Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 4.Εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2012 (συζήτηση)
 5.Πέμπτη έκθεση για τη συνοχή και τη στρατηγική για την πολιτική συνοχής μετά το 2013 - Υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013 στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής - Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον και το μέλλον του στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής - Στόχος 3: μελλοντική ατζέντα της διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας - Αυξημένη αποτελεσματικότητα μεταξύ του ΕΤΠΑ και άλλων διαρθρωτικών ταμείων (συζήτηση)
 6.Υποδοχή
 7.Πέμπτη έκθεση για τη συνοχή και τη στρατηγική για την πολιτική συνοχής μετά το 2013 - Υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013 στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής - Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον και το μέλλον του στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής - Στόχος 3: μελλοντική ατζέντα της διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας - Αυξημένη αποτελεσματικότητα μεταξύ του ΕΤΠΑ και άλλων διαρθρωτικών ταμείων (συνέχεια της συζήτησης)
 8.Διοργανική συμφωνία για το μητρώο διαφάνειας(υπογραφή)
 9.Διάφορα
 10.Σύνθεση του Σώματος
 11.Εθελοντικό σύστημα σήμανσης των συσκευασιών βιομηχανικών προϊόντων με γραφή Braille (γραπτή δήλωση)
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  
12.1.Διορισμός του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας - κ. Mario Draghi, υποψήφιος * (ψηφοφορία)
  
12.2.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: General Motors/Βέλγιο (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
12.3.Τροποποίηση του άρθρου 51 του Κανονισμού: κοινές συνεδριάσεις επιτροπών (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
12.4.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Adrian Severin (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
12.5.Καθορισμός των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
12.6.Καθορισμός των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
12.7.Πρωτόκολλο ΕΕ/Ανδόρας για την επέκταση τη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της ΕΕ και της Ανδόρας στα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας*** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
12.8.Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
12.9.Υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013 στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
12.10.Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον και το μέλλον του στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
12.11.Στόχος 3: μελλοντική ατζέντα της διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
12.12.Αυξημένη αποτελεσματικότητα μεταξύ του ΕΤΠΑ και άλλων διαρθρωτικών ταμείων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
12.13.Πρόληψη και διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών ***I (ψηφοφορία)
  
12.14.Εφαρμογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος * (ψηφοφορία)
  
12.15.Απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών * (ψηφοφορία)
  
12.16.Δημοσιονομική εποπτεία στη ζώνη του ευρώ ***I (ψηφοφορία)
  
12.17.Εποπτεία της δημοσιονομικής κατάστασης και εποπτεία και συντονισμός των οικονομικών πολιτικών***I (ψηφοφορία)
  
12.18.Κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη ***I (ψηφοφορία)
  
12.19.Δικαιώματα των καταναλωτών ***I (ψηφοφορία)
  
12.20.Ελκυστήρες που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος ***I (ψηφοφορία)
  
12.21.Διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων * (ψηφοφορία)
  
12.22.Εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2012 (ψηφοφορία)
  
12.23.Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος (ψηφοφορία)
 13.Ερμηνεία του Κανονισμού
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 16.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 17.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 18.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 19.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Εθελοντικό σύστημα σήμανσης των συσκευασιών βιομηχανικών προϊόντων με γραφή Braille (γραπτή δήλωση)
 Παράρτηµα 2 - Διορισμός του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας - κ. Mario Draghi, υποψήφιος
Συνοπτικά πρακτικά (269 kb) Κατάσταση παρόντων (59 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (5462 kb) Παράρτημα 1 (12 kb) Παράρτημα 2 (8 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (300 kb) Κατάσταση παρόντων (52 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (829 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2542 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (299 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (787 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (4653 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου