Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 7 юни 2011 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

16. Време за въпроси (въпроси към Комисията)
Пълни стенографски протоколи

Парламентът разгледа серия от въпроси към Комисията (B7-0407/2011).

Въпрос 6 (Mairead McGuinness): Схеми за качествени храни.

László Andor (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Jim Higgins (на мястото на автора), Barbara Matera и Marian Harkin.

Въпрос 7 (Jim Higgins): Безработица сред младежта.

László Andor отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Jim Higgins, Janusz Władysław Zemke и Silvia-Adriana Ţicău.

Въпрос 8 (Georgios Papanikolaou): Имиграция и Шенгенското пространство.

Cecilia Malmström (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Georgios Papanikolaou и Giovanni La Via.

Въпрос 9 (Bernd Posselt): Визов режим за Косово.

Cecilia Malmström отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Bernd Posselt.

Въпрос 10 (Gay Mitchell): Противодействие на използването на интернет от престъпници.

Cecilia Malmström отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Gay Mitchell и Silvia-Adriana Ţicău.

Въпрос 11 (Sarah Ludford): Оценка на Шенген и механизъм за възможно прекратяване.

Въпрос 12 (Maria Eleni Koppa): Прилагането на Споразумението от Шенген.

Cecilia Malmström отговори на въпросите, както и на уточняващите въпроси, зададени от Sarah Ludford, Maria Eleni Koppa и Georgios Papanikolaou.

Въпрос 13 (Frédéric Daerden): Бъдеще на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ).

László Andor отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Pervenche Berès (в качеството на заместник на автора), Nikolaos Chountis и Marian Harkin.

Изказа се Liam Aylward относно протичането на времето за въпроси.

Въпрос 14 (Nikolaos Chountis): Режим на колективните трудови договори.

László Andor отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Nikolaos Chountis.

Въпрос 15 (Vilija Blinkevičiūtė): Преразглеждане на регламент (ЕИО) № 1612/68 относно свободното движение на работници в Общността.

László Andor отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Vilija Blinkevičiūtė.

Въпрос 19 (Hans-Peter Martin): Преразпределение на финансовите средства за Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.

Johannes Hahn (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Hans-Peter Martin.

Въпрос 20 (Anne E. Jensen): Постигане на целите на отпусканите средства по структурните фондове.

Johannes Hahn отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Anne E. Jensen.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Комисията приключи.

Правна информация - Политика за поверителност