Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0301(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0091/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0091/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/06/2011 - 12.20
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0294

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 - Βρυξέλλες

12.20. Ελκυστήρες που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/EΚ όσον αφορά τις διατάξεις για τους ελκυστήρες που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος [COM(2010)0607 - C7-0342/2010- 2010/0301(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Salvatore Tatarella (A7-0091/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0294)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0294)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου