Zoznam 
Zápisnica
PDF 238kWORD 234k
Utorok, 7. júna 2011 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Petície
 4.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 5.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 6.Prepuknutie ochorenia vyvolaného baktériou EHEC v členských štátoch EÚ (rozprava)
 7.Spoplatnenie ťažkých nákladných vozidiel ***II (rozprava)
 8.Hlasovanie
  8.1.Vymenovanie za člena Dvora audítorov (H. G. Wessberg – SV) (hlasovanie)
  8.2.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Ágnesy Hankissovej (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.3.Preukázanie pôvodu niektorých textilných výrobkov ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.4.Účasť Chorvátska na činnosti Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.5.Rozšírenie rozsahu pôsobnosti nariadenia o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.6.Dopravné aplikácie globálneho navigačného satelitného systému (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.7.Medzinárodné dohody o leteckej doprave podľa Lisabonskej zmluvy (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.8.Spoplatnenie ťažkých nákladných vozidiel ***II (hlasovanie)
  8.9.Európske environmentálne ekonomické účty ***I (hlasovanie)
  8.10.Siedmy program EÚ v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Oznámenie predsedníctva
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Hodina otázok pre predsedu Komisie
  13.1.Voľné otázky
  13.2.Výsledok samitu G8
 14.Sudán a Južný Sudán (rozprava)
 15.Uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v Bulharskej republike a Rumunsku * (rozprava)
 16.Hodina otázok (pre Komisiu)
 17.Program rokovania na nasledujúci deň
 18.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vymenovanie za člena Dvora audítorov (H. G. Wessberg – SV)


ZÁPISNICA

MARDI 7 JUIN 2011

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA

podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.05 h.


2. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (KOM(2011)0241 - C7-0116/2011 - 2011/0117(COD))

pridelené

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 05/2011 - Oddiel III - Komisia (N7-0047/2011 - C7-0117/2011 - 2011/2102(GBD))

pridelené

gestorský výbor:

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 10/2011 - Oddiel III - Komisia (N7-0048/2011 - C7-0118/2011 - 2011/2103(GBD))

pridelené

gestorský výbor:

BUDG

- Návrh rozhodnutie Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova (05371/2011 - C7-0119/2011 - 2010/0355(NLE))

pridelené

gestorský výbor:

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 521/2008, ktorým sa zakladá spoločný podnik pre palivové články a vodík (KOM(2011)0224 - C7-0120/2011 - 2011/0091(NLE))

pridelené

gestorský výbor:

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Návrh rozhodnutia Rady o schválení Vyhlásenia o udelení rybolovných možností vo vodách EÚ rybárskym plavidlám, ktoré sa plavia pod vlajkou Venezuelskej bolívarovskej republiky vo výhradnej hospodárskej zóne pri pobreží Francúzskej Guyany, v mene Európskej únie (08202/2011 - C7-0121/2011 - 2010/0392(NLE))

pridelené

gestorský výbor:

PECH

- Návrh rozhodnutia Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade o uzavretí Euro-stredomorskej dohody o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej (09189/2011 - C7-0122/2011 - 2010/0180(NLE))

pridelené

gestorský výbor:

TRAN

- Návrh rozhodnutie Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb (09114/2011 - C7-0123/2011 - 2010/0296(NLE))

pridelené

gestorský výbor:

TRAN

- Návrh rozhodnutia Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade o uzavretí Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Gruzínskom (09185/2011 - C7-0124/2011 - 2010/0186(NLE))

pridelené

gestorský výbor:

TRAN

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom, ktorou sa mení a dopĺňa dodatková dohoda medzi Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom, ktorou sa na Lichtenštajnské kniežatstvo rozširuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (16209/2010 - C7-0125/2011 - 2010/0313(NLE))

pridelené

gestorský výbor:

INTA

stanovisko :

AGRI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (16198/2010 - C7-0126/2011 - 2010/0317(NLE))

pridelené

gestorský výbor:

INTA

stanovisko :

AGRI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov (KOM(2011)0275 - C7-0127/2011 - 2011/0129(COD))

pridelené

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko :

FEMM, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach (KOM(2011)0276 - C7-0128/2011 - 2011/0130(COD))

pridelené

gestorský výbor:

JURI

stanovisko :

FEMM, LIBE

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 18/2011 - Oddiel III - Komisia (N7-0049/2011 - C7-0133/2011 - 2011/2105(GBD))

pridelené

gestorský výbor:

BUDG

- Odporúčanie Rady o vymenovaní prezidenta Európskej centrálnej banky (10057/2011 - C7-0134/2011 - 2011/0804(NLE))

pridelené

gestorský výbor:

ECON

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poverení Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) určitými úlohami súvisiacimi s ochranou práv duševného vlastníctva vrátane zhromažďovania zástupcov verejného a súkromného sektora ako európskeho strediska pre sledovanie falšovania a pirátstva (KOM(2011)0288 - C7-0136/2011 – 2011/0135(COD))

V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku predseda informoval, že o tomto návrhu bude konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor:

JURI

stanovisko :

CULT, ITRE, IMCO

- Návrh opravného rozpočtu č. 2 k všeobecnému rozpočtu na rok 2011: Pozícia Rady z 23. mája 2011 (10522/2011 - C7-0137/2011 - 2011/2065(BUD))

pridelené

gestorský výbor:

BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi (KOM(2011)0285 - C7-0139/2011 - 2011/0137(COD))

pridelené

gestorský výbor:

IMCO

stanovisko :

JURI, INTA

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vydávaní euromincí (KOM(2011)0295 - C7-0140/2011 - 2011/0131(COD))

pridelené

gestorský výbor:

ECON

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Memoranda o spolupráci NAT-I-9406 medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou (09390/2011 - C7-0141/2011 - 2011/0021(NLE))

pridelené

gestorský výbor:

ITRE

stanovisko :

TRAN

- Návrh rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k protokolu z roku 2002 k Aténskemu dohovoru o preprave cestujúcich a ich batožiny po mori z roku 1974, s výnimkou jeho článkov 10 a 11 (08663/2011 [[01]] - C7-0142/2011 - 2003/0132A(NLE))

pridelené

gestorský výbor:

TRAN

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k protokolu z roku 2002 k Aténskemu dohovoru o preprave cestujúcich a ich batožiny po mori z roku 1974, pokiaľ ide o jeho články 10 a 11 (08663/2011 [[02]] - C7-0143/2011 - 2003/0132B(NLE))

pridelené

gestorský výbor:

JURI

stanovisko :

TRAN

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Austráliou v zmysle článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky (06603/2011 - C7-0144/2011 - 2011/0032(NLE))

pridelené

gestorský výbor:

INTA

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov so zreteľom na platný režim prekladov (KOM(2011)0216 - C7-0145/2011 - 2011/0094(CNS))

pridelené

gestorský výbor:

JURI

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa dočasne pozastavujú autonómne clá podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov na Kanárske ostrovy (KOM(2011)0259 - C7-0146/2011 - 2011/0111(CNS))

pridelené

gestorský výbor:

REGI

stanovisko :

BUDG, IMCO


3. Petície

V súlade s čl. 201 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 10. mája 2011

Margrét Tryggvadóttir (Islandský parlament - ALTHINGI) (č. 0477/2011); Združenie rodičov žiakov Európskej školy APEEE (Association des Parents d'élèves de l'École européenne) (8000 podpisov) (č. 0478/2011).

Dňa 20. mája 2011

(meno je utajené) (č. 0479/2011); (meno je utajené) (č. 0480/2011); Mark Austin (č. 0481/2011); (meno je utajené) (č. 0482/2011); Simon Wright (č. 0483/2011); Michael Rowland (Andersfield) (č. 0484/2011); Markéta Balcarová (Citizens of Pilsen against the Choitkov Incinerator) (č. 0485/2011); (meno je utajené) (č. 0486/2011); Konstantinos Aivaliotis (č. 0487/2011); Kalada West (č. 0488/2011); Karl Hehle (obec Hörbranz) (č. 0489/2011); (meno je utajené) (č. 0490/2011); Ryszard Dudek (28 podpisov) (č. 0491/2011); (meno je utajené) (č. 0492/2011); Michel Vanhoutte (č. 0493/2011); Ewa Bondyra-Kalbacher (č. 0494/2011); Christopher Eichner (č. 0495/2011); (meno je utajené) (č. 0496/2011); Ina Benken (č. 0497/2011); Barbara Jaenicke (č. 0498/2011); Roberto Perez Hagen (č. 0499/2011); Klaus Lintzmeyer (Verein zum Schutz der Bergwelt (VzSB)) (č. 0500/2011); Frauke Doppler (č. 0501/2011); (meno je utajené) (č. 0502/2011); Fryderyk Gałańczuk (č. 0503/2011); (meno je utajené) (č. 0504/2011); Jerzy Jachnik (č. 0505/2011); Dietmar Mai (č. 0506/2011); Hartmut Michel (č. 0507/2011); (meno je utajené) (č. 0508/2011); Peter Kolkwitz (č. 0509/2011); Rosemary Wynes Devlin (č. 0510/2011); Oskar Bradler (č. 0511/2011); (meno je utajené) (č. 0512/2011); Werner Gauglitz (č. 0513/2011); Rolf Gallas (č. 0514/2011); (meno je utajené) (č. 0515/2011); (meno je utajené) (č. 0516/2011); Roland Rose (č. 0517/2011).

Dňa 24. mája 2011

Michael Marek (č. 0518/2011); Florian Dotzauer (č. 0519/2011); Herbert Fürst (č. 0520/2011); Gianluca Fenderico (Associazione Lega Nord Martellago) (č. 0521/2011); Richard Frederick Parsons (č. 0522/2011); (meno je utajené) (č. 0523/2011); Peter Allan (č. 0524/2011); Monica Wennerstrom (č. 0525/2011); (meno je utajené) (č. 0526/2011); Rolf Mitwalli (č. 0527/2011); Gerd-Dieter Behrendt (č. 0528/2011); Brigitte Ruhmann-Radoy (č. 0529/2011); Wanda Nowicka (Federation for Women and Family Planning) (č. 0530/2011); (meno je utajené) (č. 0531/2011); Ludwig Schönenbach (č. 0532/2011); John O'Shea (O'Shea, White & Co) (č. 0533/2011); Ludwig Schönenbach (č. 0534/2011); Claudia Sckaer (č. 0535/2011); Alan Dransfield (č. 0536/2011); Thomas Werner Bulk (Bulk Evolution Consulting) (č. 0537/2011); Cecilia De Batrholomaeis (Verdi di Manduria) (č. 0538/2011); Lorenzo Mengoli (Aster Associazione di Base per la Salvaguardia del Territorio Montano) (16 podpisov) (č. 0539/2011); Javier Lopez Domenech (Bras del Port, S.A. (Salinas Maritimas)) (č. 0540/2011); Miguel Ángel Oca Sanz (Asociación Montes de Oca) (č. 0541/2011); Sezione Regionale Molise WWF (WWF Sezione Regionale Molise) (131 podpisov) (č. 0542/2011); Renate Bauer (Dachverband Freier Weltanschauungsgemeinschaften e.V.) (č. 0543/2011); Roberto Raggi (Sos Consumatore) (3 podpisy) (č. 0544/2011); Paulo Monteiro (č. 0545/2011); Danilo Mortara (č. 0546/2011); Manuel R. Silva (č. 0547/2011); Octavian Radu (č. 0548/2011); Maria Concetta Gibilisco (633 podpisov) (č. 0549/2011); László Varga (Forum for the Cooperation of Trade Unions - Szakszervezetek Együttmüködési Fóruma (SZEF)) (č. 0550/2011).

Dňa 26. mája 2011

Miha Regacar (Civilna Iniciativa Kras) (č. 0551/2011); (meno je utajené) (č. 0552/2011); Malen Dinev (č. 0553/2011); George Drajev (č. 0554/2011); Michael Vashkevich (č. 0555/2011); Lalo Djourov (č. 0556/2011); Josefa Balduque Astua (č. 0557/2011); Sandrine Lavigne (SARL Planicook) (1180 podpisov) (č. 0558/2011); Balázs László Szuhai (č. 0559/2011).

Dňa 31. mája 2011

Marta Petkovic (č. 0560/2011); Csaba Gyimesi (č. 0561/2011); Lalo Kirilou (č. 0562/2011); Mihai Cratia (Expert Official Veterinarians and Authorized Food Safety Laboratories Association) (2 podpisy) (č. 0563/2011); Augusto Scandiuzzi (č. 0564/2011); Stephen Lambourne (č. 0565/2011); Dave Sadler (č. 0566/2011); Fabio Albanese (č. 0567/2011); Charmaine Rohlandt (č. 0568/2011); (meno je utajené) (č. 0569/2011); Miguel Ángel García García (č. 0570/2011); Carsten Gola (č. 0571/2011); Sarah Bonafont (č. 0572/2011); Constantinos Papadigenopoulos (č. 0573/2011); Baudilio Ros Prat (Institut agrícola Català de Sant Isidre) (č. 0574/2011); María del Carmen Bolaños Espinosa (Iniciativa en defensa de la enseñanza pública Canaria) (3 podpisy) (č. 0575/2011); Anne Marie Thøgersen (č. 0576/2011); Y. Gonachon Comby (č. 0577/2011); Evert Broens (č. 0578/2011); Charistes Athanassios (Association des Parents d'Elèves de l'Ecole Primaire de Eyosmos de Thessaloniki) (č. 0579/2011); Gérard Latteux (č. 0580/2011); Vincent Derudder (Fédération Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers) (č. 0581/2011); Marc Ikrou (č. 0582/2011); (meno je utajené) (č. 0583/2011); Alice E. Jones (č. 0584/2011); Edyta Stawowczyk-Tsalawoura (č. 0585/2011); Gennaro Sepe (č. 0586/2011); Mihaela Buculei (č. 0587/2011); Andrea Incorvaia (č. 0588/2011); (meno je utajené) (č. 0589/2011); Giovanna De Minico (č. 0590/2011); Alain Desmazieres De Sechelles Alain (č. 0591/2011); (meno je utajené) (61 podpisov) (č. 0592/2011); Fred De Baere (č. 0593/2011); Laurentiu-Valentin Puica (č. 0594/2011); Kendra Pinder (Action for Romanian Animals) (č. 0595/2011); (meno je utajené) (č. 0596/2011); Rosario Calabretta (Comitato Spontaneo Sisma Etna 2002) (č. 0597/2011); Gastone Paccagnella (č. 0598/2011); Bernd Boosch (č. 0599/2011); Κostas Papadopoulos (č. 0600/2011); Antonio Subiela Vivancos (Président de la Association des propriétaires de voisinage de l'île de Mazarrón) (č. 0601/2011); Dirk Warrich (2 podpisy) (č. 0602/2011).


4. Texty zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

- protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova;

- dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Argentínskou republikou v zmysle článku XXIV, ods. 6, a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii.


5. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Podľa čl. 122 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Madagaskar

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki a Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR, o Madagaskare: porušovanie ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (B7-0353/2011);

- Véronique De Keyser a Corina Creţu v mene skupiny S&D, o Madagaskare (B7-0360/2011);

- Elie Hoarau v mene skupiny GUE/NGL, o Madagaskare (B7-0364/2011);

- Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Giovanni La Via a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE, o Madagaskare (B7-0365/2011);

- Louis Michel, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells a Renate Weber v mene skupiny ALDE, o situácii na Madagaskare (B7-0366/2011);

- Michèle Rivasi a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, o Madagaskare (B7-0367/2011).

II.   Guantánamo: blížiace sa rozhodnutie o treste smrti

- Charles Tannock a Jan Zahradil v mene skupiny ECR, o Guantáname: blížiace sa rozhodnutie o treste smrti (B7-0361/2011);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Claude Moraes a Richard Howitt v mene skupiny S&D, o Guantáname: blížiace sa rozhodnutie o treste smrti (B7-0362/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Elie Hoarau a Ilda Figueiredo v mene skupiny GUE/NGL, o Guantáname: blížiace sa rozhodnutie o treste smrti (B7-0369/2011);

- Ioannis Kasoulides, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Michèle Striffler, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah a Giovanni La Via v mene skupiny PPE, o Guantáname: blížiace sa rozhodnutie o treste smrti (B7-0371/2011);

- Sarah Ludford, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells a Alexandra Thein v mene skupiny ALDE, o Guantáname: blížiace sa rozhodnutie o treste smrti (B7-0374/2011);

- Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Claude Turmes, Judith Sargentini a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, o Guantáname: blížiace sa rozhodnutie o treste smrti (B7-0375/2011).

III.   Ukrajina: prípady Júlie Tymošenkovej a ďalších členov bývalej vlády

- Hannes Swoboda, Kristian Vigenin a Marek Siwiec v mene skupiny S&D, o Ukrajine: prípady Júlie Tymošenkovej a ďalších členov bývalej vlády (B7-0363/2011);

- Jaromír Kohlíček a Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, o Ukrajine: prípady Júlie Tymošenkovej a ďalších členov bývalej vlády (B7-0368/2011);

- Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Zuzana Roithová, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Lisek a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE, o Ukrajine: prípady Júlie Tymošenkovej a ďalších členov bývalej vlády (B7-0370/2011);

- Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Gesine Meissner, Renate Weber a Alexandra Thein v mene skupiny ALDE, o Ukrajine: prípady Júlie Tymošenkovej a ďalších členov bývalej vlády (B7-0372/2011);

- Rebecca Harms, Werner Schulz a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, o Ukrajine: prípady Júlie Tymošenkovej a ďalších členov bývalej vlády (B7-0373/2011).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 149 rokovacieho poriadku.


6. Prepuknutie ochorenia vyvolaného baktériou EHEC v členských štátoch EÚ (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Prepuknutie ochorenia vyvolaného baktériou EHEC v členských štátoch EÚ

John Dalli (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Peter Liese v mene skupiny PPE, Linda McAvan v mene skupiny S&D, Corinne Lepage v mene skupiny ALDE, James Nicholson v mene skupiny ECR, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Sabine Wils v mene skupiny GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner nezaradený poslanec, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Frédérique Ries, Janusz Wojciechowski, Martin Häusling, João Ferreira, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Jo Leinen, Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Nikolaos Chountis, Elisabetta Gardini, Dagmar Roth-Behrendt, George Lyon, Elisabeth Köstinger, Iratxe García Pérez, Mairead McGuinness, Ulrike Rodust, Pilar Ayuso, Andres Perello Rodriguez, Esther de Lange a Anna Záborská.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Czesław Adam Siekierski, Josefa Andrés Barea, Isabelle Durant, Diane Dodds, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonio Masip Hidalgo, Bart Staes, Gabriel Mato Adrover, Judith A. Merkies, Angelika Werthmann, Bogusław Sonik a Marc Tarabella.

V rozprave vystúpil John Dalli.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Rozprava sa skončila.


7. Spoplatnenie ťažkých nákladných vozidiel ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami [2008/0147(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Saïd El Khadraoui (A7-0171/2011)

Saïd El Khadraoui uviedol odporúčanie do druhého čítania.

Vystúpili: Enikő Győri (úradujúca predsedníčka Rady) a Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Corien Wortmann-Kool v mene skupiny PPE, Ismail Ertug v mene skupiny S&D, Dirk Sterckx v mene skupiny ALDE, Roberts Zīle v mene skupiny ECR, Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE, Jaromír Kohlíček v mene skupiny GUE/NGL, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jörg Leichtfried, Juozas Imbrasas v mene skupiny EFD, Mike Nattrass nezaradený poslanec, Mathieu Grosch, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, Oldřich Vlasák, Isabelle Durant, Laurence J.A.J. Stassen, Antonio Cancian, Inés Ayala Sender, Nathalie Griesbeck, Ryszard Czarnecki, Michael Cramer, John Bufton, Christine De Veyrac, Gilles Pargneaux, Olle Schmidt, Peter van Dalen, Luis de Grandes Pascual, Spyros Danellis, Hubert Pirker a Silvia-Adriana Ţicău.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Carlo Fidanza, Andrew Henry William Brons, Herbert Dorfmann, Seán Kelly a Jacky Hénin.

Vystúpili: Siim Kallas, Enikő Győri a Saïd El Khadraoui.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 7.6.2011.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).


PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Vymenovanie za člena Dvora audítorov (H. G. Wessberg – SV) (hlasovanie)

Správa o vymenovaní H. G. Wessberga za člena Dvora audítorov [N7-0043/2011 - C7-0103/2011- 2011/0803(NLE)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Inés Ayala Sender (A7-0190/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)
(tajné hlasovanie)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 7. 6. 2011).

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2011)0246)


8.2. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Ágnesy Hankissovej (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Ágnesy Hankissovej [2010/2213(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Diana Wallis (A7-0196/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0247)


8.3. Preukázanie pôvodu niektorých textilných výrobkov ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1541/98 o preukázaní pôvodu niektorých textilných výrobkov patriacich do oddielu XI kombinovanej nomenklatúry a prepustených do režimu voľného obehu v Spoločenstve a o podmienkach prijatia takého preukázania a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín [KOM(2010)0544 - C7-0316/2010- 2010/0272(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca Jan Zahradil (A7-0156/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Jan Zahradil (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa čl. 138 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0248)


8.4. Účasť Chorvátska na činnosti Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o podpise dohody medzi Chorvátskou republikou a Európskou úniou o účasti Chorvátskej republiky na činnosti Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť [11633/2010 – C7-0026/2011 - 2010/0011(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Debora Serracchiani (A7-0186/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0249)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


8.5. Rozšírenie rozsahu pôsobnosti nariadenia o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu nariadenia Rady o rozšírení rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. .../...* o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny [17787/2010 - C7-0025/2011- 2010/0206(APP)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Sophie Auconie (A7-0077/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Sophie Auconie (spravodajkyňa) požiadala, aby sa hlasovanie o tejto správe, ako aj o správe A7-0076/2011 odložilo.

Vystúpili títo poslanci: predsedníčka Výboru ECON Sharon Bowles, ktorá žiadosť podporila, a Francesco Enrico Speroni.

Parlament žiadosť o odloženie hlasovania schválil.


8.6. Dopravné aplikácie globálneho navigačného satelitného systému (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o dopravných aplikáciách globálneho navigačného satelitného systému – krátkodobá a strednodobá politika EÚ [2010/2208(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa Silvia-Adriana Ţicău (A7-0084/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0250)


8.7. Medzinárodné dohody o leteckej doprave podľa Lisabonskej zmluvy (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o medzinárodných dohodách o leteckej doprave podľa Lisabonskej zmluvy [2010/2207(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Brian Simpson (A7-0079/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0251)


8.8. Spoplatnenie ťažkých nákladných vozidiel ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami [15145/1/2010 – C7-0045/2011 - 2008/0147(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Saïd El Khadraoui (A7-0171/2011)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2011)0252)


8.9. Európske environmentálne ekonomické účty ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych environmentálnych ekonomických účtoch [KOM(2010)0132 - C7-0092/2010- 2010/0073(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Jo Leinen (A7-0330/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2011)0253)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0253)


8.10. Siedmy program EÚ v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (hlasovanie)

Správa o hodnotení v polovici trvania siedmeho rámcového programu EÚ v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností [2011/2043(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Jean-Pierre Audy (A7-0160/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

V rozprave vystúpil Paweł Robert Kowal, aby predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k bodu 27.

Tento ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh nebol prijatý, keďže sa proti jeho prijatiu vyslovilo viac než 40 poslancov.

°
° ° °

Hlasovanie bolo prerušené z dôvodu evakuačného cvičenia.

PREDSEDNÍCTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredseda


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania týkajúce sa dnešného hlasovania sa odkladajú na hlasovanie zajtra, 8. júna 2011.


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Lena Ek oznámila, že sa z technických príčin nemohla zúčastniť na hlasovaní o správe, ktorú predložila Inés Ayala Sender - A7-0190/2011.

Véronique De Keyser oznámila, že sa z technických príčin nemohla zúčastniť na hlasovaní o správe, ktorú predložil Jan Zahradil - A7-0156/2011.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.15 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

11. Oznámenie predsedníctva

Predseda oznámil, že v hlasovaniach naplánovaných na dnes, ako aj vo vysvetleniach hlasovania, sa bude pokračovať zajtra, 8. júna 2011.


12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


13. Hodina otázok pre predsedu Komisie

13.1. Voľné otázky

Vystúpili títo poslanci, aby položili otázky a doplňujúce otázky, na ktoré odpovedal José Manuel Barroso (predseda Komisie): Manfred Weber v mene skupiny PPE, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Jan Zahradil v mene skupiny ECR, Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE, Lothar Bisky v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFD, Nicole Sinclaire (nezaradená poslankyňa) a Martin Schulz v mene skupiny S&D.


13.2. Výsledok samitu G8

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) vystúpili títo poslanci, aby položili otázky, na ktoré odpovedal José Manuel Barroso (predseda Komisie): Marco Scurria, Sarah Ludford, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, Jacek Saryusz-Wolski, Marielle De Sarnez, Nikolaos Salavrakos, Andrew Henry William Brons, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Georgios Koumoutsakos a John Bufton.

Hodina otázok pre predsedu Komisie sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

14. Sudán a Južný Sudán (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Sudán a Južný Sudán

Andris Piebalgs (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Mariya Nedelcheva v mene skupiny PPE, Véronique De Keyser v mene skupiny S&D, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, Nirj Deva v mene skupiny ECR, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD, Mario Mauro, Ana Gomes, Charles Goerens, Peter van Dalen, Sabine Lösing, Michèle Striffler, Richard Howitt, Niccolò Rinaldi, Charles Tannock, Charalampos Angourakis, Joachim Zeller, Corina Creţu, Marielle De Sarnez a Cristian Dan Preda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Katarína Neveďalová, Janusz Władysław Zemke, Elena Băsescu, Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Andreas Mölzer, Boris Zala a Jaroslav Paška.

V rozprave vystúpil Andris Piebalgs.

Návrhy uznesení, ktoré sa majú predložiť podľa článku 110 ods. 2 rokovacieho poriadku, budú oznámené neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 9.6.2011.


15. Uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v Bulharskej republike a Rumunsku * (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o úplnom uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v Bulharskej republike a Rumunsku [14142/2010 - C7-0369/2010- 2010/0820(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Carlos Coelho (A7-0185/2011)

Carlos Coelho uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredseda

Vystúpili: Enikő Győri (úradujúca predsedníčka Rady) a Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Agustín Díaz de Mera García Consuegra v mene skupiny PPE, Ioan Enciu v mene skupiny S&D, Renate Weber v mene skupiny ALDE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Tatjana Ždanoka v mene skupiny Verts/ALE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Mario Borghezio v mene skupiny EFD, Daniël van der Stoep nezaradený poslanec, Andrey Kovatchev, Monika Flašíková Beňová, Stanimir Ilchev, Paweł Robert Kowal, Gerard Batten, Philip Claeys, Marian-Jean Marinescu, Tanja Fajon, David Campbell Bannerman, Mara Bizzotto, Kinga Gál, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Iliana Malinova Iotova, Véronique Mathieu, Vasilica Viorica Dăncilă, Hubert Pirker, Antigoni Papadopoulou, Ivailo Kalfin a Rovana Plumb.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Katarína Neveďalová, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Paşcu, Cristian Silviu Buşoi, Petru Constantin Luhan, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Wim van de Camp, Monika Smolková, Anneli Jäätteenmäki, Mariya Nedelcheva, Nadezhda Neynsky, Metin Kazak a Traian Ungureanu.

Vystúpili: Cecilia Malmström, Enikő Győri a Carlos Coelho.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.1 zápisnice zo dňa 8.6.2011.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

16. Hodina otázok (pre Komisiu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B7-0407/2011).

Otázka č. 6 (Mairead McGuinness): Systémy kvality potravín.

László Andor (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Jim Higgins (v zastúpení autora), Barbara Matera a Marian Harkin.

Otázka č. 7 (Jim Higgins): Nezamestnanosť mladých.

László Andor odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Jim Higgins, Janusz Władysław Zemke a Silvia-Adriana Ţicău.

Otázka č. 8 (Georgios Papanikolaou): Migrácia a schengenský priestor.

Cecilia Malmström (členka Komisie) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Georgios Papanikolaou a Giovanni La Via.

Otázka č. 9 (Bernd Posselt): Vízový režim Kosova.

Cecilia Malmström odpovedala na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Bernd Posselt.

Otázka č. 10 (Gay Mitchell): Zamedzenie využívaniu internetu na kriminálne účely.

Cecilia Malmström odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Gay Mitchell a Silvia-Adriana Ţicău.

Otázka č. 11 (Sarah Ludford): Schengenské hodnotenie a prípadný mechanizmus pozastavenia.

Otázka č. 12 (Maria Eleni Koppa): Uplatňovanie Schengenskej dohody.

Cecilia Malmström odpovedala na otázky a na doplňujúce otázky, ktoré položili Sarah Ludford, Maria Eleni Koppa a Georgios Papanikolaou.

Otázka č. 13 (Frédéric Daerden): Budúcnosť Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF).

László Andor odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Pervenche Berès (v zastúpení autora), Nikolaos Chountis a Marian Harkin.

V rozprave vystúpil Liam Aylward k priebehu hodiny otázok.

Otázka č. 14 (Nikolaos Chountis): Režim kolektívnych zmlúv.

László Andor odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Nikolaos Chountis.

Otázka č. 15 (Vilija Blinkevičiūtė): Revízia nariadenia (EHS) č. 1612/68 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Spoločenstva.

László Andor odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položila Vilija Blinkevičiūtė.

Otázka č. 19 (Hans-Peter Martin): Preskupenie finančných prostriedkov regionálnych fondov a Kohézneho fondu.

Johannes Hahn (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Hans-Peter Martin.

Otázka č. 20 (Anne E. Jensen): Plnenie cieľov v prípade platieb zo štrukturálnych fondov.

Johannes Hahn odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položila Anne E. Jensen.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.


17. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 466.026/OJME).


18. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 20.00 h.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Färm, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Mélenchon, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Príloha 1 - Vymenovanie za člena Dvora audítorov (H. G. Wessberg – SV)

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bowles, Buşoi, De Sarnez, Donskis, Gallagher, Gerbrandy, Haglund, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Kacin, Kazak, Klinz, Lambsdorff, Lepage, Lynne, Lyon, Manders, Manner, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Sterckx, Takkula, Theurer, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate

ECR:

Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Helmer, Kamall, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Ziobro, Zīle

EFD:

Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Bufton, Clark, Farage, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, de Villiers

GUE/NGL:

Bisky, Chountis, Ferreira João, Figueiredo, Hoarau, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Portas, Remek, Rubiks, Scholz, Svensson Eva-Britt, Søndergaard, Tavares, Toussas, Triantaphyllides, Wils, de Brún, de Jong

NI:

Binev, Brons, Colman, Ehrenhauser, Griffin, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Madlener, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Vadim Tudor, Werthmann, van der Stoep

PPE:

Abad, Albertini, Allam, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Baldassarre, Balz, Bastos, Baudis, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Boulland, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Casini, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Hankiss, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, Macovei, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Poupakis, Preda, Reul, Riquet, Rivellini, Rübig, Sanchez-Schmid, Sartori, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cutaş, Danellis, De Angelis, De Rossa, Domenici, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Falbr, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Grech, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Muñiz De Urquiza, Neuser, Obiols, Padar, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Westlund, Willmott, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Canfin, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häusling, Jadot, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia