Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0196(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0038/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0038/2011

Συζήτηση :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Ψηφοφορία :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 - Βρυξέλλες

12.19. Δικαιώματα των καταναλωτών ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των καταναλωτών [COM(2008)0614 - C6-0349/2008- 2008/0196(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Andreas Schwab (A7-0038/2011)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 23 Μαρτίου 2011 (σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.3.2011).

Η ψηφοφορία διεξήχθη στις 24 Μαρτίου 2011 (σημείο 6.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.3.2011).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0293)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0293)

Παρεμβάσεις:

Πριν από την ψηφοφορία, Andreas Schwab (εισηγητής).

Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE σχετικά με την αναβολή των προηγούμενων ψηφοφοριών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου