Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 246kWORD 182k
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 3.Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς (συζήτηση)
 4.Υποδοχή
 5.Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς (συνέχεια της συζήτησης)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.2.66η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ψηφοφορία)
  
6.3.Έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δράσεις έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (ψηφοφορία)
  
6.4.Εμπορικές σχέσεις ΕΕ - Καναδά (ψηφοφορία)
  
6.5.Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ψηφοφορία)
  
6.6.Διασφάλιση ανεξάρτητων εκτιμήσεων αντικτύπου (ψηφοφορία)
  
6.7.Εξωτερική διάσταση της κοινωνικής πολιτικής, προαγωγή των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων και ευρωπαϊκή εταιρική κοινωνική ευθύνη (ψηφοφορία)
  
6.8.Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (ψηφοφορία)
  
6.9.Επιλογές πολιτικής για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις (ψηφοφορία)
  
6.10.Συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την υποστήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (ψηφοφορία)
  
6.11.ΑΕΠ και πέρα από αυτό - Η μέτρηση της προόδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο (ψηφοφορία)
  
6.12.Ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης (ψηφοφορία)
  
6.13.Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Σύνθεση του Σώματος
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Αναθεωρημένο ουγγρικό Σύνταγμα (συζήτηση)
 12.Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (συζήτηση)
 13.Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (συζήτηση)
 14.Σχέσεις της ΕΕ με τη Μογγολία (συζήτηση)
 15.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 16.Σουδάν και Νότιο Σουδάν (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05.


2. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής της XXX για τον καθορισμό απαιτήσεων για την πιστοποίηση των εισαγωγών στην Ένωση και τη διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης ορισμένων σύνθετων προϊόντων και την τροποποίηση της απόφασης 2007/275/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1162/2009 (D010252/07 - 2011/2697(RPS) - προθεσμία: 13/08/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής της XXX για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών acequinocyl, emamectin benzoate, ethametsulfuron-methyl, flubendiamide, fludioxonil, kresoxim-methyl, methoxyfenozide, novaluron, thiacloprid και trifloxystrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D012897/02 - 2011/2694(RPS) - προθεσμία: 07/07/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής της XXX σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1881/2006 για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες σε τρόφιμα (D013298/03 - 2011/2692(RPS) - προθεσμία: 06/08/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 333/2007 για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων μολύβδου, καδμίου, υδραργύρου, ανόργανου κασσιτέρου, 3-μονοχλωροπροπανοδιόλης και βενζο[a]πυρενίου στα τρόφιμα (D013299/03 - 2011/2693(RPS) - προθεσμία: 06/08/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής της XXX για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών dimethomorph, fluopicolide, mandipropamid, metrafenone, nicotine και spirotetramat μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D013689/02 - 2011/2698(RPS) - προθεσμία: 14/07/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Οδηγία .../…/ΕE της Επιτροπής της για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του fipronil ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (D013820/02 - 2011/2705(RPS) - προθεσμία: 21/08/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Οδηγία .../…/ΕE της Επιτροπής της για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση της lambda-cyhalothrin (λ-κυαλοθρίνη) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (D013822/02 - 2011/2703(RPS) - προθεσμία: 21/08/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Οδηγία .../…/ΕE της Επιτροπής της για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του στελέχους AM65-52 του βακίλου Bacillus thuringiensis, υποείδος israelensis, ορότυπος H14, ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (D013824/02 - 2011/2704(RPS) - προθεσμία: 21/08/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής για τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εξαιρέσεις για τις εφαρμογές που περιέχουν μόλυβδο ή κάδμιο (D013875/01 - 2011/2696(RPS) - προθεσμία: 13/08/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… της Επιτροπής για τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 208/2011 που τροποποιεί το παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 180/2008 και (ΕΚ) αριθ. 737/2008 όσον αφορά στους καταλόγους και τα ονόματα των εργαστηρίων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (D014299/03 - 2011/2706(RPS) - προθεσμία: 21/08/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής της XXX για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας (D014404/02 - 2011/2701(RPS) - προθεσμία: 20/08/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE


3. Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την επένδυση στο μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς [2010/2211(INI)] - Ειδική επιτροπή σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για μία βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013. Εισηγητής: Salvador Garriga Polledo (A7-0193/2011)

Ο Salvador Garriga Polledo παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση “γαλάζια κάρτα” του Lucas Hartong, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος συνεχίζει την παρέμβασή του, Richard Ashworth, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση “γαλάζια κάρτα” του Andrew Duff, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Lucas Hartong, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση “γαλάζια κάρτα” του Gerben-Jan Gerbrandy.

Παρεμβαίνει ο Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Thijs Berman (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Gerben-Jan Gerbrandy (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Constanze Angela Krehl (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Giovanni La Via (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Cătălin Sorin Ivan (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Eva-Britt Svensson (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Reimer Böge, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση “γαλάζια κάρτα” του Derk Jan Eppink, Göran Färm, Carl Haglund, Konrad Szymański, Helga Trüpel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση “γαλάζια κάρτα” του Peter van Dalen, Miguel Portas, Νίκη Τζαβέλα, Angelika Werthmann, Jan Olbrycht, Jutta Haug, Anne E. Jensen και Hynek Fajmon.

(Συνέχεια της συζήτησης: βλ. σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.6.2011)


4. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, τον κ. Muhammad Shaaban, Γενικό Υπογραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


5. Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς (συνέχεια της συζήτησης)

(Για τον τίτλο της έκθεσης βλ. σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.6.2011)

Παρεμβαίνουν οι François Alfonsi και Ilda Figueiredo.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Ο Πρόεδρος αποτίει φόρο τιμής στη μνήμη του Jorge Semprún, συγγραφέα, αντιστασιακού και πολιτικού, που απεβίωσε χθες βράδυ σε ηλικία 87 ετών.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Lorenzo Fontana, Frank Vanhecke, Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazábal Rubial, Alexander Alvaro, Derk Jan Eppink, Isabelle Durant, Cornelis de Jong, Claudio Morganti, Diane Dodds, Othmar Karas, Ivailo Kalfin, Marit Paulsen, Martin Callanan, László Surján, Derek Vaughan, Riikka Manner, Peter van Dalen, José Manuel Fernandes, Kinga Göncz, James Elles, Markus Pieper, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση “γαλάζια κάρτα” της Elisabeth Schroedter, Estelle Grelier, Gunnar Hökmark, Andrea Cozzolino, Frank Engel, Frédéric Daerden, Μαριεττα Γιαννάκου, Sophie Auconie, Danuta Maria Hübner, Maria Da Graça Carvalho, Barbara Matera, Ingeborg Gräßle και Sidonia Elżbieta Jędrzejewska.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Rareş-Lucian Niculescu, Zigmantas Balčytis, Jan Mulder, Raül Romeva i Rueda, Alfreds Rubiks, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski και Γεώργιος Σταυρακάκης.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής) και Salvador Garriga Polledo.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.6.2011.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.05.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


6.1. Εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση επί του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία [14142/2010 - C7-0369/2010- 2010/0820(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A7-0185/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0254)


6.2. 66η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τη 66η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών [2011/2030(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0189/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

Θεωρείται εγκριθείσα χωρίς ψηφοφορία(άρθρο 97, παράγραφος 4 του Κανονισμού) (P7_TA(2011)0255)


6.3. Έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δράσεις έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του έβδομου προγράμματος πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δράσεις έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης [2011/2043(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Jean-Pierre Audy (A7-0160/2011)

Η ψηφοφορία διεκόπη την Τρίτη 7 Ιουνίου 2011 λόγω άσκησης εκκένωσης του κτιρίου (σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.6.2011).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0256)


6.4. Εμπορικές σχέσεις ΕΕ - Καναδά (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0344/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0257)

Παρέμβαση

Ο Peter Šťastný, για να προτείνει προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας 9, η οποία κρατείται.


6.5. Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας: μελλοντικές προοπτικές [2010/2302(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Wolf Klinz (A7-0081/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0258)


6.6. Διασφάλιση ανεξάρτητων εκτιμήσεων αντικτύπου (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη διασφάλιση ανεξάρτητων εκτιμήσεων αντικτύπου [2010/2016(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Angelika Niebler (A7-0159/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατέθεσε η Ομάδα Verts/ALE)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ JURI

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0259)


6.7. Εξωτερική διάσταση της κοινωνικής πολιτικής, προαγωγή των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων και ευρωπαϊκή εταιρική κοινωνική ευθύνη (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εξωτερική διάσταση της κοινωνικής πολιτικής, την προαγωγή των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων και την ευρωπαϊκή εταιρική κοινωνική ευθύνη [2010/2205(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Richard Falbr (A7-0172/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0260)


6.8. Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας: διδάγματα και μελλοντικές προοπτικές [2009/2149(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Gay Mitchell (A7-0187/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0261)


6.9. Επιλογές πολιτικής για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις επιλογές πολιτικής για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις [2011/2013(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A7-0164/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΚΟΙΝΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατέθεσαν οι Ομάδες ECR, GUE/NGL)

Απορρίπτεται

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατέθεσε η Ομάδα ECR)

Απορρίπτεται

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατέθεσε η Ομάδα GUE/NGL)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ JURI

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0262)


6.10. Συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την υποστήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (ψηφοφορία)

Έκθεση για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την υποστήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» [2010/2234(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Nadja Hirsch (A7-0082/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0263)

Παρέμβαση

Η Emilie Turunen, για να προτείνει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 87, η οποία κρατείται.


6.11. ΑΕΠ και πέρα από αυτό - Η μέτρηση της προόδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το ΑΕΠ και πέρα από αυτό - Η μέτρηση της προόδου σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο [2010/2088(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Anna Rosbach (A7-0175/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0264)


6.12. Ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ενδιάμεση επισκόπηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής πλοήγησης: αξιολόγηση της υλοποίησης, μελλοντικές προκλήσεις και προοπτικές χρηματοδότησης [2009/2226(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Vladimír Remek (A7-0165/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0265)


6.13. Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την επένδυση στο μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς [2010/2211(INI)] - Ειδική επιτροπή σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για μία βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013. Εισηγητής: Salvador Garriga Polledo (A7-0193/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0266)


7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση Saïd El Khadraoui - A7-0171/2011 (η ψηφοφορία διεξήχθη χθες)

Guido Milana, Cristiana Muscardini, Ville Itälä, Pat the Cope Gallagher, Janusz Władysław Zemke, Peter Jahr, Jim Higgins και Mario Pirillo

Έκθεση Jo Leinen - A7-0330/2010 (η ψηφοφορία διεξήχθη χθες )

Antonello Antinoro και Horst Schnellhardt

Έκθεση Carlos Coelho - A7-0185/2011

Jens Rohde, Clemente Mastella, Dimitar Stoyanov, Hannu Takkula και Roger Helmer

Έκθεση Jean-Pierre Audy - A7-0160/2011

Luigi de Magistris, Jens Rohde, Mario Pirillo, Ville Itälä, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Alajos Mészáros, Jacek Olgierd Kurski και Anna Záborská

Εμπορικές σχέσεις ΕΕ - Καναδά - B7-0344/2011

Jens Rohde και Peter Jahr

Έκθεση Wolf Klinz - A7-0081/2011

Claudio Morganti

Έκθεση Angelika Niebler - A7-0159/2011

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Έκθεση Richard Falbr - A7-0172/2011

Jens Rohde, Clemente Mastella, Mitro Repo και Anna Záborská

Έκθεση Gay Mitchell - A7-0187/2011

Clemente Mastella

Έκθεση Diana Wallis - A7-0164/2011

Adam Bielan

Έκθεση Nadja Hirsch - A7-0082/2011

Clemente Mastella, Paul Murphy, Mitro Repo, Silvia Costa, Siiri Oviir και Seán Kelly

Έκθεση Salvador Garriga Polledo - A7-0193/2011

Francesco De Angelis, Ville Itälä, Salvatore Caronna, Adam Bielan, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Miroslav Mikolášik και Seán Kelly


8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Ο Sergio Paolo Francesco Silvestris γνωστοποιεί ότι, λόγω τεχνικών προβλημάτων με την κάρτα ψηφοφορίας του, δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στην ψηφοφορία επί της έκθεσης Carlos Coelho A7-0185/2011.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.45 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

9. Σύνθεση του Σώματος

Σύμφωνα με απόφαση του Ιταλικού Συμβουλίου Επικρατείας, η αρμόδια εθνική αρχή, κατά τη συνεδρίασή της στις 6 Ιουνίου 2011, ανακήρυξε ως εκλεγέντα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη λίστα "Il Popolo della libertà" στην εκλογική περιφέρεια της Νότιας Ιταλίας τον Giuseppe Gargani, σε αντικατάσταση του Giovanni Collino, του οποίου η έδρα που ανήκει στην αυτή λίστα στην εκλογική περιφέρεια της Βορειοανατολικής Ιταλίας πρέπει να θεωρείται πλήρως καταργηθείσα.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση των ανωτέρω με ισχύ από 6ης Ιουνίου 2011.


10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. Αναθεωρημένο ουγγρικό Σύνταγμα (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αναθεωρημένο ουγγρικό Σύνταγμα

Οι Enikő Győri (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι József Szájer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση "γαλάζια κάρτα" του Dimitar Stoyanov, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Dimitar Stoyanov, μη εγγεγραμμένος, Simon Busuttil, Monika Flašíková Beňová, Sarah Ludford, Lajos Bokros, Ulrike Lunacek, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις "γαλάζια κάρτα" της Kinga Gál και József Szájer, Mario Mauro, Kinga Göncz, Sophia in 't Veld, Manfred Weber, Zita Gurmai, Alexander Alvaro, ο οποίος απαντά επίσης σε τέσσερις ερωτήσεις “γαλάζια κάρτα” της Ildikó Gáll-Pelcz, József Szájer, Manfred Weber και Vytautas Landsbergis, Kinga Gál, η οποία απαντά επίσης σε τρεις ερωτήσεις “γαλάζια κάρτα” του Vladimír Maňka, Alexander Alvaro και Csaba Sándor Tabajdi, Boris Zala, Nathalie Griesbeck, Seán Kelly, Glenis Willmott, Eduard Kukan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση "γαλάζια κάρτα" της Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση "γαλάζια κάρτα" της Ildikó Gáll-Pelcz, Victor Boştinaru, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση "γαλάζια κάρτα" του József Szájer, Debora Serracchiani και Emine Bozkurt ο οποίος απαντά και σε ερώτηση "γαλάζια κάρτα" του József Szájer.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ildikó Gáll-Pelcz, Ádám Kósa, Monika Smolková, Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl, Sophia in 't Veld, Jacek Olgierd Kurski, Csaba Sógor, Sophia in 't Veld, η οποία επανέρχεται στην προηγούμενη παρέμβασή της, Edit Bauer, János Áder, Zbigniew Ziobro, Kinga Göncz, Elmar Brok, András Gyürk και Jan Philipp Albrecht.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding και Enikő Győri.

Παρεμβαίνει η Judith Sargentini σχετικά με την κατανομή του χρόνου ομιλίας.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


12. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (συζήτηση)

- Προφορική ερώτηση O-000111/2011 που κατέθεσαν οι Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς το Συμβούλιο: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (B7-0317/2011)

- Προφορική ερώτηση O-000112/2011 που κατέθεσαν οι Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (B7-0318/2011)

- Προφορική ερώτηση O-000117/2011 που κατέθεσαν οι Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil και Salvatore Iacolino, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς το Συμβούλιο: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (B7-0319/2011)

- Προφορική ερώτηση O-000118/2011 που κατέθεσαν οι Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil και Salvatore Iacolino, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (B7-0320/2011)

- Προφορική ερώτηση O-000119/2011 που κατέθεσαν οι Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld και Jens Rohde, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς το Συμβούλιο: Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης (B7-0401/2011)

- Προφορική ερώτηση O-000120/2011 που κατέθεσαν οι Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld και Jens Rohde, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης (B7-0402/2011)

- Προφορική ερώτηση O-000121/2011 που κατέθεσαν οι Claude Moraes και Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς το Συμβούλιο: Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης (B7-0403/2011)

- Προφορική ερώτηση O-000122/2011 που κατέθεσαν οι Claude Moraes και Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης (B7-0404/2011)

- Προφορική ερώτηση O-000123/2011 που κατέθεσε ο Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, προς το Συμβούλιο: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (B7-0405/2011)

- Προφορική ερώτηση O-000124/2011 που κατέθεσε ο Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (B7-0406/2011)

- Προφορική ερώτηση O-000129/2011 που κατέθεσαν οι Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares και Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (B7-0408/2011)

- Προφορική ερώτηση O-000140/2011 που κατέθεσε ο Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς το Συμβούλιο: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (B7-0409/2011)

Παρεμβαίνουν , για να αναπτύξουν τις προφορικές ερωτήσεις, οι Jan Philipp Albrecht, Simon Busuttil, Sarah Ludford, Birgit Sippel ο οποίος απαντά και σε ερώτηση "γαλάζια κάρτα" του William (The Earl of) Dartmouth, Gerard Batten, Cornelis de Jong και Timothy Kirkhope, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση "γαλάζια κάρτα" του Gerard Batten.

Παρεμβαίνουν οι Enikő Győri (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση "γαλάζια κάρτα" του William (The Earl of) Dartmouth, Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση "γαλάζια κάρτα" του Gerard Batten, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Zbigniew Ziobro, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση "γαλάζια κάρτα" της Sarah Ludford, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση "γαλάζια κάρτα" του Dimitar Stoyanov, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση "γαλάζια κάρτα" της Sarah Ludford, Andrew Henry William Brons, μη εγγεγραμμένος, Elena Oana Antonescu, Carmen Romero López, Heidi Hautala, Rui Tavares, Dimitar Stoyanov, Salvatore Iacolino, Françoise Castex, Axel Voss και Γεώργιος Παπανικολάου.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Graham Watson, Charles Tannock, Franz Obermayr και Sonia Alfano.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding και Enikő Győri.

Η συζήτηση περατώνεται.


13. Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (συζήτηση)

Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής : Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας

Ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Παρεμβαίνουν οι Ria Oomen-Ruijten, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Werner Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vladimír Remek, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Béla Kovács, μη εγγεγραμμένος, Elmar Brok και Knut Fleckenstein.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Alexander Graf Lambsdorff, Adam Bielan, Heidi Hautala, Νικόλαος Σαλαβράκος, Andreas Mölzer, Paweł Zalewski, Kristian Vigenin, Graham Watson, Edvard Kožušník, Bastiaan Belder, Laima Liucija Andrikienė, Justas Vincas Paleckis, Jacek Olgierd Kurski, Tunne Kelam, Boris Zala, Mirosław Piotrowski, Inese Vaidere, George Sabin Cutaş, Paweł Robert Kowal, Bernd Posselt, Mitro Repo, Konrad Szymański και Tomasz Piotr Poręba.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Krzysztof Lisek, Sławomir Witold Nitras, Jaroslav Paška, Lena Kolarska-Bobińska, Vytautas Landsbergis, Angelika Werthmann, Elena Băsescu και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin και Pino Arlacchi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στο Νίζνι Νόβγκοροντ στις 9-10 Ιουνίου 2011 (B7-0347/2011

- Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ivo Vajgl, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την προσεχή σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στο Νίζνι Νόβγκοροντ, στις 9 και 10 Ιουνίου 2011 (B7-0348/2011

- Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (B7-0351/2011

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ιωάννης Κασουλίδης, Alojz Peterle, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Inese Vaidere, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Nadezhda Neynsky, Zuzana Roithová, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller και Giovanni La Via, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (9-10 Ιουνίου 2011) (B7-0357/2011

- Rebecca Harms, Heidi Hautala, Werner Schulz και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στο Nizhny Novgorod στις 9-10 Ιουνίου 2011 (B7-0358/2011

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki και Zbigniew Ziobro, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (9-10 Ιουνίου 2011) (B7-0359/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.6.2011.


14. Σχέσεις της ΕΕ με τη Μογγολία (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση O- 000091/2011 που κατέθεσαν οι Paolo Bartolozzi, Vito Bonsignore, Mario Mauro, Gabriele Albertini, Roberta Angelilli, Aldo Patriciello, Lara Comi, Giovanni Collino, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre, Cristiana Muscardini, Barbara Matera, Erminia Mazzoni, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Iva Zanicchi, Alfredo Pallone, Licia Ronzulli, Antonio Cancian, Alfredo Antoniozzi, Giovanni La Via, Marco Scurria, Sergio Berlato, Amalia Sartori, Elisabetta Gardini, Potito Salatto, Alfreds Rubiks, Bart Staes, Britta Thomsen, Piotr Borys, Joachim Zeller, Niccolò Rinaldi, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jaromír Kohlíček, Hannes Swoboda, Vilja Savisaar-Toomast, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Béla Kovács, Inese Vaidere, Elisabeth Jeggle, Ivari Padar, Vilija Blinkevičiūtė, Rolandas Paksas και Ivars Godmanis, προς την Επιτροπή: Σχέσεις της ΕΕ με τη Μογγολία (B7-0410/2011)

Ο Paolo Bartolozzi αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Miroslav Mikolášik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Béla Kovács, μη εγγεγραμμένος, Joachim Zeller και Niccolò Rinaldi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu και Andreas Mölzer.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle.

Η συζήτηση περατώνεται.


15. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα ECR τα ακόλουθα αιτήματα ορισμού:

επιτροπή ECON: Syed Kamall αντί Vicky Ford

επιτροπή ITRE: Vicky Ford αντί Sajjad Karim

επιτροπή JURI: Sajjad Karim αντί Syed Kamall

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


16. Σουδάν και Νότιο Σουδάν (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής: Σουδάν και Νότιο Σουδάν

Η συζήτηση διεξήχθη στις 7 Ιουνίου 2011 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.6.2011).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Ivo Vajgl, Charles Goerens, Louis Michel, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Alexandra Thein και Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν: η κατάσταση μετά το δημοψήφισμα του 2011 (B7-0349/2011

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Ana Gomes, Richard Howitt και Vincent Peillon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν: η κατάσταση μετά το δημοψήφισμα του 2011 (B7-0350/2011

- Gabriele Zimmer και Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν και την κατάσταση μετά από το δημοψήφισμα του 2011 (B7-0352/2011

- Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Michael Gahler, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Michèle Striffler και Giovanni La Via, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν (B7-0354/2011

- Raül Romeva i Rueda και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Νότιο Σουδάν (B7-0355/2011

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki και Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν – κατάσταση μετά το δημοψήφισμα του 2011 (B7-0356/2011).

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.6.2011.


17. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 466.026/OJJE).


18. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 20.25.

Klaus Welle

Libor Rouček

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Caronna, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Τρεμόπουλος, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου