Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 7 juni 2011 - Strasbourg

6. EHEC-utbrott i EU:s medlemsstater (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: EHEC-utbrott i EU:s medlemsstater

John Dalli (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Peter Liese för PPE-gruppen, Linda McAvan för S&D-gruppen, Corinne Lepage för ALDE-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Sabine Wils för GUE/NGL-gruppen, Francisco Sosa Wagner, grupplös, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Frédérique Ries, Janusz Wojciechowski, Martin Häusling, João Ferreira, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Jo Leinen, Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Nikolaos Chountis, Elisabetta Gardini, Dagmar Roth-Behrendt, George Lyon, Elisabeth Köstinger, Iratxe García Pérez, Mairead McGuinness, Ulrike Rodust, Pilar Ayuso, Andres Perello Rodriguez, Esther de Lange och Anna Záborská.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Czesław Adam Siekierski, Josefa Andrés Barea, Isabelle Durant, Diane Dodds, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonio Masip Hidalgo, Bart Staes, Gabriel Mato Adrover, Judith A. Merkies, Angelika Werthmann, Bogusław Sonik och Marc Tarabella.

Talare: John Dalli.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy