Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 7 juni 2011 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

8. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


8.1. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (H.G. Wessberg - SV) (omröstning)

8.2. Begäran om upphävande av Ágnes Hankiss immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

8.3. Ursprungsbevis för vissa textilprodukter ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

8.4. Kroatiens deltagande i den verksamhet som bedrivs av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

8.5. Utvidgning av tillämpningsområdet för förordningen om yrkesmässig gränsöverskridande vägtransport av kontanter i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

8.6. Transporttillämpningar av de globala systemen för satellitnavigering (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

8.7. Internationella luftfartsavtal enligt Lissabonfördraget (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

8.8. Avgifter på tunga godsfordon ***II (omröstning)

8.9. Europeiska miljöräkenskaper ***I (omröstning)

8.10. EU:s sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy