Index 
Proces-verbal
PDF 276kWORD 297k
Joi, 23 iunie 2011 - Bruxelles
1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Măsuri de executare (articolul 88 din regulament)
 4.Trilogul privind proiectul de buget 2012 (dezbatere)
 5.Al cincilea raport privind coeziunea și strategia pentru politica de coeziune după 2013 - Punerea în aplicare a programelor politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013 - Agenda urbană europeană şi viitorul acesteia în cadrul politicii de coeziune - Obiectivul 3: viitoarea agendă a cooperării transfrontaliere, transnaționale și interregionale - O eficacitate sporită a FEDER şi a celorlalte fonduri structurale (dezbatere)
 6.Urări de bun venit
 7.Al cincilea raport privind coeziunea și strategia pentru politica de coeziune după 2013 - Punerea în aplicare a programelor politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013 - Agenda urbană europeană şi viitorul acesteia în cadrul politicii de coeziune - Obiectivul 3: viitoarea agendă a cooperării transfrontaliere, transnaționale și interregionale - O eficacitate sporită a FEDER şi a celorlalte fonduri structurale (continuarea dezbaterii)
 8.Acordul interinstituţional privind un registru de transparență (semnare)
 9.Diverse
 10.Componenţa Parlamentului
 11.Un sistem voluntar de etichetare în format Braille pe ambalajele produselor industriale (declaraţie scrisă)
 12.Votare
  12.1.Numirea preşedintelui Băncii Centrale Europene - candidatul Mario Draghi * (vot)
  12.2.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: General Motors Belgium (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.3.Modificarea articolului 51: reuniunile comune ale comisiilor (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.4.Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare a dlui Adrian Severin (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.5.Posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între UE și Republica Seychelles *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.6.Posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute în Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între UE și Republica Democrată São Tomé și Principe *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.7.Protocolul UE-Andorra privind măsurile vamale de securitate*** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.8.Acordul UE-Canada privind siguranţa aviaţiei civile *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.9.Punerea în aplicare a programelor politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013 (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.10.Agenda urbană europeană şi viitorul acesteia în cadrul politicii de coeziune (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.11.Obiectivul 3: viitoarea agendă a cooperării transfrontaliere, transnaționale și interregionale (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.12.O eficacitate sporită a FEDER şi a celorlalte fonduri structurale (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.13.Prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice ***I (vot)
  12.14.Aplicarea procedurii de deficit excesiv * (vot)
  12.15.Cerinţele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre * (vot)
  12.16.Supravegherea bugetară în zona euro ***I (vot)
  12.17.Consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice***I (vot)
  12.18.Măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro ***I (vot)
  12.19.Drepturile consumatorilor (vot final) ***I (vot)
  12.20.Tractoarele introduse pe piață în cadrul mecanismului de flexibilitate ***I (vot)
  12.21.Combustibilul nuclear uzat și deșeurile radioactive * (vot)
  12.22.Trilogul privind proiectul de buget 2012 (vot)
  12.23.PAC în perspectiva anului 2020: cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și teritorii (vot)
 13.Interpretarea Regulamentului de procedură
 14.Explicaţii privind votul
 15.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 16.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)
 17.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 18.Calendarul următoarelor şedinţe
 19.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ
 Anexa 1 - Un sistem voluntar de etichetare în format Braille pe ambalajele produselor industriale (declaraţie scrisă)
 Anexa 2 - Numirea preşedintelui Băncii Centrale Europene - candidatul Mario Draghi


A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 8.30.


2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite utilizări permise ale operelor orfane (COM(2011)0289 - C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

JURI

aviz :

CULT, ITRE, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind standardizarea europeană și de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE și 2009/23/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (COM(2011)0315 - C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ENVI, EMPL, ITRE, INTA

- Propunerea modificată de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind procedurile comune de acordare și retragere a statutului de protecție internațională (Reformare) (COM(2011)0319 - C7-0151/2011 - 2009/0165(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

JURI

- Propunerea modificată de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de azil (Reformare) (COM(2011)0320 - C7-0152/2011 - 2008/0244(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

JURI

- Propunere de transfer de credite DEC09/2011 - secţiunea III - Comisie (N7-0053/2011 - C7-0158/2011 - 2011/2121(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2010/007 AT/Stiria şi Austria Inferioară) (COM(2011)0340 - C7-0159/2011 – 2011/2124(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2010/008 AT/AT&S din Austria) (COM(2011)0339 - C7-0160/2011 - 2011/2125(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (COM(2011)0336 - C7-0161/2011 – 2011/0147(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a anumitor regulamente referitoare la politica comercială comună în ceea ce privește acordarea de competențe delegate pentru adoptarea anumitor măsuri (COM(2011)0349 - C7-0162/2011 - 2011/0153(COD))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

JURI

- Propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Memorandumului de cooperare dintre Uniunea Europeană şi Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale de instituire a unui cadru de cooperare consolidată, şi de stabilire a demersurilor procedurale conexe (09138/2011 - C7-0163/2011 - 2011/0050(NLE))

retrimis

fond :

TRAN

- Propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate (COM(2011)0373 - C7-0164/2011 - 2011/2126(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 12/2011 - secţiunea III - Comisie (N7-0054/2011 - C7-0165/2011 - 2011/2127(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Proiectul de buget rectificativ nr. 3 la bugetul general pentru exerciţiul financiar 2011 - Poziţia Consiliului din 16 iunie 2011 (11630/2011 - C7-0166/2011 - 2011/2075(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

2) de comisiile parlamentare:

- Raport referitor la situația actuală și sinergiile viitoare pentru o eficacitate sporită a FEDER și a celorlalte fonduri structurale (2010/2160(INI)) - REGI - Raportor: Georgios Stavrakakis (A7-0141/2011)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de susținere a continuării dezvoltării unei politici maritime integrate (COM(2010)0494 - C7-0292/2010 - 2010/0257(COD)) - TRAN - Raportor: Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind sistemele de compensare pentru investitori (COM(2010)0371 - C7-0174/2010 - 2010/0199(COD)) - ECON - Raportor: Olle Schmidt (A7-0167/2011)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului referitor la statisticile europene privind culturile permanente (COM(2010)0249 - C7-0129/2010 - 2010/0133(COD)) - AGRI - Raportoare: Mariya Nedelcheva (A7-0188/2011)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium din Belgia) (COM(2011)0212 - C7-0096/2011 - 2011/2074(BUD)) - BUDG - Raportoare: Barbara Matera (A7-0191/2011)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Seychelles (17238/2010 - C7-0031/2011 - 2010/0335(NLE)) - PECH - Raportor: Alain Cadec (A7-0192/2011)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Comunitatea Europeană și Republica Democrată São Tomé și Principe. (05371/2011 - C7-0119/2011 - 2010/0355(NLE)) - PECH - Raportor: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0194/2011)

- Raport privind modificarea articolului 51 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, referitor la procedura reuniunilor comune ale comisiilor (2010/2061(REG)) - AFCO - Raportor: Carlo Casini (A7-0197/2011)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de extindere la măsurile vamale de securitate a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană și Principatul Andorra (17403/2010 - C7-0036/2011 - 2010/0308(NLE)) - INTA - Raportor: Vital Moreira (A7-0198/2011)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2004/162/CE în ceea ce privește produsele care pot beneficia de o scutire sau de o reducere a taxelor de andocare (COM(2010)0749 - C7-0022/2011 - 2010/0359(CNS)) - REGI - Raportor: Elie Hoarau (A7-0199/2011)

- Raport referitor la politica de audit: lecţiile crizei (2011/2037(INI)) - JURI - Raportor: Antonio Masip Hidalgo (A7-0200/2011)

- Raport referitor la creșterea impactului politicii de dezvoltare a UE (2011/2047(INI)) - DEVE - Raportor: Filip Kaczmarek (A7-0205/2011)

- Raport referitor la viitorul sprijinului bugetar al UE acordat țărilor în curs de dezvoltare (2010/2300(INI)) - DEVE - Raportor: Charles Goerens (A7-0206/2011)

- Raport referitor la progresele realizate în cadrul acțiunii de luptă împotriva minelor (2011/2007(INI)) - AFET - Raportor: Geoffrey Van Orden (A7-0211/2011)

- Raport referitor la securitatea aeriană, în special scanerele de securitate (2010/2154(INI)) - TRAN - Raportor: Luis De Grandes Pascual (A7-0216/2011)

- Raport referitor la o piață a comerțului cu amănuntul mai eficientă și mai corectă (2010/2109(INI)) - IMCO - Raportoare: Anna Maria Corazza Bildt (A7-0217/2011)

- Raport referitor la Agenda urbană europeană și viitorul acesteia în cadrul politicii de coeziune (2010/2158(INI)) - REGI - Raportor: Oldřich Vlasák (A7-0218/2011)

- Raport referitor la serviciul universal de urgenţă şi la numărul 112 pentru apeluri de urgenţă (2010/2274(INI)) - IMCO - Raportoare: Sylvana Rapti (A7-0220/2011)

- Raport referitor la cel de-al cincilea Raport privind coeziunea al Comisiei și strategia pentru politica de coeziune după 2013 (2011/2035(INI)) - REGI - Raportor: Markus Pieper (A7-0222/2011)

- * Raport referitor la recomandarea Consiliului privind numirea președintelui Băncii Centrale Europene (10057/2011 - C7-0134/2011 - 2011/0804(NLE)) - ECON - Raportoare: Sharon Bowles (A7-0229/2011)

- Raport referitor la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2012 (2011/2019(BUD)) - BUDG - Raportoare: Francesca Balzani (A7-0230/2011)

- Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Adrian Severin (2011/2070(IMM)) - JURI - Raportor: Francesco Enrico Speroni (A7-0242/2011)


3. Măsuri de executare (articolul 88 din regulament)

Proiectul de măsuri de executare de mai jos, care face obiectul procedurii de reglementare cu control, a fost transmis Parlamentului:

- Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei din XXX de modificare a Regulamentului (CE) nr. 272/2009 de completare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației civile în ceea ce privește introducerea progresivă a controlului de securitate pentru lichide, aerosoli și geluri în aeroporturile UE (D014768/02 - 2011/2734(RPS) - termen: 20/07/2011)
retrimis fond: TRAN
aviz: LIBE


4. Trilogul privind proiectul de buget 2012 (dezbatere)

Raport referitor la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2012 [2011/2019(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Francesca Balzani (A7-0230/2011)

Francesca Balzani şi-a prezentat raportul.

A intervenit Janusz Lewandowski (membru al Comisiei).

Au intervenit: María Muñiz De Urquiza (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Jorgo Chatzimarkakis (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT), Pervenche Berès (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), László Surján (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Luis Manuel Capoulas Santos (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Olle Ludvigsson (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Reinhard Bütikofer (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Franziska Keller (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE), Barbara Matera (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Giovanni La Via, în numele Grupului PPE, Edit Herczog, în numele Grupului S&D, Carl Haglund, în numele Grupului ALDE, Lajos Bokros, în numele Grupului ECR, Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, Miguel Portas, în numele Grupului GUE/NGL, Marta Andreasen, în numele Grupului EFD, Lucas Hartong, neafiliat, Salvador Garriga Polledo, Estelle Grelier, James Elles, Angelika Werthmann, Derek Vaughan şi Anne E. Jensen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Eider Gardiazábal Rubial, João Ferreira, Andreas Mölzer şi Edit Herczog.

Au intervenit: Janusz Lewandowski şi Francesca Balzani.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.22 al PV din 23.6.2011.


5. Al cincilea raport privind coeziunea și strategia pentru politica de coeziune după 2013 - Punerea în aplicare a programelor politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013 - Agenda urbană europeană şi viitorul acesteia în cadrul politicii de coeziune - Obiectivul 3: viitoarea agendă a cooperării transfrontaliere, transnaționale și interregionale - O eficacitate sporită a FEDER şi a celorlalte fonduri structurale (dezbatere)

Raport referitor la cel de-al cincilea Raport privind coeziunea al Comisiei și strategia pentru politica de coeziune după 2013 [2011/2035(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Markus Pieper (A7-0222/2011)

Raport referitor la raportul pentru anul 2010 privind punerea în aplicare a programelor politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013 [2010/2139(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Miroslav Mikolášik (A7-0111/2011)

Raport referitor la Agenda urbană europeană şi viitorul acesteia în cadrul politicii de coeziune [2010/2158(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Oldřich Vlasák (A7-0218/2011)

Raport referitor la Obiectivul 3: o provocare pentru cooperarea teritorială - viitoarea agendă a cooperării transfrontaliere, transnaționale și interregionale [2010/2155(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0110/2011)

Raport referitor la situația actuală și sinergiile viitoare pentru o eficacitate sporită a FEDER și a celorlalte fonduri structurale [2010/2160(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Georgios Stavrakakis (A7-0141/2011)

Markus Pieper, Miroslav Mikolášik, Oldřich Vlasák, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid şi Georgios Stavrakakis îşi prezintă rapoartele .

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

A intervenit Derek Vaughan (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT).

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

Au intervenit: Veronica Lope Fontagné (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Antigoni Papadopoulou (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Anna Rosbach (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Tadeusz Cymański (raportorul pentru aviz al Comisiei FEMM), Jaromír Kohlíček (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Erminia Mazzoni, în numele Grupului PPE, Constanze Angela Krehl, în numele Grupului S&D, Ramona Nicole Mănescu, în numele Grupului ALDE, Philip Bradbourn, în numele Grupului ECR, Elisabeth Schroedter, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns de asemenea unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Miloslav Ransdorf, Elie Hoarau, în numele Grupului GUE/NGL, John Bufton, în numele Grupului EFD, Franz Obermayr, neafiliat, Nuno Teixeira, Pervenche Berès, Riikka Manner, Tomasz Piotr Poręba, Karima Delli, Cornelia Ernst, Juozas Imbrasas, Lambert van Nistelrooij, Karin Kadenbach, Adam Bielan, François Alfonsi, Danuta Maria Hübner, Andrea Cozzolino, Michail Tremopoulos, Jan Olbrycht, Vasilica Viorica Dăncilă şi Iosif Matula.

A PREZIDAT: Libor ROUČEK
Vicepreşedinte

Au intervenit: Mojca Kleva, Alain Cadec, Sergio Gaetano Cofferati (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL) şi José Manuel Fernandes (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI).

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jan Kozłowski, María Irigoyen Pérez, Kristiina Ojuland, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Patrice Tirolien, Anneli Jäätteenmäki, Maria do Céu Patrão Neves, Csaba Sándor Tabajdi, Sabine Verheyen, Luís Paulo Alves, Czesław Adam Siekierski, Victor Boştinaru, Monika Hohlmeier, Petru Constantin Luhan, Rosa Estaràs Ferragut şi Nadezhda Neynsky.

Au intervenit: Johannes Hahn şi Miroslav Mikolášik.

(continuarea dezbaterii: a se vedea punctul 7 al PV din 23.6.2011).


6. Urări de bun venit

Preşedintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit delegaţiei Adunării naţionale a Mauritaniei, condusă de El Arbi Ould Sidi Ali, care a luat loc în tribuna oficială.


7. Al cincilea raport privind coeziunea și strategia pentru politica de coeziune după 2013 - Punerea în aplicare a programelor politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013 - Agenda urbană europeană şi viitorul acesteia în cadrul politicii de coeziune - Obiectivul 3: viitoarea agendă a cooperării transfrontaliere, transnaționale și interregionale - O eficacitate sporită a FEDER şi a celorlalte fonduri structurale (continuarea dezbaterii)

(Pentru titlurile dezbaterii, a se vedea punctul 5 al PV din 23.6.2011).

Au intervenit: Oldřich Vlasák, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid şi Georgios Stavrakakis.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.9 al PV din 23.6.2011, punctul 12.10 al PV din 23.6.2011, punctul 12.11 al PV din 23.6.2011 şi punctul 12.12 al PV din 23.6.2011.


(Şedinţa a fost suspendată pentru câteva momente.)

A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

8. Acordul interinstituţional privind un registru de transparență (semnare)

Preşedintele şi Enikő Győri (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) au făcut două scurte declaraţii, ca umare a adoptării Acordului interinstituţional privind un registru de transparență.

Apoi, Preşedintele a procedat, împreună cu Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei) şi asistat de Diana Wallis, Isabelle Durant, Rainer Wieland (vicepreşedinţi ai Parlamentului) şi Carlo Casini (raportor şi preşedinte al Comisiei AFCO), la semnarea acordului.


9. Diverse

Stavros Lambrinidis a făcut o scurtă declaraţie cu ocazia numirii sale ca ministru al afacerilor externe al Greciei.

A intervenit Martin Schulz.


A PREZIDAT: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

10. Componenţa Parlamentului

Stavros Lambrinidis a fost numit în funcţia de ministru al afacerilor externe în Guvernul grec începând cu data de 17 iunie 2011.

Parlamentul a luat act şi, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct şi cu articolul 4 alineatele (1) şi (4) din Regulamentul de procedură, a declarat postul său vacant începând cu data de 17 iunie 2011.

Autorităţile competente din Grecia au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Dimitrios Droutsas în locul lui Stavros Lambrinidis. Conform articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Parlamentul a luat act de aceasta, începând cu data de 22 iunie 2011.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Dimitrios Droutsas se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.

°
° ° °

Au intervenit: Gerard Batten privind prezenţa unor bannere în hemiciclu, Elizabeth Lynne privind prezenţa unor manifestanţi în incinta Parlamentului şi Barry Madlener privind libertatea de exprimare în Ţările de Jos.


11. Un sistem voluntar de etichetare în format Braille pe ambalajele produselor industriale (declaraţie scrisă)

Declaraţia scrisă nr. 0014/2011, depusă de Konstantinos Poupakis, Richard Howitt, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger şi Cecilia Wikström, privind un sistem voluntar de etichetare în format Braille pe ambalajele produselor industriale a adunat semnăturile majorităţii deputaţilor în Parlament, prin urmare, în conformitate cu articolul 123 alineatele (2) şi (3), va fi transmisă destinatarilor săi şi publicată în textele adoptate ale prezentei sesiuni(P7_TA(2011)0299), iar numele semnatarilor va fi indicat în procesul verbal (a se vedea anexa 1).

A intervenit Konstantinos Poupakis.


12. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


12.1. Numirea preşedintelui Băncii Centrale Europene - candidatul Mario Draghi * (vot)

Raport referitor la recomandarea Consiliului privind numirea președintelui Băncii Centrale Europene [10057/2011 - C7-0134/2011- 2011/0804(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Sharon Bowles (A7-0229/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

(vot secret)

Lista participanţilor la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 2 al PV din 23.6.2011).

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2011)0275)


12.2. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: General Motors Belgium (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium din Belgia) [COM(2011)0212 - C7-0096/2011- 2011/2074(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Barbara Matera (A7-0191/2011)

(Majoritate calificată şi 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0276)


12.3. Modificarea articolului 51: reuniunile comune ale comisiilor (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind modificarea articolului 51 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European referitor la procedura reuniunilor comune ale comisiilor [2010/2061(REG)] - Comisia pentru afaceri constituţionale. Raportor: Carlo Casini (A7-0197/2011)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0277)


12.4. Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare a dlui Adrian Severin (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Adrian Severin [2011/2070(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Francesco Enrico Speroni (A7-0242/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0278)

Intervenţie

Înaintea votării, Francesco Enrico Speroni (raportor).


12.5. Posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între UE și Republica Seychelles *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Seychelles [17238/2010 - C7-0031/2011- 2010/0335(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Alain Cadec (A7-0192/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0279)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


12.6. Posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute în Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între UE și Republica Democrată São Tomé și Principe *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Comunitatea Europeană și Republica Democrată São Tomé și Principe [05371/2011 - C7-0119/2011- 2010/0355(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0194/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0280)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


12.7. Protocolul UE-Andorra privind măsurile vamale de securitate*** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de extindere la măsurile vamale de securitate a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană şi Principatul Andorra [17403/2010 - C7-0036/2011- 2010/0308(NLE)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Vital Moreira (A7-0198/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0281)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


12.8. Acordul UE-Canada privind siguranţa aviaţiei civile *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord privind siguranța aviației civile între Uniunea Europeană și Canada [06645/1/2010 - 2009/0156(NLE)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportoare: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0298/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0282)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


12.9. Punerea în aplicare a programelor politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013 (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la raportul pentru anul 2010 privind punerea în aplicare a programelor politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013 [2010/2139(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Miroslav Mikolášik (A7-0111/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0283)


12.10. Agenda urbană europeană şi viitorul acesteia în cadrul politicii de coeziune (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la Agenda urbană europeană şi viitorul acesteia în cadrul politicii de coeziune [2010/2158(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Oldřich Vlasák (A7-0218/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0284)


12.11. Obiectivul 3: viitoarea agendă a cooperării transfrontaliere, transnaționale și interregionale (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la Obiectivul 3: o provocare pentru cooperarea teritorială - viitoarea agendă a cooperării transfrontaliere, transnaționale și interregionale [2010/2155(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0110/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0285)


12.12. O eficacitate sporită a FEDER şi a celorlalte fonduri structurale (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la situația actuală și sinergiile viitoare pentru o eficacitate sporită a FEDER și a celorlalte fonduri structurale [2010/2160(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Georgios Stavrakakis (A7-0141/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0286)


12.13. Prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice [COM(2010)0527 - C7-0301/2010 - 2010/0281(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Elisa Ferreira (A7-0183/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2011)0287)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Intervenţii

Sharon Bowles, în numele Comisiei ECON, înainte de votarea finală, în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, pentru a face o propunere formală Parlamentului cu privire la oportunitatea de a se proceda la votarea proiectului de rezoluţie legislativă: Raport Elisa Ferreira - A7-0183/2011, Raport Diogo Feio - A7-0179/2011, Raport Vicky Ford - A7-0184/2011, Raport Sylvie Goulard - A7-0180/2011, Raport Corien Wortmann-Kool - A7-0178/2011; Raport Carl Haglund - A7-0182/2011, Martin Schulz, care s-a exprimat împotriva propunerii, şi Corien Wortmann-Kool care s-a declarat pentru aceasta.

Cu VE (410 pentru, 245 împotrivă şi 12 abţineri), Parlamentul a decis amânarea votării proiectelor de rezoluţie legislativă incluse în rapoartele menţionate mai sus. Chestiunea se consideră retrimisă spre reexaminare comisiei competente.


12.14. Aplicarea procedurii de deficit excesiv * (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1467/97 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv [COM(2010)0522 - C7-0396/2010 - 2010/0276(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Diogo Feio (A7-0179/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2011)0288)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Chestiunea se consideră retrimisă spre reexaminare comisiei competente.


12.15. Cerinţele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre * (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind cerinţele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre [COM(2010)0523 - C7-0397/2010 - 2010/0277(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Vicky Ford (A7-0184/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2011)0289)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Parlamentul a decis amânarea votării proiectului de rezoluţie legislativă. Chestiunea se consideră retrimisă spre reexaminare comisiei competente.


12.16. Supravegherea bugetară în zona euro ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro [COM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Sylvie Goulard (A7-0180/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2011)0290)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Chestiunea se consideră retrimisă spre reexaminare comisiei competente.


12.17. Consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice [COM(2010)0526 - C7-0300/2010 - 2010/0280(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2011)0291)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Chestiunea se consideră retrimisă spre reexaminare comisiei competente.


12.18. Măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro [COM(2010)0525 - C7-0299/2010 - 2010/0279(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Carl Haglund (A7-0182/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2011)0292)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Chestiunea se consideră retrimisă spre reexaminare comisiei competente.


12.19. Drepturile consumatorilor (vot final) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile consumatorilor [COM(2008)0614 - C6-0349/2008- 2008/0196(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Andreas Schwab (A7-0038/2011)

Dezbaterea a avut loc la 23 martie 2011 (punctul 20 al PV din 23.3.2011).

Votul a avut loc la data de 24 martie 2011 (punctul 6.13 al PV din 24.3.2011).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2011)0293)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2011)0293)

Intervenţii

Înaintea votării, Andreas Schwab (raportor).

Martin Schulz, în numele Grupului S&D, Joseph Daul, în numele Grupului PPE, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, şi Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE privind amânarea voturilor precedente.


12.20. Tractoarele introduse pe piață în cadrul mecanismului de flexibilitate ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/25/CE în ceea ce privește dispozițiile pentru tractoarele introduse pe piață în cadrul mecanismului de flexibilitate [COM(2010)0607 - C7-0342/2010- 2010/0301(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Salvatore Tatarella (A7-0091/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2011)0294)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2011)0294)


12.21. Combustibilul nuclear uzat și deșeurile radioactive * (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive [COM(2010)0618 - C7-0387/2010- 2010/0306(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Romana Jordan Cizelj (A7-0214/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2011)0295)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2011)0295)

Intervenţii

Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D pentru a solicita un vot prin apel nominal privind amendamentul 136. (Preşedinta a luat act de faptul că nu se opune nimeni cererii respective).

Romana Jordan Cizelj (raportor) privind desfăşurarea votării.


12.22. Trilogul privind proiectul de buget 2012 (vot)

Raport referitor la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2012 [2011/2019(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Francesca Balzani (A7-0230/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0296)

Intervenţie

Carl Haglund, în numele Grupului ALDE, pentru a prezenta un amendament oral la amendamentul 27, care a fost reţinut.


12.23. PAC în perspectiva anului 2020: cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și teritorii (vot)

Raport referitor la PAC în perspectiva anului 2020: cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și teritorii [2011/2051(INI)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Albert Deß (A7-0202/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0297)

Intervenţii

Manfred Weber pentru a solicita, având în vedere ora târzie, amânarea voturilor programate în continuare pentru următoarea perioadă de sesiune, Alexander Graf Lambsdorff, în favoarea cererii, şi Bas Eickhout împotriva ei.

Cu VE (305 pentru, 193 împotrivă, 36 abţineri), Parlamentul a aprobat cererea.


13. Interpretarea Regulamentului de procedură

Interpretarea articolului 13 alineatul (1) din Regulamentul de procedură a Comisiei pentru afaceri constituţionale a fost anunţată în plen, ieri (punctul 5 al PV din 22.6.2011).

Întrucât niciun grup politic şi nici cel puţin 40 de deputaţi nu s-au opus (articolul 211 alineatul (4) din Regulamentul de procedură), interpretarea în cauză se consideră adoptată..


14. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Miroslav Mikolášik A7-0111/2011

Marco Scurria, Alfredo Antoniozzi, Sergej Kozlík, Peter Jahr, Andrzej Grzyb şi Daniel Hannan

Raport Georgios Stavrakakis – A7-0141/2011

Mario Pirillo, Peter Jahr şi Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Raport Elisa Ferreira – A7-0183/2011

Gianluca Susta, Sergej Kozlík şi Daniel Hannan

Raport Diogo Feio – A7-0179/2011

Francisco Sosa Wagner şi Peter Jahr

Rapoartele Sylvie Goulard - A7-0180/2011 şi Diogo Feio - A7-0179/2011
Daniel Hannan

Raport Corien Wortmann-Kool – A7-0178/2011

Marian Harkin

Raport Andreas Schwab – A7-0038/2011

Robert Rochefort, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Alfredo Antoniozzi, Adam Bielan, Peter Jahr şi Zuzana Roithová

Raport Romana Jordan Cizelj – A7-0214/2011

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Raport Francesca Balzani – A7-0230/2011

Marian Harkin

Raport Albert Deß – A7-0202/2011

Ville Itälä

A PREZIDAT: Isabelle DURANT
Vicepreşedintă

Rapport Albert Deß – A7-0202/2011

Izaskun Bilbao Barandica, Sergej Kozlík, Czesław Adam Siekierski, Peter Jahr, Marian Harkin, Zuzana Roithová, Seán Kelly, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė şi Mario Borghezio


15. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

Mathieu Grosch a anunţat că, din motive tehnice, nu a putut participa la votarea Raportului Miroslav Mikolášik - A7-0111/2011.

Alfredo Pallone a anunţat că nu a putut participa la votarea: Raportului Carl Haglund - A7-0182/2011, a Raportului Andreas Schwab - A7-0038/2011, a Raportului Salvatore Tatarella - A7-0091/2011, a Raportului Romana Jordan Cizelj - A7-0214/2011, a Raportului Francesca Balzani - A7-0230/2011 şi a Raportului Albert Deß - A7-0202/2011..


16. Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)

Numărul de semnături întrunite de declaraţiile scrise înscrise în registru [articolul 123 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]:

Numărul documentului

Autor/Autoare

Semnături

0011/2011

Oreste Rossi

60

0012/2011

Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta, Pablo Zalba Bidegain

58

0013/2011

Johannes Cornelis van Baalen, Tanja Fajon, Carl Haglund, Alexander Graf Lambsdorff, Krzysztof Lisek

44

0015/2011

Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Ivo Vajgl

207

0016/2011

Geoffrey Van Orden, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Frédérique Ries, Hannu Takkula

52

0017/2011

Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin, Anna Rosbach

187

0018/2011

Martin Ehrenhauser

32

0019/2011

Andreas Mölzer

22

0020/2011

Peter Skinner

68

0021/2011

Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin, Jutta Steinruck

63

0022/2011

Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner, Angelika Werthmann

275

0023/2011

Niki Tzavela, Jorgo Chatzimarkakis, Edit Herczog, Georgios Koumoutsakos, Fiorello Provera

94

0024/2011

Leonidas Donskis, Zigmantas Balčytis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Justas Vincas Paleckis

45

0025/2011

Georgios Koumoutsakos, Hélène Flautre, Marian Harkin, Vittorio Prodi

167

0026/2011

Daciana Octavia Sârbu, Elisabeth Jeggle, Adina-Ioana Vălean, Janusz Wojciechowski

45

0027/2011

Patrick Le Hyaric, Margrete Auken, Véronique De Keyser, Niccolò Rinaldi

72

0028/2011

Paolo De Castro, Salvatore Caronna, Michel Dantin, Martin Häusling, Justas Vincas Paleckis

56

0029/2011

Sarah Ludford, Simon Busuttil, Ana Gomes, Heidi Hautala

47

0030/2011

Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Seán Kelly, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu

24

0031/2011

Giovanni Collino

10

0032/2011

Philippe Juvin, José Bové, Edite Estrela, Corinne Lepage, Anna Rosbach

33

0033/2011

Britta Thomsen, Edit Bauer, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis

16


17. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 179 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe şi procesul-verbal al şedinţei precedente vor fi supuse aprobării Parlamentului la începutul şedinţei următoare.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


18. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc între 4 iulie 2011 şi 7 iulie 2011.


19. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 14.30.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Anexa 1 - Un sistem voluntar de etichetare în format Braille pe ambalajele produselor industriale (declaraţie scrisă)

Declaraţia scrisă nr. 0014/2011, depusă de Konstantinos Poupakis, Richard Howitt, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger şi Cecilia Wikström, privind un sistem voluntar de etichetare în format Braille pe ambalajele produselor industriale (punctul 11 al PV din 23.6.2011) şi (P7_TA(2011)0299) semnată de 447 de deputaţi:

János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Antonello Antinoro, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Giovanni Collino, Lara Comi, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Rosario Crocetta, Brian Crowley, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Karima Delli, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Göran Färm, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Heidi Hautala, Anna Hedh, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cornelis de Jong, Romana Jordan Cizelj, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Sandra Kalniete, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Stavros Lambrinidis, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Raimon Obiols, Jan Olbrycht, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Miguel Portas, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Csanád Szegedi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Dominique Vlasto, Jarosław Leszek Wałęsa, Manfred Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Anexa 2 - Numirea preşedintelui Băncii Centrale Europene - candidatul Mario Draghi

LISTA DEPUTAŢILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Włosowicz, Yannakoudakis, Ziobro, van Dalen, Češková

EFD:

Agnew, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Farage, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela

GUE/NGL:

Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Hoarau, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Mélenchon, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Svensson Eva-Britt, Søndergaard, Tavares, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, de Brún, de Jong

NI:

Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Madlener, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Stoyanov Dimitar, Vanhecke, Werthmann, van der Stoep

PPE:

Abad, Albertini, Allam, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Brok, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Luhan, López-Istúriz White, Macovei, Mann, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arif, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Costa, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Grelier, Groote, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kalfin, Kammerevert, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prendergast, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Cohn-Bendit, Cornelissen, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate