Indeks 
Protokol
PDF 224kWORD 171k
Mandag den 4. juli 2011 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Mindeord
 5.Valg af to næstformænd (frist for kandidaturer)
 6.De politiske gruppers sammensætning
 7.Parlamentets sammensætning
 8.Valgs prøvelse
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure
 11.Det almindelige budget for 2012 (frist for ændringsforslag)
 12.Bortfaldne skriftlige erklæringer
 13.Bevillingsoverførsler
 14.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)
 15.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 16.Andragender
 17.Modtagne dokumenter
 18.Arbejdsplan
 19.OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ***I (forhandling)
 20.Supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat ***I (forhandling)
 21.Short selling og visse aspekter af credit default swaps ***I (forhandling)
 22.Investorgarantiordninger ***I (forhandling)
 23.Agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed ***I (forhandling)
 24.Den aktuelle situation i forhandlingerne om PNR-aftaler med USA, Australien og Canada (forhandling)
 25.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 26.Forsyningspligt og alarmnummer "112" (kortfattet forelæggelse)
 27.Et mere effektivt og fair detailmarked (kortfattet forelæggelse)
 28.EU's budgetstøtte til udviklingslande (kortfattet forelæggelse)
 29.Prioriteringer på energiinfrastrukturområdet for 2020 og derefter (kortfattet forelæggelse)
 30.Socialydelser af almen interesse (kortfattet forelæggelse)
 31.Virkningen af EU's udviklingspolitik (kortfattet forelæggelse)
 32.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 33.Dagsorden for næste møde
 34.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.05.


2. Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder

Ramona Nicole Mănescu havde meddelt, at hun havde været til stede under mødet den 22. juni 2011, men at hendes navn ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.

Protokollerne fra møderne den 22 og 23. juni 2011 godkendtes.


3. Erklæringer fra formanden

Formanden afgav en erklæring i anledning af indledningen af det polske rådsformandskab den 1. juli 2011.

Han erindrede derefter om folkeafstemningen om en forfatning i Marokko, som havde fundet sted den 1. juli 2011.

Formanden beklagede arrestationerne af flere hundrede personer under de fredelige demonstrationer i Hviderusland den foregående dag og krævede deres omgående og ubetingede løsladelse.


4. Mindeord

Formanden udtalte på Parlamentets vegne mindeord over Otto von Habsburg og Jan Kulakowski, tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.


5. Valg af to næstformænd (frist for kandidaturer)

På forslag af formanden blev fristen for opstilling til valg af to næstformænd fastsat til kl. 18. Valget ville finde sted den 5. juli 2011.


6. De politiske gruppers sammensætning

Rui Tavares havde tilsluttet sig Verts/ALE-Gruppen med virkning fra den 24. juni 2011.


7. Parlamentets sammensætning

Dominique Baudis havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 23. juni 2011.

Parlamentet havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1, konstateret hans mandat ledigt med virkning fra denne dato og informeret den pågældende nationale myndighed.

De kompetente franske myndigheder havde meddelt, at Franck Proust var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Dominique Baudis med virkning fra den 23. juni 2011.

Parlamentet tog dette til efterretning med virkning fra denne dato i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1.

Franck Proust deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


8. Valgs prøvelse

På sit møde den 20. juni 2011 havde Retsudvalget i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 3, stk. 3 og 4, foretaget valgs prøvelse for Giuseppe Gargani og enstemmigt vedtaget at erklære hans mandat for gyldigt med virkning fra 6. juni 2011.


9. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-Gruppen og ALDE-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

ITRE: Michael Theurer blev medlem i stedet for Silvana Koch-Mehrin

Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Moldova: Jolanta Emilia Hibner var ikke længere medlem

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest: Jolanta Emilia Hibner var ikke længere medlem

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien: Jolanta Emilia Hibner blev medlem.

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


10. Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure

Formanden meddelte, at han den følgende onsdag sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74):

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten (00017/2011/LEX - C7-0183/2011 - 2010/0080(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Europæiske miljøøkonomiske regnskaber (00011/2011/LEX - C7-0182/2011 - 2010/0073(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker om turisme og om ophævelse af Rådets direktiv 95/57/EF (00014/2011/LEX - C7-0181/2011 - 2010/0063(COD)).


11. Det almindelige budget for 2012 (frist for ændringsforslag)

Formanden meddelte, at fristerne for ændringsforslag til budgettet for regnskabsåret 2012 i enighed med Budgetudvalget var blevet fastsat som følger:

- for udvalgene og medlemmerne (mindst 40 medlemmer): torsdag den 8. september 2011 kl. 12.00

- for de politiske grupper: torsdag den 15. september 2011 kl. 12.00.


12. Bortfaldne skriftlige erklæringer

De skriftlige erklæringer nr. 0011/2011, 0012/2011, 0013/2011 havde ikke opnået det fornødne antal underskrifter, og de bortfaldt derfor i henhold til forretningsordenens artikel 123, stk. 5.


13. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 11/2011 (N7-0051/2011 - C7-0153/2011 - 2011/2118(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 21/2011 (N7-0052/2011 - C7-0156/2011 - 2011/2119(GBD)).


14. Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)

Formanden havde modtaget

1) følgende mundtlige forespørgsler (forretningsordenens artikel 115)

- (O-000156/2011) af Cornelia Ernst, Helmut Scholz og Søren Bo Søndergaard for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen: Situationen i forbindelse med forhandlingerne med Australien, USA og Canada om anvendelse og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger (B7-0412/2011)

- (O-000159/2011) af Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, til Kommissionen : Situationen i forbindelse med forhandlingerne med Australien, USA og Canada om anvendelse og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger (B7-0413/2011)

- (O-000160/2011) af Birgit Sippel for S&D-Gruppen, til Kommissionen: Situationen i forbindelse med forhandlingerne med Australien, USA og Canada om anvendelse og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger (B7-0414/2011)

- (O-000164/2011) af Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, til Kommissionen: Situationen i forbindelse med forhandlingerne med Australien, USA og Canada om anvendelse og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger (B7-0415/2011)

- (O-000165/2011) af Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, til Kommissionen: Situationen i forbindelse med forhandlingerne med Australien, USA og Canada om anvendelse og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger (B7-0416/2011)

- (O-000170/2011) af Axel Voss, Simon Busuttil og Manfred Weber for PPE-Gruppen, til Kommissionen: Situationen i forbindelse med forhandlingerne med Australien, USA og Canada om anvendelse og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger (B7-0417/2011).

2) følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 123)

- Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover og Maria do Céu Patrão Neves om konkurrencedygtigheds- og innovationsnetværk i regionerne i den yderste periferi af Den Europæiske Union (0034/2011).


15. Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets beslutninger under mødeperioderne i februar, marts I og marts II 2011 forelå på websiden ”Séance en direct”.


16. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 201, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 22. juni 2011

Dieter Schädlich (nr. 0603/2011); Stefan Vogel (2 underskrifter) (nr. 0604/2011); Heinrich Merkl (nr. 0605/2011); (navn fortroligt) (nr. 0606/2011); (navn fortroligt) (nr. 0607/2011); Mair Birgit (nr. 0608/2011); (navn fortroligt) (nr. 0609/2011); (navn fortroligt) (nr. 0610/2011); Michal Miazga (nr. 0611/2011); Dietmar Gehrmann (nr. 0612/2011); Morgen Hercules Ighodaro (nr. 0613/2011); Ewelina Ozimkowska Sobolewska (12 underskrifter) (nr. 0614/2011); Georg Kottermair (nr. 0615/2011); Armin Jäger (nr. 0616/2011); Agnieszka Kubiak Pietrzyk (Medica s.c.) (nr. 0617/2011); Kazimierz Włostowski (nr. 0618/2011); Isaac Ibáñez García (nr. 0619/2011); Isaac Ibáñez García (nr. 0620/2011); Ion M. Anghel (Asociația Ambasadorilor și Diplomaților de Carieră din România) (165 underskrifter) (nr. 0621/2011); Elisabeth Charles (Fédération contre le Martyre des animaux) (40 underskrifter) (nr. 0622/2011); (navn fortroligt) (nr. 0623/2011); Todor Colov (nr. 0624/2011); Luis Francisco Fernández López (nr. 0625/2011); Daniel Marian Iorga (PAH - Plataforma de Afectados por la Hipoteca) (nr. 0626/2011); (navn fortroligt) (nr. 0627/2011); Sorin Jurca (Fundația Culturală Roșia Montană) (nr. 0628/2011); Dimitar Filipov (nr. 0629/2011); David Omar Jovel Merino (nr. 0630/2011); Jeronimo Florit Moragues (nr. 0631/2011); Avgust Cop (nr. 0632/2011); José Hilario Ortega Anduiza (nr. 0633/2011); José Luis Martínez Cestao (Izquierda Unida de Tres Cantos) (nr. 0634/2011); (navn fortroligt) (nr. 0635/2011); Konstantinos Kontos (nr. 0636/2011); Marco Colavecchi (nr. 0637/2011); Jacob Schonberg (nr. 0638/2011); Reinhard Forst (Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen) (nr. 0639/2011); Bruno Teixeira de Sousa (nr. 0640/2011); Monika Kusocińska (nr. 0641/2011); Melissa Valentin (Collège Joseph Durand ) (nr. 0642/2011); Peter Boulter (nr. 0643/2011); Federico Filippini (nr. 0644/2011); Miroslaw Cimoszko (Law firm Berna de Laborde) (nr. 0645/2011); (navn fortroligt) (nr. 0646/2011); Colin Baines (The Co-operative Group, Greenpeace, WWF, Friends of the Earth Europe, Transport & Environment and 13,000 citizen petition signatories) (nr. 0647/2011); Elena Hernández Gil (Asociación de Vecinos por la Defensa de El Caleton) (5832 underskrifter) (nr. 0648/2011).

Den 28. juni 2011

Selim Sariibrahimoglu (Sariibrahimoglu Law Office) (nr. 0649/2011); Giamalakis Michalis (nr. 0650/2011); Lauri Kaartinen (nr. 0651/2011); Georgios Leonidopoulos (nr. 0652/2011); Roger Pinto (9100 underskrifter) (nr. 0653/2011); Guido Schalckens (nr. 0654/2011); (navn fortroligt) (nr. 0655/2011); Annalisa Brescia (nr. 0656/2011); Djilali Andrea Benahmed (nr. 0657/2011); Gael Drillon (8 underskrifter) (nr. 0658/2011).

Den 4. juli 2011

(navn fortroligt) (nr. 1656/2010); Emilia Witkowska (Wspólnota mieszkaniowa w Ełku) (12 underskrifter) (nr. 0659/2011); Anna Spyra (nr. 0660/2011); Wilfried Gesing (nr. 0661/2011); Waldemar Szymankiewicz (nr. 0662/2011); Jerzy Pietrzyk (Ogólnopolski Ruch Społeczny Stowarzyszenie Pokrzywdzonych przez Organa Sprawiedliwości Stop Bezprawiu Lublin) (nr. 0663/2011); Klaus Abraham (nr. 0664/2011); Herbert Eckelboom (nr. 0665/2011); Christel Schädlich (nr. 0666/2011); (navn fortroligt) (nr. 0667/2011); Hans-Josef Rütters (nr. 0668/2011); Józef Zawadzki (Urząd Miasta Katowice) (nr. 0669/2011); Franziska Jünger (nr. 0670/2011); Alfred Wuelferath (nr. 0671/2011); Wolfgang J. Beckermann (Cosmart Laboratorium) (nr. 0672/2011); Ortwin Uhl (2 underskrifter) (nr. 0673/2011); Anni Winter (nr. 0674/2011); Erazm Biniak (nr. 0675/2011); Piotr Pawelec (nr. 0676/2011); Carmen Sanz Garrido (595 underskrifter) (nr. 0677/2011); (navn fortroligtl) (nr. 0678/2011); Rosen Ivanov (nr. 0679/2011); Mirona Pantiru (nr. 0680/2011); Alin Ovidiu Preda (nr. 0681/2011); Gustavo Javier Di Criscenzo (nr. 0682/2011); Ángel Martínez-Conde Ibáñez (nr. 0683/2011); Metodi Botrovliev (Brokontrol Korporacija Eood) (nr. 0684/2011); José Félix Del Río Rosendi (nr. 0685/2011); (navn fortroligt) (nr. 0686/2011); Gloria Galvez Perez (nr. 0687/2011); Valeriu Costea (nr. 0688/2011); Dolores Čuš (Iniciativni Odbor Medicinskih Sester In Babic Republike Slovenije) (nr. 0689/2011); José Antonio Galdón Ruiz (Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de España) (nr. 0690/2011); Giacinto De Spirito (nr. 0691/2011); Francesco Di Pasquale (nr. 0692/2011); Alberto Scoccianti (CITIEFFE SRL) (nr. 0693/2011); Arianna Spessotto (Comitato NO-TAV Venezia-Trieste) (nr. 0694/2011); Elena Clara Popescu (Romanian College of Pharmacists) (2 underskrifter) (nr. 0695/2011); Hugh Fearnley-Whittingstall (Fish Fight Campaign) (nr. 0696/2011); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (nr. 0697/2011); (navn fortroligt) (nr. 0698/2011); Fermín Laguarda Cardona (SAT 7667- EXFRU- Explotaciones Frutícolas) (nr. 0699/2011); Anastasios Goulis (European Center) (nr. 0700/2011); John Kingston (nr. 0701/2011); Brian Thatcher (nr. 0702/2011); Alberto Crisafi (BSN Medical S.r.L.) (nr. 0703/2011); Alessandro Pater (Medical Systems S.p.A. ) (nr. 0704/2011); Melanie Adamidou (nr. 0705/2011); (navn fortroligt) (nr. 0706/2011).


17. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra udvalgene

1.1) følgende betænkninger:

- Betænkning om EU-lovgivning om overførbare spongiforme encephalopatier (TSE) samt om foderstof- og fødevarekontrol i tilknytning hertil – gennemførelse og perspektiver (2010/2249(INI)) - ENVI udvalg - Ordfører: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0195/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændringsforordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (KOM(2010)0791 - C7-0012/2011 - 2011/0001(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Mitro Repo (A7-0201/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår reglerne for gennemførelse af frivillig graduering af direkte betalinger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik (KOM(2010)0772 - C7-0013/2011 - 2010/0372(COD)) - AGRI udvalg - Ordfører: Britta Reimers (A7-0203/2011)

- Betænkning om kvindelige iværksættere i små og mellemstore virksomheder (2010/2275(INI)) - FEMM udvalg - Ordfører: Marina Yannakoudakis (A7-0207/2011)

- Betænkning om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) - FEMM udvalg - Ordfører: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0210/2011)

- Betænkning om finansiering til forstærkning af dæmningsinfrastruktur i udviklingslande (2010/2270(INI)) - DEVE udvalg - Ordfører: Nirj Deva (A7-0213/2011)

- Betænkning om bredbånd i Europa: investering i digitalt drevet vækst (2010/2304(INI)) - ITRE udvalg - Ordfører: Niki Tzavela (A7-0221/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (KOM(2010)0484 - C7-0265/2010 - 2010/0250(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Werner Langen (A7-0223/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2001/112/EF om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum (KOM(2010)0490 - C7-0278/2010 - 2010/0254(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indskudsgarantiordninger (omarbejdning) (KOM(2010)0368 - C7-0177/2010 - 2010/0207(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Peter Simon (A7-0225/2011)

- Betænkning om prioriteringer på energiinfrastrukturområdet for 2020 og derefter (2011/2034(INI)) - ITRE udvalg - Ordfører: Francisco Sosa Wagner (A7-0226/2011)

- Betænkning om den finansielle, økonomiske og sociale krise: henstillinger vedrørende foranstaltninger og initiativer, der bør træffes (2010/2242(INI)) - CRIS udvalg - Ordfører: Pervenche Berès (A7-0228/2011)

- Betænkning om eksterne EU-politikker til fremme af demokratisering (2011/2032(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Véronique De Keyser (A7-0231/2011)

- Betænkning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender i 2010 (2010/2295(INI)) - PETI udvalg - Ordfører: Willy Meyer (A7-0232/2011)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2011 for regnskabsåret 2011, Sektion III – Kommissionen (10522/2011 - C7-0137/2011 - 2011/2065(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0233/2011)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/025 DK/Odense Staalskibsværft, Danmark) (KOM(2011)0251 - C7-0114/2011 - 2011/2093(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Barbara Matera (A7-0234/2011)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning ((ansøgning EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber, Danmark) (KOM(2011)0258 - C7-0112/2011 - 2011/2092(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Barbara Matera (A7-0235/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om listen over rejsedokumenter, der giver indehaveren ret til at passere de ydre grænser, og som kan forsynes med visum, og om oprettelse af en mekanisme til føring af denne liste (KOM(2010)0662 - C7-0365/2010 - 2010/0325(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Tanja Fajon (A7-0237/2011)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2011)0155 - C7-0081/2011 - 2011/2060(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Reimer Böge (A7-0238/2011)

- Betænkning om fremtiden for socialydelser af almen interesse (2009/2222(INI)) - EMPL udvalg - Ordfører: Proinsias De Rossa (A7-0239/2011)

- Betænkning om ændring af artikel 106 og 192 og bilag XVII i Europa-Parlamentets forretningsorden (2010/2231(REG)) - AFCO udvalg - Ordfører: Andrew Duff (A7-0240/2011)

- ***I Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed (KOM(2010)0093 - C7-0046/2009 - 2009/0089(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Carlos Coelho (A7-0241/2011)

- Betænkning om en global metode til beskyttelse af personoplysninger i Den Europæiske Union (2011/2025(INI)) - LIBE udvalg - Ordfører: Axel Voss (A7-0244/2011)

- Betænkning om årlig rapport om aktindsigt (forretningsordenens artikel 104, stk. 7) for 2009-2010 (2010/2294(INI)) - LIBE udvalg - Ordfører: Heidi Hautala (A7-0245/2011)

- Henstilling om udkast til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2007-2013 (16973/2010 - C7-0024/2011 - 2010/0048(APP)) - BUDG udvalg - Ordfører: Reimer Böge (A7-0253/2011)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2011 for regnskabsåret 2011, Sektion III – Kommissionen (11630/2011 - C7-0166/2011 - 2011/2075(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0254/2011)

1.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af forordning (EF) nr. 1924/2006 og forordning (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af direktiv 87/250/EØF, 90/496/EØF, 1999/10/EF, 2000/13/EF, 2002/67/EF, 2008/5/EF and forordning (EF) nr. 608/2004 (17602/1/2010 - C7-0060/2011 - 2008/0028(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Renate Sommer (A7-0177/2011)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser (17506/1/2010 - C7-0074/2011 - 2008/0062(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A7-0208/2011)

2) fra medlemmerne

2.1) spørgsmål til spørgetiden (forretningsordenens artikel 116) (B7-0411/2011)

- Harkin Marian, Posselt Bernd, Higgins Jim, Czarnecki Ryszard, Andrikienė Laima Liucija, Mitchell Gay, Koumoutsakos Georgios, Ţicău Silvia-Adriana, Toussas Georgios - Paleckis Justas Vincas, Niculescu Rareş-Lucian, Klute Jürgen, Chountis Nikolaos, Mitchell Gay, Gallagher Pat the Cope, McGuinness Mairead, Neynsky Nadezhda, Kelly Seán, Harkin Marian, Higgins Jim, Ertug Ismail, Tarabella Marc, Danellis Spyros, Ludford Sarah, Aylward Liam, Ţicău Silvia-Adriana, Le Hyaric Patrick, Czarnecki Ryszard, Riera Madurell Teresa, Andrikienė Laima Liucija, Hedh Anna, Grelier Estelle, Scholz Helmut

2.2) beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 120)

- Cristiana Muscardini, Niccolo Rinaldi og Gianluca Susta. Forslag til beslutning om Brasiliens afvisning af kravet om udlevering af en terrorist, der er idømt livsvarigt fængsel for en række mord (B7-0377/2011)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

LIBE

- Cristiana Muscardini. Forslag til beslutning om bekæmpelse af sygdomme forårsaget af forkert ernæring (B7-0378/2011)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI


18. Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden i juli 2011 (PE 466.235/PDOJ) var omdelt. Der var ikke foreslået ændringer.

Arbejdsplanen fastsattes således.


19. OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre [KOM(2010)0484 - C7-0265/2010- 2010/0250(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Werner Langen (A7-0223/2011)

Werner Langen forelagde sin betænkning.

Taler: Michel Barnier (medlem af Kommissionen).

Talere: Sharon Bowles (ordfører for udtalelse fra JURI), Robert Goebbels (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Jean-Paul Gauzès for PPE-Gruppen, Leonardo Domenici for S&D-Gruppen, Pascal Canfin for Verts/ALE-Gruppen, Kay Swinburne for ECR-Gruppen, Jürgen Klute for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Hans-Peter Martin, Sharon Bowles for ALDE-Gruppen, og Claudio Morganti for EFD-Gruppen.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Talere: Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Evžen Tošenovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicky Ford, Alfredo Pallone og Thomas Mann

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Monika Flašíková Beňová og Franz Obermayr.

Taler: Michel Barnier.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13 i protokollen af 5.7.2011.


20. Supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF og 2006/48/EF for så vidt angår det supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat [KOM(2010)0433 – C7-0203/2010 – 2010/0232(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0097/2011)

Theodor Dumitru Stolojan forelagde sin betænkning.

Taler: Michel Barnier (medlem af Kommissionen).

Talere: Sebastian Valentin Bodu (ordfører for udtalelse fra JURI), Peter Skinner for S&D-Gruppen, Sharon Bowles for ALDE-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, og Claudio Morganti for EFD-Gruppen.

FORSÆDE: László TŐKÉS
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sebastian Valentin Bodu og Czesław Adam Siekierski.

Talere: Michel Barnier og Theodor Dumitru Stolojan.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.16 i protokollen af 5.7.2011.


21. Short selling og visse aspekter af credit default swaps ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om short selling og visse aspekter af credit default swaps [KOM(2010)0482 - C7-0264/2010- 2010/0251(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Pascal Canfin (A7-0055/2011)

Pascal Canfin forelagde sin betænkning.

Taler: Michel Barnier (medlem af Kommissionen).

Talere: Klaus-Heiner Lehne (ordfører for udtalelse fra JURI), Markus Ferber for PPE-Gruppen, Robert Goebbels for S&D-Gruppen, Olle Schmidt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Sven Giegold, Syed Kamall for ECR-Gruppen, Thomas Händel for GUE/NGL-Gruppen, Dimitar Stoyanov, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Franz Obermayr, Sławomir Witold Nitras og Wolf Klinz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Monika Flašíková Beňová, Franz Obermayr, Jean-Paul Gauzès og Evelyn Regner.

Talere: Michel Barnier og Pascal Canfin.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.17 i protokollen af 5.7.2011.


FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

22. Investorgarantiordninger ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF om investorgarantiordninger [KOM(2010)0371 – C7-0174/2010 – 2010/0199(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Olle Schmidt (A7-0167/2011)

Olle Schmidt forelagde sin betænkning.

Taler: Michel Barnier (medlem af Kommissionen).

Talere: Sebastian Valentin Bodu (ordfører for udtalelse fra JURI), Jean-Paul Gauzès for PPE-Gruppen, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, og Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Syed Kamall og Andreas Mölzer.

Talere: Michel Barnier og Olle Schmidt.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.18 i protokollen af 5.7.2011.


23. Agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed ***I (forhandling)

Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed [KOM(2010)0093 – C7-0046/2009 – 2009/0089(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Carlos Coelho (A7-0241/2011)

Carlos Coelho forelagde sin betænkning.

Taler: Michel Barnier (medlem af Kommissionen).

Talere: Marian-Jean Marinescu (ordfører for udtalelse fra CONT), Agustín Díaz de Mera García Consuegra for PPE-Gruppen, Sylvie Guillaume for S&D-Gruppen, Sarah Ludford for ALDE-Gruppen, Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, Adam Bielan for ECR-Gruppen, Derek Roland Clark for EFD-Gruppen, Hubert Pirker, Monika Flašíková Beňová, Véronique Mathieu og Ioan Enciu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Petru Constantin Luhan, Indrek Tarand, Andreas Mölzer og Miroslav Mikolášik.

Talere: Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) og Carlos Coelho.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.9 i protokollen af 5.7.2011.


24. Den aktuelle situation i forhandlingerne om PNR-aftaler med USA, Australien og Canada (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-000156/2011) af Cornelia Ernst, Helmut Scholz og Søren Bo Søndergaard for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen: Situationen i forbindelse med forhandlingerne med Australien, USA og Canada om anvendelse og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger (B7-0412/2011)

Mundtlig forespørgsel (O-000159/2011) af Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, til Kommissionen: Situationen i forbindelse med forhandlingerne med Australien, USA og Canada om anvendelse og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger (B7-0413/2011)

Mundtlig forespørgsel (O-000160/2011) af Birgit Sippel for S&D-Gruppen, til Kommissionen: Situationen i forbindelse med forhandlingerne med Australien, USA og Canada om anvendelse og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger (B7-0414/2011)

Mundtlig forespørgsel (O-000164/2011) af Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, til Kommissionen: Situationen i forbindelse med forhandlingerne med Australien, USA og Canada om anvendelse og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger (B7-0415/2011)

Mundtlig forespørgsel (O-000165/2011) af Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, til Kommissionen: Situationen i forbindelse med forhandlingerne med Australien, USA og Canada om anvendelse og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger (B7-0416/2011)

Mundtlig forespørgsel (O-000170/2011) af Axel Voss, Simon Busuttil og Manfred Weber for PPE-Gruppen til Kommissionen: Situationen i forbindelse med forhandlingerne med Australien, USA og Canada om anvendelse og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger (B7-0417/2011).

Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Birgit Sippel, Timothy Kirkhope, Sophia in 't Veld og Axel Voss begrundede de mundtlige forespørgsler.

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) besvarede de mundtlige forespørgsler.

Taler: Ágnes Hankiss for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Libor ROUČEK
næstformand

Talere: Monika Flašíková Beňová for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Rui Tavares for GUE/NGL-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Martin Ehrenhauser løsgænger, Claude Moraes, Andreas Mölzer, Carmen Romero López og Tanja Fajon.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Petru Constantin Luhan, Ioan Enciu, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Carlos Coelho og Csanád Szegedi.

Taler: Cecilia Malmström.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


25. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 150:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Diane Dodds, Eduard Kukan, Rovana Plumb, Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marie-Christine Vergiat, Eider Gardiazábal Rubial, Csanád Szegedi, Cristian Dan Preda, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Băsescu, Guido Milana, Miguel Portas, Sergio Gutiérrez Prieto, Nuno Teixeira, Ioan Enciu, Gianni Vattimo, Corina Creţu, Sonia Alfano, Petru Constantin Luhan, Corneliu Vadim Tudor, Daciana Octavia Sârbu, Antonio Masip Hidalgo og Slavi Binev.


26. Forsyningspligt og alarmnummer "112" (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om forsyningspligt og alarmnummer "112" [2010/2274(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Sylvana Rapti (A7-0220/2011)

Sylvana Rapti foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Malcolm Harbour, Zuzana Roithová, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška og Seán Kelly.

Taler: Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.11 i protokollen af 5.7.2011.


27. Et mere effektivt og fair detailmarked (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om et mere effektivt og fair detailmarked [2010/2109(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Anna Maria Corazza Bildt (A7-0217/2011)

Anna Maria Corazza Bildt foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Malcolm Harbour, Ilda Figueiredo og Seán Kelly.

Taler: Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.12 i protokollen af 5.7.2011.


28. EU's budgetstøtte til udviklingslande (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om EU's budgetstøtte til udviklingslande i fremtiden [2010/2300(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Charles Goerens (A7-0206/2011)

Charles Goerens foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren:

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zuzana Roithová, Ricardo Cortés Lastra, Anneli Jäätteenmäki, João Ferreira, Elena Băsescu, Franziska Keller, Jaroslav Paška, Czesław Adam Siekierski og Seán Kelly

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.23 i protokollen af 5.7.2011.


29. Prioriteringer på energiinfrastrukturområdet for 2020 og derefter (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om prioriteringer på energiinfrastrukturområdet for 2020 og derefter [2011/2034(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Francisco Sosa Wagner (A7-0226/2011)

Francisco Sosa Wagner foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krišjānis Kariņš, Luís Paulo Alves, Miroslav Mikolášik, Ilda Figueiredo, Seán Kelly og Jaroslav Paška.

Taler: Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.24 i protokollen af 5.7.2011.


30. Socialydelser af almen interesse (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om fremtiden for socialydelser af almen interesse [2009/2222(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Proinsias De Rossa (A7-0239/2011)

Proinsias De Rossa foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Regina Bastos, Karima Delli, Richard Howitt, Ilda Figueiredo og Luís Paulo Alves.

Taler: Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.25 i protokollen af 5.7.2011.


31. Virkningen af EU's udviklingspolitik (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om virkningen af EU's udviklingspolitik [2011/2047(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Filip Kaczmarek (A7-0205/2011)

Filip Kaczmarek foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franziska Keller, Ricardo Cortés Lastra, Zuzana Roithová, João Ferreira og Jaroslav Paška.

Taler: Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.26 i protokollen af 5.7.2011.


32. Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet

Viktor Uspaskich havde rettet en anmodning til Parlamentets formand om fornyet overvejelse af Europa-Parlamentets afgørelse af 7. september 2010 om ophævelse af hans parlamentariske immunitet på grundlag af nogle nye oplysninger, der var blevet tilføjet dette dossier.

Denne anmodning var i henhold til forretningsordenens artikel 6, stk. 3, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.

°
° ° °

Retsudvalget behandlede på sit møde den 20. juni 2011 skrivelse af Nigel Farage til Parlamentets formand, hvori han under henvisning til forretningsordenens artikel 6 klagede over den måde, hvorpå parlamentarisk immunitet blev behandlet i Europa.

med 11 stemmer for, 3 imod og 1 hverken for eller imod var Retsudvalget nået frem til den konklusion, at anmodningen fra Nigel Farage ikke kunne tages op til behandling, eftersom den ikke vedrørte en sag om parlamentarisk immunitet.


33. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 466.235/OJMA).


34. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.50.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust , Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik