Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0272(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0156/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0156/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 07/06/2011 - 8.3
CRE 07/06/2011 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0248

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Ιουνίου 2011 - Στρασβούργο

8.3. Δικαιολογητικά καταγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1541/98 του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιολογητικά καταγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων υπαγόμενων στο τμήμα ΧΙ της συνδυασμένης ονοματολογίας και τιθέμενων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, καθώς και με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα δικαιολογητικά αυτά δύνανται να γίνουν αποδεκτά και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών [COM(2010)0544 – C7-0316/2010 - 2010/0272(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Jan Zahradil (A7-0156/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Ο Jan Zahradil (εισηγητής) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 138, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0248)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου