтийските държави

Изявление на Председателя на ЕП: Възпоминание на депортациите през 1941 г. в прибалтийските държави

Председателят направи изявление.

Изказаха се: Tunne Kelam, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Leonidas Donskis, от името на групата ALDE, Roberts Zīle, от името на групата ECR, и Franz Obermayr, независим член на ЕП.

Точката е приключена.


16. Eвропейски икономически сметки за околната среда ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските икономически сметки за околната среда [2010/0073(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Jo Leinen (A7-0330/2010)

Jo Leinen представи доклада.

Изказа се Olli Rehn (член на Комисията).

Изказаха се: Hans-Peter Martin (докладчик по становището на комисията ECON), Horst Schnellhardt, от името на групата PPE, Marita Ulvskog, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Michail Tremopoulos, от името на групата Verts/ALE, Paul Nuttall, от името на групата EFD, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hans-Peter Martin, Richard Seeber, Kriton Arsenis, Riikka Manner, Oreste Rossi, Sophie Auconie, Karin Kadenbach, Christa Klaß и Csaba Sándor Tabajdi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Paul Rübig, Angelika Werthmann и Niki Tzavela.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Franz Obermayr.

Изказаха се: Olli Rehn и Jo Leinen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 7.6.2011.


17. Процедура за избор на нов изпълнителен директор на МВФ и външно представителство на еврото (разискване)

Изявление на Комисията: Процедура за избор на нов изпълнителен директор на МВФ и външно представителство на еврото

Olli Rehn (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Corien Wortmann-Kool, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на групата S&D, Olle Schmidt, от името на групата ALDE, Kay Swinburne, от името на групата ECR, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Jürgen Klute, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFD, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès, Patrick Le Hyaric и Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): João Ferreira, Niki Tzavela, Paul Rübig и Ilda Figueiredo.

Изказа се Olli Rehn.

Разискването приключи.


18. Седма рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (разискване)

Доклад относно средносрочния преглед на Седмата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демострационни дейности [2011/2043(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jean-Pierre Audy (A7-0160/2011)

Jean-Pierre Audy представи доклада.

Изказа се Máire Geoghegan-Quinn (член на Комисията).

Изказаха се: Carl Haglund (докладчик по становището на комисията BUDG), Maria Da Graça Carvalho, от името на групата PPE, Britta Thomsen, от името на групата S&D, Frédérique Ries, от името на групата ALDE, Vicky Ford, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Niki Tzavela, от името на групата EFD, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Владко Тодоров Панайотов, Zbigniew Ziobro, Amalia Sartori, Catherine Trautmann и Romana Jordan Cizelj.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се: António Fernando Correia De Campos, Paul Rübig, Ioan Enciu, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz и Gunnar Hökmark.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Derek Vaughan, Silvia-Adriana Ţicău, Pat the Cope Gallagher, Franz Obermayr, Diane Dodds, Andreas Mölzer и Jarosław Leszek Wałęsa.

Изказаха се: Máire Geoghegan-Quinn и Jean-Pierre Audy.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 7.6.2011.


19. Търговски отношения между ЕС и Канада (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000053/2011) зададен от Vital Moreira, от името на комисията INTA, към Комисията: Търговски взаимоотношения между ЕС и Канада (B7-0213/2011)

Vital Moreira разви въпроса, изискващ устен отговор.

Máire Geoghegan-Quinn (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Georgios Papastamkos, от името на групата PPE, David Martin, от името на групата S&D, Метин Казак, от името на групата ALDE, Keith Taylor, от името на групата Verts/ALE, Paul Murphy, от името на групата GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFD, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Christofer Fjellner, Harlem Désir, Franz Obermayr, който зададе въпрос с вдигане на „синя карта“ на Christofer Fjellner, който му отговори, Chris Davies, Frieda Brepoels, Helmut Scholz, Jarosław Leszek Wałęsa, Jörg Leichtfried, Elie Hoarau, Gianluca Susta и Kriton Arsenis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, Seán Kelly, Paul Rübig, Zuzana Roithová, Silvia-Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Ioan Enciu, João Ferreira, Jaroslav Paška и Franz Obermayr.

Изказа се Máire Geoghegan-Quinn.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Vital Moreira, от името на комисията INTA, относно търговските отношения между ЕС и Канада (B7-0344/2011)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.4 от протокола от 8.6.2011.


20. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 150 от Правилника за дейността:

Georgios Koumoutsakos, Jarosław Leszek Wałęsa, Vasilica Viorica Dăncilă, Derek Vaughan, Theodoros Skylakakis, Cristian Silviu Buşoi, Kristiina Ojuland, Oriol Junqueras Vies, João Ferreira, Ilda Figueiredo, Willy Meyer, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Juan Fernando López Aguilar, Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Georgios Papanikolaou, Csaba Sógor, Ивайло Калфин, George Sabin Cutaş, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Cătălin Sorin Ivan, Marian Harkin, Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Salavrakos, Martin Ehrenhauser и Corneliu Vadim Tudor.


21. Агенции за кредитен рейтинг (кратко представяне)

Доклад относно създаване на агенции за кредитен рейтинг: перспективи [2010/2302(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Wolf Klinz (A7-0081/2011)

Wolf Klinz направи представянето.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, Georgios Papanikolaou, Jaroslav Paška, Ilda Figueiredo и Nikolaos Salavrakos.

Изказа се Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 6.5 от протокола от 8.6.2011.


22. Гарантиране независимостта на оценките за въздействието (кратко представяне)

Доклад относно гарантиране независимостта на оценките за въздействието [2010/2016(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Angelika Niebler (A7-0159/2011)

Angelika Niebler направи представянето.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Anna Záborská.

Изказаха се: Richard Falbr и Tatjana Ždanoka относно следващия дебат и Angelika Niebler относно протичането на дебата.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Gerard Batten и Gay Mitchell.

Изказа се Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 6.6 от протокола от 8.6.2011.


23. Външно измерение на социалната политика, насърчаване на трудовите и социалните стандарти и европейска корпоративна социална отговорност (кратко представяне)

Доклад относно външното измерение на социалната политика, насърчаване на осигуряването на трудови и социални стандарти, както и европейската корпоративна социална отговорност [2010/2205(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Richard Falbr (A7-0172/2011)

Richard Falbr направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Vasilica Viorica Dăncilă, Tatjana Ždanoka, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Silvia-Adriana Ţicău и Richard Howitt.

Изказа се Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 6.7 от протокола от 8.6.2011.


24. Финансов инструмент за сътрудничество за развитие (кратко представяне)

Доклад относно Регламент (ЕО) 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за развитие на сътрудничеството [2009/2149(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Gay Mitchell (A7-0187/2011)

Gay Mitchell направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská и Vasilica Viorica Dăncilă.

Изказа се Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 6.8 от протокола от 8.6.2011.


25. Напредък в създаването на европейско договорно право за потребители и предприятия (кратко представяне)

Доклад относно възможни политики за постигане на напредък в създаването на европейско договорно право за потребители и предприятия [2011/2013(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Diana Wallis (A7-0164/2011)

Diana Wallis направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Raffaele Baldassarre, Evelyn Regner, Jaroslav Paška и Zuzana Roithová.

Изказа се Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 6.9 от протокола от 8.6.2011.


26. Европейското сътрудничество в професионалното образование и обучение за подкрепа на стратегията „Европа 2020“ (кратко представяне)

Доклад относно Европейското сътрудничество в професионалното образование и обучение за подкрепа на стратегията „Европа 2020“ [2010/2234(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Nadja Hirsch (A7-0082/2011)

Nadja Hirsch направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Antigoni Papadopoulou, Silvia-Adriana Ţicău, Vasilica Viorica Dăncilă и Emilie Turunen.

Изказа се Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 6.10 от протокола от 8.6.2011.


27. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 466.026/OJMA).


28. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.10 ч.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bielan, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Илчев, Imbrasas, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Емил Стоянов, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност