Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 190kWORD 142k
Keskiviikko 22. kesäkuuta 2011 - Bryssel
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Tervetulotoivotukset
 4.Valiokuntien kokoonpano
 5.Työjärjestyksen tulkinta
 6.Rauenneet kirjalliset kannanotot
 7.Kirjallinen kannanotto (vastaanotetut asiakirjat)
 8.Määrärahojen siirrot
 9.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 10.Vastaanotetut asiakirjat
 11.Käsittelyjärjestys
 12.Eurooppa-neuvoston kokouksen (23.-24. kesäkuuta 2011) valmistelu (keskustelu)
 13.Tervetulotoivotukset
 14.Eurooppa-neuvoston kokouksen (23.-24. kesäkuuta 2011) valmistelu (jatkoa keskustelulle)
 15.Yhteinen maatalouspolitiikka vuoteen 2020: Ruoka, luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten hallita tulevat haasteet? (keskustelu)
 16.Makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäiseminen ja korjaaminen ***I - Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpano * - Jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevat vaatimukset *.- Julkisen talouden valvonta euroalueella ***I - Julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonta sekä talouspolitiikan valvonta ja koordinointi ***I - Täytäntöönpanotoimet liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella ***I (keskustelu)
 17.Parlamentin kokoonpano
 18.Makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäiseminen ja korjaaminen ***I - Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpano * - Jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevat vaatimukset *.- Julkisen talouden valvonta euroalueella ***I - Julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonta sekä talouspolitiikan valvonta ja koordinointi ***I - Täytäntöönpanotoimet liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella ***I (jatkoa keskustelulle)
 19.Käytetty ydinpolttoaine ja radioaktiivinen jäte * (keskustelu)
 20.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 21.Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja hiilivuodon riski (lyhyt esittely)
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 15.05.


2. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


3. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Seychellien parlamentin valtuuskunnan, joka koostui neljästä ulkoasiainvaliokunnan jäsenestä ja kahdesta parlamentin korkeasta virkamiehestä ja jota johti valiokunnan puheenjohtaja Waven William.


4. Valiokuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut ALDE-ryhmältä seuraavan nimityspyynnön:

ITRE-valiokunta: Silvana Koch-Mehrin Jorgo Chatzimarkakisin tilalle.

Nimitys katsotaan vahvistetuksi ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


5. Työjärjestyksen tulkinta

Puhemies ilmoitti parlamentille työjärjestyksen 211 artiklan 3 kohdan mukaisesti työjärjestyksen 13 artiklan 1 kohdan seuraavasta tulkinnasta, jonka perussopimusasioiden valiokunta oli antanut kyseisen määräyksen soveltamisesta:

"Jos yhden ainoan varapuhemiehen tilalle on valittava toinen, ja on vain yksi ainoa ehdokas, tämän ehdokkaan valinta voidaan vahvistaa suosionosoituksin. Puhemiehellä on harkintavalta ratkaistaessa, vahvistetaanko valinta suosionosoituksin vai toimitetaanko salainen äänestys. Valituksi tullut ehdokas ottaa sen varapuhemiehen paikan arvojärjestyksessä, jonka tilalle hänet valitaan."

Jollei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä (työjärjestyksen 211 artiklan 4 kohta) esitä tästä tulkinnasta vastalausetta ennen tämän istunnon pöytäkirjan hyväksymistä, tulkinta katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa siitä toimitetaan äänestys parlamentin täysistunnossa (P7_TA(2011)0298).


6. Rauenneet kirjalliset kannanotot

Kirjalliset kannanotot 0008/2011 ja 0009/2011 ovat työjärjestyksen 123 artiklan 5 kohdan mukaisesti rauenneet, koska ne eivät ole saaneet riittävää määrää allekirjoituksia.


7. Kirjallinen kannanotto (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat jäsenet ovat toimittaneet kirjallisen kannanoton luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 123 artikla):

- Britta Thomsen, Edit Bauer, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella ja Marina Yannakoudakis muotinäytösmallien alipainoisuuteen (0033/2011).


8. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 05/2011 (N7-0047/2011 - C7-0117/2011 - 2011/2102(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 10/2011 (N7-0048/2011 - C7-0118/2011 - 2011/2103(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 18/2011 (N7-0049/2011 - C7-0133/2011 - 2011/2105(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 19/2011 (N7-0050/2011 - C7-0149/2011 - 2011/2110(GBD)).


9. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin tammikuun 2011 istuntojakson aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Séance en direct -sivustolla.


10. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) parlamentin valiokunnilta: mietinnöt

- Mietintö yhteisestä maatalouspolitiikasta vuoteen 2020: Ruoka, luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten hallita tulevat haasteet? (2011/2051(INI)) – AGRI-valiokunta - Esittelijä: Albert Deß (A7-0202/2011)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta (KOM(2010)0618 - C7-0387/2010 - 2010/0306(NLE)) – ITRE-valiokunta - Esittelijä: Romana Jordan Cizelj (A7-0214/2011)

- Mietintö vaihtoehdoista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi yli 20 prosentin tavoitteen ja hiilivuodon riskin arvioinnista (2011/2012(INI)) – ENVI-valiokunta - Esittelijä: Bas Eickhout (A7-0219/2011)

2 ) jäseniltä: päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 120 artikla)

- Małgorzata Handzlik, Jolanta Emilia Hibner, Danuta Jazłowiecka, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Sophie Auconie, Marielle Gallo, Françoise Grossetête ja Elisabeth Morin-Chartier. Päätöslauselmaesitys Marie Skłodowska-Curielle myönnetyn Nobelin palkinnon satavuotisjuhlan viettämisestä (B7-0343/2011)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

FEMM

- Cristiana Muscardini. Päätöslauselmaesitys aurinkopaneelien käyttöön teollisuuslaitosten katoilla perustuvan energiantuotannon edistämisestä (B7-0376/2011)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE


11. Käsittelyjärjestys

Puheenvuorot: Ria Oomen-Ruijten PPE-ryhmän puolesta pyytääkseen, että seuraavan istuntojakson esityslistalle otetaan julkilausuma Venäjän tilanteesta, jonka jälkeen käydään keskustelu, ja Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta tukeakseen tätä pyyntöä.

°
° ° °

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Kesäkuun II (PE 466.027/PDOJ) istuntojaksojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 140 artikla):

Torstai

Poliittisten ryhmien suostumuksella äänestystä mietinnöstä Martin Kastler: Aktiivisen ikääntymisen eurooppalainen teemavuosi (2012) (A7-0061/2011) lykätään heinäkuun istuntojaksoon.

Mietintö Salvatore Tatarella: Markkinoille joustojärjestelmän mukaisesti saatettavat traktorit (A7-0091/2011) sisällytetään suoraan torstain äänestyksiin.

Tarkistusten jättämisen määräaika on keskiviikko 22. kesäkuuta 2011 klo 16.00.

Keskiviikko

Verts/ALE-ryhmä on pyytänyt, että esityslistalle otetaan yhteiskeskustelu talouden ohjausjärjestelmästä (lopullisen esityslistaluonnoksen kohdat 77, 78, 79, 80, 81 ja 82) Eurooppa-neuvoston kokouksen (23.-24. kesäkuuta 2011) valmistelusta käytävän keskustelun (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 47) jälkeen.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

Torstai

GUE/NGL-ryhmä on pyytänyt, että äänestystä talouden ohjausjärjestelmästä annetuista mietinnöistä lykätään myöhempään istuntojaksoon (Mietintö Elisa Ferreira - A7-0183/2011, Mietintö Diogo Feio - A7-0179/2011, Mietintö Vicky Ford - A7-0184/2011, Mietintö Sylvie Goulard - A7-0180/2011, Mietintö Corien Wortmann-Kool - A7-0178/2011, Mietintö Carl Haglund - A7-0182/2011).

Puheenvuorot: Jürgen Klute GUE/NGL-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön, Corien Wortmann-Kool PPE-ryhmän puolesta vastustaakseen pyyntöä ja Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta kannattaakseen pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


12. Eurooppa-neuvoston kokouksen (23.-24. kesäkuuta 2011) valmistelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston kokouksen (23.-24. kesäkuuta 2011) valmistelu

Enikő Győri (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta ja Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta.

(keskustelun jatko: ks. istunnon pöytäkirja 22.6.2011, kohta 14)


13. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Meksikon parlamentin ja senaatin valtuuskunnan, jota johti José Guadarrama.


14. Eurooppa-neuvoston kokouksen (23.-24. kesäkuuta 2011) valmistelu (jatkoa keskustelulle)

(Keskustelu ks. istunnon pöytäkirja 22.6.2011, kohta 12)

Puheenvuorot: Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kolmeen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Joseph Daul, Georgios Koumoutsakos ja Miloslav Ransdorf, ja Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lothar Bisky GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Niki Tzavela, ja sitoutumaton Barry Madlener.

José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Manfred Weber, Hannes Swoboda, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Miloslav Ransdorf, Alexander Graf Lambsdorff, Sven Giegold edellisestä puheenvuorosta, Niki Tzavela, Andrew Henry William Brons, Ildikó Gáll-Pelcz, Juan Fernando López Aguilar, Adina-Ioana Vălean, Mario Borghezio, Mario Mauro, Anni Podimata, Sarah Ludford, Fiorello Provera, Jean-Pierre Audy, Edite Estrela, Charles Goerens, Paulo Rangel, Gianni Pittella, Marian-Jean Marinescu ja Tunne Kelam.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Liberadzki ja Simon Busuttil.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) ja Enikő Győri (neuvoston puheenjohtaja).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Yhteinen maatalouspolitiikka vuoteen 2020: Ruoka, luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten hallita tulevat haasteet? (keskustelu)

Mietintö yhteisestä maatalouspolitiikasta vuoteen 2020: Ruoka, luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten hallita tulevat haasteet? [2011/2051(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Albert Deß (A7-0202/2011)

Albert Deß esitteli laatimansa mietinnön.

Dacian Cioloş (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Kriton Arsenis (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Karin Kadenbach (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Czesław Adam Siekierski (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Michel Dantin PPE-ryhmän puolesta, Stéphane Le Foll S&D-ryhmän puolesta, George Lyon ALDE-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Krisztina Morvai keskustelun etenemisestä, Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds ja Giovanni La Via.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Puheenvuorot: Luis Manuel Capoulas Santos, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski, José Bové, Alfreds Rubiks, John Stuart Agnew, Krisztina Morvai, Esther Herranz García, Paolo De Castro, Britta Reimers, Hynek Fajmon, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Giancarlo Scottà, Georgios Papastamkos, Ulrike Rodust, Richard Ashworth, Elisabeth Köstinger, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Elisabeth Jeggle, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella ja Daciana Octavia Sârbu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jarosław Kalinowski, Mario Pirillo, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Maria do Céu Patrão Neves, Wojciech Michał Olejniczak, Marian-Jean Marinescu ja Sergio Gutiérrez Prieto.

Puhetta johti
varapuhemies László TŐKÉS

Marc Tarabella käytti puheenvuoron, jossa hän pahoitteli, että neuvoston edustaja ei ollut läsnä.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Oreste Rossi ja Herbert Dorfmann.

Puheenvuorot: Dacian Cioloş ja Albert Deß.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.6.2011, kohta 12.23.


16. Makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäiseminen ja korjaaminen ***I - Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpano * - Jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevat vaatimukset *.- Julkisen talouden valvonta euroalueella ***I - Julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonta sekä talouspolitiikan valvonta ja koordinointi ***I - Täytäntöönpanotoimet liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta [KOM(2010)0527 - C7-0301/2010 - 2010/0281(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Elisa Ferreira (A7-0183/2011)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta [KOM(2010)0522 - C7-0396/2010 - 2010/0276(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Diogo Feio (A7-0179/2011)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista [KOM(2010)0523 - C7-0397/2010 - 2010/0277(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Vicky Ford (A7-0184/2011)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella [KOM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvie Goulard (A7-0180/2011)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta [KOM(2010)0526 - C7-0300/2010 - 2010/0280(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella [KOM(2010)0525 - C7-0299/2010 - 2010/0279(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Carl Haglund (A7-0182/2011)

Elisa Ferreira, Diogo Feio, Vicky Ford, Sylvie Goulard, Corien Wortmann-Kool ja Carl Haglund esittelivät mietintönsä.

Puheenvuorot: András Kármán (neuvoston puheenjohtaja) ja Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Pervenche Berès (EMPL-valiokunnan valmistelija) ja Sari Essayah (EMPL-valiokunnan valmistelijan David Casan sijainen).

Puheenvuorot: Herbert Dorfmann PPE-ryhmän puolesta, Stephen Hughes S&D-ryhmän puolesta, Sharon Bowles ALDE-ryhmän puolesta, Ivo Strejček ECR-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jürgen Klute GUE/NGL-ryhmän puolesta, Claudio Morganti EFD-ryhmän puolesta, Hans-Peter Martin, Krišjānis Kariņš, Udo Bullmann, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Sven Giegold, Nikolaos Chountis, Francisco Sosa Wagner, Íñigo Méndez de Vigo, Edward Scicluna, Wolf Klinz, Derk Jan Eppink, Georgios Toussas, Andreas Mölzer, Danuta Maria Hübner, Liem Hoang Ngoc ja Ramon Tremosa i Balcells.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Peter van Dalen, Ilda Figueiredo ja Jean-Paul Gauzès.

(keskustelun jatko: ks. istunnon pöytäkirja 22.6.2011, kohta 18).


17. Parlamentin kokoonpano

Suomen toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Heidi Hautala on nimitetty Suomen hallituksen jäseneksi 22. kesäkuuta 2011 alkaen ja että Tarja Cronberg nimitetään hänen tilalleen Euroopan parlamentin jäseneksi.

Jäsenten valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan ja 13 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti parlamentti merkitsi asian tiedoksi ja totesi Heidi Hautalan edustajantoimen vapautuneen 22. kesäkuuta 2011 alkaen sekä Tarja Cronbergin nimityksen samasta päivästä alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Tarja Cronberg osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


18. Makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäiseminen ja korjaaminen ***I - Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpano * - Jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevat vaatimukset *.- Julkisen talouden valvonta euroalueella ***I - Julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonta sekä talouspolitiikan valvonta ja koordinointi ***I - Täytäntöönpanotoimet liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella ***I (jatkoa keskustelulle)

(Keskustelun otsikko ks. istunnon pöytäkirja 22.6.2011, kohta 16).

Puheenvuorot: Antolín Sánchez Presedo, Ashley Fox, Werner Langen, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Udo Bullmann ja Marc Tarabella, Saïd El Khadraoui, Marianne Thyssen, Leonardo Domenici, José Manuel García-Margallo y Marfil, Alfredo Pallone, Astrid Lulling, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Werner Langen, Othmar Karas, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Franz Obermayr, Theodor Dumitru Stolojan, Sławomir Witold Nitras, Sirpa Pietikäinen ja Thomas Mann.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Marc Tarabella, Nikolaos Salavrakos, Ildikó Gáll-Pelcz, Frédéric Daerden, Bastiaan Belder, Jaroslav Paška, Elena Băsescu ja Franz Obermayr.

Puheenvuorot: Olli Rehn, András Kármán, Elisa Ferreira ja Diogo Feio.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Puheenvuorot: Sylvie Goulard ja Corien Wortmann-Kool.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.6.2011, kohta 12.13, istunnon pöytäkirja 23.6.2011, kohta 12.14, istunnon pöytäkirja 23.6.2011, kohta 12.15, istunnon pöytäkirja 23.6.2011, kohta 12.16, istunnon pöytäkirja 23.6.2011, kohta 12.17 ja istunnon pöytäkirja 23.6.2011, kohta 12.18.


19. Käytetty ydinpolttoaine ja radioaktiivinen jäte * (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta [KOM(2010)0618 - C7-0387/2010- 2010/0306(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Romana Jordan Cizelj (A7-0214/2011)

Romana Jordan Cizelj esitteli laatimansa mietinnön.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jean Lambert (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pavel Poc (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Edit Herczog S&D-ryhmän puolesta, Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta, Evžen Tošenovský ECR-ryhmän puolesta, sitoutumaton Béla Kovács, Maria Da Graça Carvalho, Marita Ulvskog, Corinne Lepage, Marina Yannakoudakis, Paul Rübig, Hannes Swoboda, Vladimir Urutchev, Judith A. Merkies, András Gyürk ja Francesco De Angelis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marian-Jean Marinescu, Csaba Sógor, Jaroslav Paška, Elena Băsescu ja Miroslav Mikolášik.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Romana Jordan Cizelj.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.6.2011, kohta 12.21.


20. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 150 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Anna Záborská, László Tőkés, Alexander Mirsky, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Mariya Nedelcheva, Czesław Adam Siekierski, Elisabeth Köstinger, Ramon Tremosa i Balcells, Spyros Danellis, Marek Henryk Migalski, Paul Murphy, Monika Smolková, Michail Tremopoulos, Katarína Neveďalová, Pat the Cope Gallagher, John Bufton, Oriol Junqueras Vies, Csaba Sógor, Cristian Silviu Buşoi, Zbigniew Ziobro ja Jacek Olgierd Kurski.


21. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja hiilivuodon riski (lyhyt esittely)

Mietintö vaihtoehdoista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi yli 20 prosentin tavoitteen ja hiilivuodon riskin arvioinnista [2011/2012(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Bas Eickhout (A7-0219/2011)

Bas Eickhout esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jo Leinen, Jacek Olgierd Kurski, Paul Rübig, Jaroslav Paška, Maria Da Graça Carvalho, Zbigniew Ziobro ja Elena Băsescu.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: heinäkuun 2011 istuntojakso.


22. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 466.027/OJJE).


23. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 00.05.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Crocetta, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Liese, Liotard, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Macovei, Madlener, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schroedter, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö