Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 299kWORD 300k
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 - Βρυξέλλες
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 4.Εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2012 (συζήτηση)
 5.Πέμπτη έκθεση για τη συνοχή και τη στρατηγική για την πολιτική συνοχής μετά το 2013 - Υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013 στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής - Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον και το μέλλον του στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής - Στόχος 3: μελλοντική ατζέντα της διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας - Αυξημένη αποτελεσματικότητα μεταξύ του ΕΤΠΑ και άλλων διαρθρωτικών ταμείων (συζήτηση)
 6.Υποδοχή
 7.Πέμπτη έκθεση για τη συνοχή και τη στρατηγική για την πολιτική συνοχής μετά το 2013 - Υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013 στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής - Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον και το μέλλον του στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής - Στόχος 3: μελλοντική ατζέντα της διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας - Αυξημένη αποτελεσματικότητα μεταξύ του ΕΤΠΑ και άλλων διαρθρωτικών ταμείων (συνέχεια της συζήτησης)
 8.Διοργανική συμφωνία για το μητρώο διαφάνειας(υπογραφή)
 9.Διάφορα
 10.Σύνθεση του Σώματος
 11.Εθελοντικό σύστημα σήμανσης των συσκευασιών βιομηχανικών προϊόντων με γραφή Braille (γραπτή δήλωση)
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  12.1.Διορισμός του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας - κ. Mario Draghi, υποψήφιος * (ψηφοφορία)
  12.2.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: General Motors/Βέλγιο (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.3.Τροποποίηση του άρθρου 51 του Κανονισμού: κοινές συνεδριάσεις επιτροπών (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.4.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Adrian Severin (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.5.Καθορισμός των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.6.Καθορισμός των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.7.Πρωτόκολλο ΕΕ/Ανδόρας για την επέκταση τη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της ΕΕ και της Ανδόρας στα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας*** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.8.Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.9.Υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013 στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.10.Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον και το μέλλον του στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.11.Στόχος 3: μελλοντική ατζέντα της διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.12.Αυξημένη αποτελεσματικότητα μεταξύ του ΕΤΠΑ και άλλων διαρθρωτικών ταμείων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.13.Πρόληψη και διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών ***I (ψηφοφορία)
  12.14.Εφαρμογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος * (ψηφοφορία)
  12.15.Απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών * (ψηφοφορία)
  12.16.Δημοσιονομική εποπτεία στη ζώνη του ευρώ ***I (ψηφοφορία)
  12.17.Εποπτεία της δημοσιονομικής κατάστασης και εποπτεία και συντονισμός των οικονομικών πολιτικών***I (ψηφοφορία)
  12.18.Κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη ***I (ψηφοφορία)
  12.19.Δικαιώματα των καταναλωτών ***I (ψηφοφορία)
  12.20.Ελκυστήρες που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος ***I (ψηφοφορία)
  12.21.Διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων * (ψηφοφορία)
  12.22.Εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2012 (ψηφοφορία)
  12.23.Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος (ψηφοφορία)
 13.Ερμηνεία του Κανονισμού
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 16.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 17.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 18.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 19.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Εθελοντικό σύστημα σήμανσης των συσκευασιών βιομηχανικών προϊόντων με γραφή Braille (γραπτή δήλωση)
 Παράρτηµα 2 - Διορισμός του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας - κ. Mario Draghi, υποψήφιος


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.


2. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων (COM(2011)0289 - C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

Σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος 1, του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

CULT, ITRE, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση και την τροποποίηση των οδηγιών 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/105/ΕΚ και 2009/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2011)0315 - C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

Σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος 1, του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ENVI, EMPL, ITRE, INTA

- Τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (Αναδιατύπωση) (COM(2011)0319 - C7-0151/2011 - 2009/0165(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

JURI

- Τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη (Αναδιατύπωση) (COM(2011)0320 - C7-0152/2011 - 2008/0244(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 09/2011 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0053/2011 - C7-0158/2011 - 2011/2121(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2010/007 AT/Steiermark και Niederösterreich από την Αυστρία) (COM(2011)0340 - C7-0159/2011 - 2011/2124(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2010/008 AT/AT&S από την Αυστρία) (COM(2011)0339 - C7-0160/2011 - 2011/2125(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (COM(2011)0336 - C7-0161/2011 – 2011/0147(COD))

Σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος 1, και το άρθρο 125, παράγραφος 1, του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά την ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων (COM(2011)0349 - C7-0162/2011 - 2011/0153(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας και για τη θέσπιση σχετικών με αυτό διαδικαστικών ρυθμίσεων (09138/2011 - C7-0163/2011 - 2011/0050(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας (COM(2011)0373 - C7-0164/2011 - 2011/2126(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 12/2011 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0054/2011 - C7-0165/2011 - 2011/2127(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 στον γενικό προϋπολογισμό του 2011 - Θέση του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2011 (11630/2011 - C7-0166/2011 - 2011/2075(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές ,

- Έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τις μελλοντικές συνέργειες για αυξημένη αποτελεσματικότητα μεταξύ του ΕΤΠΑ και άλλων διαρθρωτικών ταμείων (2010/2160(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0141/2011)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος στήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής (COM(2010)0494 - C7-0292/2010 - 2010/0257(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Γεώργιος Κουμουτσάκος (A7-0163/2011)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα συστήματα αποζημιώσεως των επενδυτών (COM(2010)0371 - C7-0174/2010 - 2010/0199(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Olle Schmidt (A7-0167/2011)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις μόνιμες καλλιέργειες (COM(2010)0249 - C7-0129/2010 - 2010/0133(COD)) - επιτροπή AGRI - Εισηγήτρια: Mariya Nedelcheva (A7-0188/2011)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium από το Βέλγιο) (COM(2011)0212 - C7-0096/2011 - 2011/2074(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Barbara Matera (A7-0191/2011)

- ***Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου περί καθορισμού των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών (17238/2010 - C7-0031/2011 - 2010/0335(NLE)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Alain Cadec (A7-0192/2011)

- ***Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη νέου Πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε (05371/2011 - C7-0119/2011 - 2010/0355(NLE)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0194/2011)

- Έκθεση σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 51 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαδικασία κοινών συνεδριάσεων επιτροπών (2010/2061(REG)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Carlo Casini (A7-0197/2011)

- ***Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου για την επέκταση της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας στα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας (17403/2010 - C7-0036/2011 - 2010/0308(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0198/2011)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία δύνανται να τύχουν απαλλαγής ή μείωσης της εισφοράς θαλάσσης (COM(2010)0749 - C7-0022/2011 - 2010/0359(CNS)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Elie Hoarau (A7-0199/2011)

- Έκθεση σχετικά με την πολιτική ελέγχου: Διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση (2011/2037(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Antonio Masip Hidalgo (A7-0200/2011)

- Έκθεση σχετικά με την αύξηση του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ (2011/2047(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Filip Kaczmarek (A7-0205/2011)

- Έκθεση σχετικά με το μέλλον της δημοσιονομικής στήριξης της ΕΕ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες (2010/2300(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Charles Goerens (A7-0206/2011)

- Έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη δράση κατά των ναρκών (2011/2007(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Geoffrey Van Orden (A7-0211/2011)

- Έκθεση σχετικά με την ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών, με ειδική έμφαση στους σαρωτές σώματος (2010/2154(INI)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Luis De Grandes Pascual (A7-0216/2011)

- Έκθεση σχετικά με μια πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη λιανική αγορά (2010/2109(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Anna Maria Corazza Bildt (A7-0217/2011)

- Έκθεση σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον και το μέλλον του στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής (2010/2158(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Oldřich Vlasák (A7-0218/2011)

- Έκθεση σχετικά με την καθολική υπηρεσία και τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 (2010/2274(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Συλβάνα Ράπτη (A7-0220/2011)

- Έκθεση σχετικά με την πέμπτη έκθεση της Επιτροπής για τη συνοχή και τη στρατηγική για την πολιτική συνοχής μετά το 2013 (2011/2035(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Markus Pieper (A7-0222/2011)

- * Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου που αφορά τον διορισμό του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (10057/2011 - C7-0134/2011 - 2011/0804(NLE)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Sharon Bowles (A7-0229/2011)

- Έκθεση σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2012 (2011/2019(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Francesca Balzani (A7-0230/2011)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Adrian Severin (2011/2070(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Francesco Enrico Speroni (A7-0242/2011)


3. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Το ακόλουθο σχέδιο εκτελεστικού μέτρου που εμπίπτει στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχει διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής της [...] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 272/2009 για τη συμπλήρωση των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες όσον αφορά την προοδευτική καθιέρωσή τους για τον έλεγχο ασφαλείας υγρών, αερολυμάτων και πηκτωμάτων στους αερολιμένες της ΕΕ (D014768/02 - 2011/2734(RPS) - προθεσμία: 20/07/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN
γνωμοδότηση: LIBE


4. Εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2012 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2012 [2011/2019(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Francesca Balzani (A7-0230/2011)

Η Francesca Balzani παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι María Muñiz De Urquiza (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Jorgo Chatzimarkakis (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Pervenche Berès (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), László Surján (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Luis Manuel Capoulas Santos (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Olle Ludvigsson (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Reinhard Bütikofer (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Franziska Keller (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Barbara Matera (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Giovanni La Via, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Edit Herczog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Carl Haglund, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lajos Bokros, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Lucas Hartong, μη εγγεγραμμένος, Salvador Garriga Polledo, Estelle Grelier, James Elles, Angelika Werthmann, Derek Vaughan και Anne E. Jensen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Eider Gardiazábal Rubial, João Ferreira, Andreas Mölzer και Edit Herczog.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski και Francesca Balzani.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12_22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.6.2011.


5. Πέμπτη έκθεση για τη συνοχή και τη στρατηγική για την πολιτική συνοχής μετά το 2013 - Υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013 στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής - Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον και το μέλλον του στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής - Στόχος 3: μελλοντική ατζέντα της διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας - Αυξημένη αποτελεσματικότητα μεταξύ του ΕΤΠΑ και άλλων διαρθρωτικών ταμείων (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πέμπτη έκθεση της Επιτροπής για τη συνοχή και τη στρατηγική για την πολιτική συνοχής μετά το 2013 [2011/2035(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Markus Pieper (A7-0222/2011)

Έκθεση σχετικά με την Έκθεση 2010 για την υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013 στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής [2010/2139(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Miroslav Mikolášik (A7-0111/2011)

Έκθεση σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον και το μέλλον του στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής [2010/2158(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Oldřich Vlasák (A7-0218/2011)

Έκθεση σχετικά με το στόχο 3: μια πρόκληση για την εδαφική συνεργασία - η μελλοντική ατζέντα της διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας [2010/2155(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0110/2011)

Έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τις μελλοντικές συνέργειες για αυξημένη αποτελεσματικότητα μεταξύ του ΕΤΠΑ και άλλων διαρθρωτικών ταμείων [2010/2160(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0141/2011)

Οι Markus Pieper, Miroslav Mikolášik, Oldřich Vlasák, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid και Γεώργιος Σταυρακάκης παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Derek Vaughan (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Veronica Lope Fontagné (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Αντιγόνη Παπαδοπούλου (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Anna Rosbach (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Tadeusz Cymański (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Jaromír Kohlíček (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Erminia Mazzoni, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Constanze Angela Krehl, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramona Nicole Mănescu, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philip Bradbourn, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Miloslav Ransdorf, Elie Hoarau, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, John Bufton, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, Nuno Teixeira, Pervenche Berès, Riikka Manner, Tomasz Piotr Poręba, Karima Delli, Cornelia Ernst, Juozas Imbrasas, Lambert van Nistelrooij, Karin Kadenbach, Adam Bielan, François Alfonsi, Danuta Maria Hübner, Andrea Cozzolino, Μιχάλης Τρεμόπουλος, Jan Olbrycht, Vasilica Viorica Dăncilă και Iosif Matula.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mojca Kleva, Alain Cadec, Sergio Gaetano Cofferati (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL) και José Manuel Fernandes (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI).

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jan Kozłowski, María Irigoyen Pérez, Kristiina Ojuland, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Patrice Tirolien, Anneli Jäätteenmäki, Maria do Céu Patrão Neves, Csaba Sándor Tabajdi, Sabine Verheyen, Luís Paulo Alves, Czesław Adam Siekierski, Victor Boştinaru, Monika Hohlmeier, Petru Constantin Luhan, Rosa Estaràs Ferragut και Nadezhda Neynsky.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Miroslav Mikolášik.

(συνέχεια της συζήτησης: βλέπε σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.6.2011).


6. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία της Εθνικής Συνέλευσης της Μαυριτανίας, υπό τον El Arbi Ould Sidi Ali, η οποία λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


7. Πέμπτη έκθεση για τη συνοχή και τη στρατηγική για την πολιτική συνοχής μετά το 2013 - Υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013 στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής - Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον και το μέλλον του στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής - Στόχος 3: μελλοντική ατζέντα της διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας - Αυξημένη αποτελεσματικότητα μεταξύ του ΕΤΠΑ και άλλων διαρθρωτικών ταμείων (συνέχεια της συζήτησης)

(Για τους τίτλους της συζήτησης: βλέπε σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.6.2011).

Παρεμβαίνουν οι Oldřich Vlasák, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid και Γεώργιος Σταυρακάκης.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.6.2011, σημείο 12.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.6.2011, σημείο 12.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.6.2011 και σημείο 12.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.6.2011.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

8. Διοργανική συμφωνία για το μητρώο διαφάνειας(υπογραφή)

Ο Πρόεδρος και η Enikő Győri (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνουν σε δύο σύντομες δηλώσεις μετά την έγκριση της διοργανικής συμφωνίας για το μητρώο διαφάνειας.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος προβαίνει, από κοινού με τον Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρο της Επιτροπής), παρουσία των Diana Wallis, Isabelle Durant, Rainer Wieland (Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου) και Carlo Casini (εισηγητή και προέδρου της επιτροπής AFCO), στην υπογραφή της συμφωνίας.


9. Διάφορα

Ο Σταύρος Λαμπρινίδης προβαίνει σε σύντομη δήλωση με αφορμή το διορισμό του ως Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας.

Παρεμβαίνει ο Martin Schulz.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

10. Σύνθεση του Σώματος

Ο διορισμός του Σταύρου Λαμπρινίδη ως Υπουργού Εξωτερικών της Ελληνικής Κυβέρνησης αρχίζει να ισχύει από τις 17 Ιουνίου 2011.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση των ανωτέρω και, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 της Πράξεως περί εκλογής των εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία και με το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού, διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του με ισχύ από τις 17 Ιουνίου 2011.

Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Δημητρίου Δρούτσα σε αντικατάσταση του Σταύρου Λαμπρινίδη. Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1 του Κανονισμού, το Σώμα λαμβάνει γνώση των ανωτέρω με ισχύ από τις 22 Ιουνίου 2011.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Δημήτριος Δρούτσας καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Gerard Batten σχετικά με την ύπαρξη πανό στο Ημικύκλιο, Elizabeth Lynne σχετικά με την παρουσία διαδηλωτών στο Κοινοβούλιο, και Barry Madlener σχετικά με την ελευθερία του λόγου στις Κάτω Χώρες.


11. Εθελοντικό σύστημα σήμανσης των συσκευασιών βιομηχανικών προϊόντων με γραφή Braille (γραπτή δήλωση)

Η γραπτή δήλωση 0014/2011 την οποία υπέβαλαν οι βουλευτές Κωνσταντίνος Πουπάκης, Richard Howitt, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger και Cecilia Wikström σχετικά με εθελοντικό σύστημα σήμανσης των συσκευασιών βιομηχανικών προϊόντων με γραφή Braille συγκέντρωσε τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών του Σώματος και, κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφοι 3 και 4, του Κανονισμού, θα διαβιβαστεί στους αποδέκτες της και θα δημοσιευθεί στα Κείμενα που Εγκρίθηκαν κατά την παρούσα συνεδρίαση (P7_TA(2011)0299) με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων στα Συνοπτικά Πρακτικά (βλέπε παράρτημα 1).

Παρεμβαίνει ο Κωνσταντίνος Πουπάκης.


12. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


12.1. Διορισμός του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας - κ. Mario Draghi, υποψήφιος * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου που αφορά τον διορισμό του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας [10057/2011 - C7-0134/2011- 2011/0804(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Sharon Bowles (A7-0229/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

(Μυστική ψηφοφορία)

Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.6.2011).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0275)


12.2. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: General Motors/Βέλγιο (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium από το Βέλγιο) [COM(2011)0212 - C7-0096/2011- 2011/2074(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Barbara Matera (A7-0191/2011)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0276)


12.3. Τροποποίηση του άρθρου 51 του Κανονισμού: κοινές συνεδριάσεις επιτροπών (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 51 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαδικασία κοινών συνεδριάσεων επιτροπών [2010/2061(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlo Casini (A7-0197/2011)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0277)


12.4. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Adrian Severin (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Adrian Severin [2011/2070(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Francesco Enrico Speroni (A7-0242/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0278)

Παρέμβαση

Πριν από την ψηφοφορία, Francesco Enrico Speroni (εισηγητής).


12.5. Καθορισμός των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου περί καθορισμού των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών [17238/2010 - C7-0031/2011- 2010/0335(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Alain Cadec (A7-0192/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0279)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.


12.6. Καθορισμός των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη νέου Πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε [05371/2011 - C7-0119/2011- 2010/0355(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0194/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0280)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.


12.7. Πρωτόκολλο ΕΕ/Ανδόρας για την επέκταση τη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της ΕΕ και της Ανδόρας στα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας*** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου για την επέκταση της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας στα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας [17403/2010 - C7-0036/2011- 2010/0308(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0198/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0281)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.


12.8. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας [06645/1/2010 - 2009/0156(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0298/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0282)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


12.9. Υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013 στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την Έκθεση 2010 για την υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013 στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής [2010/2139(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Miroslav Mikolášik (A7-0111/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0283)


12.10. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον και το μέλλον του στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον και το μέλλον του στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής [2010/2158(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Oldřich Vlasák (A7-0218/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0284)


12.11. Στόχος 3: μελλοντική ατζέντα της διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το στόχο 3: μια πρόκληση για την εδαφική συνεργασία - η μελλοντική ατζέντα της διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας [2010/2155(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0110/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0285)


12.12. Αυξημένη αποτελεσματικότητα μεταξύ του ΕΤΠΑ και άλλων διαρθρωτικών ταμείων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τις μελλοντικές συνέργειες για αυξημένη αποτελεσματικότητα μεταξύ του ΕΤΠΑ και άλλων διαρθρωτικών ταμείων [2010/2160(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Γεώργιος Σταυρακάκης (A7-0141/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0286)


12.13. Πρόληψη και διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών [COM(2010)0527 - C7-0301/2010 - 2010/0281(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Elisa Ferreira (A7-0183/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0287)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Παρεμβάσεις:

Sharon Bowles, εξ ονόματος της επιτροπής ECON, πριν από την τελική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για να υποβάλει επίσημη πρόταση στο Κοινοβούλιο όσον αφορά τη σκοπιμότητα της διεξαγωγής ψηφοφορίας επί των σχεδίων νομοθετικού ψηφίσματος των ακολούθων εκθέσεων: Έκθεση Elisa Ferreira - A7-0183/2011, Έκθεση Diogo Feio - A7-0179/2011, Έκθεση Vicky Ford - A7-0184/2011, Έκθεση Sylvie Goulard - A7-0180/2011, Έκθεση Corien Wortmann-Kool - A7-0178/2011, Έκθεση Carl Haglund - A7-0182/2011, Martin Schulz, κατά της πρότασης και Corien Wortmann-Kool υπέρ της πρότασης.

Με ΗΨ (410 υπέρ, 245 κατά, 12 αποχές) το Σώμα αποφασίζει να αναβάλει την ψηφοφορία επί των σχεδίων νομοθετικού ψηφίσματος που περιέχονται στις προαναφερόμενες εκθέσεις. Το θέμα λογίζεται ως αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση.


12.14. Εφαρμογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (EΚ) Αριθ. 1467/97 για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος [COM(2010)0522 - C7-0396/2010 - 2010/0276(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Diogo Feio (A7-0179/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0288)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Το θέμα λογίζεται ως αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση.


12.15. Απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών [COM(2010)0523 - C7-0397/2010 - 2010/0277(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Vicky Ford (A7-0184/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0289)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Το θέμα λογίζεται ως αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση.


12.16. Δημοσιονομική εποπτεία στη ζώνη του ευρώ ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αποτελεσματική επιβολή της δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ [COM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Sylvie Goulard (A7-0180/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0290)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Το θέμα λογίζεται ως αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση.


12.17. Εποπτεία της δημοσιονομικής κατάστασης και εποπτεία και συντονισμός των οικονομικών πολιτικών***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών [COM(2010)0526 - C7-0300/2010 - 2010/0280(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0291)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Το θέμα λογίζεται ως αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση.


12.18. Κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη [COM(2010)0525 - C7-0299/2010 - 2010/0279(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Carl Haglund (A7-0182/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0292)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Το θέμα λογίζεται ως αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση.


12.19. Δικαιώματα των καταναλωτών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των καταναλωτών [COM(2008)0614 - C6-0349/2008- 2008/0196(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Andreas Schwab (A7-0038/2011)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 23 Μαρτίου 2011 (σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.3.2011).

Η ψηφοφορία διεξήχθη στις 24 Μαρτίου 2011 (σημείο 6.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.3.2011).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0293)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0293)

Παρεμβάσεις:

Πριν από την ψηφοφορία, Andreas Schwab (εισηγητής).

Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE σχετικά με την αναβολή των προηγούμενων ψηφοφοριών.


12.20. Ελκυστήρες που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/EΚ όσον αφορά τις διατάξεις για τους ελκυστήρες που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος [COM(2010)0607 - C7-0342/2010- 2010/0301(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Salvatore Tatarella (A7-0091/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0294)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0294)


12.21. Διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων [COM(2010)0618 - C7-0387/2010- 2010/0306(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Romana Jordan Cizelj (A7-0214/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0295)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0295)

Παρεμβάσεις:

Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, για να ζητήσει ψηφοφορία με ονομαστική κλήση επί της τροπολογίας 136. Η Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει αντίρρηση σε αυτό το αίτημα).

Romana Jordan Cizelj (εισηγήτρια) σχετικά με τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.


12.22. Εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2012 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2012 [2011/2019(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Francesca Balzani (A7-0230/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0296)

Παρέμβαση

Carl Haglund, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, για να υποβάλει προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας 27, η οποία κρατείται.


12.23. Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος [2011/2051(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Albert Deß (A7-0202/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0297)

Παρεμβάσεις:

Manfred Weber για να ζητήσει, λόγω του περασμένου της ώρας, την αναβολή των υπολοίπων ψηφοφοριών για την επόμενη περίοδο συνόδου. Alexander Graf Lambsdorff υπέρ του αιτήματος και Bas Eickhout κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (305 υπέρ, 193 κατά, 36 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


13. Ερμηνεία του Κανονισμού

Η ερμηνεία του άρθρου 13, παράγραφος 1, του Κανονισμού, από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ανακοινώθηκε χθες στην Ολομέλεια (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.6.2011).

Δεδομένου ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις από πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές (άρθρο 211, παράγραφος 4, του Κανονισμού), η ερμηνεία αυτή λογίζεται εγκριθείσα.


14. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Miroslav Mikolášik A7-0111/2011

Marco Scurria, Alfredo Antoniozzi, Sergej Kozlík, Peter Jahr, Andrzej Grzyb και Daniel Hannan

Έκθεση Γεώργιος Σταυρακάκης – A7-0141/2011

Mario Pirillo, Peter Jahr και Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Έκθεση Elisa Ferreira – A7-0183/2011

Gianluca Susta, Sergej Kozlík και Daniel Hannan

Έκθεση Diogo Feio – A7-0179/2011

Francisco Sosa Wagner και Peter Jahr

Εκθέσεις Sylvie Goulard - A7-0180/2011 και Diogo Feio - A7-0179/2011
Daniel Hannan

Έκθεση Corien Wortmann-Kool – A7-0178/2011

Marian Harkin

Έκθεση Andreas Schwab – A7-0038/2011

Robert Rochefort, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Alfredo Antoniozzi, Adam Bielan, Peter Jahr και Zuzana Roithová

Έκθεση Romana Jordan Cizelj – A7-0214/2011

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Έκθεση Francesca Balzani – A7-0230/2011

Marian Harkin

Έκθεση Albert Deß – A7-0202/2011

Ville Itälä

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Rapport Albert Deß – A7-0202/2011

Izaskun Bilbao Barandica, Sergej Kozlík, Czesław Adam Siekierski, Peter Jahr, Marian Harkin, Zuzana Roithová, Seán Kelly, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė και Mario Borghezio


15. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ο Mathieu Grosch γνωστοποιεί ότι για τεχνικούς λόγους δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στην ψηφοφορία επί της έκθεσης Miroslav Mikolášik - A7-0111/2011.

Ο Alfredo Pallone γνωστοποιεί ότι δεν συμμετέσχε στις ψηφοφορίες επί των ακολούθων εκθέσεων: Έκθεση Carl Haglund - A7-0182/2011, Έκθεση Andreas Schwab - A7-0038/2011, Έκθεση Salvatore Tatarella - A7-0091/2011, Έκθεση Romana Jordan Cizelj - A7-0214/2011, Έκθεση Francesca Balzani - A7-0230/2011 και Έκθεση Albert Deß - A7-0202/2011.


16. Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)

Αριθμός των υπογραφών που συγκεντρώθηκαν για τις γραπτές δηλώσεις που καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 123, παράγραφος 3, του Κανονισμού):

Αριθ. εγγράφου

Συντάκτης/συντάκτρια

Υπογραφές

0011/2011

Oreste Rossi

60

0012/2011

Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta, Pablo Zalba Bidegain

58

0013/2011

Johannes Cornelis van Baalen, Tanja Fajon, Carl Haglund, Alexander Graf Lambsdorff, Krzysztof Lisek

44

0015/2011

Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Ivo Vajgl

207

0016/2011

Geoffrey Van Orden, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Frédérique Ries, Hannu Takkula

52

0017/2011

Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin, Anna Rosbach

187

0018/2011

Martin Ehrenhauser

32

0019/2011

Andreas Mölzer

22

0020/2011

Peter Skinner

68

0021/2011

Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin, Jutta Steinruck

63

0022/2011

Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner, Angelika Werthmann

275

0023/2011

Νίκη Τζαβέλα, Jorgo Chatzimarkakis, Edit Herczog, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Fiorello Provera

94

0024/2011

Leonidas Donskis, Zigmantas Balčytis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Justas Vincas Paleckis

45

0025/2011

Γεώργιος Κουμουτσάκος, Hélène Flautre, Marian Harkin, Vittorio Prodi

167

0026/2011

Daciana Octavia Sârbu, Elisabeth Jeggle, Adina-Ioana Vălean, Janusz Wojciechowski

45

0027/2011

Patrick Le Hyaric, Margrete Auken, Véronique De Keyser, Niccolò Rinaldi

72

0028/2011

Paolo De Castro, Salvatore Caronna, Michel Dantin, Martin Häusling, Justas Vincas Paleckis

56

0029/2011

Sarah Ludford, Simon Busuttil, Ana Gomes, Heidi Hautala

47

0030/2011

Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Seán Kelly, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu

24

0031/2011

Giovanni Collino

10

0032/2011

Philippe Juvin, José Bové, Edite Estrela, Corinne Lepage, Anna Rosbach

33

0033/2011

Britta Thomsen, Edit Bauer, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis

16


17. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 179, παράγραφος 2, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης και τα Συνοπτικά Πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


18. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 4 Ιουλίου 2011 έως τις 7 Ιουλίου 2011.


19. Διακοπή της συνόδου

Διακόπτεται η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 14.30.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Τρεμόπουλος, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Παράρτηµα 1 - Εθελοντικό σύστημα σήμανσης των συσκευασιών βιομηχανικών προϊόντων με γραφή Braille (γραπτή δήλωση)

Γραπτή δήλωση 0014/2011 την οποία υπέβαλαν οι βουλευτές Κωνσταντίνος Πουπάκης, Richard Howitt, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger και Cecilia Wikström σχετικά με εθελοντικό σύστημα σήμανσης των συσκευασιών βιομηχανικών προϊόντων με γραφή Braille (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.6.2011) και (P7_TA(2011)0299) και την οποία έχουν προσυπογράψει 447 βουλευτές:

János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Antonello Antinoro, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, Κρίτων Αρσένης, John Attard-Montalto, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Νικόλαος Χουντής, Ole Christensen, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Giovanni Collino, Lara Comi, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Rosario Crocetta, Brian Crowley, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Σπύρος Δανέλλης, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Karima Delli, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Göran Färm, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Μαριέττα Γιαννάκου, Sven Giegold, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Τάκης Χατζηγεωργίου, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Heidi Hautala, Anna Hedh, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cornelis de Jong, Romana Jordan Cizelj, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Sandra Kalniete, Sajjad Karim, Ιωάννης Κασουλίδης, Martin Kastler, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Μαρία-Ελένη Κοππά, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Σταύρος Λαμπρινίδης, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Iosif Matula, Mario Mauro, Κυριάκος Μαυρονικόλας, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Raimon Obiols, Jan Olbrycht, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Justas Vincas Paleckis, Χρυσούλα Παλιαδέλη, Pier Antonio Panzeri, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Γεώργιος Παπανικολάου, Γεώργιος Παπαστάμκος, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Miguel Portas, Hans-Gert Pöttering, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Συλβάνα Ράπτη, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Νικόλαος Σαλαβράκος, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Bart Staes, Γεώργιος Σταυρακάκης, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Csanád Szegedi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Ελένη Θεοχάρους, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Μιχάλης Τρεμόπουλος, Ramon Tremosa i Balcells, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Νίκη Τζαβέλα, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Dominique Vlasto, Jarosław Leszek Wałęsa, Manfred Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Παράρτηµα 2 - Διορισμός του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας - κ. Mario Draghi, υποψήφιος

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Włosowicz, Yannakoudakis, Ziobro, van Dalen, Češková

EFD:

Agnew, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Farage, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Σαλαβράκος, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Τζαβέλα

GUE/NGL:

Bisky, Χουντής, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Χατζηγεωργίου, Hoarau, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Mélenchon, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Svensson Eva-Britt, Søndergaard, Tavares, Τούσσας, Τριανταφυλλίδης, Vergiat, Wils, Zimmer, de Brún, de Jong

NI:

Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Madlener, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Stoyanov Dimitar, Vanhecke, Werthmann, van der Stoep

PPE:

Abad, Albertini, Allam, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Brok, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Κασουλίδης, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Κουμουτσάκος, Kovatchev, Kozłowski, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Luhan, López-Istúriz White, Macovei, Mann, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Patriciello, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Πουπάκης, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Θεοχάρους, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Costa, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cutaş, Daerden, Δανέλλης, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Grelier, Groote, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kalfin, Kammerevert, Kleva, Κοππά, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Μαυρονικόλας, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Paleckis, Παλιαδέλη, Panzeri, Παπαδοπούλου, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pittella, Plumb, Poc, Ποδηματά, Prendergast, Rapkay, Ράπτη, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Σταυρακάκης, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Cohn-Bendit, Cornelissen, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Τρεμόπουλος, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου