Index 
Jegyzőkönyv
PDF 229kWORD 190k
2011. június 8., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 3.Új többéves pénzügyi keret a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért (vita)
 4.Köszöntés
 5.Új többéves pénzügyi keret a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért (a vita folytatása)
 6.Szavazások órája
  
6.1.A schengeni vívmányok rendelkezéseinek Bulgáriában és Romániában történő alkalmazása * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.2.Az ENSZ Közgyűlésének 66. ülésszaka (szavazás)
  
6.3.Az EU kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik kutatási keretprogramja (szavazás)
  
6.4.Az EU és Kanada közötti kereskedelmi kapcsolatok (szavazás)
  
6.5.Hitelminősítő intézetek (szavazás)
  
6.6.Független hatástanulmányok biztosítása (szavazás)
  
6.7.A szociálpolitika külső dimenziója, a munkaügyi és szociális normák előmozdítása és az európai vállalatok szociális felelőssége (szavazás)
  
6.8.A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze (szavazás)
  
6.9.A fogyasztók és a vállalkozások javát szolgáló európai szerződési jog felé történő előrehaladás szakpolitikai választási lehetőségeiről (szavazás)
  
6.10.Európai szakképzési együttműködés az „Európa 2020” stratégia támogatására (szavazás)
  
6.11.A GDP-n innen és túl - A haladás mérése változó világunkban (szavazás)
  
6.12.Az európai műholdas navigációs programok (szavazás)
  
6.13.Új többéves pénzügyi keret a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.A Parlament tagjai
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.A felülvizsgált magyar alkotmány (vita)
 12.Európai elfogatóparancs (vita)
 13.EU–Oroszország csúcstalálkozó (vita)
 14.Az EU kapcsolata Mongóliával (vita)
 15.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 16.Szudán és Dél-Szudán (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 17.A következő ülésnap napirendje
 18.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Jerzy BUZEK elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.05-kor nyitják meg.


2. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási rendelkezések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság [...]-i .../.../EU rendelete egyes összetett élelmiszer-készítményeknek az Unióba történő behozatalával és az Unión történő átszállításával kapcsolatos bizonyítványokra vonatkozó követelmények megállapításáról, valamint a 2007/275/EK határozat és az 1162/2009/EK rendelet módosításáról (D010252/07 - 2011/2697(RPS) - határidő: 13/08/2011)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: AGRI

- A Bizottság .../.../EU rendelete (...) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének egyes termékekben, illetve azok felületén található acekinocil, emamektin-benzoát, etametszulforon-metil, flubendiamid, fludioxonil, krezoxim-metil, metoxifenozid, novaluron, tiakloprid és trifloxistrobin megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról (D012897/02 - 2011/2694(RPS) - határidő: 07/07/2011)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság .../.../EU rendelete (...) az 1881/2006/EK rendeletnek az élelmiszerekben előforduló policiklikus aromás szénhidrogének felső határértékei tekintetében történő módosításáról (D013298/03 - 2011/2692(RPS) - határidő: 06/08/2011)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság .../.../EU rendelete (...) az élelmiszerek ólom-, kadmium-, higany-, szervetlen vegyületben lévő ón-, 3-MCPD- és benzo(a)pirén-tartalmának hatósági ellenőrzése céljából végzett mintavétel és vizsgálat módszereinek megállapításáról szóló 333/2007/EK rendelet módosításáról (D013299/03 - 2011/2693(RPS) - határidő: 06/08/2011)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság .../.../EU rendelete (...) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az egyes termékekben vagy azok felületén a dimetomorfra, a fluopikolidra, a mandipropamidra, a metrafenonra, a nikotinra és a spirotetramátra megengedett szermaradék-határérték (MRL) tekintetében történő módosításáról (D013689/02 - 2011/2698(RPS) - határidő: 14/07/2011)
utalva: illetékes: ENVI

- A Bizottság .../.../EU irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a fipronil hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (D013820/02 - 2011/2705(RPS) - határidő: 21/08/2011)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság .../.../EU irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a lambda-cihalotrin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (D013822/02 - 2011/2703(RPS) - határidő: 21/08/2011)
utalva: illetékes: ENVI

- A Bizottság .../.../EU irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a H-14 szerotípusú Bacillus thuringiensis subsp. israelensis AM65-52 törzsének hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (D013824/02 - 2011/2704(RPS) - határidő: 21/08/2011)
utalva: illetékes: ENVI

- A Bizottság határozattervezete a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás érdekében a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének az ólmot illetve kadmiumot tartalmazó alkalmazások mentesítése tekintetében történő módosításáról (D013875/01 - 2011/2696(RPS) - határidő: 13/08/2011)
utalva: illetékes: ENVI

- A Bizottság .../.../EU rendelete az uniós referencialaboratóriumok listájának és nevének tekintetében a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklete, valamint a 180/2008/EK és a 737/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló 208/2011/EU rendelet helyesbítéséről (D014299/03 - 2011/2706(RPS) - határidő: 21/08/2011)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: AGRI

- A Bizottság .../.../EU rendelete az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (D014404/02 - 2011/2701(RPS) - határidő: 20/08/2011)
utalva illetékes: ITRE


3. Új többéves pénzügyi keret a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért (vita)

Jelentés: Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért [2010/2211(INI)] - A 2013 utáni fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai kihívásokkal és költségvetési forrásokkal foglalkozó különbizottság. Előadó: Salvador Garriga Polledo (A7-0193/2011)

Salvador Garriga Polledo előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lucas Hartong, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében folytatja felszólalását, Richard Ashworth, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andrew Duff, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Lothar Bisky, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marta Andreasen, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, és Lucas Hartong, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gerben-Jan Gerbrandy.

Felszólal: Janusz Lewandowski (a Bizottság tagja).

Felszólal: Thijs Berman (a DEVE bizottság véleményének előadója), Gerben-Jan Gerbrandy (az ENVI bizottság véleményének előadója), Constanze Angela Krehl (a REGI bizottság véleményének előadója), Giovanni La Via (az AGRI bizottság véleményének előadója), Cătălin Sorin Ivan (a CULT bizottság véleményének előadója), Eva-Britt Svensson (a FEMM bizottság véleményének előadója), Reimer Böge, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Derk Jan Eppink, Göran Färm, Carl Haglund, Konrad Szymański, Helga Trüpel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter van Dalen, Miguel Portas, Niki Tzavela, Angelika Werthmann, Jan Olbrycht, Jutta Haug, Anne E. Jensen és Hynek Fajmon.

(A vita folytatása: lásd: 2011.6.8-i jegyzőkönyv, 5. pont)


4. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a hivatalos galérián helyet foglaló Mohammed Sábant, az ENSZ főtitkárhelyettesét.


5. Új többéves pénzügyi keret a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért (a vita folytatása)

(A jelentés címét lásd: 2011.6.8-i jegyzőkönyv, 3. pont)

Felszólal: François Alfonsi és Ilda Figueiredo.

ELNÖKÖL:
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ alelnök

Az elnök tisztelettel adózik Jorge Semprún, író, ellenálló és politikus emlékének, aki tegnap este hunyt el 87 éves korában.

°
° ° °

Felszólal: Lorenzo Fontana, Frank Vanhecke, Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazábal Rubial, Alexander Alvaro, Derk Jan Eppink, Isabelle Durant, Cornelis de Jong, Claudio Morganti, Diane Dodds, Othmar Karas, Ivailo Kalfin, Marit Paulsen, Martin Callanan, László Surján, Derek Vaughan, Riikka Manner, Peter van Dalen, José Manuel Fernandes, Kinga Göncz, James Elles, Markus Pieper, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Elisabeth Schroedter, Estelle Grelier, Gunnar Hökmark, Andrea Cozzolino, Frank Engel, Frédéric Daerden, Marietta Giannakou, Sophie Auconie, Danuta Maria Hübner, Maria Da Graça Carvalho, Barbara Matera, Ingeborg Gräßle és Sidonia Elżbieta Jędrzejewska.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Rareş-Lucian Niculescu, Zigmantas Balčytis, Jan Mulder, Raül Romeva i Rueda, Alfreds Rubiks, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski és Georgios Stavrakakis.

Felszólal: Janusz Lewandowski (a Bizottság tagja) és Salvador Garriga Polledo.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.6.8-i jegyzőkönyv, 6.13. pont.

(Az ülést 11.55-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.05-kor folytatják.)


ELNÖKÖL:
Edward McMILLAN-SCOTT alelnök

6. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


6.1. A schengeni vívmányok rendelkezéseinek Bulgáriában és Romániában történő alkalmazása * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a schengeni vívmányok rendelkezéseinek Bulgáriában és Romániában történő teljes körű alkalmazásáról szóló tanácsi határozattervezetről [14142/2010 - C7-0369/2010- 2010/0820(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Carlos Coelho (A7-0185/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2011)0254)


6.2. Az ENSZ Közgyűlésének 66. ülésszaka (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament Tanácshoz intézett, az ENSZ Közgyűlése 66. ülésszakáról szóló ajánlásra irányuló javaslatával [2011/2030(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0189/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

Szavazás nélkül elfogadottnak tekintve (az eljárási szabályzat 97. cikkének (4) bekezdése) (P7_TA(2011)0255)


6.3. Az EU kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik kutatási keretprogramja (szavazás)

Jelentés az EU kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik kutatási keretprogramjának félidős felülvizsgálatáról [2011/2043(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Jean-Pierre Audy (A7-0160/2011)

A szavazást 2011. június 7-én, kedden kiürítési gyakorlat miatt félbeszakították (2011.6.7-i jegyzőkönyv, 8.10. pont).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2011)0256)


6.4. Az EU és Kanada közötti kereskedelmi kapcsolatok (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0344/2011

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2011)0257)

Felszólalás

Peter Šťastný, aki szóbeli módosítást terjeszt elő a 9. módosításhoz, amelyet elfogadnak.


6.5. Hitelminősítő intézetek (szavazás)

Jelentés a hitelminősítő intézetekről: jövőbeli kilátások [2010/2302(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Wolf Klinz (A7-0081/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2011)0258)


6.6. Független hatástanulmányok biztosítása (szavazás)

Jelentés a független hatástanulmányok biztosításáról [2010/2016(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Angelika Niebler (A7-0159/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta: a Verts/ALE képviselőcsoport)

Elutasítva

A JURI BIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYA

Elfogadva (P7_TA(2011)0259)


6.7. A szociálpolitika külső dimenziója, a munkaügyi és szociális normák előmozdítása és az európai vállalatok szociális felelőssége (szavazás)

Jelentés a szociálpolitika külső dimenziójáról, a munkaügyi és szociális normák előmozdításáról és az európai vállalatok szociális felelősségéről [2010/2205(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Richard Falbr (A7-0172/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2011)0260)


6.8. A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze (szavazás)

Jelentés a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendeletről: a tanult lecke és jövőbeli kilátások [2009/2149(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Gay Mitchell (A7-0187/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2011)0261)


6.9. A fogyasztók és a vállalkozások javát szolgáló európai szerződési jog felé történő előrehaladás szakpolitikai választási lehetőségeiről (szavazás)

Jelentés a fogyasztók és a vállalkozások javát szolgáló európai szerződési jog felé történő előrehaladás szakpolitikai választási lehetőségeiről [2011/2013(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Diana Wallis (A7-0164/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

KÖZÖS ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta: az ECR és a GUE/NGL képviselőcsoport)

Elutasítva

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta: az ECR képviselőcsoport)

Elutasítva

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta: a GUE/NGL képviselőcsoport)

Elutasítva

A JURI BIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2011)0262)


6.10. Európai szakképzési együttműködés az „Európa 2020” stratégia támogatására (szavazás)

Jelentés az „Európa 2020” stratégiát támogató európai szakképzési együttműködésről [2010/2234(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Nadja Hirsch (A7-0082/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2011)0263)

Felszólalás

Emilie Turunen, aki szóbeli módosítást terjeszt elő a (87) bekezdéshez, amelyet elfogadnak.


6.11. A GDP-n innen és túl - A haladás mérése változó világunkban (szavazás)

Jelentés: A GDP-n innen és túl - A haladás mérése változó világunkban [2010/2088(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Anna Rosbach (A7-0175/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2011)0264)


6.12. Az európai műholdas navigációs programok (szavazás)

Jelentés az európai műholdas navigációs programok félidős felülvizsgálatáról: a végrehajtás értékelése, a jövő kihívásai és finanszírozási kilátások [2009/2226(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Vladimír Remek (A7-0165/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2011)0265)


6.13. Új többéves pénzügyi keret a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért (szavazás)

Jelentés: Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért [2010/2211(INI)] - A 2013 utáni fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai kihívásokkal és költségvetési forrásokkal foglalkozó különbizottság. Előadó: Salvador Garriga Polledo (A7-0193/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2011)0266)


7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Ajánlás második olvasatra – Saïd El Khadraoui – A7-0171/2011 (a szavazás tegnap volt)

Guido Milana, Cristiana Muscardini, Ville Itälä, Pat the Cope Gallagher, Janusz Władysław Zemke, Peter Jahr, Jim Higgins és Mario Pirillo

Jo Leinen-jelentés – A7-0330/2010 (a szavazás tegnap volt)

Antonello Antinoro és Horst Schnellhardt

Carlos Coelho-jelentés – A7-0185/2011

Jens Rohde, Clemente Mastella, Dimitar Stoyanov, Hannu Takkula és Roger Helmer

Jean-Pierre Audy-jelentés – A7-0160/2011

Luigi de Magistris, Jens Rohde, Mario Pirillo, Ville Itälä, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Alajos Mészáros, Jacek Olgierd Kurski és Anna Záborská

Az EU és Kanada közötti kereskedelmi kapcsolatok – B7-0344/2011

Jens Rohde és Peter Jahr

Wolf Klinz-jelentés – A7-0081/2011

Claudio Morganti

Angelika Niebler-jelentés – A7-0159/2011

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Richard Falbr-jelentés – A7-0172/2011

Jens Rohde, Clemente Mastella, Mitro Repo és Anna Záborská

Gay Mitchell-jelentés – A7-0187/2011

Clemente Mastella

Diana Wallis-jelentés – A7-0164/2011

Adam Bielan

Nadja Hirsch-jelentés – A7-0082/2011

Clemente Mastella, Paul Murphy, Mitro Repo, Silvia Costa, Siiri Oviir és Seán Kelly

Salvador Garriga Polledo-jelentés – A7-0193/2011

Francesco De Angelis, Ville Itälä, Salvatore Caronna, Adam Bielan, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Miroslav Mikolášik és Seán Kelly


8. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

°
° ° °

Sergio Paolo Francesco Silvestris közli, hogy a szavazókártyájával kapcsolatos technikai okok miatt nem tudott részt venni a Carlos Coelho-jelentésről (A7-0185/2011) szóló szavazáson.


(A 13.45-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

9. A Parlament tagjai

Az olasz államtanács 2011. június 6-i ülésén hozott határozatot követően az illetékes nemzeti hatóság a dél-olaszországi választókörzet „Il Popolo della libertà” listáján szereplő Giuseppe Garganit nyilvánította az Európai Parlament képviselőjévé Giovanni Collino helyére, akinek az északkelet-olaszországi választókörzet ugyanezen listájának biztosított helyét minden szempontból lejártnak kell tekinteni.

A Parlament ezt 2011. június 6-i hatállyal tudomásul veszi.


10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


11. A felülvizsgált magyar alkotmány (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A felülvizsgált magyar alkotmány

Enikő Győri (a Tanács soros elnöke) és Viviane Reding (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: József Szájer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Juan Fernando López Aguilar, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rui Tavares, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dimitar Stoyanov, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Dimitar Stoyanov, független, Simon Busuttil, Monika Flašíková Beňová, Sarah Ludford, Lajos Bokros, Ulrike Lunacek, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Kinga Gál és József Szájer, Mario Mauro, Kinga Göncz, Sophia in 't Veld, Manfred Weber, Zita Gurmai, Alexander Alvaro, aki válaszol az alábbi képviselők négy kékkártyás kérdésére is: Ildikó Gáll-Pelcz, József Szájer, Manfred Weber és Vytautas Landsbergis, Kinga Gál, aki válaszol az alábbi képviselők három kékkártyás kérdésére is: Vladimír Maňka, Alexander Alvaro és Csaba Sándor Tabajdi, Boris Zala, Nathalie Griesbeck, Seán Kelly, Glenis Willmott, Eduard Kukan, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ildikó Gáll-Pelcz, Victor Boştinaru, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: József Szájer, Debora Serracchiani és Emine Bozkurt aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: József Szájer.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ildikó Gáll-Pelcz, Ádám Kósa, Monika Smolková, Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl, Sophia in 't Veld, Jacek Olgierd Kurski, Csaba Sógor, Sophia in 't Veld, aki visszatér előző felszólalására, Edit Bauer, János Áder, Zbigniew Ziobro, Kinga Göncz, Elmar Brok, András Gyürk és Jan Philipp Albrecht.

Felszólal: Viviane Reding és Enikő Győri.

Felszólal: Judith Sargentini a felszólalási idő elosztásáról.

Az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.


12. Európai elfogatóparancs (vita)

- Szóbeli választ igénylő kérdés O-000111/2011 felteszi: Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini és Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Európai elfogatóparancs (B7-0317/2011)

- Szóbeli választ igénylő kérdés O-000112/2011 felteszi: Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini és Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Európai elfogatóparancs (B7-0318/2011)

- Szóbeli választ igénylő kérdés O-000117/2011 felteszi: Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil és Salvatore Iacolino, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Európai elfogatóparancs (B7-0319/2011)

- Szóbeli választ igénylő kérdés O-000118/2011 felteszi: Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil és Salvatore Iacolino, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Európai elfogatóparancs (B7-0320/2011)

- Szóbeli választ igénylő kérdés O-000119/2011 felteszi: Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld és Jens Rohde, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Európai elfogatóparancs (B7-0401/2011)

- Szóbeli választ igénylő kérdés O-000120/2011 felteszi: Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld és Jens Rohde, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Európai elfogatóparancs (B7-0402/2011)

- Szóbeli választ igénylő kérdés O-000121/2011 felteszi: Claude Moraes és Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Európai elfogatóparancs (B7-0403/2011)

- Szóbeli választ igénylő kérdés O-000122/2011 felteszi: Claude Moraes és Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Európai elfogatóparancs (B7-0404/2011)

- Szóbeli választ igénylő kérdés O-000123/2011 felteszi: Gerard Batten, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Európai elfogatóparancs (B7-0405/2011)

- Szóbeli választ igénylő kérdés O-000124/2011 felteszi: Gerard Batten, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Európai elfogatóparancs (B7-0406/2011)

- Szóbeli választ igénylő kérdés O-000129/2011 felteszi: Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares és Kyriacos Triantaphyllides, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Európai elfogatóparancs (B7-0408/2011)

- Szóbeli választ igénylő kérdés O-000140/2011 felteszi: Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Európai elfogatóparancs (B7-0409/2011)

Felszólal: a szóbeli választ igénylő kérdések kifejtése céljából Jan Philipp Albrecht, Simon Busuttil, Sarah Ludford, Birgit Sippel aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth, Gerard Batten, Cornelis de Jong és Timothy Kirkhope, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gerard Batten.

Felszólal: Enikő Győri (a Tanács soros elnöke) és Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

ELNÖKÖL:
Libor ROUČEK alelnök

Felszólal: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth, Claude Moraes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gerard Batten, Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Zbigniew Ziobro, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sarah Ludford, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dimitar Stoyanov, Kyriacos Triantaphyllides, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, William (The Earl of) Dartmouth, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sarah Ludford, Andrew Henry William Brons, független, Elena Oana Antonescu, Carmen Romero López, Heidi Hautala, Rui Tavares, Dimitar Stoyanov, Salvatore Iacolino, Françoise Castex, Axel Voss és Georgios Papanikolaou.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Graham Watson, Charles Tannock, Franz Obermayr és Sonia Alfano.

Felszólal: Viviane Reding és Enikő Győri.

A vitát berekesztik.


13. EU–Oroszország csúcstalálkozó (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: EU–Oroszország csúcstalálkozó

Štefan Füle (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Ria Oomen-Ruijten, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kristiina Ojuland, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Werner Schulz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Vladimír Remek, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fiorello Provera, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Béla Kovács, független, Elmar Brok és Knut Fleckenstein.

ELNÖKÖL:
Diana WALLIS alelnök

Felszólal: Alexander Graf Lambsdorff, Adam Bielan, Heidi Hautala, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Paweł Zalewski, Kristian Vigenin, Graham Watson, Edvard Kožušník, Bastiaan Belder, Laima Liucija Andrikienė, Justas Vincas Paleckis, Jacek Olgierd Kurski, Tunne Kelam, Boris Zala, Mirosław Piotrowski, Inese Vaidere, George Sabin Cutaş, Paweł Robert Kowal, Bernd Posselt, Mitro Repo, Konrad Szymański és Tomasz Piotr Poręba.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Krzysztof Lisek, Sławomir Witold Nitras, Jaroslav Paška, Lena Kolarska-Bobińska, Vytautas Landsbergis, Angelika Werthmann, Elena Băsescu és Seán Kelly.

Felszólal: Štefan Füle.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin és Pino Arlacchi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Nyizsnyij Novgorodban 2011. június 9–10-én megrendezésre kerülő EU–Oroszország csúcstalálkozóról (B7-0347/2011);

- Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ivo Vajgl, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki és Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Nyizsnyij Novgorodban 2011. június 9–10-én megrendezésre kerülő EU–Oroszország csúcstalálkozóról (B7-0348/2011);

- Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az EU–Oroszország csúcstalálkozóról (B7-0351/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Inese Vaidere, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Nadezhda Neynsky, Zuzana Roithová, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller és Giovanni La Via, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az EU–Oroszország csúcstalálkozóról (2011. június 9–10.) (B7-0357/2011);

- Rebecca Harms, Heidi Hautala, Werner Schulz és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Nyizsnyij Novgorodban 2011. június 9–10-én megrendezésre kerülő EU–Oroszország csúcstalálkozóról (B7-0358/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki és Zbigniew Ziobro, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az EU–Oroszország csúcstalálkozóról (2011. június 9–10.) (B7-0359/2011).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.6.9-i jegyzőkönyv, 8.2. pont.


14. Az EU kapcsolata Mongóliával (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés O- 000091/2011 felteszi: Paolo Bartolozzi, Vito Bonsignore, Mario Mauro, Gabriele Albertini, Roberta Angelilli, Aldo Patriciello, Lara Comi, Giovanni Collino, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre, Cristiana Muscardini, Barbara Matera, Erminia Mazzoni, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Iva Zanicchi, Alfredo Pallone, Licia Ronzulli, Antonio Cancian, Alfredo Antoniozzi, Giovanni La Via, Marco Scurria, Sergio Berlato, Amalia Sartori, Elisabetta Gardini, Potito Salatto, Alfreds Rubiks, Bart Staes, Britta Thomsen, Piotr Borys, Joachim Zeller, Niccolò Rinaldi, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jaromír Kohlíček, Hannes Swoboda, Vilja Savisaar-Toomast, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Kyriacos Triantaphyllides, Béla Kovács, Inese Vaidere, Elisabeth Jeggle, Ivari Padar, Vilija Blinkevičiūtė, Rolandas Paksas és Ivars Godmanis, a Bizottsághoz: Az EU kapcsolatai Mongóliával (B7-0410/2011)

Paolo Bartolozzi kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Štefan Füle (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Miroslav Mikolášik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kristiina Ojuland, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Béla Kovács, független, Joachim Zeller és Niccolò Rinaldi.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu és Andreas Mölzer.

Felszólal: Štefan Füle.

A vitát berekesztik.


15. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el az ECR képviselőcsoport:

ECON bizottság: Vicky Ford helyére Syed Kamall

ITRE bizottság: Sajjad Karim helyére Vicky Ford

JURI bizottság: Syed Kamall helyére Sajjad Karim

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


16. Szudán és Dél-Szudán (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Szudán és Dél-Szudán

A vita időpontja: 2011. június 7. (2011.6.7-i jegyzőkönyv, 14. pont).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Ivo Vajgl, Charles Goerens, Louis Michel, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Alexandra Thein és Kristiina Ojuland, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a 2011. évi választásokat követően Szudánban és Dél-Szudánban kialakult helyzetről (B7-0349/2011);

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Ana Gomes, Richard Howitt és Vincent Peillon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a 2011. évi választásokat követően Szudánban és Dél-Szudánban kialakult helyzetről (B7-0350/2011);

- Gabriele Zimmer és Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a 2011. évi választásokat követően Szudánban és Dél-Szudánban kialakult helyzetről (B7-0352/2011);

- Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Michael Gahler, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Michèle Striffler és Giovanni La Via, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Szudánról és Dél-Szudánról (B7-0354/2011);

- Raül Romeva i Rueda és Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dél-Szudánról (B7-0355/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki és Tomasz Piotr Poręba, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a 2011. évi választásokat követően Szudánban és Dél-Szudánban kialakult helyzetről (B7-0356/2011)

Szavazás: 2011.6.9-i jegyzőkönyv, 8.3. pont.


17. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 466.026/OJJE).


18. Az ülés berekesztése

Az ülést 20.25-kor berekesztik.

Klaus Welle

Libor Rouček

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Caronna, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat