Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 7. júna 2011 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

16. Hodina otázok (pre Komisiu)
CRE

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B7-0407/2011).

Otázka č. 6 (Mairead McGuinness): Systémy kvality potravín.

László Andor (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Jim Higgins (v zastúpení autora), Barbara Matera a Marian Harkin.

Otázka č. 7 (Jim Higgins): Nezamestnanosť mladých.

László Andor odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Jim Higgins, Janusz Władysław Zemke a Silvia-Adriana Ţicău.

Otázka č. 8 (Georgios Papanikolaou): Migrácia a schengenský priestor.

Cecilia Malmström (členka Komisie) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Georgios Papanikolaou a Giovanni La Via.

Otázka č. 9 (Bernd Posselt): Vízový režim Kosova.

Cecilia Malmström odpovedala na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Bernd Posselt.

Otázka č. 10 (Gay Mitchell): Zamedzenie využívaniu internetu na kriminálne účely.

Cecilia Malmström odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Gay Mitchell a Silvia-Adriana Ţicău.

Otázka č. 11 (Sarah Ludford): Schengenské hodnotenie a prípadný mechanizmus pozastavenia.

Otázka č. 12 (Maria Eleni Koppa): Uplatňovanie Schengenskej dohody.

Cecilia Malmström odpovedala na otázky a na doplňujúce otázky, ktoré položili Sarah Ludford, Maria Eleni Koppa a Georgios Papanikolaou.

Otázka č. 13 (Frédéric Daerden): Budúcnosť Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF).

László Andor odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Pervenche Berès (v zastúpení autora), Nikolaos Chountis a Marian Harkin.

V rozprave vystúpil Liam Aylward k priebehu hodiny otázok.

Otázka č. 14 (Nikolaos Chountis): Režim kolektívnych zmlúv.

László Andor odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Nikolaos Chountis.

Otázka č. 15 (Vilija Blinkevičiūtė): Revízia nariadenia (EHS) č. 1612/68 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Spoločenstva.

László Andor odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položila Vilija Blinkevičiūtė.

Otázka č. 19 (Hans-Peter Martin): Preskupenie finančných prostriedkov regionálnych fondov a Kohézneho fondu.

Johannes Hahn (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Hans-Peter Martin.

Otázka č. 20 (Anne E. Jensen): Plnenie cieľov v prípade platieb zo štrukturálnych fondov.

Johannes Hahn odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položila Anne E. Jensen.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia