Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 220kWORD 174k
Maanantai 4. heinäkuuta 2011 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Muistosanat
 5.Kahden varapuhemiehen valitseminen (ehdokkuuksien jättämisen määräaika)
 6.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 7.Parlamentin kokoonpano
 8.Valtakirjojen tarkastus
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen
 11.Varainhoitovuoden 2012 yleinen talousarvio (tarkistusesitysten jättämisen määräaika)
 12.Rauenneet kirjalliset kannanotot
 13.Määrärahojen siirrot
 14.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 15.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 16.Vetoomukset
 17.Vastaanotetut asiakirjat
 18.Käsittelyjärjestys
 19.OTC-johdannaiset, keskusvastapuolet ja kauppatietorekisterit ***I (keskustelu)
 20.Finanssiryhmittymään kuuluvien rahoitusalan yhteisöjen lisävalvonta ***I (keskustelu)
 21.Lyhyeksimyynti ja tietyt luottoriskinvaihtosopimusten osa-alueet ***I (keskustelu)
 22.Sijoittajien korvausjärjestelmät ***I (keskustelu)
 23.Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava virasto ***I (keskustelu)
 24.Yhdysvaltojen, Australian ja Kanadan kanssa tehtäviä PNR-sopimuksia koskevat neuvottelut (keskustelu)
 25.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 26.Yleispalvelu ja hätänumero 112 (lyhyt esittely)
 27.Kaupan ja jakelun alan tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden lisääminen (lyhyt esittely)
 28.Kehitysmaille annettava budjettituki (lyhyt esittely)
 29.Energiainfrastruktuurien painopisteet vuodelle 2020 ja sen jälkeen (lyhyt esittely)
 30.Yleishyödylliset sosiaalipalvelut (lyhyt esittely)
 31.EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutus (lyhyt esittely)
 32.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 33.Seuraavan istunnon esityslista
 34.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.05.


2. Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen

Ramona Nicole Mănescu on ilmoittanut olleensa läsnä 22. kesäkuuta 2011 pidetyssä istunnossa, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.

22 ja 23. kesäkuuta 2011 pidettyjen istuntojen pöytäkirjat hyväksyttiin.


3. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies antoi julkilausuman 1. heinäkuuta 2011 alkaneen Puolan puheenjohtajakauden johdosta.

Hän otti sen jälkeen esille Marokossa 1. heinäkuuta 2011 järjestetyn kansanäänestyksen perustuslakiuudistuksesta.

Puhemies piti valitettavana satojen henkilöiden pidättämistä Valko-Venäjällä eilen järjestettyjen rauhanomaisten mielenosoitusten yhteydessä ja vaati heidän välitöntä ja ehdotonta vapauttamistaan.


4. Muistosanat

Puhemies piti puheen Euroopan parlamentin entisten jäsenten Otto von Habsburgin ja Jan Kulakowskin muistoksi.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden.


5. Kahden varapuhemiehen valitseminen (ehdokkuuksien jättämisen määräaika)

Puhemiehen ehdotuksen mukaisesti ehdokkuuksien jättämisen määräaika on klo 18.00. Vaali pidetään tiistaina 5. heinäkuuta 2011.


6. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Rui Tavares on liittynyt Verts/ALE-ryhmän jäseneksi 24. kesäkuuta 2011 alkaen.


7. Parlamentin kokoonpano

Dominique Baudis on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 23. kesäkuuta 2011 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti parlamentti totesi kyseisen edustajantoimen vapautuneen kyseisestä päivästä alkaen ja antaa siitä tiedon asianomaisille jäsenvaltion viranomaisille.

Toimivaltaiset Ranskan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Franck Proust on nimitetty parlamentin jäseneksi Dominique Baudisin tilalle 23. kesäkuuta 2011 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti parlamentti merkitsi asian tiedoksi kyseisestä päivästä alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Franck Proust osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


8. Valtakirjojen tarkastus

Oikeudellisten asioiden valiokunta tarkasti 20. kesäkuuta 2011 pitämässään kokouksessa työjärjestyksen 3 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti Giuseppe Garganin valtakirjan ja esitti yksimielisesti, että se julistetaan päteväksi 6. kesäkuuta 2011 alkaen.


9. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE- ja ALDE-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

ITRE-valiokunta: Michael Theurer varsinaiseksi jäseneksi Silvana Koch-Mehrinin tilalle

Valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa: Jolanta Emilia Hibner ei ole enää varsinainen jäsen

Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Jolanta Emilia Hibner ei ole enää varsinainen jäsen

Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta: Jolanta Emilia Hibnerista on tullut varsinainen jäsen.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


10. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen (työjärjestyksen 74 artikla) annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevista yhteisön rahoitustoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:O 861/2006 muuttamisesta (00017/2011/LEX - C7-0183/2011 - 2010/0080(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan ympäristötilinpidosta (00011/2011/LEX - C7-0182/2011 - 2010/0073(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan matkailutilastoista ja neuvoston direktiivin 95/57/EY kumoamisesta (00014/2011/LEX - C7-0181/2011 - 2010/0063(COD)).


11. Varainhoitovuoden 2012 yleinen talousarvio (tarkistusesitysten jättämisen määräaika)

Puhemies ilmoitti, että budjettivaliokunnan kanssa on sovittu seuraavista määräajoista varainhoitovuoden 2012 yleistä talousarviota koskeville tarkistusesityksille:

- valiokunnat ja jäsenet (vähintään 40 jäsentä): torstai 8. syyskuuta 2011 klo 12.00

- poliittiset ryhmät: torstai 15. syyskuuta 2011 klo 12.00.


12. Rauenneet kirjalliset kannanotot

Kirjalliset kannanotot 0011/2011, 0012/2011, 0013/2011 ovat työjärjestyksen 123 artiklan 5 kohdan mukaisesti rauenneet, koska ne eivät ole saaneet riittävää määrää allekirjoituksia.


13. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 11/2011 (N7-0051/2011 - C7-0153/2011 - 2011/2118(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 21/2011 (N7-0052/2011 - C7-0156/2011 - 2011/2119(GBD)).


14. Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä

1) suulliset kysymykset (työjärjestyksen 115 artikla):

- (O-000156/2011) Cornelia Ernst, Helmut Scholz ja Søren Bo Søndergaard GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Australian, Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä käytävien neuvottelujen nykytilanne (B7-0412/2011)

- (O-000159/2011) Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Australian, Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä käytävien neuvottelujen nykytilanne (B7-0413/2011)

- (O-000160/2011) Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Australian, Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä käytävien neuvottelujen nykytilanne (B7-0414/2011)

- (O-000164/2011) Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta komissiolle: Australian, Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä käytävien neuvottelujen nykytilanne (B7-0415/2011)

- (O-000165/2011) Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Australian, Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä käytävien neuvottelujen nykytilanne (B7-0416/2011)

- (O-000170/2011) Axel Voss, Simon Busuttil ja Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Australian, Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä käytävien neuvottelujen nykytilanne (B7-0417/2011).

2) kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 123 artikla):

- Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover ja Maria do Céu Patrão Neves Euroopan unionin syrjäisimpien alueiden kilpailukyvyn ja innovoinnin verkostoon (0034/2011).


15. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin helmikuun II, maaliskuun I ja maaliskuun II 2011 istuntojaksojen aikana hyväksymien päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Séance en direct -sivustolla.


16. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 201 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

22. kesäkuuta 2011

Dieter Schädlich (nro 0603/2011); Stefan Vogel (2 allekirjoittanutta) (nro 0604/2011); Heinrich Merkl (nro 0605/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0606/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0607/2011); Mair Birgit (nro 0608/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0609/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0610/2011); Michal Miazga (nro 0611/2011); Dietmar Gehrmann (nro 0612/2011); Morgen Hercules Ighodaro (nro 0613/2011); Ewelina Ozimkowska Sobolewska (12 allekirjoittanutta) (nro 0614/2011); Georg Kottermair (nro 0615/2011); Armin Jäger (nro 0616/2011); Agnieszka Kubiak Pietrzyk (Medica s.c.) (nro 0617/2011); Kazimierz Włostowski (nro 0618/2011); Isaac Ibáñez García (nro 0619/2011); Isaac Ibáñez García (nro 0620/2011); Ion M. Anghel (Asociația Ambasadorilor și Diplomaților de Carieră din România) (165 allekirjoittanutta) (nro 0621/2011); Elisabeth Charles (Fédération contre le Martyre des animaux) (40 allekirjoittanutta) (nro 0622/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0623/2011); Todor Colov (nro 0624/2011); Luis Francisco Fernández López (nro 0625/2011); Daniel Marian Iorga (PAH - Plataforma de Afectados por la Hipoteca) (nro 0626/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0627/2011); Sorin Jurca (Fundația Culturală Roșia Montană) (nro 0628/2011); Dimitar Filipov (nro 0629/2011); David Omar Jovel Merino (nro 0630/2011); Jeronimo Florit Moragues (nro 0631/2011); Avgust Cop (nro 0632/2011); José Hilario Ortega Anduiza (nro 0633/2011); José Luis Martínez Cestao (Izquierda Unida de Tres Cantos) (nro 0634/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0635/2011); Konstantinos Kontos (nro 0636/2011); Marco Colavecchi (nro 0637/2011); Jacob Schonberg (nro 0638/2011); Reinhard Forst (Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen) (nro 0639/2011); Bruno Teixeira de Sousa (nro 0640/2011); Monika Kusocińska (nro 0641/2011); Melissa Valentin (Collège Joseph Durand ) (nro 0642/2011); Peter Boulter (nro 0643/2011); Federico Filippini (nro 0644/2011); Miroslaw Cimoszko (Law firm Berna de Laborde) (nro 0645/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0646/2011); Colin Baines (The Co-operative Group, Greenpeace, WWF, Friends of the Earth Europe, Transport & Environment and 13,000 citizen petition signatories) (nro 0647/2011); Elena Hernández Gil (Asociación de Vecinos por la Defensa de El Caleton) (5832 allekirjoittanutta) (nro 0648/2011).

28. kesäkuuta 2011

Selim Sariibrahimoglu (Sariibrahimoglu Law Office) (nro 0649/2011); Giamalakis Michalis (nro 0650/2011); Lauri Kaartinen (nro 0651/2011); Georgios Leonidopoulos (nro 0652/2011); Roger Pinto (9100 allekirjoittanutta) (nro 0653/2011); Guido Schalckens (nro 0654/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0655/2011); Annalisa Brescia (nro 0656/2011); Djilali Andrea Benahmed (nro 0657/2011); Gael Drillon (8 allekirjoittanutta) (nro 0658/2011).

4. heinäkuuta 2011

(käsitellään luottamuksellisena) (nro 1656/2010); Emilia Witkowska (Wspólnota mieszkaniowa w Ełku) (12 allekirjoittanutta) (nro 0659/2011); Anna Spyra (nro 0660/2011); Wilfried Gesing (nro 0661/2011); Waldemar Szymankiewicz (nro 0662/2011); Jerzy Pietrzyk (Ogólnopolski Ruch Społeczny Stowarzyszenie Pokrzywdzonych przez Organa Sprawiedliwości Stop Bezprawiu Lublin) (nro 0663/2011); Klaus Abraham (nro 0664/2011); Herbert Eckelboom (nro 0665/2011); Christel Schädlich (nro 0666/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0667/2011); Hans-Josef Rütters (nro 0668/2011); Józef Zawadzki (Urząd Miasta Katowice) (nro 0669/2011); Franziska Jünger (nro 0670/2011); Alfred Wuelferath (nro 0671/2011); Wolfgang J. Beckermann (Cosmart Laboratorium) (nro 0672/2011); Ortwin Uhl (2 allekirjoittanutta) (nro 0673/2011); Anni Winter (nro 0674/2011); Erazm Biniak (nro 0675/2011); Piotr Pawelec (nro 0676/2011); Carmen Sanz Garrido (595 allekirjoittanutta) (nro 0677/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0678/2011); Rosen Ivanov (nro 0679/2011); Mirona Pantiru (nro 0680/2011); Alin Ovidiu Preda (nro 0681/2011); Gustavo Javier Di Criscenzo (nro 0682/2011); Ángel Martínez-Conde Ibáñez (nro 0683/2011); Metodi Botrovliev (Brokontrol Korporacija Eood) (nro 0684/2011); José Félix Del Río Rosendi (nro 0685/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0686/2011); Gloria Galvez Perez (nro 0687/2011); Valeriu Costea (nro 0688/2011); Dolores Čuš (Iniciativni Odbor Medicinskih Sester In Babic Republike Slovenije) (nro 0689/2011); José Antonio Galdón Ruiz (Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de España) (nro 0690/2011); Giacinto De Spirito (nro 0691/2011); Francesco Di Pasquale (nro 0692/2011); Alberto Scoccianti (CITIEFFE SRL) (nro 0693/2011); Arianna Spessotto (Comitato NO-TAV Venezia-Trieste) (nro 0694/2011); Elena Clara Popescu (Romanian College of Pharmacists) (2 allekirjoittanutta) (nro 0695/2011); Hugh Fearnley-Whittingstall (Fish Fight Campaign) (nro 0696/2011); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (nro 0697/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0698/2011); Fermín Laguarda Cardona (SAT 7667- EXFRU- Explotaciones Frutícolas) (nro 0699/2011); Anastasios Goulis (European Center) (nro 0700/2011); John Kingston (nro 0701/2011); Brian Thatcher (nro 0702/2011); Alberto Crisafi (BSN Medical S.r.L.) (nro 0703/2011); Alessandro Pater (Medical Systems S.p.A. ) (nro 0704/2011); Melanie Adamidou (nro 0705/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0706/2011).


17. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) parlamentin valiokunnilta:

1.1) mietinnöt:

- Mietintö tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita (TSE) ja niihin liittyvää rehu- ja elintarvikevalvontaa koskevasta EU:n lainsäädännöstä – täytäntöönpano ja näkymät (2010/2249(INI)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0195/2011)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (KOM(2010)0791 - C7-0012/2011 - 2011/0001(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Mitro Repo (A7-0201/2011)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten suorien tukien vapaaehtoista mukauttamista koskevien soveltamissääntöjen osalta (KOM(2010)0772 - C7-0013/2011 - 2010/0372(COD)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Britta Reimers (A7-0203/2011)

- Mietintö naisyrittäjyydestä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (2010/2275(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Marina Yannakoudakis (A7-0207/2011)

- Mietintö naisista ja yritysjohtajuudesta (2010/2115(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0210/2011)

- Mietintö kehitysmaiden patoinfrastruktuurien vahvistamisen rahoittamisesta (2010/2270(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Nirj Deva (A7-0213/2011)

- Mietintö laajakaistasta Euroopassa: investointi digitaalivetoiseen kasvuun (2010/2304(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Niki Tzavela (A7-0221/2011)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (KOM(2010)0484 - C7-0265/2010 - 2010/0250(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Werner Langen (A7-0223/2011)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista annetun neuvoston direktiivin 2001/112/EY muuttamisesta (KOM(2010)0490 - C7-0278/2010 - 2010/0254(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi talletusten vakuusjärjestelmistä (uudelleenlaadittu toisinto) (KOM(2010)0368 - C7-0177/2010 - 2010/0207(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Peter Simon (A7-0225/2011)

- Mietintö energiainfrastruktuurien painopisteistä vuodelle 2020 ja sen jälkeen (2011/2034(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Francisco Sosa Wagner (A7-0226/2011)

- Mietintö rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisistä: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi (2010/2242(INI)) - CRIS-valiokunta - Esittelijä: Pervenche Berès (A7-0228/2011)

- Mietintö demokratiakehitystä edistävästä EU:n ulkopolitiikasta (2011/2032(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Véronique De Keyser (A7-0231/2011)

- Mietintö vetoomusvaliokunnan vuonna 2010 käsittelemistä asioista (2010/2295(INI)) - PETI-valiokunta - Esittelijä: Willy Meyer (A7-0232/2011)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2011 varainhoitovuodeksi 2011, pääluokka III – Komissio (10522/2011 - C7-0137/2011 - 2011/2065(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0233/2011)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard, Tanska) (KOM(2011)0251 - C7-0114/2011 - 2011/2093(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Barbara Matera (A7-0234/2011)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber, Tanska) (KOM(2011)0258 - C7-0112/2011 - 2011/2092(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Barbara Matera (A7-0235/2011)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi luettelon laatimisesta ulkorajojen ylittämiseen oikeuttavista matkustusasiakirjoista, joihin voidaan liittää viisumi, ja luettelon vahvistamista varten luotavasta järjestelmästä (KOM(2010)0662 - C7-0365/2010 - 2010/0325(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Tanja Fajon (A7-0237/2011)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti (KOM(2011)0155 - C7-0081/2011 - 2011/2060(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Reimer Böge (A7-0238/2011)

- Mietintö yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tulevaisuudesta (2009/2222(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Proinsias De Rossa (A7-0239/2011)

- Mietintö Euroopan parlamentin työjärjestyksen 106 artiklan, 192 artiklan ja liitteen XVII muuttamisesta (2010/2231(REG)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Andrew Duff (A7-0240/2011)

- ***I Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan viraston perustamisesta (KOM(2010)0093 - C7-0046/2009 - 2009/0089(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Carlos Coelho (A7-0241/2011)

- Mietintö kattavasta lähestymistavasta henkilötietojen suojaan Euroopan unionissa (2011/2025(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Axel Voss (A7-0244/2011)

- Mietintö asiakirjojen julkisuudesta (työjärjestyksen 104 artiklan 7 kohta) vuosina 2009–2010 (2010/2294(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Heidi Hautala (A7-0245/2011)

- Suositus ehdotuksesta neuvoston asetukseksi vuosia 2007–2013 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (16973/2010 - C7-0024/2011 - 2010/0048(APP)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Reimer Böge (A7-0253/2011)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2011 varainhoitovuodeksi 2011, pääluokka III – Komissio (11630/2011 - C7-0166/2011 - 2011/2075(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0254/2011)

1.2) suositukset toiseen käsittelyyn:

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä direktiivien 87/250/ETY, 90/496/ETY, 1999/10/EY, 2000/13/EY, 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta (17602/1/2010 - C7-0060/2011 - 2008/0028(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Renate Sommer (A7-0177/2011)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajatylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta (17506/1/2010 - C7-0074/2011 - 2008/0062(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Inés Ayala Sender (A7-0208/2011)

2) jäseniltä:

2.1) suulliset kysymykset kyselytunnille (työjärjestyksen 116 artikla) (B7-0411/2011)

- Harkin Marian, Posselt Bernd, Higgins Jim, Czarnecki Ryszard, Andrikienė Laima Liucija, Mitchell Gay, Koumoutsakos Georgios, Ţicău Silvia-Adriana, Toussas Georgios - Paleckis Justas Vincas, Niculescu Rareş-Lucian, Klute Jürgen, Chountis Nikolaos, Mitchell Gay, Gallagher Pat the Cope, McGuinness Mairead, Neynsky Nadezhda, Kelly Seán, Harkin Marian, Higgins Jim, Ertug Ismail, Tarabella Marc, Danellis Spyros, Ludford Sarah, Aylward Liam, Ţicău Silvia-Adriana, Le Hyaric Patrick, Czarnecki Ryszard, Riera Madurell Teresa, Andrikienė Laima Liucija, Hedh Anna, Grelier Estelle, Scholz Helmut.

2.2) päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 120 artikla)

- Cristiana Muscardini, Niccolo Rinaldi ja Gianluca Susta. Päätöslauselmaesitys Brasilian kieltäytymisestä luovuttamasta useisiin murhiin syyllistynyttä ja elinkautisen tuomion saanutta terroristia (B7-0377/2011)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

LIBE

- Cristiana Muscardini. Päätöslauselmaesitys huonosta ruokavaliosta aiheutuvien sairauksien torjumisesta (B7-0378/2011)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI


18. Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Heinäkuun 2011 (PE 466.235/PDOJ) istunnon lopullinen esityslistaluonnos on jaettu. Siihen ei ole ehdotettu muutoksia.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


19. OTC-johdannaiset, keskusvastapuolet ja kauppatietorekisterit ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä [KOM(2010)0484 - C7-0265/2010- 2010/0250(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Werner Langen (A7-0223/2011)

Werner Langen esitteli laatimansa mietinnön.

Michel Barnier (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Sharon Bowles (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Robert Goebbels (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jean-Paul Gauzès PPE-ryhmän puolesta, Leonardo Domenici S&D-ryhmän puolesta, Pascal Canfin Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kay Swinburne ECR-ryhmän puolesta, Jürgen Klute GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hans-Peter Martin, Sharon Bowles ALDE-ryhmän puolesta ja Claudio Morganti EFD-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Puheenvuorot: Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Evžen Tošenovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicky Ford, Alfredo Pallone ja Thomas Mann.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Monika Flašíková Beňová ja Franz Obermayr.

Michel Barnier käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2011, kohta 7.15.


20. Finanssiryhmittymään kuuluvien rahoitusalan yhteisöjen lisävalvonta ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 98/78/EY, 2002/87/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta finanssiryhmittymään kuuluvien rahoitusalan yhteisöjen lisävalvonnan osalta [KOM(2010)0433 – C7-0203/2010 – 2010/0232(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0097/2011)

Theodor Dumitru Stolojan esitteli laatimansa mietinnön.

Michel Barnier (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Sebastian Valentin Bodu (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Peter Skinner S&D-ryhmän puolesta, Sharon Bowles ALDE-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Claudio Morganti EFD-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies László TŐKÉS

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sebastian Valentin Bodu ja Czesław Adam Siekierski.

Puheenvuorot: Michel Barnier ja Theodor Dumitru Stolojan.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2011, kohta 7.16.


21. Lyhyeksimyynti ja tietyt luottoriskinvaihtosopimusten osa-alueet ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimusten osa-alueista [KOM(2010)0482 - C7-0264/2010- 2010/0251(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Pascal Canfin (A7-0055/2011)

Pascal Canfin esitteli laatimansa mietinnön.

Michel Barnier (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Klaus-Heiner Lehne (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, Robert Goebbels S&D-ryhmän puolesta, Olle Schmidt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sven Giegold, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Thomas Händel GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dimitar Stoyanov, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Franz Obermayr, Sławomir Witold Nitras ja Wolf Klinz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Monika Flašíková Beňová, Franz Obermayr, Jean-Paul Gauzès ja Evelyn Regner.

Puheenvuorot: Michel Barnier ja Pascal Canfin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2011, kohta 7.17.


Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

22. Sijoittajien korvausjärjestelmät ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoittajien korvausjärjestelmiä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/9/EY muuttamisesta [KOM(2010)0371 – C7-0174/2010 – 2010/0199(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Olle Schmidt (A7-0167/2011)

Olle Schmidt esitteli laatimansa mietinnön.

Michel Barnier (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Sebastian Valentin Bodu (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jean-Paul Gauzès PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta ja Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Syed Kamall ja Andreas Mölzer.

Puheenvuorot: Michel Barnier ja Olle Schmidt.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2011, kohta 7.18.


23. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava virasto ***I (keskustelu)

Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan viraston perustamisesta [KOM(2010)0093 – C7-0046/2009 – 2009/0089(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlos Coelho (A7-0241/2011)

Carlos Coelho esitteli laatimansa mietinnön.

Michel Barnier (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Marian-Jean Marinescu (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-ryhmän puolesta, Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta, Derek Roland Clark EFD-ryhmän puolesta, Hubert Pirker, Monika Flašíková Beňová, Véronique Mathieu ja Ioan Enciu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Petru Constantin Luhan, Indrek Tarand, Andreas Mölzer ja Miroslav Mikolášik.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström (komission jäsen) ja Carlos Coelho.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2011, kohta 7.9.


24. Yhdysvaltojen, Australian ja Kanadan kanssa tehtäviä PNR-sopimuksia koskevat neuvottelut (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-000156/2011) Cornelia Ernst, Helmut Scholz ja Søren Bo Søndergaard GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Australian, Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä käytävien neuvottelujen nykytilanne (B7-0412/2011)

Suullinen kysymys (O-000159/2011) Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Australian, Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä käytävien neuvottelujen nykytilanne (B7-0413/2011)

Suullinen kysymys (O-000160/2011) Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Australian, Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä käytävien neuvottelujen nykytilanne (B7-0414/2011)

Suullinen kysymys (O-000164/2011) Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta komissiolle: Australian, Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä käytävien neuvottelujen nykytilanne (B7-0415/2011)

Suullinen kysymys (O-000165/2011) Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Australian, Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä käytävien neuvottelujen nykytilanne (B7-0416/2011)

Suullinen kysymys (O-000170/2011) Axel Voss, Simon Busuttil ja Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Australian, Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä käytävien neuvottelujen nykytilanne (B7-0417/2011).

Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Birgit Sippel, Timothy Kirkhope, Sophia in 't Veld ja Axel Voss esittelivät suulliset kysymykset.

Cecilia Malmström (komission jäsen) vastasi suullisiin kysymyksiin.

Ágnes Hankiss käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Libor ROUČEK

Puheenvuorot: Monika Flašíková Beňová S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Rui Tavares GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Martin Ehrenhauser, Claude Moraes, Andreas Mölzer, Carmen Romero López ja Tanja Fajon.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Petru Constantin Luhan, Ioan Enciu, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Carlos Coelho ja Csanád Szegedi.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


25. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 150 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Diane Dodds, Eduard Kukan, Rovana Plumb, Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marie-Christine Vergiat, Eider Gardiazábal Rubial, Csanád Szegedi, Cristian Dan Preda, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Băsescu, Guido Milana, Miguel Portas, Sergio Gutiérrez Prieto, Nuno Teixeira, Ioan Enciu, Gianni Vattimo, Corina Creţu, Sonia Alfano, Petru Constantin Luhan, Corneliu Vadim Tudor, Daciana Octavia Sârbu, Antonio Masip Hidalgo ja Slavi Binev.


26. Yleispalvelu ja hätänumero 112 (lyhyt esittely)

Mietintö yleispalvelusta ja hätänumerosta 112 [2010/2274(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Sylvana Rapti (A7-0220/2011)

Sylvana Rapti esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Malcolm Harbour, Zuzana Roithová, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška ja Seán Kelly.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2011, kohta 7.11.


27. Kaupan ja jakelun alan tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden lisääminen (lyhyt esittely)

Mietintö kaupan ja jakelun alan tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden lisäämisestä [2010/2109(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Anna Maria Corazza Bildt (A7-0217/2011)

Anna Maria Corazza Bildt esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Malcolm Harbour, Ilda Figueiredo ja Seán Kelly.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2011, kohta 7.12.


28. Kehitysmaille annettava budjettituki (lyhyt esittely)

Mietintö kehitysmaille annettavan EU:n budjettituen tulevaisuudesta [2010/2300(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Charles Goerens (A7-0206/2011)

Charles Goerens esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zuzana Roithová, Ricardo Cortés Lastra, Anneli Jäätteenmäki, João Ferreira, Elena Băsescu, Franziska Keller, Jaroslav Paška, Czesław Adam Siekierski ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Charles Goerens ja Cecilia Malmström (komission jäsen).

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2011, kohta 7.23.


29. Energiainfrastruktuurien painopisteet vuodelle 2020 ja sen jälkeen (lyhyt esittely)

Mietintö energiainfrastruktuurien painopisteistä vuodelle 2020 ja sen jälkeen [2011/2034(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Francisco Sosa Wagner (A7-0226/2011)

Francisco Sosa Wagner esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Krišjānis Kariņš, Luís Paulo Alves, Miroslav Mikolášik, Ilda Figueiredo, Seán Kelly ja Jaroslav Paška.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2011, kohta 7.24.


30. Yleishyödylliset sosiaalipalvelut (lyhyt esittely)

Mietintö yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tulevaisuudesta [2009/2222(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Proinsias De Rossa (A7-0239/2011)

Proinsias De Rossa esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Regina Bastos, Karima Delli, Richard Howitt, Ilda Figueiredo ja Luís Paulo Alves.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2011, kohta 7.25.


31. EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutus (lyhyt esittely)

Mietintö EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen parantamisesta [2011/2047(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Filip Kaczmarek (A7-0205/2011)

Filip Kaczmarek esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franziska Keller, Ricardo Cortés Lastra, Zuzana Roithová, João Ferreira ja Jaroslav Paška.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2011, kohta 7.26.


32. Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

Viktor Uspaskich on jättänyt parlamentin puhemiehelle pyynnön, jossa hän pyytää tarkistamaan Euroopan parlamentin 7. syyskuuta 2010 tekemää päätöstä pidättää hänen parlamentaarinen koskemattomuutensa kyseisessä tapauksessa ilmenneiden uusien seikkojen johdosta.

Työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.

°
° ° °

JURI-valiokunta on 20. kesäkuuta 2011 pitämässään kokouksessa tehnyt päätöksen koskien Nigel Faragen parlamentin puhemiehelle lähettämää kirjettä, jossa hän viitaten työjärjestyksen 6 artiklaan valittaa siitä, miten parlamentaarisen koskemattomuuteen suhtaudutaan Euroopassa.

Äänin 11 puolesta, 3 vastaan ja 1 tyhjää valiokunta päätti, että koska kyseessä ei ole parlamentaarista koskemattomuutta koskeva tapaus, Nigel Faragen pyyntöä ei voida ottaa käsiteltäväksi.


33. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 466.235/OJMA).


34. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.50.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust , Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö