Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 230kWORD 203k
Teisipäev, 7. juuni 2011 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Petitsioonid
 4.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 5.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 6.EHECi puhang ELi liikmesriikides (arutelu)
 7.Raskete kaubaveokite maksustamine ***II (arutelu)
 8.Hääletused
  
8.1.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (H. G. Wessberg - SV) (hääletus)
  
8.2.Ágnes Hankissi puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.3.Teatavate tekstiiltoodete päritolutõend ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.4.Horvaatia osalemine Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.5.Euro sularaha professionaalset piiriülest maanteevedu euroala liikmesriikide vahel käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) kohaldamisala laiendamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.6.Globaalsete navigatsioonisatelliitide süsteemide transpordirakendused (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.7.Rahvusvahelised lennunduslepingud Lissaboni lepingu raames (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.8.Raskete kaubaveokite maksustamine ***II (hääletus)
  
8.9.Euroopa keskkonnamajanduslik arvepidamine ***I (hääletus)
  
8.10.ELi teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Presidentuuri teadaanne
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Infotund komisjoni presidendi osavõtul
  
13.1.Vabad küsimused
  
13.2.G8 tippkohtumise tulemused
 14.Sudaan ja Lõuna-Sudaan (arutelu)
 15.Schengeni acquis' kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias * (arutelu)
 16.Infotund (küsimused komisjonile)
 17.Järgmise istungi päevakord
 18.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (H. G. Wessberg - SV)


PROTOKOLL

TEISIPÄEV, 7. JUUNI 2011

ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Esitatud dokumendid

Nõukogu ja Euroopa Komisjon on esitanud järgmised dokumendid:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta (KOM(2011)0241 - C7-0116/2011 - 2011/0117(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

DEVE

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 05/2011– III jagu – Komisjon (N7-0047/2011 - C7-0117/2011 - 2011/2102(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 10/2011– III jagu – Komisjon (N7-0048/2011 - C7-0118/2011 - 2011/2103(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelise kalandusalase partnerlusepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta (05371/2011 - C7-0119/2011 - 2010/0355(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 521/2008, millega luuakse kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte (KOM(2011)0224 - C7-0120/2011 - 2011/0091(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus avalduse, mis käsitleb ELi vetes kalapüügivõimaluste andmist Venezuela Bolívari Vabariigi lipu all sõitvatele kalalaevadele Prantsuse Guajaana rannikulähedases majandusvööndis, Euroopa Liidu nimel heaks kiitmise kohta (08202/2011 - C7-0121/2011 - 2010/0392(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

- Ettepanek võtta vastu nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate otsus Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu sõlmimise kohta (09189/2011 - C7-0122/2011 - 2010/0180(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta (09114/2011 - C7-0123/2011 - 2010/0296(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate otsus Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Gruusia vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu sõlmimise kohta (09185/2011 - C7-0124/2011 - 2010/0186(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise lepingu (millega muudetakse Euroopa Ühenduse, Šveitsi Föderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelist lisakokkulepet, millega laiendatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet Liechtensteini Vürstiriigile) sõlmimise kohta (16209/2010 - C7-0125/2011 - 2010/0313(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitset käsitleva lepingu, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, sõlmimise kohta (16198/2010 - C7-0126/2011 - 2010/0317(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: Ohvrite õiguste tugevdamine ELis (KOM(2011)0275 - C7-0127/2011 - 2011/0129(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

FEMM, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta (KOM(2011)0276 - C7-0128/2011 - 2011/0130(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

FEMM, LIBE

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 18/2011– III jagu – Komisjon (N7-0049/2011 - C7-0133/2011 - 2011/2105(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Nõukogu soovitus Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamise kohta (10057/2011 - C7-0134/2011 - 2011/0804(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse teatavate intellektuaalomandi õiguste kaitsmisega seotud ülesannete, sealhulgas avaliku ja erasektori esindajatest koosneva Euroopa võltsimis- ja piraatlusalase vaatluskeskuse moodustamine, andmist Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (KOM(2011)0288 - C7-0136/2011 – 2011/0135(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

CULT, ITRE, IMCO

- 2011. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 2: nõukogu 23. mai 2011. aasta seisukoht (10522/2011 - C7-0137/2011 - 2011/2065(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus intellektuaalomandiõigusi käsitlevate tollialaste õigusaktide rakendamise kohta (KOM(2011)0285 - C7-0139/2011 - 2011/0137(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

JURI, INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus euromüntide emiteerimise kohta (KOM(2011)0295 - C7-0140/2011 - 2011/0131(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise koostöömemorandumi NAT-I-9406 sõlmimise kohta (09390/2011 - C7-0141/2011 - 2011/0021(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Eelnõu: Nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa Liidu ühinemist reisijate ja nende pagasi mereveo 1974. aasta Ateena konventsiooni 2002. aasta protokolliga, välja arvatud selle artiklitega 10 ja 11 (08663/2011 [[01]] - C7-0142/2011 - 2003/0132A(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Eelnõu: Nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa Liidu ühinemist reisijate ja nende pagasi mereveo 1974. aasta Ateena konventsiooni 2002. aasta protokolliga, seoses selle artiklitega 10 ja 11 (08663/2011 [[02]] - C7-0143/2011 - 2003/0132B(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (mis käsitleb vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus) sõlmimise kohta (06603/2011 - C7-0144/2011 - 2011/0032(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus tõhustatud koostöö rakendamise kohta ühtse patendikaitse loomise valdkonnas kohaldatava tõlkekorralduse osas (KOM(2011)0216 - C7-0145/2011 - 2011/0094(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega peatatakse ajutiselt ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamine teatavate tööstustoodete impordi suhtes Kanaari saartele (KOM(2011)0259 - C7-0146/2011 - 2011/0111(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

BUDG, IMCO


3. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 201 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

10. mai 2011

Margrét Tryggvadóttir (Parliament of Iceland - ALTHINGI) (nr 0477/2011); Association des Parents d'élèves de l'Ecole européenne APEEE (Association des Parents d'élèves de l'École européenne) (8000 allkirja) (nr 0478/2011).

20. mai 2011

(nimi salastatud) (nr 0479/2011); (nimi salastatud) (nr 0480/2011); Mark Austin (nr 0481/2011); (nimi salastatud) (nr 0482/2011); Simon Wright (nr 0483/2011); Michael Rowland (Andersfield) (nr 0484/2011); Markéta Balcarovà (Citizens of Pilsen against the Choitkov Incinerator) (nr 0485/2011); (nimi salastatud) (nr 0486/2011); Konstantinos Aivaliotis (nr 0487/2011); Kalada West (nr 0488/2011); Karl Hehle (Gemeinde Hörbranz) (nr 0489/2011); (nimi salastatud) (nr 0490/2011); Ryszard Dudek (28 allkirja) (nr 0491/2011); (nimi salastatud) (nr 0492/2011); Michel Vanhoutte (nr 0493/2011); Ewa Bondyra-Kalbacher (nr 0494/2011); Christopher Eichner (nr 0495/2011); (nimi salastatud) (nr 0496/2011); Ina Benken (nr 0497/2011); Barbara Jaenicke (nr 0498/2011); Roberto Perez Hagen (nr 0499/2011); Klaus Lintzmeyer (Verein zum Schutz der Bergwelt (VzSB)) (nr 0500/2011); Frauke Doppler (nr 0501/2011); (nimi salastatud) (nr 0502/2011); Fryderyk Gałańczuk (nr 0503/2011); (nimi salastatud) (nr 0504/2011); Jerzy Jachnik (nr 0505/2011); Dietmar Mai (nr 0506/2011); Hartmut Michel (nr 0507/2011); (nimi salastatud) (nr 0508/2011); Peter Kolkwitz (nr 0509/2011); Rosemary Wynes Devlin (nr 0510/2011); Oskar Bradler (nr 0511/2011); (nimi salastatud) (nr 0512/2011); Werner Gauglitz (nr 0513/2011); Rolf Gallas (nr 0514/2011); (nimi salastatud) (nr 0515/2011); (nimi salastatud) (nr 0516/2011); Roland Rose (nr 0517/2011).

24. mai 2011

Michael Marek (nr 0518/2011); Florian Dotzauer (nr 0519/2011); Herbert Fürst (nr 0520/2011); Gianluca Fenderico (Associazione Lega Nord Martellago) (nr 0521/2011); Richard Frederick Parsons (nr 0522/2011); (nimi salastatud) (nr 0523/2011); Peter Allan (nr 0524/2011); Monica Wennerstrom (nr 0525/2011); (nimi salastatud) (nr 0526/2011); Rolf Mitwalli (nr 0527/2011); Gerd-Dieter Behrendt (nr 0528/2011); Brigitte Ruhmann-Radoy (nr 0529/2011); Wanda Nowicka (Federation for Women and Family Planning) (nr 0530/2011); (nimi salastatud) (nr 0531/2011); Ludwig Schönenbach (nr 0532/2011); John O'Shea (O'Shea, White & Co) (nr 0533/2011); Ludwig Schönenbach (nr 0534/2011); Claudia Sckaer (nr 0535/2011); Alan Dransfield (nr 0536/2011); Thomas Werner Bulk (Bulk Evolution Consulting) (nr 0537/2011); Cecilia De Batrholomaeis (Verdi di Manduria) (nr 0538/2011); Lorenzo Mengoli (Aster Associazione di Base per la Salvaguardia del Territorio Montano) (16 allkirja) (nr 0539/2011); Javier Lopez Domenech (Bras del Port, S.A. (Salinas Maritimas)) (nr 0540/2011); Miguel Ángel Oca Sanz (Asociación Montes de Oca) (nr 0541/2011); Sezione Regionale Molise WWF (WWF Sezione Regionale Molise) (131 allkirja) (nr 0542/2011); Renate Bauer (Dachverband Freier Weltanschauungsgemeinschaften e.V.) (nr 0543/2011); Roberto Raggi (Sos Consumatore) (3 allkirja) (nr 0544/2011); Paulo Monteiro (nr 0545/2011); Danilo Mortara (nr 0546/2011); Manuel R. Silva (nr 0547/2011); Octavian Radu (nr 0548/2011); Maria Concetta Gibilisco (633 allkirja) (nr 0549/2011); László Varga (Forum for the Cooperation of Trade Unions - Szakszervezetek Együttmüködési Fóruma (SZEF)) (nr 0550/2011).

26. mai 2011

Miha Regacar (Civilna Iniciativa Kras) (nr 0551/2011); (nimi salastatud) (nr 0552/2011); Malen Dinev (nr 0553/2011); George Drajev (nr 0554/2011); Michael Vashkevich (nr 0555/2011); Lalo Djourov (nr 0556/2011); Josefa Balduque Astua (nr 0557/2011); Sandrine Lavigne (SARL Planicook) (1180 allkirja) (nr 0558/2011); Balázs László Szuhai (nr 0559/2011).

31. mai 2011

Marta Petkovic (nr 0560/2011); Csaba Gyimesi (nr 0561/2011); Lalo Kirilou (nr 0562/2011); Mihai Cratia (Expert Official Veterinarians and Authorized Food Safety Laboratories Association) (2 allkirja) (nr 0563/2011); Augusto Scandiuzzi (nr 0564/2011); Stephen Lambourne (nr 0565/2011); Dave Sadler (nr 0566/2011); Fabio Albanese (nr 0567/2011); Charmaine Rohlandt (nr 0568/2011); (nimi salastatud) (nr 0569/2011); Miguel Ángel García García (nr 0570/2011); Carsten Gola (nr 0571/2011); Sarah Bonafont (nr 0572/2011); Constantinos Papadigenopoulos (nr 0573/2011); Baudilio Ros Prat (Institut agrícola Català de Sant Isidre) (nr 0574/2011); María del Carmen Bolaños Espinosa (Iniciativa en defensa de la enseñanza pública Canaria) (3 allkirja) (nr 0575/2011); Anne Marie Thøgersen (nr 0576/2011); Y. Gonachon Comby (nr 0577/2011); Evert Broens (nr 0578/2011); Charistes Athanassios (Association des Parents d'Elèves de l'Ecole Primaire de Eyosmos de Thessaloniki) (nr 0579/2011); Gérard Latteux (nr 0580/2011); Vincent Derudder (Fédération Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers) (nr 0581/2011); Marc Ikrou (nr 0582/2011); (nimi salastatud) (nr 0583/2011); Alice E. Jones (nr 0584/2011); Edyta Stawowczyk-Tsalawoura (nr 0585/2011); Gennaro Sepe (nr 0586/2011); Mihaela Buculei (nr 0587/2011); Andrea Incorvaia (nr 0588/2011); (nimi salastatud) (nr 0589/2011); Giovanna De Minico (nr 0590/2011); Alain Desmazieres De Sechelles Alain (nr 0591/2011); (nimi salastatud) (61 allkirja) (nr 0592/2011); Fred De Baere (nr 0593/2011); Laurentiu-Valentin Puica (nr 0594/2011); Kendra Pinder (Action for Romanian Animals) (nr 0595/2011); (nimi salastatud) (nr 0596/2011); Rosario Calabretta (Comitato Spontaneo Sisma Etna 2002) (nr 0597/2011); Gastone Paccagnella (nr 0598/2011); Bernd Boosch (nr 0599/2011); Κostas Papadopoulos (nr 0600/2011); Antonio Subiela Vivancos (Président de la Association des propriétaires de voisinage de l'île de Mazarrón) (nr 0601/2011); Dirk Warrich (2 allkirja) (nr 0602/2011).


4. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmiste dokumentide tõestatud koopiad:

- protokoll millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus;

- Euroopa Liidu ja Argentina Vabariigi vaheline kirjavahetuse vormis leping vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII seoses kontsessioonide muutmisega Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus.


5. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 122 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Madagaskar

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki ja Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel Madagaskari kohta: inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumised (B7-0353/2011);

- Véronique De Keyser ja Corina Creţu fraktsiooni S&D nimel Madagaskari kohta (B7-0360/2011);

- Elie Hoarau fraktsiooni GUE/NGL nimel Madagaskari kohta (B7-0364/2011);

- Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Giovanni La Via ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel Madagaskari kohta (B7-0365/2011);

- Louis Michel, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells ja Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Madagaskaril (B7-0366/2011);

- Michèle Rivasi ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel Madagaskari kohta (B7-0367/2011).

II.   Guantánamo: lähiajal tehtav surmanuhtlust käsitlev otsus

- Charles Tannock ja Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel Guantánamo kohta: lähiajal tehtav surmanuhtlust käsitlev otsus (B7-0361/2011);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Claude Moraes ja Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel Guantánamo kohta: lähiajal tehtav surmanuhtlust käsitlev otsus (B7-0362/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Elie Hoarau ja Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel Guantánamo kohta: lähiajal tehtav surmanuhtlust käsitlev otsus (B7-0369/2011);

- Ioannis Kasoulides, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Michèle Striffler, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah ja Giovanni La Via fraktsiooni PPE nimel Guantánamo kohta: lähiajal tehtav surmanuhtlust käsitlev otsus (B7-0371/2011);

- Sarah Ludford, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells ja Alexandra Thein fraktsiooni ALDE nimel Guantánamo kohta: lähiajal tehtav surmanuhtlust käsitlev otsus (B7-0374/2011);

- Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Claude Turmes, Judith Sargentini ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel Guantánamo kohta: lähiajal tehtav surmanuhtlust käsitlev otsus (B7-0375/2011).

III.   Ukraina: Julia Tõmošenko ja teiste eelmise valitsuse liikmete juhtumid

- Hannes Swoboda, Kristian Vigenin ja Marek Siwiec fraktsiooni S&D nimel Ukraina kohta: Julia Tõmošenko ja teiste eelmise valitsuse liikmete juhtumid (B7-0363/2011);

- Jaromír Kohlíček ja Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel Ukraina kohta: Julia Tõmošenko ja teiste eelmise valitsuse liikmete juhtumid (B7-0368/2011);

- Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Zuzana Roithová, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Lisek ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel Ukraina kohta: Julia Tõmošenko ja teiste eelmise valitsuse liikmete juhtumid (B7-0370/2011);

- Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Gesine Meissner, Renate Weber ja Alexandra Thein fraktsiooni ALDE nimel Ukraina kohta: Julia Tõmošenko ja teiste eelmise valitsuse liikmete juhtumid (B7-0372/2011);

- Rebecca Harms, Werner Schulz ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel Ukraina kohta: Julia Tõmošenko ja teiste eelmise valitsuse liikmete juhtumid (B7-0373/2011).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 149.


6. EHECi puhang ELi liikmesriikides (arutelu)

Komisjoni avaldus: EHECi puhang ELi liikmesriikides

John Dalli (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Linda McAvan fraktsiooni S&D nimel, Corinne Lepage fraktsiooni ALDE nimel, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Sabine Wils fraktsiooni GUE/NGL nimel, Francisco Sosa Wagner (fraktsioonilise kuuluvuseta), Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Frédérique Ries, Janusz Wojciechowski, Martin Häusling, João Ferreira, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Jo Leinen, Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Nikolaos Chountis, Elisabetta Gardini, Dagmar Roth-Behrendt, George Lyon, Elisabeth Köstinger, Iratxe García Pérez, Mairead McGuinness, Ulrike Rodust, Pilar Ayuso, Andres Perello Rodriguez, Esther de Lange ja Anna Záborská.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Czesław Adam Siekierski, Josefa Andrés Barea, Isabelle Durant, Diane Dodds, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonio Masip Hidalgo, Bart Staes, Gabriel Mato Adrover, Judith A. Merkies, Angelika Werthmann, Bogusław Sonik ja Marc Tarabella.

Sõna võttis John Dalli.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Arutelu lõpetati.


7. Raskete kaubaveokite maksustamine ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest [2008/0147(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Saïd El Khadraoui (A7-0171/2011)

Saïd El Khadraoui tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võtsid Enikő Győri (nõukogu eesistuja) ja Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Corien Wortmann-Kool fraktsiooni PPE nimel, Ismail Ertug fraktsiooni S&D nimel, Dirk Sterckx fraktsiooni ALDE nimel, Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jaromír Kohlíček fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jörg Leichtfried, Juozas Imbrasas fraktsiooni EFD nimel, Mike Nattrass (fraktsioonilise kuuluvuseta), Mathieu Grosch, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, Oldřich Vlasák, Isabelle Durant, Laurence J.A.J. Stassen, Antonio Cancian, Inés Ayala Sender, Nathalie Griesbeck, Ryszard Czarnecki, Michael Cramer, John Bufton, Christine De Veyrac, Gilles Pargneaux, Olle Schmidt, Peter van Dalen, Luis de Grandes Pascual, Spyros Danellis, Hubert Pirker ja Silvia-Adriana Ţicău.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Carlo Fidanza, Andrew Henry William Brons, Herbert Dorfmann, Seán Kelly ja Jacky Hénin.

Sõna võtsid Siim Kallas, Enikő Győri ja Saïd El Khadraoui.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.6.2011protokoll punkt 8.8.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)

(Istung katkestati hääletamist oodates mõneks minutiks).


ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (H. G. Wessberg - SV) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada H.G. Wessberg kontrollikoja liikmeks [C7-0103/2011 - 2011/0803(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0190/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (7.6.2011protokoll lisa 1).

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0246)


8.2. Ágnes Hankissi puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Ágnes Hankissi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2010/2213(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Diana Wallis (A7-0196/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0247)


8.3. Teatavate tekstiiltoodete päritolutõend ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1541/98 teatavate koondnomenklatuuri XI jao alla kuuluvate ja ühenduses vabasse ringlusse lubatud tekstiiltoodete päritolutõendi ja sellise tõendi aktsepteerimistingimuste kohta ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3030/93 teatavate tekstiiltoodete kolmandatest riikidest importimise ühiseeskirjade kohta [KOM(2010)0544 – C7-0316/2010 - 2010/0272(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Jan Zahradil (A7-0156/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Jan Zahradil (raportöör) esines kodukorra artikli 138 lõike 4 alusel avaldusega.

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0248)


8.4. Horvaatia osalemine Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Horvaatia Vabariigi vahelise lepingu, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi osalemist Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös, sõlmimise kohta [11633/2010 – C7-0026/2011 - 2010/0011(NLE)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Debora Serracchiani (A7-0186/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0249)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


8.5. Euro sularaha professionaalset piiriülest maanteevedu euroala liikmesriikide vahel käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) kohaldamisala laiendamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus nõukogu määruse eelnõu kohta, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr .../... (euro sularaha professionaalse piiriülese maanteeveo kohta euroala liikmesriikide vahel) kohaldamisala laiendamist [17787/2010 - C7-0025/2011- 2010/0206(APP)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sophie Auconie (A7-0077/2011)

(Antud häälte enamus)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Sophie Auconie (raportöör) taotles selle raporti ja raporti A7-0076/2011 hääletuse edasilükkamist.

Sõna võtsid Sharon Bowles (ECON komisjoni esimees), kes toetas seda ettepanekut, ja Francesco Enrico Speroni.

Parlament kiitis edasilükkamise heaks.


8.6. Globaalsete navigatsioonisatelliitide süsteemide transpordirakendused (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport globaalsete navigatsioonisatelliitide süsteemide transpordirakenduste kohta – ELi poliitika lühikeses ja keskpikas perspektiivis [2010/2208(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0084/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0250)


8.7. Rahvusvahelised lennunduslepingud Lissaboni lepingu raames (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport rahvusvaheliste lennunduslepingute kohta Lissaboni lepingu raames [2010/2207(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Brian Simpson (A7-0079/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0251)


8.8. Raskete kaubaveokite maksustamine ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest [15145/1/2010 – C7-0045/2011 - 2008/0147(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Saïd El Khadraoui (A7-0171/2011)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Muudetud kujul heaks kiidetud (P7_TA(2011)0252)


8.9. Euroopa keskkonnamajanduslik arvepidamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta [KOM(2010)0132 – C7-0092/2010 - 2010/0073(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Jo Leinen (A7-0330/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2011)0253)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2011)0253)


8.10. ELi teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm (hääletus)

Raport Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi vahehindamise kohta [2011/2043(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jean-Pierre Audy (A7-0160/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Sõna võttis Paweł Robert Kowal, kes esitas lõike 27 kohta suulise muudatusettepaneku.

Suulist muudatusettepanekut ei võetud vastu, kuna üle 40 parlamendiliikme oli sellele vastu.

°
° ° °

Hääletus katkestati evakuatsiooniõppuse tõttu.

ISTUNGI JUHATAJA: Stavros LAMBRINIDIS
asepresident


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Teisipäevase hääletusega seotud suulised selgitused lükati edasi kolmapäeval, 8. juunil 2011 toimuva istungi hääletuste ajale.


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

°
° ° °

Lena Ek teatas, et tehnilistel põhjustel ei saanud ta osaleda Inés Ayala Senderi raporti A7-0190/2011 hääletusel.

Véronique De Keyser teatas, et tehnilistel põhjustel ei saanud ta osaleda Jan Zahradili raporti A7-0156/2011 hääletusel.


(Istung katkestati kell 13.15 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

11. Presidentuuri teadaanne

Parlamendi president teatas, et teisipäevaks ette nähtud hääletust jätkatakse ja selgitused hääletuse kohta esitatakse kolmapäeval, 8. juunil 2011.


12. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


13. Infotund komisjoni presidendi osavõtul

13.1. Vabad küsimused

Küsimuste ja täiendavate küsimuste esitamiseks José Manuel Barrosole (komisjoni president) võtsid sõna Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, Lothar Bisky fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFD nimel, Nicole Sinclaire (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Martin Schulz fraktsiooni S&D nimel. Barroso vastas küsimustele.


13.2. G8 tippkohtumise tulemused

Eelneva registreerimiseta võtsid José Manuel Barrosole (komisjoni president) küsimuste esitamiseks sõna Marco Scurria, Sarah Ludford, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, Jacek Saryusz-Wolski, Marielle De Sarnez, Nikolaos Salavrakos, Andrew Henry William Brons, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Georgios Koumoutsakos ja John Bufton. Barroso vastas küsimustele.

Komisjoni presidendi infotund lõppes.


ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

14. Sudaan ja Lõuna-Sudaan (arutelu)

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Sudaan ja Lõuna-Sudaan

Andris Piebalgs (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Mariya Nedelcheva fraktsiooni PPE nimel, Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel, Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel, Nirj Deva fraktsiooni ECR nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel, Mario Mauro, Ana Gomes, Charles Goerens, Peter van Dalen, Sabine Lösing, Michèle Striffler, Richard Howitt, Niccolò Rinaldi, Charles Tannock, Charalampos Angourakis, Joachim Zeller, Corina Creţu, Marielle De Sarnez ja Cristian Dan Preda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, Katarína Neveďalová, Janusz Władysław Zemke, Elena Băsescu, Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Andreas Mölzer, Boris Zala ja Jaroslav Paška.

Sõna võttis Andris Piebalgs.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.6.2011protokoll punkt 8.1.


15. Schengeni acquis' kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias * (arutelu)

Raport nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Schengeni acquis’ sätete täielikku kohaldamist Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias [14142/2010 - C7-0369/2010- 2010/0820(NLE)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A7-0185/2011)

Carlos Coelho tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Stavros LAMBRINIDIS
asepresident

Sõna võtsid Enikő Győri (nõukogu eesistuja) ja Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE nimel, Ioan Enciu fraktsiooni S&D nimel, Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Tatjana Ždanoka fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mario Borghezio fraktsiooni EFD nimel, Daniël van der Stoep (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andrey Kovatchev, Monika Flašíková Beňová, Stanimir Ilchev, Paweł Robert Kowal, Gerard Batten, Philip Claeys, Marian-Jean Marinescu, Tanja Fajon, David Campbell Bannerman, Mara Bizzotto, Kinga Gál, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Iliana Malinova Iotova, Véronique Mathieu, Vasilica Viorica Dăncilă, Hubert Pirker, Antigoni Papadopoulou, Ivailo Kalfin ja Rovana Plumb.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Katarína Neveďalová, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Paşcu, Cristian Silviu Buşoi, Petru Constantin Luhan, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Wim van de Camp, Monika Smolková, Anneli Jäätteenmäki, Mariya Nedelcheva, Nadezhda Neynsky, Metin Kazak ja Traian Ungureanu.

Sõna võtsid Cecilia Malmström, Enikő Győri ja Carlos Coelho.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.6.2011protokoll punkt 6.1.

(Istung katkestati mõneks hetkeks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

16. Infotund (küsimused komisjonile)

Parlament vaatas läbi komisjonile esitatavad küsimused (B7-0407/2011).

Küsimus 6 (Mairead McGuinness): Toiduainete kvaliteedikavad.

László Andor (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Jim Higgins (koostaja nimel), Barbara Matera ja Marian Harkin.

Küsimus 7 (Jim Higgins): Noorte tööpuudus.

László Andor vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Jim Higgins, Janusz Władysław Zemke ja Silvia-Adriana Ţicău.

Küsimus 8 (Georgios Papanikolaou): Migratsioon ja Schengeni ala.

Cecilia Malmström (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Georgios Papanikolaou ja Giovanni La Via.

Küsimus 9 (Bernd Posselt): Kosovo suhtes rakendatav viisarežiim.

Cecilia Malmström vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Bernd Posselt.

Küsimus 10 (Gay Mitchell): Võitlus kurjategijate internetikasutuse vastu.

Cecilia Malmström vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Gay Mitchell ja Silvia-Adriana Ţicău.

Küsimus 11 (Sarah Ludford): Schengeni hindamine ja võimalik peatamismehhanism.

Küsimus 12 (Maria Eleni Koppa): Schengeni lepingu rakendamine.

Cecilia Malmström vastas küsimustele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Sarah Ludford, Maria Eleni Koppa ja Georgios Papanikolaou.

Küsimus 13 (Frédéric Daerden): Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tulevik.

László Andor vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Pervenche Berès (koostaja nimel), Nikolaos Chountis ja Marian Harkin.

Sõna võttis Liam Aylward infotunni kulgemise kohta.

Küsimus 14 (Nikolaos Chountis): Kollektiivlepingute kord.

László Andor vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Nikolaos Chountis.

Küsimus 15 (Vilija Blinkevičiūtė): Määruse (EMÜ) nr 1612/68 (töötajate liikumisvabaduse kohta ühenduse piires) läbivaatamine.

László Andor vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Vilija Blinkevičiūtė.

Küsimus 19 (Hans-Peter Martin): Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi rahaliste vahendite ümberpaigutamine.

Johannes Hahn (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Hans-Peter Martin.

Küsimus 20 (Anne E. Jensen): Struktuurifondidest tehtavate maksetega seotud eesmärkide täitmine.

Johannes Hahn vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Anne E. Jensen.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Komisjoni infotund lõppes.


17. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 466.026/OJME).


18. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 20.00.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Färm, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Mélenchon, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Lisa 1 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (H. G. Wessberg - SV)

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bowles, Buşoi, De Sarnez, Donskis, Gallagher, Gerbrandy, Haglund, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Kacin, Kazak, Klinz, Lambsdorff, Lepage, Lynne, Lyon, Manders, Manner, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Sterckx, Takkula, Theurer, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate

ECR:

Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Helmer, Kamall, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Ziobro, Zīle

EFD:

Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Bufton, Clark, Farage, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, de Villiers

GUE/NGL:

Bisky, Chountis, Ferreira João, Figueiredo, Hoarau, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Portas, Remek, Rubiks, Scholz, Svensson Eva-Britt, Søndergaard, Tavares, Toussas, Triantaphyllides, Wils, de Brún, de Jong

NI:

Binev, Brons, Colman, Ehrenhauser, Griffin, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Madlener, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Vadim Tudor, Werthmann, van der Stoep

PPE:

Abad, Albertini, Allam, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Baldassarre, Balz, Bastos, Baudis, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Boulland, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Casini, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Hankiss, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, Macovei, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Poupakis, Preda, Reul, Riquet, Rivellini, Rübig, Sanchez-Schmid, Sartori, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cutaş, Danellis, De Angelis, De Rossa, Domenici, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Falbr, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Grech, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Muñiz De Urquiza, Neuser, Obiols, Padar, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Westlund, Willmott, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Canfin, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häusling, Jadot, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika