Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 7 juni 2011 - Strasbourg

5. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 122 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Madagaskar

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki och Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen, om Madagaskar: brott mot de mänskliga rättigheterna, demokratin och lagstiftningens roll (B7-0353/2011);

- Véronique De Keyser och Corina Creţu för S&D-gruppen, om Madagaskar (B7-0360/2011);

- Elie Hoarau för GUE/NGL-gruppen, om Madagaskar (B7-0364/2011);

- Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Giovanni La Via och Bogusław Sonik för PPE-gruppen, om Madagaskar (B7-0365/2011);

- Louis Michel, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells och Renate Weber för ALDE-gruppen, om situationen på Madagaskar (B7-0366/2011);

- Michèle Rivasi och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om Madagaskar (B7-0367/2011).

II.   Guantánamo: det förestående beslutet om dödsstraff

- Charles Tannock och Jan Zahradil för ECR-gruppen, om Guantánamo: det förestående beslutet om dödsstraff (B7-0361/2011);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Claude Moraes och Richard Howitt för S&D-gruppen, om Guantánamo: det förestående beslutet om dödsstraff (B7-0362/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Elie Hoarau och Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, om Guantánamo: det förestående beslutet om dödsstraff (B7-0369/2011);

- Ioannis Kasoulides, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Michèle Striffler, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah och Giovanni La Via för PPE-gruppen, om Guantánamo: det förestående beslutet om dödsstraff (B7-0371/2011);

- Sarah Ludford, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells och Alexandra Thein för ALDE-gruppen, om Guantánamo: det förestående beslutet om dödsstraff (B7-0374/2011);

- Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Claude Turmes, Judith Sargentini och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om Guantánamo: det förestående beslutet om dödsstraff (B7-0375/2011).

III.   Ukraina: fallet med Julia Tymosjenko och andra tidigare regeringsmedlemmar

- Hannes Swoboda, Kristian Vigenin och Marek Siwiec för S&D-gruppen, om Ukraina: fallet med Julia Tymosjenko och andra tidigare regeringsmedlemmar (B7-0363/2011);

- Jaromír Kohlíček och Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, om Ukraina: fallet med Julia Tymosjenko och andra tidigare regeringsmedlemmar (B7-0368/2011);

- Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Zuzana Roithová, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Lisek och Bogusław Sonik för PPE-gruppen, om Ukraina: fallet med Julia Tymosjenko och andra tidigare regeringsmedlemmar (B7-0370/2011);

- Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Gesine Meissner, Renate Weber och Alexandra Thein för ALDE-gruppen, om Ukraina: fallet med Julia Tymosjenko och andra tidigare regeringsmedlemmar (B7-0372/2011);

- Rebecca Harms, Werner Schulz och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om Ukraina: fallet med Julia Tymosjenko och andra tidigare regeringsmedlemmar (B7-0373/2011).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 149 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy