Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 270kWORD 253k
Torstai 23. kesäkuuta 2011 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 4.Vuoden 2012 talousarvioesitystä käsittelevä kolmikantakokous (keskustelu)
 5.Viides koheesiokertomus ja koheesiopoliittinen strategia vuoden 2013 jälkeen - Vuosien 2007–2013 koheesiopoliittisten ohjelmien toteuttaminen - Euroopan kaupunkien toimintaohjelma ja sen tulevaisuus koheesiopolitiikassa - Tavoite 3: rajat ylittävän, valtioiden välisen ja alueiden välisen yhteistyön tuleva toimintaohjelma - EAKR:n ja muiden rakennerahastojen tehokkuuden lisääminen (keskustelu)
 6.Tervetulotoivotukset
 7.Viides koheesiokertomus ja koheesiopoliittinen strategia vuoden 2013 jälkeen - Vuosien 2007–2013 koheesiopoliittisten ohjelmien toteuttaminen - Euroopan kaupunkien toimintaohjelma ja sen tulevaisuus koheesiopolitiikassa - Tavoite 3: rajat ylittävän, valtioiden välisen ja alueiden välisen yhteistyön tuleva toimintaohjelma - EAKR:n ja muiden rakennerahastojen tehokkuuden lisääminen (jatkoa keskustelulle)
 8.Avoimuusrekisteriä koskeva toimielinten sopimus (allekirjoittaminen)
 9.Muuta
 10.Parlamentin kokoonpano
 11.Vapaaehtoinen järjestelmä teollisuustuotteiden pakkausmerkintöjen esittämiseksi pistekirjoituksella (kirjallinen kannanotto)
 12.Äänestykset
  
12.1.Euroopan keskuspankin pääjohtajan nimittäminen: ehdokas Mario Draghi * (äänestys)
  
12.2.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: General Motors Belgium (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
12.3.51 artiklan muuttaminen: valiokuntien yhteiskokoukset (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
12.4.Adrian Severinin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
12.5.Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
12.6.EU:n ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
12.7.EU:n ja Andorran välinen pöytäkirja turvallisuuteen liittyvistä tullitoimenpiteistä*** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
12.8.Siviili-ilmailun turvallisuutta koskeva EY:n ja Kanadan sopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
12.9.Vuosien 2007–2013 koheesiopoliittisten ohjelmien toteuttaminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
12.10.Euroopan kaupunkien toimintaohjelma ja sen tulevaisuus koheesiopolitiikassa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
12.11.Tavoite 3: rajat ylittävän, valtioiden välisen ja alueiden välisen yhteistyön tuleva toimintaohjelma (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
12.12.EAKR:n ja muiden rakennerahastojen tehokkuuden lisääminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
12.13.Makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäiseminen ja korjaaminen ***I (äänestys)
  
12.14.Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpano * (äänestys)
  
12.15.Jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevat vaatimukset * (äänestys)
  
12.16.Julkisen talouden valvonta euroalueella ***I (äänestys)
  
12.17.Julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonta sekä talouspolitiikan valvonta ja koordinointi***I (äänestys)
  
12.18.Täytäntöönpanotoimet liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella ***I (äänestys)
  
12.19.Kuluttajan oikeudet (lopullinen äänestys) ***I (äänestys)
  
12.20.Markkinoille joustojärjestelmän mukaisesti saatettavat traktorit ***I (äänestys)
  
12.21.Käytetty ydinpolttoaine ja radioaktiivinen jäte * (äänestys)
  
12.22.Vuoden 2012 talousarvioesitystä käsittelevä kolmikantakokous (äänestys)
  
12.23.Yhteinen maatalouspolitiikka vuoteen 2020: Ruoka, luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten hallita tulevat haasteet? (äänestys)
 13.Työjärjestyksen tulkinta
 14.Äänestysselitykset
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 16.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Vapaaehtoinen järjestelmä teollisuustuotteiden pakkausmerkintöjen esittämiseksi pistekirjoituksella (kirjallinen kannanotto)
 Liite 2 - Euroopan keskuspankin pääjohtajan nimittäminen: ehdokas Mario Draghi


Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi orpoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista (KOM(2011)0289 - C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

CULT, ITRE, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta standardoinnista sekä neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY samoin kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/105/EY ja 2009/23/EY muuttamisesta (KOM(2011)0315 - C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ENVI, EMPL, ITRE, INTA

- Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kansainvälisen suojeluaseman myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä (uudelleenlaadittu) (KOM(2011)0319 - C7-0151/2011 - 2009/0165(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

JURI

- Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (uudelleenlaadittu) (KOM(2011)0320 - C7-0152/2011 - 2008/0244(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

JURI

- Määrärahasiirtoesitys DEC 09/2011 - Pääluokka III - Komissio (N7-0053/2011 - C7-0158/2011 - 2011/2121(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/007 AT/Steiermark–Niederösterreich, Itävalta) (KOM(2011)0340 - C7-0159/2011 - 2011/2124(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/008 AT/AT&S, Itävalta) (KOM(2011)0339 - C7-0160/2011 - 2011/2125(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY)N:o1927/2006 muuttamisesta (KOM(2011)0336 - C7-0161/2011 – 2011/0147(COD))

Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvien asetusten muuttamisesta tiettyjen toimenpiteiden hyväksymistä varten siirrettävän säädösvallan myöntämisen osalta (KOM(2011)0349 - C7-0162/2011 - 2011/0153(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön välisen tiiviimpää yhteistyötä koskevasta kehyksestä tehdyn yhteistyöpöytäkirjan tekemisestä (09138/2011 - C7-0163/2011 - 2011/0050(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöön ottamisesta (KOM(2011)0373 - C7-0164/2011 - 2011/2126(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 12/2011 - Pääluokka III – Komissio (N7-0054/2011 - C7-0165/2011 - 2011/2127(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Lisätalousarvioesitys nro 3 varainhoitovuoden 2011 yleiseen talousarvioon: Neuvoston kanta 16. kesäkuuta 2011 (11630/2011 - C7-0166/2011 - 2011/2075(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) parlamentin valiokunnilta:

- Mietintö EAKR:n ja muiden rakennerahastojen tilanteesta ja tulevasta synergiasta tehokkuuden lisäämiseksi (2010/2160(INI)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Georgios Stavrakakis (A7-0141/2011)

- ***IMietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhdennetyn meripolitiikan edelleenkehittämistä koskevasta tukiohjelmasta (KOM(2010)0494 - C7-0292/2010 - 2010/0257(COD)) - TRAN -valiokunta - Esittelijä: Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)

- ***IMietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoittajien korvausjärjestelmiä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/9/EY muuttamisesta (KOM(2010)0371 - C7-0174/2010 - 2010/0199(COD)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Olle Schmidt (A7-0167/2011)

- ***IMietintö ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi monivuotisia viljelykasveja koskevista Euroopan tilastoista (KOM(2010)0249 - C7-0129/2010 - 2010/0133(COD)) - AGRI -valiokunta - Esittelijä: Mariya Nedelcheva (A7-0188/2011)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium, Belgia) (KOM(2011)0212 - C7-0096/2011 - 2011/2074(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Barbara Matera (A7-0191/2011)

- ***Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä (17238/2010 - C7-0031/2011 - 2010/0335(NLE)) - PECH -valiokunta - Esittelijä: Alain Cadec (A7-0192/2011)

- ***Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä (05371/2011 - C7-0119/2011 - 2010/0355(NLE)) - PECH -valiokunta - Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0194/2011)

- Mietintö Euroopan parlamentin työjärjestyksen valiokuntien yhteiskokousmenettelyä koskevan 51 artiklan muuttamisesta (2010/2061(REG)) - AFCO -valiokunta - Esittelijä: Carlo Casini (A7-0197/2011)

- ***Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan talousyhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen laajentamisesta koskemaan turvallisuuteen liittyviä tullitoimenpiteitä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (17403/2010 - C7-0036/2011 - 2010/0308(NLE)) - INTA -valiokunta - Esittelijä: Vital Moreira (A7-0198/2011)

- *Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta niiden tuotteiden osalta, joihin voidaan soveltaa vapautusta meriverosta tai meriveron alennusta (KOM(2010)0749 - C7-0022/2011 - 2010/0359(CNS)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Elie Hoarau (A7-0199/2011)

- Mietintö tilintarkastuspolitiikasta: kriisin opetukset (2011/2037(INI)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Antonio Masip Hidalgo (A7-0200/2011)

- Mietintö EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen parantamisesta (2011/2047(INI)) - DEVE -valiokunta - Esittelijä: Filip Kaczmarek (A7-0205/2011)

- Mietintö kehitysmaille annettavan EU:n budjettituen tulevaisuudesta (2010/2300(INI)) - DEVE -valiokunta - Esittelijä: Charles Goerens (A7-0206/2011)

- Mietintö edistyksestä miinoja koskevissa toimissa (2011/2007(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Geoffrey Van Orden (A7-0211/2011)

- Mietintö ilmailualan turvallisuudesta ja erityisesti turvaskannereista (2010/2154(INI)) - TRAN -valiokunta - Esittelijä: Luis De Grandes Pascual (A7-0216/2011)

- Mietintö kaupan ja jakelun alan tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden lisäämisestä (2010/2109(INI)) - IMCO -valiokunta - Esittelijä: Anna Maria Corazza Bildt (A7-0217/2011)

- Mietintö Euroopan kaupunkien toimintaohjelmasta ja sen tulevaisuudesta koheesiopolitiikassa (2010/2158(INI)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Oldřich Vlasák (A7-0218/2011)

- Mietintö yleispalvelusta ja hätänumerosta 112 (2010/2274(INI)) - IMCO -valiokunta - Esittelijä: Sylvana Rapti (A7-0220/2011)

- Mietintö komission viidennestä koheesiokertomuksesta ja koheesiopoliittisesta strategiasta vuoden 2013 jälkeen (2011/2035(INI)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Markus Pieper (A7-0222/2011)

- *Mietintö neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan puheenjohtajan nimittämisestä (10057/2011 - C7-0134/2011 - 2011/0804(NLE)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Sharon Bowles (A7-0229/2011)

- Mietintö vuoden 2012 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksista (2011/2019(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Francesca Balzani (A7-0230/2011)

- Mietintö Adrian Severinin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2011/2070(IMM)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Francesco Enrico Speroni (A7-0242/2011)


3. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraava valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluva täytäntöönpanotoimenpiteitä koskeva ehdotus on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus siviili-ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täydentämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 272/2009 muuttamisesta EU:n lentoasemilla suoritettavien nesteiden, aerosolien ja geelien turvatarkastusten vaiheittaisen käyttöönoton osalta (D014768/02 - 2011/2734(RPS) - määräaika: 20/07/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN
lausuntoa varten: LIBE


4. Vuoden 2012 talousarvioesitystä käsittelevä kolmikantakokous (keskustelu)

Mietintö vuoden 2012 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksista [2011/2019(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Francesca Balzani (A7-0230/2011)

Francesca Balzani esitteli laatimansa mietinnön.

Janusz Lewandowski (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: María Muñiz De Urquiza (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jorgo Chatzimarkakis (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pervenche Berès (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), László Surján (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Luis Manuel Capoulas Santos (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Olle Ludvigsson (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Reinhard Bütikofer (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Franziska Keller (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Barbara Matera (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Giovanni La Via PPE-ryhmän puolesta, Edit Herczog S&D-ryhmän puolesta, Carl Haglund ALDE-ryhmän puolesta, Lajos Bokros ECR-ryhmän puolesta, Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Miguel Portas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lucas Hartong, Salvador Garriga Polledo, Estelle Grelier, James Elles, Angelika Werthmann, Derek Vaughan ja Anne E. Jensen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Eider Gardiazábal Rubial, João Ferreira, Andreas Mölzer ja Edit Herczog.

Puheenvuorot: Janusz Lewandowski ja Francesca Balzani.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.6.2011, kohta 12.22.


5. Viides koheesiokertomus ja koheesiopoliittinen strategia vuoden 2013 jälkeen - Vuosien 2007–2013 koheesiopoliittisten ohjelmien toteuttaminen - Euroopan kaupunkien toimintaohjelma ja sen tulevaisuus koheesiopolitiikassa - Tavoite 3: rajat ylittävän, valtioiden välisen ja alueiden välisen yhteistyön tuleva toimintaohjelma - EAKR:n ja muiden rakennerahastojen tehokkuuden lisääminen (keskustelu)

Mietintö Euroopan komission viidennestä koheesiokertomuksesta ja koheesiopoliittisesta strategiasta vuoden 2013 jälkeen [2011/2035(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Markus Pieper (A7-0222/2011)

Mietintö koheesiopolitiikkaan liittyvästä strategiaraportista 2010 vuosien 2007–2013 ohjelmien toteuttamisesta [2010/2139(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Miroslav Mikolášik (A7-0111/2011)

Mietintö Euroopan kaupunkien toimintaohjelmasta ja sen tulevaisuudesta koheesiopolitiikassa [2010/2158(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Oldřich Vlasák (A7-0218/2011)

Mietintö tavoitteesta 3: Alueellisen yhteistyön haaste – rajat ylittävän, valtioiden välisen ja alueiden välisen yhteistyön tuleva toimintaohjelma [2010/2155(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0110/2011)

Mietintö EAKR:n ja muiden rakennerahastojen tilanteesta ja tulevasta synergiasta tehokkuuden lisäämiseksi [2010/2160(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Georgios Stavrakakis (A7-0141/2011)

Markus Pieper, Miroslav Mikolášik, Oldřich Vlasák, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid ja Georgios Stavrakakis esittelivät mietintönsä.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Derek Vaughan (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Puheenvuorot: Veronica Lope Fontagné (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Antigoni Papadopoulou (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Anna Rosbach (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tadeusz Cymański (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jaromír Kohlíček (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Erminia Mazzoni PPE-ryhmän puolesta, Constanze Angela Krehl S&D-ryhmän puolesta, Ramona Nicole Mănescu ALDE-ryhmän puolesta, Philip Bradbourn ECR-ryhmän puolesta, Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Miloslav Ransdorf, Elie Hoarau GUE/NGL-ryhmän puolesta, John Bufton EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr, Nuno Teixeira, Pervenche Berès, Riikka Manner, Tomasz Piotr Poręba, Karima Delli, Cornelia Ernst, Juozas Imbrasas, Lambert van Nistelrooij, Karin Kadenbach, Adam Bielan, François Alfonsi, Danuta Maria Hübner, Andrea Cozzolino, Michail Tremopoulos, Jan Olbrycht, Vasilica Viorica Dăncilă ja Iosif Matula.

Puhetta johti
varapuhemies Libor ROUČEK

Puheenvuorot: Mojca Kleva, Alain Cadec, Sergio Gaetano Cofferati (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja José Manuel Fernandes (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jan Kozłowski, María Irigoyen Pérez, Kristiina Ojuland, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Patrice Tirolien, Anneli Jäätteenmäki, Maria do Céu Patrão Neves, Csaba Sándor Tabajdi, Sabine Verheyen, Luís Paulo Alves, Czesław Adam Siekierski, Victor Boştinaru, Monika Hohlmeier, Petru Constantin Luhan, Rosa Estaràs Ferragut ja Nadezhda Neynsky.

Puheenvuorot: Johannes Hahn ja Miroslav Mikolášik.

(jatkoa keskustelulle: ks. istunnon pöytäkirja 23.6.2011, kohta 7).


6. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Mauritanian kansalliskokouksen valtuuskunnan, jota johti El Arbi Ould Sidi Ali.


7. Viides koheesiokertomus ja koheesiopoliittinen strategia vuoden 2013 jälkeen - Vuosien 2007–2013 koheesiopoliittisten ohjelmien toteuttaminen - Euroopan kaupunkien toimintaohjelma ja sen tulevaisuus koheesiopolitiikassa - Tavoite 3: rajat ylittävän, valtioiden välisen ja alueiden välisen yhteistyön tuleva toimintaohjelma - EAKR:n ja muiden rakennerahastojen tehokkuuden lisääminen (jatkoa keskustelulle)

(keskustelun otsikot: ks. istunnon pöytäkirja 23.6.2011, kohta 5).

Puheenvuorot: Oldřich Vlasák, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid ja Georgios Stavrakakis.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.6.2011, kohta 12.9, istunnon pöytäkirja 23.6.2011, kohta 12.10, istunnon pöytäkirja 23.6.2011, kohta 12.11 ja istunnon pöytäkirja 23.6.2011, kohta 12.12.


(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

8. Avoimuusrekisteriä koskeva toimielinten sopimus (allekirjoittaminen)

Puhemies ja Enikő Győri (neuvoston puheenjohtaja) antoivat kaksi lyhyttä lausumaa avoimuusrekisteriä koskevan toimielinten sopimuksen hyväksymisen johdosta.

Sen jälkeen puhemies allekirjoitti sopimuksen yhdessä Maroš Šefčovičin (komission varapuheenjohtaja) ja Diana Wallisin, Isabelle Durantin, Rainer Wielandin (parlamentin varapuhemiehet) sekä Carlo Casinin (AFCO-valiokunnan esittelijä ja puheenjohtaja) kanssa.


9. Muuta

Stavros Lambrinidis antoi lyhyen julkilausuman sen johdosta, että hänet on nimitetty Kreikan ulkoministeriksi.

Martin Schulz käytti puheenvuoron.


Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

10. Parlamentin kokoonpano

Stavros Lambrinidisin nimitys Kreikan hallituksen ulkoministeriksi tuli voimaan 17. kesäkuuta 2011.

Parlamentti merkitsi asian tiedoksi ja jäsenten valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan ja työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti totesi hänen edustajantoimensa vapautuneen 17. kesäkuuta 2011 alkaen.

Kreikan toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet, etä Dimitrios Droutsas on nimitetty Stavros Lambrinidisin tilalle Euroopan parlamentin jäseneksi. Työjärjestyksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti parlamentti merkitsi asian tiedoksi 22. kesäkuuta 2011 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Dimitrios Droutsas osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.

°
° ° °

Puheenvuorot: Gerard Batten julisteiden esillä pitämisestä istuntosalissa, Elizabeth Lynne mielenosoittajien läsnäolosta parlamentin tiloissa ja Barry Madlener ilmaisunvapaudesta Alankomaissa.


11. Vapaaehtoinen järjestelmä teollisuustuotteiden pakkausmerkintöjen esittämiseksi pistekirjoituksella (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 0014/2011 vapaaehtoiseen järjestelmään teollisuustuotteiden pakkausmerkintöjen esittämiseksi pistekirjoituksella, jonka Konstantinos Poupakis, Richard Howitt, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger ja Cecilia Wikström ovat jättänet käsiteltäväksi, on saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset. Kannanotto toimitetaan näin ollen työjärjestyksen 123 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti kannanotossa mainituille tahoille, ja se julkaistaan tämän istunnon hyväksytyissä teksteissä (P7_TA(2011)0299). Allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa (ks. liite 1).

Konstantinos Poupakis käytti puheenvuoron.


12. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


12.1. Euroopan keskuspankin pääjohtajan nimittäminen: ehdokas Mario Draghi * (äänestys)

Mietintö neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin pääjohtajan nimittämisestä [10057/2011 - C7-0134/2011- 2011/0804(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sharon Bowles (A7-0229/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

(Salainen äänestys)

Luettelo äänestyksiin osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 23.6.2011liite 2).

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0275)


12.2. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: General Motors Belgium (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium, Belgia) [KOM(2011)0212 - C7-0096/2011- 2011/2074(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Barbara Matera (A7-0191/2011)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0276)


12.3. 51 artiklan muuttaminen: valiokuntien yhteiskokoukset (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin työjärjestyksen valiokuntien yhteiskokousmenettelyä koskevan 51 artiklan muuttamisesta [2010/2061(REG)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlo Casini (A7-0197/2011)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0277)


12.4. Adrian Severinin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö Adrian Severinin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2011/2070(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Francesco Enrico Speroni (A7-0242/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0278)

Puheenvuoro:

Francesco Enrico Speroni (esittelijä) ennen äänestystä.


12.5. Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä [17238/2010 - C7-0031/2011- 2010/0335(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Alain Cadec (A7-0192/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0279)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


12.6. EU:n ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä [05371/2011 - C7-0119/2011- 2010/0355(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0194/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0280)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


12.7. EU:n ja Andorran välinen pöytäkirja turvallisuuteen liittyvistä tullitoimenpiteistä*** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan talousyhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen laajentamisesta koskemaan turvallisuuteen liittyviä tullitoimenpiteitä koskevan pöytäkirjan tekemisestä [17403/2010 - C7-0036/2011- 2010/0308(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Vital Moreira (A7-0198/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0281)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


12.8. Siviili-ilmailun turvallisuutta koskeva EY:n ja Kanadan sopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi siviili-ilmailun turvallisuutta koskevan Euroopan yhteisön ja Kanadan välisen sopimuksen tekemisestä [06645/1/2010 - 2009/0156(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0298/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0282)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


12.9. Vuosien 2007–2013 koheesiopoliittisten ohjelmien toteuttaminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö koheesiopolitiikkaan liittyvästä strategiaraportista 2010 vuosien 2007–2013 ohjelmien toteuttamisesta [2010/2139(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Miroslav Mikolášik (A7-0111/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0283)


12.10. Euroopan kaupunkien toimintaohjelma ja sen tulevaisuus koheesiopolitiikassa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö Euroopan kaupunkien toimintaohjelmasta ja sen tulevaisuudesta koheesiopolitiikassa [2010/2158(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Oldřich Vlasák (A7-0218/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0284)


12.11. Tavoite 3: rajat ylittävän, valtioiden välisen ja alueiden välisen yhteistyön tuleva toimintaohjelma (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö tavoitteesta 3: Alueellisen yhteistyön haaste – rajat ylittävän, valtioiden välisen ja alueiden välisen yhteistyön tuleva toimintaohjelma [2010/2155(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0110/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0285)


12.12. EAKR:n ja muiden rakennerahastojen tehokkuuden lisääminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö EAKR:n ja muiden rakennerahastojen tilanteesta ja tulevasta synergiasta tehokkuuden lisäämiseksi [2010/2160(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Georgios Stavrakakis (A7-0141/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0286)


12.13. Makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäiseminen ja korjaaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta [KOM(2010)0527 - C7-0301/2010 - 2010/0281(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Elisa Ferreira (A7-0183/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2011)0287)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Puheenvuorot:

Sharon Bowles käytti puheenvuoron ECON-valiokunnan puolesta ennen lopullista äänestystä työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdäkseen parlamentille virallisen ehdotuksen siitä, äänestetäänkö luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi seuraavissa mietinnöissä: Mietintö Elisa Ferreira - A7-0183/2011, Mietintö Diogo Feio - A7-0179/2011, Mietintö Vicky Ford - A7-0184/2011, Mietintö Sylvie Goulard - A7-0180/2011, Mietintö Corien Wortmann-Kool - A7-0178/2011, Mietintö Carl Haglund - A7-0182/2011; Martin Schulz käytti puheenvuoron vastustaakseen ehdotusta ja Corien Wortmann-Kool kannattaakseen ehdotusta.

Parlamentti päätti koneäänestyksellä (410 puolesta, 245 vastaan, 12 tyhjää) lykätä äänestystä luonnoksista lainsäädäntöpäätöslauselmiksi, jotka sisältyvät edellä mainittuihin mietintöihin. Asia katsottiin palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


12.14. Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpano * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta [KOM(2010)0522 - C7-0396/2010 - 2010/0276(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Diogo Feio (A7-0179/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2011)0288)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Asia katsottiin palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


12.15. Jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevat vaatimukset * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista [KOM(2010)0523 - C7-0397/2010 - 2010/0277(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Vicky Ford (A7-0184/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2011)0289)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Asia katsottiin palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


12.16. Julkisen talouden valvonta euroalueella ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella [KOM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvie Goulard (A7-0180/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2011)0290)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Asia katsottiin palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


12.17. Julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonta sekä talouspolitiikan valvonta ja koordinointi***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta [KOM(2010)0526 - C7-0300/2010 - 2010/0280(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2011)0291)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Asia katsottiin palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


12.18. Täytäntöönpanotoimet liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella [KOM(2010)0525 - C7-0299/2010 - 2010/0279(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Carl Haglund (A7-0182/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2011)0292)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Asia katsottiin palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


12.19. Kuluttajan oikeudet (lopullinen äänestys) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajan oikeuksista [KOM(2008)0614 - C6-0349/2008- 2008/0196(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Andreas Schwab (A7-0038/2011)

Keskustelu käytiin 23. maaliskuuta 2011 (istunnon pöytäkirja 23.3.2011, kohta 20).

Äänestys toimitettiin 24. maaliskuuta 2011 (istunnon pöytäkirja 24.3.2011, kohta 6.13).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2011)0293)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0293)

Puheenvuorot:

Andreas Schwab (esittelijä) ennen äänestystä.

Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta, Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta ja Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta edeltävien äänestysten lykkäämisestä.


12.20. Markkinoille joustojärjestelmän mukaisesti saatettavat traktorit ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2000/25/EY muuttamisesta markkinoille joustojärjestelmän mukaisesti saatettavia traktoreita koskevien säännösten osalta [KOM(2010)0607 - C7-0342/2010- 2010/0301(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Salvatore Tatarella (A7-0091/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2011)0294)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0294)


12.21. Käytetty ydinpolttoaine ja radioaktiivinen jäte * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta [KOM(2010)0618 - C7-0387/2010- 2010/0306(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Romana Jordan Cizelj (A7-0214/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2011)0295)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0295)

Puheenvuorot:

Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta pyytääkseen nimenhuutoäänestystä tarkistuksesta 136. (Puhemies totesi, ettei tätä pyyntöä vastustettu.)

Romana Jordan Cizelj (esittelijä) äänestyksen etenemisestä.


12.22. Vuoden 2012 talousarvioesitystä käsittelevä kolmikantakokous (äänestys)

Mietintö vuoden 2012 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksista [2011/2019(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Francesca Balzani (A7-0230/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0296)

Puheenvuoro:

Carl Haglund ALDE-ryhmän puolesta esittääkseen tarkistukseen 27 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


12.23. Yhteinen maatalouspolitiikka vuoteen 2020: Ruoka, luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten hallita tulevat haasteet? (äänestys)

Mietintö yhteisestä maatalouspolitiikasta vuoteen 2020: Ruoka, luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten hallita tulevat haasteet? [2011/2051(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Albert Deß (A7-0202/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0297)

Puheenvuorot:

Manfred Weber käytti puheenvuoron, jossa hän pyysi, kellonaika huomioon ottaen, jatkamaan äänestyksiä seuraavan istuntojakson aikana. Alexander Graf Lambsdorff kannatti tätä pyyntöä ja Bas Eickhout vastusti sitä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (305 puolesta, 193 vastaan, 36 tyhjää).


13. Työjärjestyksen tulkinta

Työjärjestyksen 13 artiklan 1 kohdan tulkinnasta, jonka perussopimusasioiden valiokunta oli antanut, ilmoitettiin täysistunnossa eilen (istunnon pöytäkirja 22.6.2011, kohta 5).

Koska poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei ole esittänyt tästä tulkinnasta vastalausetta (työjärjestyksen 211 artiklan 4 kohta), tulkinta katsotaan hyväksytyksi.


14. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Miroslav Mikolášik A7-0111/2011

Marco Scurria, Alfredo Antoniozzi, Sergej Kozlík, Peter Jahr, Andrzej Grzyb ja Daniel Hannan

Mietintö Georgios Stavrakakis – A7-0141/2011

Mario Pirillo, Peter Jahr ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Mietintö Elisa Ferreira – A7-0183/2011

Gianluca Susta, Sergej Kozlík ja Daniel Hannan

Mietintö Diogo Feio – A7-0179/2011

Francisco Sosa Wagner ja Peter Jahr

Mietinnöt Sylvie Goulard - A7-0180/2011 ja Diogo Feio - A7-0179/2011
Daniel Hannan

Mietintö Corien Wortmann-Kool – A7-0178/2011

Marian Harkin

Mietintö Andreas Schwab – A7-0038/2011

Robert Rochefort, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Alfredo Antoniozzi, Adam Bielan, Peter Jahr ja Zuzana Roithová

Mietintö Romana Jordan Cizelj – A7-0214/2011

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Mietintö Francesca Balzani A7-0230/2011

Marian Harkin

Rapport Albert Deß – A7-0202/2011

Ville Itälä

Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

Mietintö Albert Deß – A7-0202/2011

Izaskun Bilbao Barandica, Sergej Kozlík, Czesław Adam Siekierski, Peter Jahr, Marian Harkin, Zuzana Roithová, Seán Kelly, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ja Mario Borghezio


15. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Mathieu Grosch ilmoitti, että hän ei kyennyt osallistumaan äänestykseen teknisen ongelman vuoksi äänestettäessä seuraavasta mietinnöstä: Mietintö Miroslav Mikolášik - A7-0111/2011.

Alfredo Pallone ilmoitti, ettei hän pystynyt osallistumaan seuraaviin äänestyksiin: Mietintö Carl Haglund - A7-0182/2011, Mietintö Andreas Schwab - A7-0038/2011, Mietintö Salvatore Tatarella - A7-0091/2011, Mietintö Romana Jordan Cizelj - A7-0214/2011, Mietintö Francesca Balzani - A7-0230/2011 ja Mietintö Albert Deß - A7-0202/2011.


16. Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)

Luetteloon kirjattujen kirjallisten kannanottojen saamien allekirjoitusten lukumäärä (työjärjestyksen 123 artiklan 3 kohta):

Asiakirjan numero

Laatija

Allekirjoituksia

0011/2011

Oreste Rossi

60

0012/2011

Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta, Pablo Zalba Bidegain

58

0013/2011

Johannes Cornelis van Baalen, Tanja Fajon, Carl Haglund, Alexander Graf Lambsdorff, Krzysztof Lisek

44

0015/2011

Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Ivo Vajgl

207

0016/2011

Geoffrey Van Orden, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Frédérique Ries, Hannu Takkula

52

0017/2011

Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin, Anna Rosbach

187

0018/2011

Martin Ehrenhauser

32

0019/2011

Andreas Mölzer

22

0020/2011

Peter Skinner

68

0021/2011

Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin, Jutta Steinruck

63

0022/2011

Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner, Angelika Werthmann

275

0023/2011

Niki Tzavela, Jorgo Chatzimarkakis, Edit Herczog, Georgios Koumoutsakos, Fiorello Provera

94

0024/2011

Leonidas Donskis, Zigmantas Balčytis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Justas Vincas Paleckis

45

0025/2011

Georgios Koumoutsakos, Hélène Flautre, Marian Harkin, Vittorio Prodi

167

0026/2011

Daciana Octavia Sârbu, Elisabeth Jeggle, Adina-Ioana Vălean, Janusz Wojciechowski

45

0027/2011

Patrick Le Hyaric, Margrete Auken, Véronique De Keyser, Niccolò Rinaldi

72

0028/2011

Paolo De Castro, Salvatore Caronna, Michel Dantin, Martin Häusling, Justas Vincas Paleckis

56

0029/2011

Sarah Ludford, Simon Busuttil, Ana Gomes, Heidi Hautala

47

0030/2011

Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Seán Kelly, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu

24

0031/2011

Giovanni Collino

10

0032/2011

Philippe Juvin, José Bové, Edite Estrela, Corinne Lepage, Anna Rosbach

33

0033/2011

Britta Thomsen, Edit Bauer, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis

16


17. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 179 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän ja eilisen istunnon pöytäkirjat annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


18. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 4. heinäkuuta 2011 - 7. heinäkuuta 2011.


19. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 14.30.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Liite 1 - Vapaaehtoinen järjestelmä teollisuustuotteiden pakkausmerkintöjen esittämiseksi pistekirjoituksella (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 0014/2011 vapaaehtoiseen järjestelmään teollisuustuotteiden pakkausmerkintöjen esittämiseksi pistekirjoituksella, jonka Konstantinos Poupakis, Richard Howitt, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger ja Cecilia Wikström ovat jättäneet käsiteltäväksi (istunnon pöytäkirja 23.6.2011, kohta 11) ja (P7_TA(2011)0299), on saanut 447 jäsenen allekirjoitukset:

János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Antonello Antinoro, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Giovanni Collino, Lara Comi, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Rosario Crocetta, Brian Crowley, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Karima Delli, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Göran Färm, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Heidi Hautala, Anna Hedh, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cornelis de Jong, Romana Jordan Cizelj, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Sandra Kalniete, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Stavros Lambrinidis, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Raimon Obiols, Jan Olbrycht, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Miguel Portas, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Csanád Szegedi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Dominique Vlasto, Jarosław Leszek Wałęsa, Manfred Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Liite 2 - Euroopan keskuspankin pääjohtajan nimittäminen: ehdokas Mario Draghi

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Włosowicz, Yannakoudakis, Ziobro, van Dalen, Češková

EFD:

Agnew, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Farage, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela

GUE/NGL:

Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Hoarau, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Mélenchon, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Svensson Eva-Britt, Søndergaard, Tavares, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, de Brún, de Jong

NI:

Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Madlener, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Stoyanov Dimitar, Vanhecke, Werthmann, van der Stoep

PPE:

Abad, Albertini, Allam, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Brok, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Luhan, López-Istúriz White, Macovei, Mann, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arif, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Costa, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Grelier, Groote, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kalfin, Kammerevert, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prendergast, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Cohn-Bendit, Cornelissen, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö