Показалец 
Протокол
PDF 260kWORD 244k
Вторник, 7 юни 2011 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Петиции
 4.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 5.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 6.Епидемия, причинена от ЕНЕС, в държавите-членки на ЕС (разискване)
 7.Такси, налагани върху тежкотоварни автомобили ***II (разискване)
 8.Време за гласуване
  
8.1.Назначаване на член на Сметната палата (г-н H.G.Wessberg - SV) (гласуване)
  
8.2.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Ágnes Hankiss (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.3.Доказателства за произход на някои текстилни продукти ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.4.Участие на Република Хърватия в работата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.5.Разширяване на обхвата на регламента относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.6.Приложения в транспорта на глобалните навигационни спътникови системи (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.7.Международни споразумения относно въздушния транспорт в рамките на Договора от Лисабон (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.8.Такси, налагани върху тежкотоварни автомобили ***II (гласуване)
  
8.9.Eвропейски икономически сметки за околната среда ***I (гласуване)
  
8.10.Седма рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Съобщение на председателството
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Време за въпроси към председателя на Комисията
  
13.1.Свободни въпроси
  
13.2.Резултатът от срещата на високо равнище на Г-8
 14.Судан и Южен Судан (разискване)
 15.Прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния * (разискване)
 16.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 17.Дневен ред на следващото заседание
 18.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на член на Сметната палата (г-н H.G.Wessberg - SV)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA

Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.05 ч.


2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции (COM(2011)0241 - C7-0116/2011 - 2011/0117(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

DEVE

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 05/2011 - Раздел III - Комисия (N7-0047/2011 - C7-0117/2011 - 2011/2102(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 10/2011 - Раздел III - Комисия (N7-0048/2011 - C7-0118/2011 - 2011/2103(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи (05371/2011 - C7-0119/2011 - 2010/0355(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент(ЕО) №521/2008 за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (COM(2011)0224 - C7-0120/2011 - 2011/0091(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за решение на Съвета за одобряване от името на Европейския съюз на декларация относно предоставянето на възможности за риболов във водите на ЕС на риболовни кораби, плаващи под знамето на Боливарска република Венецуела в изключителната икономическа зона към брега на Френска Гвиана (08202/2011 - C7-0121/2011 - 2010/0392(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Предложение за решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, за сключването на Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна (09189/2011 - C7-0122/2011 - 2010/0180(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Кабо Верде относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (09114/2011 - C7-0123/2011 - 2010/0296(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, за сключването на Споразумение за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави-членки и Грузия (09185/2011 - C7-0124/2011 - 2010/0186(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за изменение на Допълнителното споразумение между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за включване на Княжество Лихтенщайн в Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (16209/2010 - C7-0125/2011 - 2010/0313(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Предложение за решение на Съвета относно сключването на Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно закрилата на наименованията за произход и на географските указания на селскостопанските продукти и на храните, за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (16198/2010 - C7-0126/2011 - 2010/0317(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (COM(2011)0275 - C7-0127/2011 - 2011/0129(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

FEMM, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела (COM(2011)0276 - C7-0128/2011 - 2011/0130(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

FEMM, LIBE

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 18/2011 - Раздел III - Комисия (N7-0049/2011 - C7-0133/2011 - 2011/2105(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Препоръка на Съвета относно назначаването на председателя на Европейската централна банка (10057/2011 - C7-0134/2011 - 2011/0804(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за възлагане на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) на определени задачи, свързани със защитата на права върху интелектуалната собственост, включително обединяването на представители на обществения и частния сектор в Европейска обсерватория за фалшифицирането и пиратството (COM(2011)0288 - C7-0136/2011 – 2011/0135(COD))

В съответствие с член 124, параграф 1 от правилника, Председателят информира, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет за това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

CULT, ITRE, IMCO

- Проект за коригиращ бюджет № 2 към общия бюджет за 2011 г.: Позиция на Съвета от 23 май 2011 г. (10522/2011 - C7-0137/2011 - 2011/2065(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правоприлагането, осъществявано от митническите органи по отношение на правата върху интелектуалната собственост (COM(2011)0285 - C7-0139/2011 - 2011/0137(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

JURI, INTA

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на евро монети (COM(2011)0295 - C7-0140/2011 - 2011/0131(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Предложение за решение на Съвета за сключването на Меморандум за сътрудничество NAT-I-9406 между Съединените американски щати и Европейския съюз (09390/2011 - C7-0141/2011 - 2011/0021(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

TRAN

- Проект за решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г., с изключение на членове 10 и 11 от него (08663/2011 [[01]] - C7-0142/2011 - 2003/0132A(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

JURI

- Проект за решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Протокола от 2002 г.към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г., по отношение на членове 10 и 11 от него (08663/2011 [[02]] - C7-0143/2011 - 2003/0132B(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

TRAN

- Предложение за решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Австралия в съответствие с член XXIV:6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз (06603/2011 - C7-0144/2011 - 2011/0032(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Предложение за регламент на Съвета относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита по отношение на приложимите разпоредби за превод (COM(2011)0216 - C7-0145/2011 - 2011/0094(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за регламент на Съвета за временно суспендиране на автономните мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в Канарските острови (COM(2011)0259 - C7-0146/2011 - 2011/0111(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

BUDG, IMCO


3. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 201, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

10 май 2011 г.

Margrét Tryggvadóttir (Парламент на Исландия - ALTHINGI) (№ 0477/2011); Сдружение на родителите на ученици от Европейското училище APEEE (Association des Parents d'élèves de l'École européenne) (8000 подписа ) (№ 0478/2011).

20 май 2011 г.

(името е поверително ) (№ 0479/2011); (името е поверително ) (№ 0480/2011); Mark Austin (№ 0481/2011); (името е поверително ) (№ 0482/2011); Simon Wright (№ 0483/2011); Michael Rowland (Andersfield) (№ 0484/2011); Markéta Balcarová (Citizens of Pilsen against the Choitkov Incinerator) (№ 0485/2011); (името е поверително ) (№ 0486/2011); Konstantinos Aivaliotis (№ 0487/2011); Kalada West (№ 0488/2011); Karl Hehle (Gemeinde Hörbranz) (№ 0489/2011); (името е поверително ) (№ 0490/2011); Ryszard Dudek (28 подписа ) (№ 0491/2011); (името е поверително ) (№ 0492/2011); Michel Vanhoutte (№ 0493/2011); Ewa Bondyra-Kalbacher (№ 0494/2011); Christopher Eichner (№ 0495/2011); (името е поверително ) (№ 0496/2011); Ina Benken (№ 0497/2011); Barbara Jaenicke (№ 0498/2011); Roberto Perez Hagen (№ 0499/2011); Klaus Lintzmeyer (Verein zum Schutz der Bergwelt (VzSB)) (№ 0500/2011); Frauke Doppler (№ 0501/2011); (името е поверително ) (№ 0502/2011); Fryderyk Gałańczuk (№ 0503/2011); (името е поверително ) (№ 0504/2011); Jerzy Jachnik (№ 0505/2011); Dietmar Mai (№ 0506/2011); Hartmut Michel (№ 0507/2011); (името е поверително ) (№ 0508/2011); Peter Kolkwitz (№ 0509/2011); Rosemary Wynes Devlin (№ 0510/2011); Oskar Bradler (№ 0511/2011); (името е поверително ) (№ 0512/2011); Werner Gauglitz (№ 0513/2011); Rolf Gallas (№ 0514/2011); (името е поверително ) (№ 0515/2011); (името е поверително ) (№ 0516/2011); Roland Rose (№ 0517/2011).

24 май 2011 г.

Michael Marek (№ 0518/2011); Florian Dotzauer (№ 0519/2011); Herbert Fürst (№ 0520/2011); Gianluca Fenderico (Associazione Lega Nord Martellago) (№ 0521/2011); Richard Frederick Parsons (№ 0522/2011); (името е поверително ) (№ 0523/2011); Peter Allan (№ 0524/2011); Monica Wennerstrom (№ 0525/2011); (името е поверително ) (№ 0526/2011); Rolf Mitwalli (№ 0527/2011); Gerd-Dieter Behrendt (№ 0528/2011); Brigitte Ruhmann-Radoy (№ 0529/2011); Wanda Nowicka (Federation for Women and Family Planning) (№ 0530/2011); (името е поверително ) (№ 0531/2011); Ludwig Schönenbach (№ 0532/2011); John O'Shea (O'Shea, White & Co) (№ 0533/2011); Ludwig Schönenbach (№ 0534/2011); Claudia Sckaer (№ 0535/2011); Alan Dransfield (№ 0536/2011); Thomas Werner Bulk (Bulk Evolution Consulting) (№ 0537/2011); Cecilia De Batrholomaeis (Verdi di Manduria) (№ 0538/2011); Lorenzo Mengoli (Aster Associazione di Base per la Salvaguardia del Territorio Montano) (16 подписа ) (№ 0539/2011); Javier Lopez Domenech (Bras del Port, S.A. (Salinas Maritimas)) (№ 0540/2011); Miguel Ángel Oca Sanz (Asociación Montes de Oca) (№ 0541/2011); Sezione Regionale Molise WWF (WWF Sezione Regionale Molise) (131 подписа ) (№ 0542/2011); Renate Bauer (Dachverband Freier Weltanschauungsgemeinschaften e.V.) (№ 0543/2011); Roberto Raggi (Sos Consumatore) (3 подписа ) (№ 0544/2011); Paulo Monteiro (№ 0545/2011); Danilo Mortara (№ 0546/2011); Manuel R. Silva (№ 0547/2011); Octavian Radu (№ 0548/2011); Maria Concetta Gibilisco (633 подписа ) (№ 0549/2011); László Varga (Forum for the Cooperation of Trade Unions - Szakszervezetek Együttmüködési Fóruma (SZEF)) (№ 0550/2011).

26 май 2011 г.

Miha Regacar (Civilna Iniciativa Kras) (№ 0551/2011); (името е поверително ) (№ 0552/2011); Malen Dinev (№ 0553/2011); George Drajev (№ 0554/2011); Michael Vashkevich (№ 0555/2011); Lalo Djourov (№ 0556/2011); Josefa Balduque Astua (№ 0557/2011); Sandrine Lavigne (SARL Planicook) (1180 подписа ) (№ 0558/2011); Balázs László Szuhai (№ 0559/2011).

31 май 2011 г.

Marta Petkovic (№ 0560/2011); Csaba Gyimesi (№ 0561/2011); Lalo Kirilou (№ 0562/2011); Mihai Cratia (Expert Official Veterinarians and Authorized Food Safety Laboratories Association) (2 подписа ) (№ 0563/2011); Augusto Scandiuzzi (№ 0564/2011); Stephen Lambourne (№ 0565/2011); Dave Sadler (№ 0566/2011); Fabio Albanese (№ 0567/2011); Charmaine Rohlandt (№ 0568/2011); (името е поверително ) (№ 0569/2011); Miguel Ángel García García (№ 0570/2011); Carsten Gola (№ 0571/2011); Sarah Bonafont (№ 0572/2011); Constantinos Papadigenopoulos (№ 0573/2011); Baudilio Ros Prat (Institut agrícola Català de Sant Isidre) (№ 0574/2011); María del Carmen Bolaños Espinosa (Iniciativa en defensa de la enseñanza pública Canaria) (3 подписа ) (№ 0575/2011); Anne Marie Thøgersen (№ 0576/2011); Y. Gonachon Comby (№ 0577/2011); Evert Broens (№ 0578/2011); Charistes Athanassios (Association des Parents d'Elèves de l'Ecole Primaire de Eyosmos de Thessaloniki) (№ 0579/2011); Gérard Latteux (№ 0580/2011); Vincent Derudder (Fédération Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers) (№ 0581/2011); Marc Ikrou (№ 0582/2011); (името е поверително ) (№ 0583/2011); Alice E. Jones (№ 0584/2011); Edyta Stawowczyk-Tsalawoura (№ 0585/2011); Gennaro Sepe (№ 0586/2011); Mihaela Buculei (№ 0587/2011); Andrea Incorvaia (№ 0588/2011); (името е поверително ) (№ 0589/2011); Giovanna De Minico (№ 0590/2011); Alain Desmazieres De Sechelles Alain (№ 0591/2011); (името е поверително ) (61 подписа ) (№ 0592/2011); Fred De Baere (№ 0593/2011); Laurentiu-Valentin Puica (№ 0594/2011); Kendra Pinder (Action for Romanian Animals) (№ 0595/2011); (името е поверително ) (№ 0596/2011); Rosario Calabretta (Comitato Spontaneo Sisma Etna 2002) (№ 0597/2011); Gastone Paccagnella (№ 0598/2011); Bernd Boosch (№ 0599/2011); Κostas Papadopoulos (№ 0600/2011); Antonio Subiela Vivancos (Président de la Association des propriétaires de voisinage de l'île de Mazarrón) (№ 0601/2011); Dirk Warrich (2 подписа ) (№ 0602/2011).


4. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверени копия на следните документи:

- Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи;

- Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Република Аржентина съгласно член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с измененията на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз.


5. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания на основание член 122 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Мадагаскар

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki и Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR, относно Мадагаскар: нарушаване на правата на човека, на демокрацията и ролята на закона (B7-0353/2011);

- Véronique De Keyser и Corina Creţu, от името на групата S&D, относно Мадагаскар (B7-0360/2011);

- Elie Hoarau, от името на групата GUE/NGL, относно Мадагаскар (B7-0364/2011);

- Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Giovanni La Via и Bogusław Sonik, от името на групата PPE, относно Мадагаскар (B7-0365/2011);

- Louis Michel, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells и Renate Weber, от името на групата ALDE, относно положението в Мадагаскар (B7-0366/2011);

- Michèle Rivasi и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно Мадагаскар (B7-0367/2011).

II.   Гуантанамо: предстоящо решение за смъртно наказание

- Charles Tannock и Jan Zahradil, от името на групата ECR, относно Гуантанамо: предстоящо решение за смъртно наказание (B7-0361/2011);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Claude Moraes и Richard Howitt, от името на групата S&D, относно Гуантанамо: предстоящо решение за смъртно наказание (B7-0362/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Elie Hoarau и Ilda Figueiredo, от името на групата GUE/NGL, относно Гуантанамо: предстоящо решение за смъртно наказание (B7-0369/2011);

- Ioannis Kasoulides, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Michèle Striffler, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah и Giovanni La Via, от името на групата PPE, относно Гуантанамо: предстоящо решение за смъртно наказание (B7-0371/2011);

- Sarah Ludford, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells и Alexandra Thein, от името на групата ALDE, относно Гуантанамо: предстоящо решение за смъртно наказание (B7-0374/2011);

- Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Claude Turmes, Judith Sargentini и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно Гуантанамо: предстоящо решение за смъртно наказание (B7-0375/2011).

III.   Украйна: случаите на Юлия Тимошенко и други членове на бившето правителство

- Hannes Swoboda, Кристиан Вигенин и Marek Siwiec, от името на групата S&D, относно Украйна: случаите на Юлия Тимошенко и други членове на бившето правителство (B7-0363/2011);

- Jaromír Kohlíček и Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, относно Украйна: случаите на Юлия Тимошенко и други членове на бившето правителство (B7-0368/2011);

- Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Zuzana Roithová, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Lisek и Bogusław Sonik, от името на групата PPE, относно Украйна: случаите на Юлия Тимошенко и други членове на бившето правителство (B7-0370/2011);

- Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Gesine Meissner, Renate Weber и Alexandra Thein, от името на групата ALDE, относно Украйна: случаите на Юлия Тимошенко и други членове на бившето правителство (B7-0372/2011);

- Rebecca Harms, Werner Schulz и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно Украйна: случаите на Юлия Тимошенко и други членове на бившето правителство (B7-0373/2011).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 149 от Правилника за дейността.


6. Епидемия, причинена от ЕНЕС, в държавите-членки на ЕС (разискване)

Изявление на Комисията: Епидемия, причинена от ЕНЕС, в държавите-членки на ЕС

John Dalli (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Peter Liese, от името на групата PPE, Linda McAvan, от името на групата S&D, Corinne Lepage, от името на групата ALDE, James Nicholson, от името на групата ECR, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Sabine Wils, от името на групата GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner, независим член на ЕП, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Frédérique Ries, Janusz Wojciechowski, Martin Häusling, João Ferreira, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Jo Leinen, Антония Първанова, Marina Yannakoudakis, Nikolaos Chountis, Elisabetta Gardini, Dagmar Roth-Behrendt, George Lyon, Elisabeth Köstinger, Iratxe García Pérez, Mairead McGuinness, Ulrike Rodust, Pilar Ayuso, Andres Perello Rodriguez, Esther de Lange и Anna Záborská.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Czesław Adam Siekierski, Josefa Andrés Barea, Isabelle Durant, Diane Dodds, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonio Masip Hidalgo, Bart Staes, Gabriel Mato Adrover, Judith A. Merkies, Angelika Werthmann, Bogusław Sonik и Marc Tarabella.

Изказа се John Dalli.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Разискването приключи.


7. Такси, налагани върху тежкотоварни автомобили ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури [2008/0147(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Saïd El Khadraoui (A7-0171/2011)

Saïd El Khadraoui представи препоръката за второ четене.

Изказаха се: Enikő Győri (действащ председател на Съвета) и Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Corien Wortmann-Kool, от името на групата PPE, Ismail Ertug, от името на групата S&D, Dirk Sterckx, от името на групата ALDE, Roberts Zīle, от името на групата ECR, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jörg Leichtfried, Juozas Imbrasas, от името на групата EFD, Mike Nattrass, независим член на ЕП, Mathieu Grosch, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, Oldřich Vlasák, Isabelle Durant, Laurence J.A.J. Stassen, Antonio Cancian, Inés Ayala Sender, Nathalie Griesbeck, Ryszard Czarnecki, Michael Cramer, John Bufton, Christine De Veyrac, Gilles Pargneaux, Olle Schmidt, Peter van Dalen, Luis de Grandes Pascual, Spyros Danellis, Hubert Pirker и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Carlo Fidanza, Andrew Henry William Brons, Herbert Dorfmann, Seán Kelly и Jacky Hénin.

Изказаха се: Siim Kallas, Enikő Győri и Saïd El Khadraoui.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 7.6.2011.

(Заседанието беше прекъснато за малко в очакване на времето за гласуване).


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Назначаване на член на Сметната палата (г-н H.G.Wessberg - SV) (гласуване)

Доклад относно назначаването на H.G. Wessberg за член на Сметната палата [C7-0103/2011 - 2011/0803(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A7-0190/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 7.6.2011).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2011)0246)


8.2. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Ágnes Hankiss (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Ágnes Hankiss [2010/2213(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Diana Wallis (A7-0196/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0247)


8.3. Доказателства за произход на някои текстилни продукти ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕО) № 1541/98 на Съвета относно доказателствата за произход на някои текстилни продукти, включени в раздел ХI от Комбинираната номенклатура и пуснати в свободно обращение в Общността, както и относно условията за приемане на тези доказателства, и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3030/93 относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни [COM(2010)0544 – C7-0316/2010 - 2010/0272(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Jan Zahradil (A7-0156/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Jan Zahradil (докладчик) прави изказване на основание член 138, параграф 4 от Правилника за дейността.

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0248)


8.4. Участие на Република Хърватия в работата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Хърватия за участието на Република Хърватия в работата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите [11633/2010 – C7-0026/2011 - 2010/0011(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Debora Serracchiani (A7-0186/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0249)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


8.5. Разширяване на обхвата на регламента относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта за регламент на Съвета за разширяване на обхвата на Регламент (ЕС) № .../… на Европейския парламент и на Съвета относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната [17787/2010 - C7-0025/2011- 2010/0206(APP)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sophie Auconie (A7-0077/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Sophie Auconie (докладчик) поиска отлагане на гласуването по този доклад, както и отлагане на гласуването по доклада A7-0076/2011.

Изказаха се: Sharon Bowles (председател на комисията ECON), която подкрепи това искане, и Francesco Enrico Speroni.

Парламентът подкрепи искането за отлагане.


8.6. Приложения в транспорта на глобалните навигационни спътникови системи (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно приложения в транспорта на глобалните навигационни спътникови системи — политика на ЕС в краткосрочен и средносрочен план [2010/2208(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0084/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0250)


8.7. Международни споразумения относно въздушния транспорт в рамките на Договора от Лисабон (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно международни споразумения относно въздушния транспорт в рамките на Договора от Лисабон [2010/2207(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Brian Simpson (A7-0079/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0251)


8.8. Такси, налагани върху тежкотоварни автомобили ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури [15145/1/2010 – C7-0045/2011 - 2008/0147(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Saïd El Khadraoui (A7-0171/2011)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2011)0252)


8.9. Eвропейски икономически сметки за околната среда ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските икономически сметки за околната среда [COM(2010)0132 – C7-0092/2010 - 2010/0073(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Jo Leinen (A7-0330/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2011)0253)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0253)


8.10. Седма рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (гласуване)

Доклад относно средносрочния преглед на Седмата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демострационни дейности [2011/2043(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jean-Pierre Audy (A7-0160/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изказа се Paweł Robert Kowal, за да представи устно изменение по параграф 27.

Тъй като повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха на вземането предвид на това устно предложение за изменение, то не беше прието.

°
° ° °

Времето за гласуване беше прекъснато поради започването на упражнение по евакуация.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Stavros LAMBRINIDIS
Заместник-председател


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устните обяснения на вота за днешния вот се отлагат за времето за гласуване утре, 8 юни 2011 г.


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Lena Ek уведоми, че по технически причини не е могла да участва в гласуването на доклада Inés Ayala Sender - A7-0190/2011.

Véronique De Keyser уведоми, че по технически причини не е могла да участва в гласуването на доклада Jan Zahradil - A7-0156/2011.


(Заседанието, прекъснато в 13.15 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

11. Съобщение на председателството

Председателят съобщи, че предвидените за този ден гласувания, както и обясненията на вота, ще продължат утре, сряда, 8 юни 2011 г.


12. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


13. Време за въпроси към председателя на Комисията

13.1. Свободни въпроси

Изказаха се, за да зададат въпроси и уточняващи въпроси на José Manuel Barroso (председател на Комисията), който отговори на тях: Manfred Weber, от името на групата PPE, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Jan Zahradil, от името на групата ECR, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, Lothar Bisky, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFD, Nicole Sinclaire, независим член на ЕП, и Martin Schulz, от името на групата S&D.


13.2. Резултатът от срещата на високо равнище на Г-8

Изказаха се: по процедурата с вдигане на ръка, за да зададат въпроси на José Manuel Barroso (председател на Комисията), който отговори на тях: Marco Scurria, Sarah Ludford, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, Jacek Saryusz-Wolski, Marielle De Sarnez, Nikolaos Salavrakos, Andrew Henry William Brons, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Georgios Koumoutsakos и John Bufton.

Времето за въпроси към председателя на Комисията приключи.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

14. Судан и Южен Судан (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Судан и Южен Судан

Andris Piebalgs (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Мария Неделчева, от името на групата PPE, Véronique De Keyser, от името на групата S&D, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, Nirj Deva, от името на групата ECR, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Mario Mauro, Ana Gomes, Charles Goerens, Peter van Dalen, Sabine Lösing, Michèle Striffler, Richard Howitt, Niccolò Rinaldi, Charles Tannock, Charalampos Angourakis, Joachim Zeller, Corina Creţu, Marielle De Sarnez и Cristian Dan Preda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Katarína Neveďalová, Janusz Władysław Zemke, Elena Băsescu, Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Andreas Mölzer, Boris Zala и Jaroslav Paška.

Изказа се Andris Piebalgs.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 9.6.2011.


15. Прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния * (разискване)

Доклад относно проекта за решение на Съвета относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България и в Румъния [14142/2010 - C7-0369/2010- 2010/0820(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Carlos Coelho (A7-0185/2011)

Carlos Coelho представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Stavros LAMBRINIDIS
Заместник-председател

Изказаха се: Enikő Győri (действащ председател на Съвета) и Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE, Ioan Enciu, от името на групата S&D, Renate Weber, от името на групата ALDE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Tatjana Ždanoka, от името на групата Verts/ALE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Mario Borghezio, от името на групата EFD, Daniël van der Stoep, независим член на ЕП, Андрей Ковачев, Monika Flašíková Beňová, Станимир Илчев, Paweł Robert Kowal, Gerard Batten, Philip Claeys, Marian-Jean Marinescu, Tanja Fajon, David Campbell Bannerman, Mara Bizzotto, Kinga Gál, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Илияна Малинова Йотова, Véronique Mathieu, Vasilica Viorica Dăncilă, Hubert Pirker, Antigoni Papadopoulou, Ивайло Калфин и Rovana Plumb.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Katarína Neveďalová, Филиз Хакъева Хюсменова, Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Paşcu, Cristian Silviu Buşoi, Petru Constantin Luhan, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Wim van de Camp, Monika Smolková, Anneli Jäätteenmäki, Мария Неделчева, Надежда Нейнски, Метин Казак и Traian Ungureanu.

Изказаха се: Cecilia Malmström, Enikő Győri и Carlos Coelho.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.1 от протокола от 8.6.2011.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

16. Време за въпроси (въпроси към Комисията)

Парламентът разгледа серия от въпроси към Комисията (B7-0407/2011).

Въпрос 6 (Mairead McGuinness): Схеми за качествени храни.

László Andor (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Jim Higgins (на мястото на автора), Barbara Matera и Marian Harkin.

Въпрос 7 (Jim Higgins): Безработица сред младежта.

László Andor отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Jim Higgins, Janusz Władysław Zemke и Silvia-Adriana Ţicău.

Въпрос 8 (Georgios Papanikolaou): Имиграция и Шенгенското пространство.

Cecilia Malmström (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Georgios Papanikolaou и Giovanni La Via.

Въпрос 9 (Bernd Posselt): Визов режим за Косово.

Cecilia Malmström отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Bernd Posselt.

Въпрос 10 (Gay Mitchell): Противодействие на използването на интернет от престъпници.

Cecilia Malmström отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Gay Mitchell и Silvia-Adriana Ţicău.

Въпрос 11 (Sarah Ludford): Оценка на Шенген и механизъм за възможно прекратяване.

Въпрос 12 (Maria Eleni Koppa): Прилагането на Споразумението от Шенген.

Cecilia Malmström отговори на въпросите, както и на уточняващите въпроси, зададени от Sarah Ludford, Maria Eleni Koppa и Georgios Papanikolaou.

Въпрос 13 (Frédéric Daerden): Бъдеще на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ).

László Andor отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Pervenche Berès (в качеството на заместник на автора), Nikolaos Chountis и Marian Harkin.

Изказа се Liam Aylward относно протичането на времето за въпроси.

Въпрос 14 (Nikolaos Chountis): Режим на колективните трудови договори.

László Andor отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Nikolaos Chountis.

Въпрос 15 (Vilija Blinkevičiūtė): Преразглеждане на регламент (ЕИО) № 1612/68 относно свободното движение на работници в Общността.

László Andor отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Vilija Blinkevičiūtė.

Въпрос 19 (Hans-Peter Martin): Преразпределение на финансовите средства за Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.

Johannes Hahn (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Hans-Peter Martin.

Въпрос 20 (Anne E. Jensen): Постигане на целите на отпусканите средства по структурните фондове.

Johannes Hahn отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Anne E. Jensen.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Комисията приключи.


17. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 466.026/OJME).


18. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 20.00 ч.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Färm, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Mélenchon, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Емил Стоянов, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Приложение 1 - Назначаване на член на Сметната палата (г-н H.G.Wessberg - SV)

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bowles, Buşoi, De Sarnez, Donskis, Gallagher, Gerbrandy, Haglund, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Kacin, Kazak, Klinz, Lambsdorff, Lepage, Lynne, Lyon, Manders, Manner, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Sterckx, Takkula, Theurer, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate

ECR:

Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Helmer, Kamall, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Ziobro, Zīle

EFD:

Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Bufton, Clark, Farage, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, de Villiers

GUE/NGL:

Bisky, Chountis, Ferreira João, Figueiredo, Hoarau, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Portas, Remek, Rubiks, Scholz, Svensson Eva-Britt, Søndergaard, Tavares, Toussas, Triantaphyllides, Wils, de Brún, de Jong

NI:

Binev, Brons, Colman, Ehrenhauser, Griffin, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Madlener, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Vadim Tudor, Werthmann, van der Stoep

PPE:

Abad, Albertini, Allam, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Baldassarre, Balz, Bastos, Baudis, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Boulland, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Casini, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Hankiss, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, Macovei, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Poupakis, Preda, Reul, Riquet, Rivellini, Rübig, Sanchez-Schmid, Sartori, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cutaş, Danellis, De Angelis, De Rossa, Domenici, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Falbr, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Grech, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Muñiz De Urquiza, Neuser, Obiols, Padar, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Westlund, Willmott, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Canfin, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häusling, Jadot, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Правна информация - Политика за поверителност