Seznam 
Zápis
PDF 214kWORD 168k
Pondělí, 6. června 2011 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 3.Přivítání
 4.Sdělení předsednictví
 5.Ověření pověřovacích listin
 6.Členství v politických skupinách
 7.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem
 8.Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)
 9.Předložení dokumentů
 10.Písemná prohlášení, která nejsou brána v potaz
 11.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 12.Převody prostředků
 13.Texty dohod dodané Radou
 14.Plán práce
 15.Výročí deportace obyvatel pobaltských států v roce 1941
 16.Evropské environmentální hospodářské účty ***I (rozprava)
 17.Výběr výkonného ředitele MMF a vnější zastupování eura (rozprava)
 18.Sedmý rámcový program Evropské unie pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (rozprava)
 19.Obchodní vztahy EU-Kanada (rozprava)
 20.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 21.Ratingové agentury (krátké přednesení)
 22.Zajištění nezávislých posouzení dopadu (krátké přednesení)
 23.Vnější rozměr sociální politiky, prosazování pracovních a sociálních standardů a sociální odpovědnost evropských podniků (krátké přednesení)
 24.Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (krátké přednesení)
 25.Pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky (krátké přednesení)
 26.Spolupráce v oblasti odborného vzdělávání na podporu strategie Evropa 2020 (krátké přednesení)
 27.Pořad jednání příštího denního zasedání
 28.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2011–2012

Dílčí zasedání od 6. do 9. června 2011

ŠTRASBURK

ZÁPIS

PONDĚLÍ 6. ČERVNA 2011

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:00.


2. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

Christine De Veyrac byla přítomna, její jméno však není uvedeno na prezenční listině.

Charles Tannock informoval předsednictví, že si přeje stáhnout svůj podpis z návrhu usnesení B7-0325/2011 předloženého skupinou ECR.


3. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal prezidenta Tádžikistánu Emomaliho Rachmona, který usedl na vyhrazené místo na galerii pro hosty.


4. Sdělení předsednictví

Předseda připomněl 22. výročí násilného potlačení studentských demonstrací na náměstí Nebeského klidu v Pekingu orgány Čínské lidové republiky.

Připomněl rovněž 22. výročí prvních částečně svobodných parlamentních voleb v Polsku, ve kterých zvítězila demokratická opozice.

°
° ° °

Předseda oznámil, že během tohoto dílčího zasedání ve Štrasburku a během červnového dílčího zasedání v Bruselu se budou konat mimořádná evakuační cvičení.

°
° ° °

Předseda informoval, že Silvana Koch-Mehrin oznámila své odstoupení z funkce místopředsedkyně Evropského parlamentu s účinností od 11. května 2011. Parlament v souladu s článkem 18 jednacího řádu oznámil uvolnění této funkce.


5. Ověření pověřovacích listin

Výbor pro právní záležitosti na své schůzi dne 24. května 2011 v souladu s čl. 3 odst. 3 a 4 jednacího řádu ověřil pověřovací listiny a navrhl jednomyslně potvrdit mandát těchto poslanců: Hubert Pirker s účinností od 31. března 2011, Paul Murphy a Heinz K. Becker s účinností od 1. dubna 2011, Mojca Kleva s účinností od 13. dubna 2011, Phil Prendergast s účinností od 21. dubna 2011 a Sampo Terho s účinností od 26. dubna 2011.


6. Členství v politických skupinách

David Campbell Bannerman je členem skupiny ECR s účinností od 24. května 2011.

Theodoros Skylakakis je členem skupiny ALDE s účinností od 31. května 2011.


7. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem

Předseda oznámil, že podle článku 74 jednacího řádu Evropského parlamentu spolu s předsedou Rady podepíše ve středu tyto akty přijaté řádným legislativním postupem:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 o zavedení autonomních obchodních preferencí pro Moldavskou republiku (00013/2011/LEX - C7-0129/2011 - 2010/0318(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 460/2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací, pokud jde o období její činnosti (00012/2011/LEX - C7-0130/2011 - 2010/0274(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (00060/2010/LEX - C7-0131/2011 - 2009/0064(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů a nařízení Rady (ES) č. 1288/2009, kterým se stanoví přechodná technická opatření od 1. ledna 2010 do 30. června 2011 (00009/2011/LEX - C7-0132/2011 - 2010/0255(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (přepracované znění) (00062/2010/LEX - C7-0147/2011 - 2008/0240(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o zabránění vstupu padělaných léčivých přípravků do legálního dodavatelského řetězce (00003/2011/LEX - C7-0148/2011 - 2008/0261(COD))


8. Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)

Poslanci předložili tyto dokumenty:

1) otázky k ústnímu zodpovězení (článek 115 jednacího řádu)

- (O-000084/2011), kterou pokládá Erminia Mazzoni za výbor PETI Komisi: Uplatňování směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí rakouskými orgány (petice 0672/2007) (B7-0314/2011);

- (O-000087/2011), kterou pokládají Erminia Mazzoni za výbor PETI a Malcolm Harbour za výbor INTA Komisi: Klamavé katalogové firmy (petice 0045/2006, 1475/2006 a další) (B7-0315/2011);

- (O-000111/2011), kterou pokládají Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE Radě: Evropský zatýkací rozkaz (B7-0317/2011);

- (O-000112/2011), kterou pokládají Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE Komisi: Evropský zatýkací rozkaz (B7-0318/2011);

- (O-000117/2011), kterou pokládají Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil a Salvatore Iacolino za skupinu PPE Radě: Evropský zatýkací rozkaz (B7-0319/2011);

- (O-000118/2011), kterou pokládají Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil a Salvatore Iacolino za skupinu PPE Komisi: Evropský zatýkací rozkaz (B7-0320/2011);

- (O-000119/2011), kterou pokládají Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Jens Rohde za skupinu ALDE Radě: Evropský zatýkací rozkaz (B7-0401/2011);

- (O-000120/2011), kterou pokládají Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Jens Rohde za skupinu ALDE Komisi: Evropský zatýkací rozkaz (B7-0402/2011);

- (O-000121/2011), kterou pokládají Claude Moraes a Birgit Sippel za skupinu S&D Radě: Evropský zatýkací rozkaz (B7-0403/2011);

- (O-000122/2011), kterou pokládají Claude Moraes a Birgit Sippel za skupinu S&D Komisi: Evropský zatýkací rozkaz (B7-0404/2011);

- (O-000123/2011), kterou pokládá Gerard Batten za skupinu EFD Radě: Evropský zatýkací rozkaz (B7-0405/2011);

- (O-000124/2011), kterou pokládá Gerard Batten za skupinu EFD Komisi: Evropský zatýkací rozkaz (B7-0406/2011);

- (O-000129/2011), kterou pokládají Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares a Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL Komisi: Evropský zatýkací rozkaz (B7-0408/2011);

- (O-000140/2011), kterou pokládá Timothy Kirkhope za skupinu ECR Radě: Evropský zatýkací rozkaz (B7-0409/2011);

- (O-000091/2011), kterou pokládají Paolo Bartolozzi, Vito Bonsignore, Mario Mauro, Gabriele Albertini, Roberta Angelilli, Aldo Patriciello, Lara Comi, Giovanni Collino, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre, Cristiana Muscardini, Barbara Matera, Erminia Mazzoni, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Iva Zanicchi, Alfredo Pallone, Licia Ronzulli, Antonio Cancian, Alfredo Antoniozzi, Giovanni La Via, Marco Scurria, Sergio Berlato, Amalia Sartori, Elisabetta Gardini, Potito Salatto, Alfreds Rubiks, Bart Staes, Britta Thomsen, Piotr Borys, Joachim Zeller, Niccolò Rinaldi, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jaromír Kohlíček, Hannes Swoboda, Vilja Savisaar-Toomast, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Kyriacos Triantaphyllides, Béla Kovács, Inese Vaidere, Elisabeth Jeggle, Ivari Padar, Vilija Blinkevičiūtė, Rolandas Paksas a Ivars Godmanis Komisi: Vztahy mezi EU a Mongolskem (B7-0410/2011).

2) písemná prohlášení k zapsání do rejstříku (článek 123 jednacího řádu)

- Daciana Octavia Sârbu, Elisabeth Jeggle, Adina-Ioana Vălean a Janusz Wojciechowski o regulaci populace psů v Evropské unii (0026/2011);

- Patrick Le Hyaric, Margrete Auken, Véronique De Keyser a Niccolò Rinaldi o uznání palestinského státu ze strany Evropské unie (0027/2011);

- Paolo De Castro, Salvatore Caronna, Michel Dantin, Martin Häusling a Justas Vincas Paleckis o plýtvání potravinami (0028/2011);

- Sarah Ludford, Simon Busuttil, Ana Gomes a Heidi Hautala o vývozu farmak používaných k výkonu trestu smrti ve třetích zemích (0029/2011);

- Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Seán Kelly, Hannu Takkula a Claudiu Ciprian Tănăsescu o podpoře zlepšování právní úpravy v oblasti hazardních her (0030/2011);

- Giovanni Collino o vytvoření společné armády Evropské unie (0031/2011);

- Philippe Juvin, José Bové, Edite Estrela, Corinne Lepage a Anna Rosbach o průzkumu ložisek plynu z břidlic a ropných břidlic (0032/2011).


9. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z parlamentních výborů

1.1) zprávy

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/25/ES, pokud jde o ustanovení o motorech uvedených na trh v rámci přechodného režimu (KOM(2010)0607 - C7-0342/2010 - 2010/0301(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Salvatore Tatarella (A7-0091/2011)

- Zpráva k cíli 3: výzva k územní spolupráci: budoucí program přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce (2010/2155(INI)) - výbor REGI - Zpravodajka: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0110/2011)

- Zpráva ke zprávě za rok 2010 o provádění programů politiky soudržnosti na období 2007–2013 (2010/2139(INI)) - výbor REGI - Zpravodaj: Miroslav Mikolášik (A7-0111/2011)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1541/98 o důkazu původu pro některé textilní výrobky třídy XI kombinované nomenklatury, které jsou propuštěny do volného oběhu ve Společenství, a o podmínkách pro přijetí tohoto důkazu a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí (KOM(2010)0544 - C7-0316/2010 - 2010/0272(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Jan Zahradil (A7-0156/2011)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů o střelných zbraních a stanoví vývozní povolení a opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva (KOM(2010)0273 - C7-0138/2010 - 2010/0147(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Salvatore Iacolino (A7-0157/2011)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (KOM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

- Zpráva o zajištění nezávislých posouzení dopadu (2010/2016(INI)) - výbor JURI - Zpravodajka: Angelika Niebler (A7-0159/2011)

- Zpráva o průběžném hodnocení sedmého rámcovému programu Evropské unie pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2011/2043(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Jean-Pierre Audy (A7-0160/2011)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (KOM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

- Zpráva o možnostech politiky pro pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky (2011/2013(INI)) - výbor JURI - Zpravodajka: Diana Wallis (A7-0164/2011)

- Zpráva o přezkumu evropských družicových navigačních programů v polovině období: hodnocení provádění, budoucí výzvy a perspektivy financování (2009/2226(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Vladimír Remek (A7-0165/2011)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států zakázat či omezit pěstování geneticky modifikovaných organismů na jejich území (KOM(2010)0375 - C7-0178/2010 - 2010/0208(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Corinne Lepage (A7-0170/2011)

- Zpráva o vnějším rozměru sociální politiky, podporování pracovních a sociálních standardů a evropské sociální odpovědnosti podniků (2010/2205(INI)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Richard Falbr (A7-0172/2011)

- Zpráva o překročení HDP – měření pokroku v měnícím se světě (2010/2088(INI)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Anna Rosbach (A7-0175/2011)

- Zpráva o návrhu změny Aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách (2009/2134(INI)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Andrew Duff (A7-0176/2011)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik (KOM(2010)0526 - C7-0300/2010 - 2010/0280(COD)) - výbor ECON - Zpravodajka: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011)

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku (KOM(2010)0522 - C7-0396/2010 - 2010/0276(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: Diogo Feio (A7-0179/2011)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně (KOM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD)) - výbor ECON - Zpravodajka: Sylvie Goulard (A7-0180/2011)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o donucovacích opatřeních k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně (KOM(2010)0525 - C7-0299/2010 - 2010/0279(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Carl Haglund (A7-0182/2011)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy (KOM(2010)0527 - C7-0301/2010 - 2010/0281(COD)) - výbor ECON - Zpravodajka: Elisa Ferreira (A7-0183/2011)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady o požadavcích na rozpočtové rámce členských států (KOM(2010)0523 - C7-0397/2010 - 2010/0277(NLE)) - výbor ECON - Zpravodajka: Vicky Ford (A7-0184/2011)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o plném uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharské republice a Rumunsku (14142/2010 - C7-0369/2010 - 2010/0820(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Carlos Coelho (A7-0185/2011)

- *** Doporučení týkající se návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Chorvatskou republikou o účasti Chorvatské republiky na činnosti Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (11633/2010 - C7-0026/2011 - 2010/0011(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Debora Serracchiani (A7-0186/2011)

- Zpráva o nařízení (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci: získané poznatky a vyhlídky do budoucnosti (2009/2149(INI)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Gay Mitchell (A7-0187/2011)

- Zpráva s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k 66. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (2011/2030(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0189/2011)

- * Zpráva o návrhu na jmenování H.G. Wessberga členem Účetního dvora (N7-0043/2011 - C7-0103/2011 - 2011/0803(NLE)) - výbor CONT - Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A7-0190/2011)

- Zpráva o investování do budoucnosti: nový víceletý finanční rámec (VFR) pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu (2010/2211(INI)) - výbor SURE - Zpravodaj: Salvador Garriga Polledo (A7-0193/2011)

- Zpráva o žádosti, aby byla Ágnes Hankissová zbavena imunity (2010/2213(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Diana Wallis (A7-0196/2011)

1.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (15145/1/2010 - C7-0045/2011 - 2008/0147(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Saïd El Khadraoui (A7-0171/2011)

2) od poslanců

2.1) otázky k ústnímu zodpovězení pro dobu vyhrazenou pro otázky (článek 116 jednacího řádu) (B7-0407/2011)

Radě

- Posselt Bernd, Higgins Jim, Blinkevičiūtė Vilija, Mitchell Gay, Harkin Marian.

Komisi
- McGuinness Mairead, Higgins Jim, Papanikolaou Georgios, Posselt Bernd, Mitchell Gay, Ludford Sarah, Koppa Maria Eleni, Daerden Frédéric, Chountis Nikolaos, Blinkevičiūtė Vilija, Aylward Liam, Steinruck Jutta, Harkin Marian, Martin Hans-Peter, Jensen Anne E., La Via Giovanni, Ţicău Silvia-Adriana, Pargneaux Gilles, Andrikienė Laima Liucija.

2.2) návrhy usnesení (článek 120 jednacího řádu)

- Andreas Mölzer: Návrh usnesení o odsouzení cíleného zabíjení a zachování zásad právního státu v Evropské unii (B7-0345/2011)

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Gabriele Albertini, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Alfredo Antoniozzi, Raffaele Baldassarre, Vito Bonsignore, Antonio Cancian, Giovanni Collino, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Clemente Mastella, Barbara Matera, Erminia Mazzoni, Alfredo Pallone, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Licia Ronzulli, Potito Salatto, Amalia Sartori, Sergio Paolo Francesco Silvestris a Salvatore Tatarella: Návrh usnesení o vytvoření statusu evropských pracovníků (B7-0346/2011)

předáno

věcně příslušný výbor :

EMPL


10. Písemná prohlášení, která nejsou brána v potaz

Podle ustanovení čl. 123 odst. 5 jednacího řádu se písemná prohlášení 0004/2011, 0005/2011 a 0006/2011 neberou v potaz, jelikož neobdržela požadovaný počet podpisů.


11. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na druhém listopadovém a prosincovém dílčím zasedání v roce 2010 a na prvním a druhém únorovém dílčím zasedání t.r. je k dispozici na internetových stránkách Séance en direct.


12. Převody prostředků

Rozpočtový výbor schválil návrh na převod prostředků DEC 04/2011 Evropské komise v souladu s čl. 24 odst. 4 finančního nařízení ve znění bodu 20 společného prohlášení o přechodných opatřeních použitelných pro rozpočtový proces po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost (N7-0042/2011 - C7-0102/2011 - 2011/2078(GBD)).


13. Texty dohod dodané Radou

Rada předala ověřenou kopii tohoto dokumentu:

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií na jedné straně a palestinskou samosprávou Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy na straně druhé týkající se další liberalizace v oblasti obchodu se zemědělskými produkty, zpracovanými zemědělskými produkty, rybami a produkty rybolovu, kterou se mění Evropsko-středomořská prozatímní dohoda o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy na straně druhé.


14. Plán práce

Na pořadu jednání byl plán práce.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání prvního červnového plenárního zasedání (PE 466.026/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 140 jednacího řádu):

Pondělí

Skupina ALDE požádala, aby se rozprava o výběru výkonného ředitele MMF a vnějším zastupování eura konala po rozpravě o zprávě o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských environmentálních hospodářských účtech, kterou předkládá Jo Leinen.

Vystoupili: Sylvie Goulard za skupinu ALDE s odůvodněním žádosti a Francesco Enrico Speroni za skupinu EFD ve prospěch žádosti.

Parlament žádost schválil.

Úterý, středa a čtvrtek

Nebyly navrženy žádné změny.

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


15. Výročí deportace obyvatel pobaltských států v roce 1941

Prohlášení předsedy Evropského parlamentu: Výročí deportace obyvatel pobaltských států v roce 1941

Předseda učinil prohlášení.

Vystoupili: Tunne Kelam za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Leonidas Donskis za skupinu ALDE, Roberts Zīle za skupinu ECR, a Franz Obermayr nezařazený.

Bod byl uzavřen.


16. Evropské environmentální hospodářské účty ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských environmentálních hospodářských účtech [2010/0073(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Jo Leinen (A7-0330/2010)

Jo Leinen uvedl zprávu.

Vystoupil Olli Rehn (člen Komise).

Vystoupili: Hans-Peter Martin (navrhovatel výboru ECON), Horst Schnellhardt za skupinu PPE, Marita Ulvskog za skupinu S&D, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Michail Tremopoulos za skupinu Verts/ALE, Paul Nuttall za skupinu EFD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Hans-Peter Martin, Richard Seeber, Kriton Arsenis, Riikka Manner, Oreste Rossi, Sophie Auconie, Karin Kadenbach, Christa Klaß a Csaba Sándor Tabajdi.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Paul Rübig, Angelika Werthmann a Niki Tzavela.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Franz Obermayr.

Vystoupili: Olli Rehn a Jo Leinen.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 8.9 zápisu ze dne 7.6.2011.


17. Výběr výkonného ředitele MMF a vnější zastupování eura (rozprava)

Prohlášení Komise: Výběr výkonného ředitele MMF a vnější zastupování eura

Olli Rehn (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Corien Wortmann-Kool za skupinu PPE, Pervenche Berès za skupinu S&D, Olle Schmidt za skupinu ALDE, Kay Swinburne za skupinu ECR, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Jürgen Klute za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFD, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès, Patrick Le Hyaric a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: João Ferreira, Niki Tzavela, Paul Rübig a Ilda Figueiredo.

Vystoupil Olli Rehn.

Rozprava byla ukončena.


18. Sedmý rámcový program Evropské unie pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (rozprava)

Zpráva o průběžném hodnocení sedmého rámcového programu Evropské unie pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace [2011/2043(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Jean-Pierre Audy (A7-0160/2011)

Jean-Pierre Audy uvedl zprávu.

Vystoupila Máire Geoghegan-Quinn (členka Komise).

Vystoupili: Carl Haglund (navrhovatel výboru BUDG), Maria Da Graça Carvalho za skupinu PPE, Britta Thomsen za skupinu S&D, Frédérique Ries za skupinu ALDE, Vicky Ford za skupinu ECR, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Niki Tzavela za skupinu EFD, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Vladko Todorov Panayotov, Zbigniew Ziobro, Amalia Sartori, Catherine Trautmann a Romana Jordan Cizelj.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

Vystoupili: António Fernando Correia De Campos, Paul Rübig, Ioan Enciu, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz a Gunnar Hökmark.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Derek Vaughan, Silvia-Adriana Ţicău, Pat the Cope Gallagher, Franz Obermayr, Diane Dodds, Andreas Mölzer a Jarosław Leszek Wałęsa.

Vystoupili: Máire Geoghegan-Quinn a Jean-Pierre Audy.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 8.10 zápisu ze dne 7.6.2011.


19. Obchodní vztahy EU-Kanada (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000053/2011), kterou pokládá Vital Moreira za výbor INTA Komisi: Obchodní vztahy EU-Kanada (B7-0213/2011)

Vital Moreira rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení.

Máire Geoghegan-Quinn (členka Komise) odpověděla na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Georgios Papastamkos za skupinu PPE, David Martin za skupinu S&D, Metin Kazak za skupinu ALDE, Keith Taylor za skupinu Verts/ALE, Paul Murphy za skupinu GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth za skupinu EFD, Andreas Mölzer nezařazený, Christofer Fjellner, Harlem Désir, Franz Obermayr, posledně jmenovaný, aby zvednutím modré karty položil otázku Christoferu Fjellnerovi, který na ni odpověděl, Chris Davies, Frieda Brepoels, Helmut Scholz, Jarosław Leszek Wałęsa, Jörg Leichtfried, Elie Hoarau, Gianluca Susta a Kriton Arsenis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Seán Kelly, Paul Rübig, Zuzana Roithová, Silvia-Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Ioan Enciu, João Ferreira, Jaroslav Paška a Franz Obermayr.

Vystoupila Máire Geoghegan-Quinn.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Vital Moreira za výbor INTA o obchodních vztazích mezi EU a Kanadou (B7-0344/2011)

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.4 zápisu ze dne 8.6.2011.


20. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležitou otázku politické povahy, vystoupili podle článku 150 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Georgios Koumoutsakos, Jarosław Leszek Wałęsa, Vasilica Viorica Dăncilă, Derek Vaughan, Theodoros Skylakakis, Cristian Silviu Buşoi, Kristiina Ojuland, Oriol Junqueras Vies, João Ferreira, Ilda Figueiredo, Willy Meyer, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Juan Fernando López Aguilar, Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Georgios Papanikolaou, Csaba Sógor, Ivailo Kalfin, George Sabin Cutaş, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Cătălin Sorin Ivan, Marian Harkin, Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Salavrakos, Martin Ehrenhauser a Corneliu Vadim Tudor.


21. Ratingové agentury (krátké přednesení)

Zpráva o ratingových agenturách: budoucí perspektivy [2010/2302(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Wolf Klinz (A7-0081/2011)

Wolf Klinz uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Georgios Papanikolaou, Jaroslav Paška, Ilda Figueiredo a Nikolaos Salavrakos.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.5 zápisu ze dne 8.6.2011.


22. Zajištění nezávislých posouzení dopadu (krátké přednesení)

Zpráva o zajištění nezávislých posouzení dopadu [2010/2016(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Angelika Niebler (A7-0159/2011)

Angelika Niebler uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Anna Záborská.

Vystoupili: Richard Falbr a Tatjana Ždanoka k následující rozpravě a Angelika Niebler k průběhu rozpravy.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Gerard Batten a Gay Mitchell.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.6 zápisu ze dne 8.6.2011.


23. Vnější rozměr sociální politiky, prosazování pracovních a sociálních standardů a sociální odpovědnost evropských podniků (krátké přednesení)

Zpráva o vnějším rozměru sociální politiky, prosazování pracovních a sociálních standardů a sociální odpovědnosti evropských podniků [2010/2205(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Richard Falbr (A7-0172/2011)

Richard Falbr uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Vasilica Viorica Dăncilă, Tatjana Ždanoka, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Silvia-Adriana Ţicău a Richard Howitt.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.7 zápisu ze dne 8.6.2011.


24. Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (krátké přednesení)

Zpráva o nařízení (ES) 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci: získané poznatky a výhledy do budoucna [2009/2149(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Gay Mitchell (A7-0187/2011)

Gay Mitchell uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská a Vasilica Viorica Dăncilă.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.8 zápisu ze dne 8.6.2011.


25. Pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky (krátké přednesení)

Zpráva o možnostech politiky pro pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky [2011/2013(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Diana Wallis (A7-0164/2011)

Diana Wallis uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Raffaele Baldassarre, Evelyn Regner, Jaroslav Paška a Zuzana Roithová.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.9 zápisu ze dne 8.6.2011.


26. Spolupráce v oblasti odborného vzdělávání na podporu strategie Evropa 2020 (krátké přednesení)

Zpráva o evropské spolupráci v oblasti odborného vzdělávání na podporu strategie Evropa 2020 [2010/2234(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Nadja Hirsch (A7-0082/2011)

Nadja Hirsch uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Antigoni Papadopoulou, Silvia-Adriana Ţicău, Vasilica Viorica Dăncilă a Emilie Turunen.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.10 zápisu ze dne 8.6.2011.


27. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 466.026/OJMA).


28. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:10.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bielan, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí