Rodyklė 
Protokolas
PDF 225kWORD 200k
Pirmadienis, 2011 m. liepos 4 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas
 3.Pirmininko pareiškimai
 4.Atminimo pagerbimas
 5.Pirmininko pavaduotojų rinkimai (kandidatūrų pateikimo terminas)
 6.Frakcijų sudėtis
 7.Parlamento sudėtis
 8.Įgaliojimų tikrinimas
 9.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 10.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas
 11.2012 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas (pakeitimų projektų pateikimo terminas)
 12.Anuliuoti rašytiniai pareiškimai
 13.Asignavimų perkėlimas
 14.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu, ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)
 15.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas
 16.Peticijos
 17.Gauti dokumentai
 18.Darbų programa
 19.Išvestinės finansinės priemonės, pagrindinės sandorio šalys ir sandorių duomenų saugyklos ***I (diskusijos)
 20.Finansiniam konglomeratui priklausančių finansų subjektų papildoma priežiūra ***I (diskusijos)
 21.Skolintų vertybinių popierių pardavimas ir tam tikri kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektai ***I (diskusijos)
 22.Investuotojų kompensavimo sistemos ***I (diskusijos)
 23.Didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra ***I (diskusijos)
 24.Dabartinė derybų su JAV, Kanada ir Australija dėl keleivio duomenų įrašo (angl. PNR) duomenų naudojimo ir perdavimo padėtis (diskusijos)
 25.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 26.Universaliosios paslaugos ir pagalbos telefono numeris 112 (trumpas pristatymas)
 27.Veiksmingesnė ir sąžiningesnė mažmeninės prekybos rinka (trumpas pristatymas)
 28.ES parama besivystančių šalių biudžetams (trumpas pristatymas)
 29.2020 m. ir vėlesnio laikotarpio energetikos infrastruktūros prioritetai (trumpas pristatymas)
 30.Visuotinės svarbos socialinės paslaugos (trumpas pristatymas)
 31.ES vystymosi politikos poveikis (trumpas pristatymas)
 32.Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą
 33.Kito posėdžio darbotvarkė
 34.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.05 val.


2. Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas

Ramona Nicole Mănescu pranešė, kad ji dalyvavo 2011 m. birželio 22 d. posėdyje, bet jos pavardė neįrašyta į posėdžių lankomumo sąrašą.

2011 m. birželio 22 ir 23 d. posėdžių protokolai patvirtinti.


3. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl 2011 m. liepos 1 dieną prasidėjusio Lenkijos pirmininkavimo Europos Sąjungai.

Jis taip pat paminėjo 2011 m. liepos 1 d. Maroke vykusį referendumą dėl Konstitucijos reformų.

Pirmininkas pasmerkė šimtų taikių demonstrantų sulaikymą Baltarusijoje ir pareikalavo juos nedelsiant ir besąlygiškai paleisti.


4. Atminimo pagerbimas

Parlamento vardu Pirmininkas pagerbė Otto von Habsburg ir Jan Kulakowski, buvusių Europos Parlamento narių, atminimą.

Parlamentas pagerbė tylos minute.


5. Pirmininko pavaduotojų rinkimai (kandidatūrų pateikimo terminas)

Pirmininkui pasiūlius buvo nustatytas kandidatūrų į dviejų Pirmininko pavaduotojų pareigas pateikimo terminas – 18 val. Rinkimai vyks 2011 m. liepos 5 dieną.


6. Frakcijų sudėtis

Rui Tavares nuo 2011 m. birželio 24 d. prisijungė prie Verts/ALE frakcijos.


7. Parlamento sudėtis

Dominique Baudis raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento narių nuo 2011 m. birželio 23 d..

Remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 dalies nuostatomis Europos Parlamentas konstatavo, kad nuo minėtos datos Dominique Baudis vieta yra laisva ir apie tai pranešė atitinkamoms nacionalinėms valdžios institucijoms.

Kompetentingos Prancūzijos valdžios institucijos pranešė apie Franck Proust, kuris pakeis Dominique Baudis, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2011 m. birželio 23 d..

Remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 dalies nuostatomis Europos Parlamentas į tai atsižvelgė nuo minėtos datos.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Franck Proust įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jis eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


8. Įgaliojimų tikrinimas

Per 2011 m. birželio 20 d. vykusį Teisės reikalų komiteto posėdį komitetas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 3 ir dalių nuostatomis patikrino Giuseppe Gargani įgaliojimus ir vienbalsiai pasiūlė patvirtinti jo mandatą nuo 2011 m. birželio 6 dienos.


9. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo PPE ir ALDE frakcijų prašymus dėl paskyrimo:

ITRE komitetas: Michael Theurer paskirtas tikruoju nariu vietoj Silvana Koch-Mehrin

Delegacija ES ir Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo komitete: Jolanta Emilia Hibner pasitraukė iš tikrųjų narių.

EURONEST parlamentinės asamblėjos delegacija: Jolanta Emilia Hibner pasitraukė iš tikrųjų narių.

Delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis: Jolanta Emilia Hibner paskirta tikrąja nare.

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


10. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku trečiadienį pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą (Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnis):

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) NR. 861/2006, nustatantis bendrijos finansines priemones, skirtas bendrai žuvininkystės politikai ir jūrų teisei įgyvendinti (00017/2011/LEX - C7-0183/2011 - 2010/0080(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų (00011/2011/LEX - C7-0182/2011 - 2010/0073(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Europos turizmo statistikos, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 95/57/EB (00014/2011/LEX - C7-0181/2011 - 2010/0063(COD)).


11. 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas (pakeitimų projektų pateikimo terminas)

Pirmininkas pranešė, kad suderinus su Biudžeto komitetu nustatyti tokie 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto pakeitimų projektų pateikimo terminai:

- Parlamento komitetams ir nariams (ne mažiau kaip 40 narių): 2011 m. rugsėjo 8 d., ketvirtadienis, 12 val.;

- frakcijoms: 2011 m. rugsėjo 15 d., ketvirtadienis, 12 val.


12. Anuliuoti rašytiniai pareiškimai

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 5 dalį rašytiniai pareiškimai 0011/2011, 0012/2011, 0013/2011 anuliuoti, nes nebuvo surinkta reikiamo skaičiaus parašų.


13. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 11/2011 (N7-0051/2011 - C7-0153/2011 - 2011/2118(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 21/2011 (N7-0052/2011 - C7-0156/2011 - 2011/2119(GBD)).


14. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu, ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)

Gauti šie dokumentai iš Parlamento narių

1) klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis)

- klausimas (O-000156/2011), kurį pateikė Cornelia Ernst, Helmut Scholz ir Søren Bo Søndergaard GUE/NGL frakcijos vardu Komisijai: Derybos su Australija, JAV ir Kanada dėl keleivio duomenų įrašo (angl. PNR) duomenų naudojimo ir perdavimo - dabartinė padėtis (B7-0412/2011);

- klausimas (O-000159/2011), kurį pateikė Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu Komisijai : Dabartinė derybų su Australija, JAV ir Kanada dėl keleivio duomenų įrašo (angl. PNR) duomenų naudojimo ir perdavimo padėtis (B7-0413/2011);

- klausimas (O-000160/2011), kurį pateikė Birgit Sippel S&D frakcijos vardu Komisijai: Dabartinė derybų su Australija, JAV ir Kanada dėl keleivio duomenų įrašo (angl. PNR) duomenų naudojimo ir perdavimo padėtis (B7-0414/2011);

- klausimas (O-000164/2011), kurį pateikė Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu Komisijai: Dabartinė derybų su Australija, JAV ir Kanada dėl keleivio duomenų įrašo (angl. PNR) duomenų naudojimo ir perdavimo padėtis (B7-0415/2011);

- klausimas (O-000165/2011), kurį pateikė Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu Komisijai: Dabartinė derybų su Australija, JAV ir Kanada dėl keleivio duomenų įrašo (angl. PNR) duomenų naudojimo ir perdavimo padėtis (B7-0416/2011);

- klausimas (O-000170/2011), kurį pateikė Axel Voss, Simon Busuttil ir Manfred Weber PPE frakcijos vardu Komisijai: Dabartinė derybų su Australija, JAV ir Kanada dėl keleivio duomenų įrašo (angl. PNR) duomenų naudojimo ir perdavimo padėtis (B7-0417/2011).

2) Į registrą įtraukti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)

- Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover ir Maria do Céu Patrão Neves – dėl konkurencingumo ir inovacijų tinklo atokiausiuose Europos Sąjungos regionuose(0034/2011).


15. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2011 m. antrąją vasario mėn., pirmąją ir antrąją kovo mėn. sesijas priimtas rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Séance en direct.


16. Peticijos

Peticijos, kurios buvo įtrauktos į registrą šiomis nurodytomis datomis, persiųstos kompetetingam komitetui, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 201 straipsnio 6 dalimi:

2011 m. birželio 22 d.

Dieter Schädlich (Nr. 0603/2011); Stefan Vogel (2 parašai) (Nr. 0604/2011); Heinrich Merkl (Nr. 0605/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0606/2011); (autorius neskelbiamas (Nr. 0607/2011); Mair Birgit (Nr. 0608/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0609/2011); (autorius neskelbiamas (Nr. 0610/2011); Michal Miazga (Nr. 0611/2011); Dietmar Gehrmann (Nr. 0612/2011); Morgen Hercules Ighodaro (Nr. 0613/2011); Ewelina Ozimkowska Sobolewska (12 parašų) (Nr. 0614/2011); Georg Kottermair (Nr. 0615/2011); Armin Jäger (Nr. 0616/2011); Agnieszka Kubiak Pietrzyk (Medica s.c.) (Nr. 0617/2011); Kazimierz Włostowski (Nr. 0618/2011); Isaac Ibáñez García (Nr. 0619/2011); Isaac Ibáñez García (Nr. 0620/2011); Ion M. Anghel (Asociația Ambasadorilor și Diplomaților de Carieră din România) (165 parašai) (Nr. 0621/2011); Elisabeth Charles (Fédération contre le Martyre des animaux) (40 parašų) (Nr. 0622/2011); (nom confidentiel) (Nr. 0623/2011); Todor Colov (Nr. 0624/2011); Luis Francisco Fernández López (Nr. 0625/2011); Daniel Marian Iorga (PAH - Plataforma de Afectados por la Hipoteca) (Nr. 0626/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0627/2011); Sorin Jurca (Fundația Culturală Roșia Montană) (Nr. 0628/2011); Dimitar Filipov (Nr. 0629/2011); David Omar Jovel Merino (Nr. 0630/2011); Jeronimo Florit Moragues (Nr. 0631/2011); Avgust Cop (Nr. 0632/2011); José Hilario Ortega Anduiza (Nr. 0633/2011); José Luis Martínez Cestao (Izquierda Unida de Tres Cantos) (Nr. 0634/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0635/2011); Konstantinos Kontos (Nr. 0636/2011); Marco Colavecchi (Nr. 0637/2011); Jacob Schonberg (Nr. 0638/2011); Reinhard Forst (Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen) (Nr. 0639/2011); Bruno Teixeira de Sousa (Nr. 0640/2011); Monika Kusocińska (Nr. 0641/2011); Melissa Valentin (Collège Joseph Durand ) (Nr. 0642/2011); Peter Boulter (Nr. 0643/2011); Federico Filippini (Nr. 0644/2011); Miroslaw Cimoszko (Law firm Berna de Laborde) (Nr. 0645/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0646/2011); Colin Baines (The Co-operative Group, Greenpeace, WWF, Friends of the Earth Europe, Transport & Environment and 13,000 citizen petition signatories) (Nr. 0647/2011); Elena Hernández Gil (Asociación de Vecinos por la Defensa de El Caleton) (5 832 parašai) (Nr. 0648/2011).

2011 m. birželio 28 d.

Selim Sariibrahimoglu (Sariibrahimoglu Law Office) (Nr. 0649/2011); Giamalakis Michalis (Nr. 0650/2011); Lauri Kaartinen (Nr. 0651/2011); Georgios Leonidopoulos (Nr. 0652/2011); Roger Pinto (9 100 parašų (Nr. 0653/2011); Guido Schalckens (Nr. 0654/2011); (autorius neskelbiamas )(Nr. 0655/2011); Annalisa Brescia (Nr. 0656/2011); Djilali Andrea Benahmed (Nr. 0657/2011); Gael Drillon (8 parašai) (Nr. 0658/2011).

2011 m. liepos 4 d.

( autorius neskelbiamas) (Nr. 1656/2010); Emilia Witkowska (Wspólnota mieszkaniowa w Ełku) (12 signatures) (Nr. 0659/2011); Anna Spyra (Nr. 0660/2011); Wilfried Gesing (Nr. 0661/2011); Waldemar Szymankiewicz (Nr. 0662/2011); Jerzy Pietrzyk (Ogólnopolski Ruch Społeczny Stowarzyszenie Pokrzywdzonych przez Organa Sprawiedliwości Stop Bezprawiu Lublin) (Nr. 0663/2011); Klaus Abraham (Nr. 0664/2011); Herbert Eckelboom (Nr. 0665/2011); Christel Schädlich (Nr. 0666/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0667/2011); Hans-Josef Rütters (Nr. 0668/2011); Józef Zawadzki (Urząd Miasta Katowice) (Nr. 0669/2011); Franziska Jünger (Nr. 0670/2011); Alfred Wuelferath (Nr. 0671/2011); Wolfgang J. Beckermann (Cosmart Laboratorium) (Nr. 0672/2011); Ortwin Uhl (2 parašai) (Nr. 0673/2011); Anni Winter (Nr. 0674/2011); Erazm Biniak (Nr. 0675/2011); Piotr Pawelec (Nr. 0676/2011); Carmen Sanz Garrido (595 signatures) (Nr. 0677/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0678/2011); Rosen Ivanov (Nr. 0679/2011); Mirona Pantiru (Nr. 0680/2011); Alin Ovidiu Preda (Nr. 0681/2011); Gustavo Javier Di Criscenzo (Nr. 0682/2011); Ángel Martínez-Conde Ibáñez (Nr. 0683/2011); Metodi Botrovliev (Brokontrol Korporacija Eood) (Nr. 0684/2011); José Félix Del Río Rosendi (Nr. 0685/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0686/2011); Gloria Galvez Perez (Nr. 0687/2011); Valeriu Costea (Nr. 0688/2011); Dolores Čuš (Iniciativni Odbor Medicinskih Sester In Babic Republike Slovenije) (Nr. 0689/2011); José Antonio Galdón Ruiz (Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de España) (Nr. 0690/2011); Giacinto De Spirito (Nr. 0691/2011); Francesco Di Pasquale (Nr. 0692/2011); Alberto Scoccianti (CITIEFFE SRL) (Nr. 0693/2011); Arianna Spessotto (Comitato NO-TAV Venezia-Trieste) (Nr. 0694/2011); Elena Clara Popescu (Romanian College of Pharmacists) (2 parašai) (Nr. 0695/2011); Hugh Fearnley-Whittingstall (Fish Fight Campaign) (Nr. 0696/2011); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (Nr. 0697/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0698/2011); Fermín Laguarda Cardona (SAT 7667- EXFRU- Explotaciones Frutícolas) (Nr. 0699/2011); Anastasios Goulis (European Center) (Nr. 0700/2011); John Kingston (Nr. 0701/2011); Brian Thatcher (Nr. 0702/2011); Alberto Crisafi (BSN Medical S.r.L.) (Nr. 0703/2011); Alessandro Pater (Medical Systems S.p.A. ) (Nr. 0704/2011); Melanie Adamidou (Nr. 0705/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0706/2011).


17. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Parlamento komitetų:

1.1) pranešimai:

- Pranešimas dėl ES teisės aktų dėl užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų (USE) ir susijusios maisto ir pašarų kontrolės įgyvendinimo ir perspektyvų (2010/2249(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0195/2011)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (COM(2010)0791 - C7-0012/2011 - 2011/0001(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Mitro Repo (A7-0201/2011)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 378/2007 nuostatos dėl tiesioginių išmokų savanoriško moduliavimo įgyvendinimo pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisyklių (COM(2010)0772 - C7-0013/2011 - 2010/0372(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėja: Britta Reimers (A7-0203/2011)

- Pranešimas dėl moterų verslumo mažosiose ir vidutinėse įmonėse (2010/2275(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Marina Yannakoudakis (A7-0207/2011)

- Pranešimas dėl moterų ir vadovaujamųjų pareigų verslo srityje (2010/2115(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0210/2011)

- Pranešimas dėl besivystančių šalių užtvankų infrastruktūros gerinimo finansavimo (2010/2270(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Nirj Deva (A7-0213/2011)

- Pranešimas dėl plačiajuosčio ryšio Europoje. Investavimas į skaitmeninių technologijų skatinamą augimą (2010/2304(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Niki Tzavela (A7-0221/2011)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (COM(2010)0484 - C7-0265/2010 - 2010/0250(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Werner Langen (A7-0223/2011)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 2001/112/EB dėl žmonių maistui skirtų vaisių sulčių ir tam tikrų panašių produktų (COM(2010)0490 - C7-0278/2010 - 2010/0254(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl indėlių garantijų sistemų (nauja redakcija) (COM(2010)0368 - C7-0177/2010 - 2010/0207(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Peter Simon (A7-0225/2011)

- Pranešimas dėl energetikos infrastruktūros prioritetų 2020 m. ir vėliau (2011/2034(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Francisco Sosa Wagner (A7-0226/2011)

- Pranešimas dėl finansų, ekonomikos ir socialinės krizės: rekomendacijos dėl priemonių ir iniciatyvų, kurių reikia imtis (2010/2242(INI)) - CRIS komitetas - Pranešėja: Pervenche Berès (A7-0228/2011)

- Pranešimas dėl ES išorės politikos, kuria remiamas demokratijos diegimas (2011/2032(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Véronique De Keyser (A7-0231/2011)

- Pranešimas dėl 2010 m. Peticijų komiteto veiklos (2010/2295(INI)) - PETI komitetas - Pranešėjas: Willy Meyer (A7-0232/2011)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2011 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr. 2/2011, III skirsnis – Komisija (10522/2011 - C7-0137/2011 - 2011/2065(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0233/2011)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Danijos paraiška „EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard“) (COM(2011)0251 - C7-0114/2011 - 2011/2093(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Barbara Matera (A7-0234/2011)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Danijos paraiška „EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber“) (COM(2011)0258 - C7-0112/2011 - 2011/2092(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Barbara Matera (A7-0235/2011)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl kelionės dokumentų, kurių turėtojui suteikiama teisė kirsti išorės sienas ir į kuriuos gali būti įklijuojama viza, sąrašo ir dėl šio sąrašo sudarymo mechanizmo sukūrimo (COM(2010)0662 - C7-0365/2010 - 2010/0325(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Tanja Fajon (A7-0237/2011)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą (COM(2011)0155 - C7-0081/2011 - 2011/2060(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Reimer Böge (A7-0238/2011)

- Pranešimas dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų ateities (2009/2222(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Proinsias De Rossa (A7-0239/2011)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 106 ir 192 straipsnių ir XVII priedo dalinio pakeitimo (2010/2231(REG)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Andrew Duff (A7-0240/2011)

- ***I Pranešimas dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (COM(2010)0093 - C7-0046/2009 - 2009/0089(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Carlos Coelho (A7-0241/2011)

- Pranešimas dėl visapusiško požiūrio į asmens duomenų apsaugą Europos Sąjungoje (2011/2025(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Axel Voss (A7-0244/2011)

- Pranešimas dėl visuomenės teisės susipažinti su dokumentais 2009–2010 m. (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnio 7 dalis) (2010/2294(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Heidi Hautala (A7-0245/2011)

- Rekomendacija dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2007–2013 m. daugiametė finansinė programa, projekto (16973/2010 - C7-0024/2011 - 2010/0048(APP)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Reimer Böge (A7-0253/2011)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2011 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 3/2011 projekto, III skirsnis – Komisija (11630/2011 - C7-0166/2011 - 2011/2075(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0254/2011)

1.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos pozicijos, priimtos per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Direktyvos 87/250/EEB, 90/496/EEB, 1999/10/EB, 2000/13/EB, 2002/67/EB, 2008/5/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (17602/1/2010 - C7-0060/2011 - 2008/0028(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Renate Sommer (A7-0177/2011)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygiu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus (17506/1/2010 - C7-0074/2011 - 2008/0062(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A7-0208/2011)

2) Parlamento narių:

2.1) klausimų valandai skirti klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (116 straipsnis) (B7-0411/2011)

- Harkin Marian, Posselt Bernd, Higgins Jim, Czarnecki Ryszard, Andrikienė Laima Liucija, Mitchell Gay, Koumoutsakos Georgios, Ţicău Silvia-Adriana, Toussas Georgios - Paleckis Justas Vincas, Niculescu Rareş-Lucian, Klute Jürgen, Chountis Nikolaos, Mitchell Gay, Gallagher Pat the Cope, McGuinness Mairead, Neynsky Nadezhda, Kelly Seán, Harkin Marian, Higgins Jim, Ertug Ismail, Tarabella Marc, Danellis Spyros, Ludford Sarah, Aylward Liam, Ţicău Silvia-Adriana, Le Hyaric Patrick, Czarnecki Ryszard, Riera Madurell Teresa, Andrikienė Laima Liucija, Hedh Anna, Grelier Estelle, Scholz Helmut

2.2) pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnis)

- Cristiana Muscardini, Niccolo Rinaldi ir Gianluca Susta. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Brazilijos atsisakymo išduoti teroristą, nuteistą už kelias žmogžudystes kalėti iki gyvos galvos (B7-0377/2011)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

LIBE

- Cristiana Muscardini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su ligomis, kurias sukelia netinkama mityba (B7-0378/2011)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI


18. Darbų programa

Kitas darbotvarkės punktas – darbų programa.

Buvo išdalytas galutinis 2011 mėn. liepos mėn. plenarinės sesijos darbotvarkės projektas (PE 466.235/PDOJ). Nebuvo pasiūlyta jokių pakeitimų.

Darbų programa patvirtinta.


19. Išvestinės finansinės priemonės, pagrindinės sandorio šalys ir sandorių duomenų saugyklos ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų [COM(2010)0484 - C7-0265/2010- 2010/0250(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Werner Langen (A7-0223/2011)

Werner Langen pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Michel Barnier (Komisijos narys).

Kalbėjo: Sharon Bowles (JURI komiteto nuomonės referentas), Robert Goebbels (ITRE komiteto nuomonės referentas), Jean-Paul Gauzès PPE frakcijos vardu, Leonardo Domenici S&D frakcijos vardu, Pascal Canfin Verts/ALE frakcijos vardu, Kay Swinburne ECR frakcijos vardu, Jürgen Klute GUE/NGL frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Hans-Peter Martin pateiktą klausimą), Sharon Bowles ALDE frakcijos vardu ir Claudio Morganti EFD frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Evžen Tošenovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicky Ford, Alfredo Pallone ir Thomas Mann

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Monika Flašíková Beňová ir Franz Obermayr.

Kalbėjo Michel Barnier.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.15 protokolo 5.7.2011.


20. Finansiniam konglomeratui priklausančių finansų subjektų papildoma priežiūra ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 98/78/EB, 2002/87/EB ir 2006/48/EB nuostatos dėl finansiniam konglomeratui priklausančių finansų subjektų papildomos priežiūros [COM(2010)0433 – C7-0203/2010 – 2010/0232(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0097/2011)

Theodor Dumitru Stolojan pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Michel Barnier (Komisijos narys).

Kalbėjo: Sebastian Valentin Bodu (JURI komiteto nuomonės referentas), Peter Skinner S&D frakcijos vardu, Sharon Bowles ALDE frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, ir Claudio Morganti EFD frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: László TŐKÉS
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sebastian Valentin Bodu ir Czesław Adam Siekierski.

Kalbėjo: Michel Barnier ir Theodor Dumitru Stolojan.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.16 protokolo 5.7.2011.


21. Skolintų vertybinių popierių pardavimas ir tam tikri kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų [COM(2010)0482 - C7-0264/2010- 2010/0251(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Pascal Canfin (A7-0055/2011)

Pascal Canfin pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Michel Barnier (Komisijos narys).

Kalbėjo: Klaus-Heiner Lehne (JURI komiteto nuomonės referentas), Markus Ferber PPE frakcijos vardu, Robert Goebbels S&D frakcijos vardu, Olle Schmidt ALDE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Sven Giegold pateiktą klausimą), Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Thomas Händel GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Dimitar Stoyanov (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Franz Obermayr pateiktą klausimą), Sławomir Witold Nitras ir Wolf Klinz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Monika Flašíková Beňová, Franz Obermayr, Jean-Paul Gauzès ir Evelyn Regner.

Kalbėjo: Michel Barnier ir Pascal Canfin.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.17 protokolo 5.7.2011.


PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

22. Investuotojų kompensavimo sistemos ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo sistemų [COM(2010)0371 – C7-0174/2010 – 2010/0199(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Olle Schmidt (A7-0167/2011)

Olle Schmidt pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Michel Barnier (Komisijos narys).

Kalbėjo: Sebastian Valentin Bodu (JURI komiteto nuomonės referentas), Jean-Paul Gauzès PPE frakcijos vardu, Pervenche Berès S&D frakcijos vardu ir Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Syed Kamall ir Andreas Mölzer.

Kalbėjo: Michel Barnier ir Olle Schmidt.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.18 protokolo 5.7.2011.


23. Didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra ***I (diskusijos)

Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra [COM(2010)0093 – C7-0046/2009 – 2009/0089(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Carlos Coelho (A7-0241/2011)

Carlos Coelho pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Michel Barnier (Komisijos narys).

Kalbėjo: Marian-Jean Marinescu (CONT komiteto nuomonės referentas), Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE frakcijos vardu, Sylvie Guillaume S&D frakcijos vardu, Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu, Adam Bielan ECR frakcijos vardu, Derek Roland Clark EFD frakcijos vardu, Hubert Pirker, Monika Flašíková Beňová, Véronique Mathieu ir Ioan Enciu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Petru Constantin Luhan, Indrek Tarand, Andreas Mölzer ir Miroslav Mikolášik.

Kalbėjo: Cecilia Malmström (Komisijos narė) ir Carlos Coelho.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.9 protokolo 5.7.2011.


24. Dabartinė derybų su JAV, Kanada ir Australija dėl keleivio duomenų įrašo (angl. PNR) duomenų naudojimo ir perdavimo padėtis (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, (O-000156/2011), kurį pateikė Cornelia Ernst, Helmut Scholz ir Søren Bo Søndergaard GUE/NGL frakcijos vardu Komisijai: Derybos su Australija, JAV ir Kanada dėl keleivio duomenų įrašo (angl. PNR) duomenų naudojimo ir perdavimo - dabartinė padėtis (B7-0412/2011);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, (O-000159/2011), kurį pateikė Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu Komisijai: Dabartinė derybų su Australija, JAV ir Kanada dėl keleivio duomenų įrašo (angl. PNR) duomenų naudojimo ir perdavimo padėtis (B7-0413/2011);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, (O-000160/2011), kurį pateikė Birgit Sippel S&D frakcijos vardu Komisijai: Dabartinė derybų su Australija, JAV ir Kanada dėl keleivio duomenų įrašo (angl. PNR) duomenų naudojimo ir perdavimo padėtis (B7-0414/2011);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, (O-000164/2011), kurį pateikė Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu Komisijai: Dabartinė derybų su Australija, JAV ir Kanada dėl keleivio duomenų įrašo (angl. PNR) duomenų naudojimo ir perdavimo padėtis (B7-0415/2011);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, (O-000165/2011), kurį pateikė Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu Komisijai: Dabartinė derybų su Australija, JAV ir Kanada dėl keleivio duomenų įrašo (angl. PNR) duomenų naudojimo ir perdavimo padėtis (B7-0416/2011);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, (O-000170/2011), kurį pateikė Axel Voss, Simon Busuttil ir Manfred Weber PPE frakcijos vardu Komisijai: Dabartinė derybų su Australija, JAV ir Kanada dėl keleivio duomenų įrašo (angl. PNR) duomenų naudojimo ir perdavimo padėtis (B7-0417/2011).

Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Birgit Sippel, Timothy Kirkhope, Sophia in 't Veld ir Axel Voss pateikė žodinius klausimus.

Cecilia Malmström (Komisijos narė) atsakė į žodinius klausimus.

Kalbėjo Ágnes Hankiss PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Libor ROUČEK
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Monika Flašíková Beňová S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Rui Tavares GUE/NGL frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Martin Ehrenhauser , nepriklausomas Parlamento narys, Claude Moraes, Andreas Mölzer, Carmen Romero López ir Tanja Fajon.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Petru Constantin Luhan, Ioan Enciu, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Carlos Coelho ir Csanád Szegedi.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Diskusijos baigtos.


25. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Diane Dodds, Eduard Kukan, Rovana Plumb, Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marie-Christine Vergiat, Eider Gardiazábal Rubial, Csanád Szegedi, Cristian Dan Preda, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Băsescu, Guido Milana, Miguel Portas, Sergio Gutiérrez Prieto, Nuno Teixeira, Ioan Enciu, Gianni Vattimo, Corina Creţu, Sonia Alfano, Petru Constantin Luhan, Corneliu Vadim Tudor, Daciana Octavia Sârbu, Antonio Masip Hidalgo ir Slavi Binev.


26. Universaliosios paslaugos ir pagalbos telefono numeris 112 (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl universaliosios paslaugos ir pagalbos telefono numerio 112 [2010/2274(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Sylvana Rapti (A7-0220/2011)

Sylvana Rapti padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Malcolm Harbour, Zuzana Roithová, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška ir Seán Kelly.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: punktas 7.11 protokolo 5.7.2011.


27. Veiksmingesnė ir sąžiningesnė mažmeninės prekybos rinka (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl veiksmingesnės ir sąžiningesnės prekybos ir platinimo rinkos [2010/2109(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Anna Maria Corazza Bildt (A7-0217/2011)

Anna Maria Corazza Bildt padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Malcolm Harbour, Ilda Figueiredo ir Seán Kelly.

Kalbėjo: Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: punktas 7.12 protokolo 5.7.2011.


28. ES parama besivystančių šalių biudžetams (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl būsimos ES paramos besivystančių šalių biudžetams [2010/2300(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Charles Goerens (A7-0206/2011)

Charles Goerens padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jaroslav Paška, João Ferreira, Franziska Keller, Elena Băsescu, Anneli Jäätteenmäki, Czesław Adam Siekierski, Ricardo Cortés Lastra ir Seán Kelly.

Kalbėjo: Charles Goerens ir Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: punktas 7.23 protokolo 5.7.2011.


29. 2020 m. ir vėlesnio laikotarpio energetikos infrastruktūros prioritetai (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl 2020 m. ir vėlesnio laikotarpio energetikos infrastruktūros prioritetų [2011/2034(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Francisco Sosa Wagner (A7-0226/2011)

Francisco Sosa Wagner padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Krišjānis Kariņš, Luís Paulo Alves, Miroslav Mikolášik, Ilda Figueiredo, Seán Kelly ir Jaroslav Paška.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: punktas 7.24 protokolo 5.7.2011.


30. Visuotinės svarbos socialinės paslaugos (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų ateities [2009/2222(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Proinsias De Rossa (A7-0239/2011)

Proinsias De Rossa padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Regina Bastos, Karima Delli, Richard Howitt, Ilda Figueiredo ir Luís Paulo Alves.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: punktas 7.25 protokolo 5.7.2011.


31. ES vystymosi politikos poveikis (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl ES vystymosi politikos poveikio didinimo [2011/2047(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Filip Kaczmarek (A7-0205/2011)

Filip Kaczmarek padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franziska Keller, Ricardo Cortés Lastra, Zuzana Roithová, João Ferreira ir Jaroslav Paška.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: punktas 7.26 protokolo 5.7.2011.


32. Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą

Viktor Uspaskich kreipėsi į Europos Parlamento pirmininką su prašymu peržiūrėti 2010 m. rugsėjo 7 d. Parlamento sprendimą atšaukti jo imunitetą, nes jo byloje pateikta naujų faktų.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 3 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.

°
° ° °

2011 m. birželio 20 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas išnagrinėjo Nigel Farage raštą Europos Parlamento pirmininkui, kuriame jis, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsniu, skundėsi dėl Parlamento narių imuniteto klausimų sprendimo Europoje.

Teisės reikalų komitetas (11 balsavo už, 3 – prieš ir 1 susilaikė) nusprendė, kad, kadangi nebuvo iškeltas konkretus Parlamento nario imuniteto klausimas, Nigel Farage prašymą pripažino nepriimtinu.


33. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 466.235/OJMA).


34. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.50 val.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust , Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika