Indekss 
Protokols
PDF 194kWORD 156k
Trešdiena, 2011. gada 22. jūnijs - Brisele
1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 3.Oficiāla sveikšana
 4.Komiteju sastāvs
 5.Reglamenta interpretācija
 6.Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas
 7.Rakstiska deklarācija (iesniegšana)
 8.Apropriāciju pārvietojumi
 9.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 10.Dokumentu iesniegšana
 11.Darba kārtība
 12.Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2011. gada 23. un 24. jūnijā (debates)
 13.Oficiāla sveikšana
 14.Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2011. gada 23. un 24. jūnijā (debašu turpinājums)
 15.KLP 2020. gada perspektīvā: kā risināt nākotnē paredzamās ar pārtiku, dabas resursiem un teritoriālajiem aspektiem saistītās problēmas (debates)
 16.Makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršana un koriģēšana ***I - Pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošana * - Prasības dalībvalstu budžeta struktūrām * - Budžeta uzraudzība euro zonā ***I - Budžeta stāvokļa uzraudzība un ekonomikas politikas uzraudzība un koordinācija ***I - Izpildes pasākumi pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšanai euro zonā ***I (debates)
 17.Parlamenta sastāvs
 18.Makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršana un koriģēšana ***I - Pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošana * - Prasības dalībvalstu budžeta struktūrām * - Budžeta uzraudzība euro zonā ***I - Budžeta stāvokļa uzraudzība un ekonomikas politikas uzraudzība un koordinācija ***I - Izpildes pasākumi pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšanai euro zonā ***I (debašu turpinājums)
 19.Lietotā kodoldegviela un radioaktīvie atkritumi * (debates)
 20.Vienas minūtes uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 21.Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums un oglekļa emisiju pārvirzes risks (īss izklāsts)
 22.Nākamās sēdes darba kārtība
 23.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 15.05.


2. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


3. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Seišela salu parlamenta Ārlietu komitejas priekšsēdētāja Waven William vadīto delegāciju, kuras sastāvā bija četri Ārlietu komitejas locekļi un divas augstas šā parlamenta amatpersonas un kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


4. Komiteju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis ALDE grupas pieprasījumu iecelt amatā turpmāk minēto deputāti.

ITRE komiteja: Silvana Koch-Mehrin Jorgo Chatzimarkakis vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


5. Reglamenta interpretācija

Saskaņā ar Reglamenta 211. panta 3. punktu sēdes vadītājs informēja Parlamentu par turpmāk minēto Reglamenta 13. panta 1. punkta komentāru, ko sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja, kurai bija lūgts izvērtēt šā noteikuma piemērošanu.

"Ja jāaizstāj viens priekšsēdētāja vietnieks un ja ir tikai viens kandidāts, viņu var ievēlēt ar aklamāciju. Priekšsēdētājam ir rīcības brīvība nolemt, vai ievēlēšana notiek ar aklamāciju vai aizklātā balsošanā. Ievēlētais kandidāts vecākuma kārtībā stājas tā priekšsēdētāja vietnieka vietā, ko viņš aizstāj."

Ja kāda politiskā grupa vai vismaz četrdesmit deputāti (Reglamenta 211. panta 4. punkts) nav iebilduši pret šo komentāru līdz šīs sēdes protokola apstiprināšanai, to uzskatīs par pieņemtu. Pretējā gadījumā to iesniegs Parlamentam balsošanai (P7_TA(2011)0298).


6. Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas

Saskaņā ar Reglamenta 123. panta 5. punktu rakstiskās deklarācijas 0008/2011 un 0009/2011 ir zaudējušas spēku, jo tās neieguva vajadzīgo parakstu skaitu.


7. Rakstiska deklarācija (iesniegšana)

Turpmāk minētie deputāti bija iesnieguši rakstisku deklarāciju iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 123. pants):

- Britta Thomsen, Edit Bauer, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella un Marina Yannakoudakis – par modes demonstrētājām ar nepietiekamu ķermeņa svaru (0033/2011).


8. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. panta 4. punktu, kā tas interpretēts 20. punktā kopīgajā deklarācijā par pārejas pasākumiem, ko piemēro budžeta procedūrai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Komisijas priekšlikumu par apropriāciju pārvietojumu DEC 05/2011 (N7-0047/2011 - C7-0117/2011 - 2011/2102(GBD)).

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. panta 4. punktu, kā tas interpretēts 20. punktā kopīgajā deklarācijā par pārejas pasākumiem, ko piemēro budžeta procedūrai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Komisijas priekšlikumu par apropriāciju pārvietojumu DEC 10/2011 (N7-0048/2011 - C7-0118/2011 - 2011/2103(GBD)).

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. panta 4. punktu, kā tas interpretēts 20. punktā kopīgajā deklarācijā par pārejas pasākumiem, ko piemēro budžeta procedūrai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Komisijas priekšlikumu par apropriāciju pārvietojumu DEC 18/2011 (N7-0049/2011 - C7-0133/2011 - 2011/2105(GBD)).

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. panta 4. punktu, kā tas interpretēts 20. punktā kopīgajā deklarācijā par pārejas pasākumiem, ko piemēro budžeta procedūrai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Komisijas priekšlikumu par apropriāciju pārvietojumu DEC 19/2011 (N7-0050/2011 - C7-0149/2011 - 2011/2110(GBD)).


9. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2011. gada janvāra sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Séance en direct”.


10. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Parlamenta komitejas, ziņojumi

- Ziņojums par KLP 2020. gada perspektīvā: kā risināt nākotnē paredzamās ar pārtiku, dabas resursiem un teritoriālajiem aspektiem saistītās problēmas (2011/2051(INI)) - AGRI komiteja- Referents: Albert Deß (A7-0202/2011).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu (COM(2010)0618 - C7-0387/2010 - 2010/0306(NLE)) - ITRE komiteja- Referente: Romana Jordan Cizelj (A7-0214/2011).

- Ziņojums par dažādu iespēju analīzi, kā panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu par vairāk nekā 20 %, un oglekļa emisiju pārvirzes riska analīzi (2011/2012(INI)) - ENVI komiteja - Referents: Bas Eickhout (A7-0219/2011).

2. Deputāti, rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 120. pants)

- Małgorzata Handzlik, Jolanta Emilia Hibner, Danuta Jazłowiecka, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Sophie Auconie, Marielle Gallo, Françoise Grossetête un Elisabeth Morin-Chartier. Rezolūcijas priekšlikums par simtgades atzīmēšanu kopš Nobela prēmijas piešķiršanas Marie Skłodowska-Curie (B7-0343/2011).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

FEMM

- Cristiana Muscardini. Rezolūcijas priekšlikums par fotoelementu paneļu izmantošanas veicināšanu uz rūpniecības struktūru jumtiem enerģijas ražošanai (B7-0376/2011).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE


11. Darba kārtība

Uzstājās Ria Oomen-Ruijten PPE grupas vārdā, prasot nākamās sesijas darba kārtībā iekļaut paziņojumu ar tam sekojošām debatēm par stāvokli Krievijā, un Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, lai atbalstītu šo pieprasījumu.

°
° ° °

Nākamais punkts bija darba kārtības noteikšana.

Bija izdalīts jūnija II sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 466.027/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 140. pants).

Ceturtdiena

Politiskās grupas ir piekritušas, ka balsošana par Martin Kastler ziņojumu “Eiropas gads aktīvām vecumdienām (2012. gads)” (A7-0061/2011) tiek pārcelta uz jūlija sesiju.

Salvatore Tatarella ziņojumu “Traktoru laišana tirgū saskaņā ar elastības shēmu” ((A7-0091/2011) tieši ieraksta ceturtdienas balsošanas laikā.

Grozījumu iesniegšanas termiņš ir trešdiena, 2011. gada 22. jūnijs, plkst. 16.

Trešdiena

Verts/ALE grupas pieprasījums iekļaut kopīgās debates par ekonomikas pārvaldību (galīgā darba kārtības projekta 77., 78., 79., 80., 81. un 82. punkts) pēc debatēm par tematu “Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2011. gada 23. un 24. jūnijā (galīgā darba kārtības projekta 47. punkts).

Parlaments pieprasījumu noraidīja.

Ceturtdiena

GUE/NGL grupas pieprasījums uz kādu no nākamajām sesijām pārcelt balsošanu par ziņojumiem attiecībā uz ekonomikas pārvaldību (Elisa Ferreira ziņojums - A7-0183/2011, Diogo Feio ziņojums - A7-0179/2011, Vicky Ford ziņojums - A7-0184/2011, Sylvie Goulard ziņojums - A7-0180/2011, Corien Wortmann-Kool ziņojums - A7-0178/2011, Carl Haglund ziņojums - A7-0182/2011).

Uzstājās Jürgen Klute GUE/NGL grupas vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu, Corien Wortmann-Kool PPE grupas vārdā, kura iebilda pret pieprasījumu, un Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā, kura to atbalstīja.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.

°
° ° °

Tādējādi darba kārtība tika noteikta.


12. Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2011. gada 23. un 24. jūnijā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2011. gada 23. un 24. jūnijā.

Enikő Győri (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā un Martin Schulz S&D grupas vārdā.

(Debašu turpinājumu skatīt 2011. gada 22. jūnija protokola 14. punktā.)


13. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Meksikas Senāta un Deputātu palātas delegāciju, kuru vadīja José Guadarrama un kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


14. Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2011. gada 23. un 24. jūnijā (debašu turpinājums)

(Debašu sākumu skatīt 2011. gada 22. jūnija protokola 12. punktā.)

Uzstājās Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz trijiem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Joseph Daul, Georgios Koumoutsakos un Miloslav Ransdorf, kā arī Jan Zahradil ECR grupas vārdā.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Lothar Bisky GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Niki Tzavela, un Barry Madlener, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs).

Uzstājās Manfred Weber, Hannes Swoboda, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Miloslav Ransdorf, Alexander Graf Lambsdorff, Sven Giegold par iepriekšējā runātāja teikto, Niki Tzavela, Andrew Henry William Brons, Ildikó Gáll-Pelcz, Juan Fernando López Aguilar, Adina-Ioana Vălean, Mario Borghezio, Mario Mauro, Anni Podimata, Sarah Ludford, Fiorello Provera, Jean-Pierre Audy, Edite Estrela, Charles Goerens, Paulo Rangel, Gianni Pittella, Marian-Jean Marinescu un Tunne Kelam.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Liberadzki un Simon Busuttil.

Uzstājās Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Enikő Győri (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja).

Debates tika slēgtas.


15. KLP 2020. gada perspektīvā: kā risināt nākotnē paredzamās ar pārtiku, dabas resursiem un teritoriālajiem aspektiem saistītās problēmas (debates)

Ziņojums par KLP 2020. gada perspektīvā: kā risināt nākotnē paredzamās ar pārtiku, dabas resursiem un teritoriālajiem aspektiem saistītās problēmas [2011/2051(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Albert Deß (A7-0202/2011).

Albert Deß iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Dacian Cioloş (Komisijas loceklis).

Uzstājās Kriton Arsenis (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Karin Kadenbach (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Czesław Adam Siekierski (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Michel Dantin PPE grupas vārdā, Stéphane Le Foll S&D grupas vārdā, George Lyon ALDE grupas vārdā, James Nicholson ECR grupas vārdā, Martin Häusling Verts/ALE grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Krisztina Morvai par debašu norisi, Lorenzo Fontana EFD grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte un Giovanni La Via.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Luis Manuel Capoulas Santos, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski, José Bové, Alfreds Rubiks, John Stuart Agnew, Krisztina Morvai, Esther Herranz García, Paolo De Castro, Britta Reimers, Hynek Fajmon, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Giancarlo Scottà, Georgios Papastamkos, Ulrike Rodust, Richard Ashworth, Elisabeth Köstinger, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Elisabeth Jeggle, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella un Daciana Octavia Sârbu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jarosław Kalinowski, Mario Pirillo, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Maria do Céu Patrão Neves, Wojciech Michał Olejniczak, Marian-Jean Marinescu un Sergio Gutiérrez Prieto.

SĒDI VADA: László TŐKÉS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Marc Tarabella, paužot nožēlu par to, ka nav klāt Padomes pārstāvju.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Oreste Rossi un Herbert Dorfmann.

Uzstājās Dacian Cioloş un Albert Deß.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 23. jūnija protokola 12.23. punkts.


16. Makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršana un koriģēšana ***I - Pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošana * - Prasības dalībvalstu budžeta struktūrām * - Budžeta uzraudzība euro zonā ***I - Budžeta stāvokļa uzraudzība un ekonomikas politikas uzraudzība un koordinācija ***I - Izpildes pasākumi pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšanai euro zonā ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā novērst un koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību [COM(2010)0527 - C7-0301/2010 - 2010/0281(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Elisa Ferreira (A7-0183/2011).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1467/97 par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu [COM(2010)0522 - C7-0396/2010 - 2010/0276(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Diogo Feio (A7-0179/2011).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par prasībām dalībvalstu budžeta struktūrām [COM(2010)0523 - C7-0397/2010 - 2010/0277(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Vicky Ford (A7-0184/2011).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par efektīvu budžeta uzraudzības īstenošanu euro zonā [COM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Sylvie Goulard (A7-0180/2011).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu [COM(2010)0526 - C7-0300/2010 - 2010/0280(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par izpildes pasākumiem pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšanai euro zonā [COM(2010)0525 - C7-0299/2010 - 2010/0279(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Carl Haglund (A7-0182/2011).

Elisa Ferreira, Diogo Feio, Vicky Ford, Sylvie Goulard, Corien Wortmann-Kool un Carl Haglund iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās András Kármán (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Olli Rehn (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Pervenche Berès (EMPL komitejas atzinumu sagatavotāja) un Sari Essayah (aizstājot EMPL komitejas atzinumu sagatavotāju David Casa).

Uzstājās Herbert Dorfmann PPE grupas vārdā, Stephen Hughes S&D grupas vārdā, Sharon Bowles ALDE grupas vārdā, Ivo Strejček ECR grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Jürgen Klute GUE/NGL grupas vārdā, Claudio Morganti EFD grupas vārdā, Hans-Peter Martin, Krišjānis Kariņš, Udo Bullmann, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Sven Giegold, Nikolaos Chountis, Francisco Sosa Wagner, Íñigo Méndez de Vigo, Edward Scicluna, Wolf Klinz, Derk Jan Eppink, Georgios Toussas, Andreas Mölzer, Danuta Maria Hübner, Liem Hoang Ngoc un Ramon Tremosa i Balcells.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Peter van Dalen, Ilda Figueiredo un Jean-Paul Gauzès.

(Debašu turpinājumu skatīt 2011. gada 22. jūnija protokola 18. punktā.)


17. Parlamenta sastāvs

Somijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Heidi Hautala, sākot ar 2011. gada 22. jūniju, ir iecelta par Somijas valdības locekli un Tarja Cronberg ir iecelta viņas vietā Eiropas Parlamentā, sākot ar to pašu dienu.

Saskaņā ar 7. panta 1. punktu un 13. panta 1. un 2. punktu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās, kā arī Reglamenta 4. panta 1. un 4. punktu Parlaments to pieņēma zināšanai un paziņoja, ka, sākot ar 2011. gada 22. jūniju, Heidi Hautala vieta ir atbrīvojusies un, sākot ar to pašu dienu, amatā ir iecelta Tarja Cronberg.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Tarja Cronberg pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu un ar noteikumu, ka viņa pirms tam ir parakstījusi rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņa darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās, un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


18. Makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršana un koriģēšana ***I - Pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošana * - Prasības dalībvalstu budžeta struktūrām * - Budžeta uzraudzība euro zonā ***I - Budžeta stāvokļa uzraudzība un ekonomikas politikas uzraudzība un koordinācija ***I - Izpildes pasākumi pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšanai euro zonā ***I (debašu turpinājums)

(Debašu sākumu skatīt 2011. gada 22. jūnija protokola 16. punktā.)

Uzstājās Antolín Sánchez Presedo, Ashley Fox, Werner Langen, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Udo Bullmann un Marc Tarabella, Saïd El Khadraoui, Marianne Thyssen, Leonardo Domenici, José Manuel García-Margallo y Marfil, Alfredo Pallone, Astrid Lulling, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Werner Langen, Othmar Karas, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Franz Obermayr, Theodor Dumitru Stolojan, Sławomir Witold Nitras, Sirpa Pietikäinen un Thomas Mann.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Marc Tarabella, Nikolaos Salavrakos, Ildikó Gáll-Pelcz, Frédéric Daerden, Bastiaan Belder, Jaroslav Paška, Elena Băsescu un Franz Obermayr.

Uzstājās Olli Rehn, András Kármán, Elisa Ferreira un Diogo Feio.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Sylvie Goulard un Corien Wortmann-Kool.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 23. jūnija protokola 12.13. punkts, 2011. gada 23. jūnija protokola 12.14. punkts, 2011. gada 23. jūnija protokola 12.15. punkts, 2011. gada 23. jūnija protokola 12.16. punkts, 2011. gada 23. jūnija protokola 12.17. punkts un 2011. gada 23. jūnija protokola 12.18. punkts.


19. Lietotā kodoldegviela un radioaktīvie atkritumi * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu [COM(2010)0618 - C7-0387/2010- 2010/0306(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Romana Jordan Cizelj (A7-0214/2011).

Romana Jordan Cizelj iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Jean Lambert (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Pavel Poc (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Edit Herczog S&D grupas vārdā, Fiona Hall ALDE grupas vārdā, Evžen Tošenovský ECR grupas vārdā, Béla Kovács, pie grupām nepiederošs deputāts, Maria Da Graça Carvalho, Marita Ulvskog, Corinne Lepage, Marina Yannakoudakis, Paul Rübig, Hannes Swoboda, Vladimir Urutchev, Judith A. Merkies, András Gyürk un Francesco De Angelis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marian-Jean Marinescu, Csaba Sógor, Jaroslav Paška, Elena Băsescu un Miroslav Mikolášik.

Uzstājās Günther Oettinger un Romana Jordan Cizelj.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 23. jūnija protokola 12.21. punkts.


20. Vienas minūtes uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 150. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Anna Záborská, László Tőkés, Alexander Mirsky, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Mariya Nedelcheva, Czesław Adam Siekierski, Elisabeth Köstinger, Ramon Tremosa i Balcells, Spyros Danellis, Marek Henryk Migalski, Paul Murphy, Monika Smolková, Michail Tremopoulos, Katarína Neveďalová, Pat the Cope Gallagher, John Bufton, Oriol Junqueras Vies, Csaba Sógor, Cristian Silviu Buşoi, Zbigniew Ziobro un Jacek Olgierd Kurski.


21. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums un oglekļa emisiju pārvirzes risks (īss izklāsts)

Ziņojums par dažādu iespēju analīzi, kā panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu par vairāk nekā 20 %, un oglekļa emisiju pārvirzes riska analīzi [2011/2012(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Bas Eickhout (A7-0219/2011).

Bas Eickhout iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jo Leinen, Jacek Olgierd Kurski, Paul Rübig, Jaroslav Paška, Maria Da Graça Carvalho, Zbigniew Ziobro un Elena Băsescu.

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2011. gada jūlija sesijā.


22. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 466.027/OJJE).


23. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 0.05.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Crocetta, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Liese, Liotard, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Macovei, Madlener, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schroedter, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika