Indeks 
Protokół
PDF 202kWORD 159k
Środa, 22 czerwca 2011 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Oficjalne powitanie
 4.Skład komisji
 5.Wykładnia Regulaminu
 6.Oświadczenia pisemne, które straciły ważność
 7.Oświadczenie pisemne (składanie dokumentów)
 8.Przesunięcie środków
 9.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 10.Składanie dokumentów
 11.Porządek obrad
 12.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (23-24 czerwca 2011 r.) (debata)
 13.Oficjalne powitanie
 14.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (23-24 czerwca 2011 r.) (ciąg dalszy debaty)
 15.WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi (debata)
 16.Zapobieganie zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowanie ***I - Przyspieszenie i wyjaśnienie procedury nadmiernego deficytu * - Wymogi dotyczące ram budżetowych w państwach członkowskich *.- Nadzór budżetowy w strefie euro ***I - Wzmocnienie nadzoru nad pozycjami budżetowymi oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych ***I - Środki egzekwowania korekty nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w strefie euro ***I (debata)
 17.Skład Parlamentu
 18.Zapobieganie zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowanie ***I - Przyspieszenie i wyjaśnienie procedury nadmiernego deficytu * - Wymogi dotyczące ram budżetowych w państwach członkowskich *.- Nadzór budżetowy w strefie euro ***I - Wzmocnienie nadzoru nad pozycjami budżetowymi oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych ***I - Środki egzekwowania korekty nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w strefie euro ***I (ciąg dalszy debaty)
 19.Postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi * (debata)
 20.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 21.Analiza możliwości zwiększenia celu dwudziestoprocentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ocena ryzyka ucieczki emisji (krótkie przedstawienie)
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 15.05.


2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


3. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał delegację złożoną z czterech członków komisji spraw zagranicznych parlamentu Seszeli oraz dwóch wysokich rangą urzędników tego parlamentu, pod przewodnictwem przewodniczącego komisji Wavena Williama. Delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej.


4. Skład komisji

Do przewodniczącego wpłynął od grupy ALDE następujący wniosek o mianowanie:

komisja ITRE: Silvana Koch-Mehrin zamiast Jorga Chatzimarkakisa

Niniejsza nominacja zostanie uznana za ratyfikowaną, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego protokołu nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


5. Wykładnia Regulaminu

Zgodnie z art. 211 ust. 3 Regulaminu Przewodniczący poinformował Parlament o następującej wykładni art. 13 ust. 1 Regulaminu podanej przez Komisję Spraw Konstytucyjnych, do której złożono wniosek o dokonanie wykładni tego przepisu:

Jeżeli ma zostać zastąpiony tylko jeden wiceprzewodniczący, a istnieje tylko jeden kandydat, może on zostać wybrany przez aklamację. Przewodniczący ma prawo decydowania, czy wybór nastąpi przez aklamację czy w głosowaniu tajnym. Nowo wybrany wiceprzewodniczący zajmie w porządku pierwszeństwa miejsce wiceprzewodniczącego, którego zastępuje.

Jeżeli grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów nie zgłasza sprzeciwu wobec tej wykładni (art. 211 ust. 4 Regulaminu) przed przyjęciem protokołu niniejszego posiedzenia, wykładnię tę uznaje się za przyjętą. W przeciwnym razie zostaje ona poddana pod głosowanie Parlamentu (P7_TA(2011)0298).


6. Oświadczenia pisemne, które straciły ważność

Na mocy art. 123 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 0008/2011 i 0009/2011 straciły ważność, ponieważ nie uzyskały wymaganej liczby podpisów.


7. Oświadczenie pisemne (składanie dokumentów)

Następujący posłowie przedstawili oświadczenie pisemne w celu wpisania go do rejestru (art. 123 Regulaminu):

- Britta Thomsen, Edit Bauer, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella i Marina Yannakoudakis, w sprawie niedowagi modelek występujących na pokazach mody (0033/2011).


8. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia finansowego w rozumieniu pkt 20 wspólnego oświadczenia w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek Komisji Europejskiej o przesunięcie środków DEC 05/2011 (N7-0047/2011 - C7-0117/2011 - 2011/2102(GBD)).

Zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia finansowego w rozumieniu pkt 20 wspólnego oświadczenia w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek Komisji Europejskiej o przesunięcie środków DEC 10/2011 (N7-0048/2011 - C7-0118/2011 - 2011/2103(GBD)).

Zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia finansowego w rozumieniu pkt 20 wspólnego oświadczenia w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek Komisji Europejskiej o przesunięcie środków DEC 18/2011 (N7-0049/2011 - C7-0133/2011 - 2011/2105(GBD)).

Zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia finansowego w rozumieniu pkt 20 wspólnego oświadczenia w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek Komisji Europejskiej o przesunięcie środków DEC 19/2011 (N7-0050/2011 - C7-0149/2011 - 2011/2110(GBD)).


9. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w wyniku stanowisk i rezolucji przyjętych przez Parlament podczas sesji w styczniu 2011 r. jest dostępny na stronie internetowej Séance en direct.


10. Składanie dokumentów

Zostały złożone następujące dokumenty:

1) sprawozdania złożone przez komisje parlamentarne

- sprawozdanie sprawie WPR do 2020r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi (2011/2051(INI)) - komisja AGRI - sprawozdawca: Albert Deß (A7-0202/2011)

- * sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie postępowania zwypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi (COM(2010)0618 - C7-0387/2010 - 2010/0306(NLE)) - komisja ITRE - sprawozdawczyni: Romana Jordan Cizelj (A7-0214/2011)

- sprawozdanie w sprawie analizy możliwości zwiększenia celu 20 %-owej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz oceny ryzyka ucieczki emisji (2011/2012(INI)) - komisja ENVI - sprawozdawca: Bas Eickhout (A7-0219/2011)

2) projekty rezolucji (art. 120 Regulaminu) złożone przez posłów

- Małgorzata Handzlik, Jolanta Emilia Hibner, Danuta Jazłowiecka, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Sophie Auconie, Marielle Gallo, Françoise Grossetête i Elisabeth Morin-Chartier. Projekt rezolucji w sprawie uczczenia 100-lecia przyznania Nagrody Nobla dla Marii Skłodowskiej-Curie (B7-0343/2011)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

FEMM

- Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie promowania wytwarzania energii przy wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych umieszczanych na dachach obiektów przemysłowych (B7-0376/2011)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE


11. Porządek obrad

Głos zabrali: Ria Oomen-Ruijten w imieniu grupy PPE, która zwróciła się o włączenie do porządku obrad następnej sesji plenarnej oświadczenia z debatą w sprawie sytuacji w Rosji, i Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, który poparł ten wniosek.

°
° ° °

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do ustalenia porządku prac.

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych II sesji czerwcowej (PE 466.027/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 140 Regulaminu):

Czwartek

Za zgodą grup politycznych głosowanie nad sprawozdaniem Martina Kastlera w sprawie Europejskiego Roku Aktywnego Starzenia się (2012) (A7-0061/2011) zostaje przeniesione na lipcową sesję plenarną.

Sprawozdanie Salvatore Tatarelli w sprawie przepisów dotyczących ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności (A7-0091/2011) zostaje bezpośrednio włączone do czwartkowych głosowań.

Termin składania poprawek ustalono na środę 22 czerwca 2011 r. o godz. 16.00.

Środa

Wniosek grupy Verts/ALE mający na celu przeprowadzenie wspólnej debaty na temat zarządzania gospodarczego (punkty 77, 78, 79, 80, 81 i 82 PDOJ) po debacie na temat przygotowań do posiedzenia Rady Europejskiej (23-24 czerwca 2011 r.) (punkt 47 PDOJ).

Parlament odrzucił wniosek

Czwartek

Wniosek grupy GUE/NGL mający na celu przeniesienie na następną sesję plenarną głosowania nad sprawozdaniami w sprawie zarządzania gospodarczego (sprawozdanie Elisy Ferreiry - A7-0183/2011, sprawozdanie Dioga Feio - A7-0179/2011, sprawozdanie Vicky Ford - A7-0184/2011, sprawozdanie Sylvie Goulard - A7-0180/2011, sprawozdanie Corien Wortmann-Kool - A7-0178/2011, sprawozdanie Carla Haglunda - A7-0182/2011).

Głos zabrali: Jürgen Klute w imieniu grupy GUE/NGL, który uzasadnił wniosek, Corien Wortmann-Kool w imieniu grupy PPE przeciwko wnioskowi i Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, która poparła wniosek.

Parlament odrzucił wniosek

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


12. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (23-24 czerwca 2011 r.) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (23-24 czerwca 2011 r.)

Enikő Győri (urzędująca przewodnicząca Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE i Martin Schulz w imieniu grupy S&D.

(ciąg dalszy debaty: patrz pkt 14 protokołu z dnia 22.6.2011)


13. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał delegację Izby Deputowanych i Senatu Meksyku pod przewodnictwem José Guadarramy, która zajęła miejsce na trybunie honorowej.


14. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (23-24 czerwca 2011 r.) (ciąg dalszy debaty)

(Temat debaty podano w pkt 12 protokołu z dnia 22.6.2011)

Głos zabrali: Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Josepha Daula, Georgios Koumoutsakos i Miloslav Ransdorf oraz Jan Zahradil w imieniu grupy ECR.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Lothar Bisky w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Niki Tzavelę, i Barry Madlener, niezrzeszony.

Głos zabrał José Manuel Barroso (przewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Manfred Weber, Hannes Swoboda, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Miloslava Ransdorfa, Alexander Graf Lambsdorff, Sven Giegold w sprawie wystąpienia tego ostatniego, Niki Tzavela, Andrew Henry William Brons, Ildikó Gáll-Pelcz, Juan Fernando López Aguilar, Adina-Ioana Vălean, Mario Borghezio, Mario Mauro, Anni Podimata, Sarah Ludford, Fiorello Provera, Jean-Pierre Audy, Edite Estrela, Charles Goerens, Paulo Rangel, Gianni Pittella, Marian-Jean Marinescu i Tunne Kelam.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Liberadzki i Simon Busuttil.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) i Enikő Győri (urzędująca przewodnicząca Rady).

Debata została zamknięta.


15. WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi (debata)

Sprawozdanie w sprawie WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi [2011/2051(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Albert Deß (A7-0202/2011)

Albert Deß przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Dacian Cioloş (członek Komisji).

Głos zabrali: Kriton Arsenis (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Karin Kadenbach (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Czesław Adam Siekierski (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Michel Dantin w imieniu grupy PPE, Stéphane Le Foll w imieniu grupy S&D, George Lyon w imieniu grupy ALDE, James Nicholson w imieniu grupy ECR, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Krisztina Morvai w sprawie przebiegu debaty, Lorenzo Fontana w imieniu grupy EFD, Diane Dodds, niezrzeszona, i Giovanni La Via.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Luis Manuel Capoulas Santos, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski, José Bové, Alfreds Rubiks, John Stuart Agnew, Krisztina Morvai, Esther Herranz García, Paolo De Castro, Britta Reimers, Hynek Fajmon, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Giancarlo Scottà, Georgios Papastamkos, Ulrike Rodust, Richard Ashworth, Elisabeth Köstinger, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Elisabeth Jeggle, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella i Daciana Octavia Sârbu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jarosław Kalinowski, Mario Pirillo, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Maria do Céu Patrão Neves, Wojciech Michał Olejniczak, Marian-Jean Marinescu i Sergio Gutiérrez Prieto.

PRZEWODNICTWO: László TŐKÉS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Marc Tarabella, który wyraził ubolewanie z powodu nieobecności Rady.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Oreste Rossi i Herbert Dorfmann.

Głos zabrali: Dacian Cioloş i Albert Deß.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.23 protokołu z dnia 23 czerwca 2011 r.


16. Zapobieganie zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowanie ***I - Przyspieszenie i wyjaśnienie procedury nadmiernego deficytu * - Wymogi dotyczące ram budżetowych w państwach członkowskich *.- Nadzór budżetowy w strefie euro ***I - Wzmocnienie nadzoru nad pozycjami budżetowymi oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych ***I - Środki egzekwowania korekty nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w strefie euro ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania [COM(2010)0527 - C7-0301/2010 - 2010/0281(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Elisa Ferreira (A7-0183/2011)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu [COM(2010)0522 - C7-0396/2010 - 2010/0276(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Diogo Feio (A7-0179/2011)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wymogów dotyczących ram budżetowych w państwach członkowskich [COM(2010)0523 - C7-0397/2010 - 2010/0277(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Vicky Ford (A7-0184/2011)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro [COM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Sylvie Goulard (A7-0180/2011)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych [COM(2010)0526 - C7-0300/2010 - 2010/0280(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zaburzeń równowagi makroekonomicznej w strefie euro [COM(2010)0525 - C7-0299/2010 - 2010/0279(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Carl Haglund (A7-0182/2011)

Elisa Ferreira, Diogo Feio, Vicky Ford, Sylvie Goulard, Corien Wortmann-Kool i Carl Haglund przedstawili sprawozdania.

Głos zabrali: András Kármán (urzędujący przewodniczący Rady) i Olli Rehn (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrały: Pervenche Berès (sprawozdawczyni komisji EMPL) i Sari Essayah (zastępczyni Davida Casy, sprawozdawcy komisji EMPL).

Głos zabrali: Herbert Dorfmann w imieniu grupy PPE, Stephen Hughes w imieniu grupy S&D, Sharon Bowles w imieniu grupy ALDE, Ivo Strejček w imieniu grupy ECR, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Jürgen Klute w imieniu grupy GUE/NGL, Claudio Morganti w imieniu grupy EFD, Hans-Peter Martin, Krišjānis Kariņš, Udo Bullmann, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Sven Giegold, Nikolaos Chountis, Francisco Sosa Wagner, Íñigo Méndez de Vigo, Edward Scicluna, Wolf Klinz, Derk Jan Eppink, Georgios Toussas, Andreas Mölzer, Danuta Maria Hübner, Liem Hoang Ngoc i Ramon Tremosa i Balcells.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Peter van Dalen, Ilda Figueiredo i Jean-Paul Gauzès.

(ciąg dalszy debaty: patrz pkt 18 protokołu z dnia 22.6.2011).


17. Skład Parlamentu

Właściwe organy Finlandii powiadomiły o powołaniu Heidi Hautali na członka fińskiego rządu ze skutkiem od dnia 22 czerwca 2011 r. i o jej zastąpieniu w Parlamencie Europejskim przez Tarję Cronberg ze skutkiem od tego samego dnia.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i art. 13 ust. 1 i 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich oraz zgodnie z art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu Parlament przyjmuje ten fakt do wiadomości i stwierdza wakat po Heidi Hautali ze skutkiem od dnia 22 czerwca 2011 r. oraz wybór Tarji Cronberg ze skutkiem od tego samego dnia.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Tarja Cronberg bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawiła uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdziła, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego.


18. Zapobieganie zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowanie ***I - Przyspieszenie i wyjaśnienie procedury nadmiernego deficytu * - Wymogi dotyczące ram budżetowych w państwach członkowskich *.- Nadzór budżetowy w strefie euro ***I - Wzmocnienie nadzoru nad pozycjami budżetowymi oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych ***I - Środki egzekwowania korekty nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w strefie euro ***I (ciąg dalszy debaty)

(Temat debat podano w pkt 16 protokołu z dnia 22.6.2011).

Głos zabrali: Antolín Sánchez Presedo, Ashley Fox, Werner Langen, który odpowiedział również na dwa pytania zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Udo Bullmanna i Marka Tarabellę, Saïd El Khadraoui, Marianne Thyssen, Leonardo Domenici, José Manuel García-Margallo y Marfil, Alfredo Pallone, Astrid Lulling, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Wernera Langena, Othmar Karas, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Franza Obermayra, Theodor Dumitru Stolojan, Sławomir Witold Nitras, Sirpa Pietikäinen i Thomas Mann.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Marc Tarabella, Nikolaos Salavrakos, Ildikó Gáll-Pelcz, Frédéric Daerden, Bastiaan Belder, Jaroslav Paška, Elena Băsescu i Franz Obermayr.

Głos zabrali: Olli Rehn, András Kármán, Elisa Ferreira i Diogo Feio.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrały: Sylvie Goulard i Corien Wortmann-Kool.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.13 protokołu z dnia 23.6.2011 r., pkt 12.14 protokołu z dnia 23.6.2011 r., pkt 12.15 protokołu z dnia 23.6.2011 r., pkt 12.16 protokołu z dnia 23.6.2011 r., pkt 12.17 protokołu z dnia 23.6.2011 r. i pkt 12.18 protokołu z dnia 23.6.2011 r.


19. Postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi [COM(2010)0618 - C7-0387/2010- 2010/0306(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Romana Jordan Cizelj (A7-0214/2011)

Romana Jordan Cizelj przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: Jean Lambert (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Pavel Poc (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Edit Herczog w imieniu grupy S&D, Fiona Hall w imieniu grupy ALDE, Evžen Tošenovský w imieniu grupy ECR, Béla Kovács, niezrzeszony, Maria Da Graça Carvalho, Marita Ulvskog, Corinne Lepage, Marina Yannakoudakis, Paul Rübig, Hannes Swoboda, Vladimir Urutchev, Judith A. Merkies, András Gyürk i Francesco De Angelis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marian-Jean Marinescu, Csaba Sógor, Jaroslav Paška, Elena Băsescu i Miroslav Mikolášik.

Głos zabrali: Günther Oettinger i Romana Jordan Cizelj.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.21 protokołu z dnia 23 czerwca 2011 r.


20. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 150 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Anna Záborská, László Tőkés, Alexander Mirsky, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Mariya Nedelcheva, Czesław Adam Siekierski, Elisabeth Köstinger, Ramon Tremosa i Balcells, Spyros Danellis, Marek Henryk Migalski, Paul Murphy, Monika Smolková, Michail Tremopoulos, Katarína Neveďalová, Pat the Cope Gallagher, John Bufton, Oriol Junqueras Vies, Csaba Sógor, Cristian Silviu Buşoi, Zbigniew Ziobro i Jacek Olgierd Kurski.


21. Analiza możliwości zwiększenia celu dwudziestoprocentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ocena ryzyka ucieczki emisji (krótkie przedstawienie)

Sprawozdanie w sprawie analizy możliwości zwiększenia celu dwudziestoprocentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ocena ryzyka ucieczki emisji [2011/2012(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Bas Eickhout (A7-0219/2011)

Bas Eickhout dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jo Leinen, Jacek Olgierd Kurski, Paul Rübig, Jaroslav Paška, Maria Da Graça Carvalho, Zbigniew Ziobro i Elena Băsescu.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: posiedzenie plenarne w lipcu 2011 r.


22. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument „Porządek obrad” PE 466.027/OJJE).


23. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 0.05.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Crocetta, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Liese, Liotard, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Macovei, Madlener, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schroedter, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności