Indekss 
Protokols
PDF 224kWORD 201k
Pirmdiena, 2011. gada 4. jūlijs - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojumi
 4.Piemiņas brīdis
 5.Divu priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas (kandidatūru iesniegšanas termiņš)
 6.Politisko grupu sastāvs
 7.Parlamenta sastāvs
 8.Pilnvaru pārbaude
 9.Komiteju un delegāciju sastāvs
 10.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana
 11.2012. finanšu gada vispārējais budžets (grozījumu projektu iesniegšanas termiņš)
 12.Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas
 13.Apropriāciju pārvietojumi
 14.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)
 15.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 16.Lūgumraksti
 17.Dokumentu iesniegšana
 18.Darba kārtība
 19.Ārpusbiržas atvasinājumi, centrālie darījumu starpnieki un darījumu reģistri ***I (debates)
 20.Finanšu konglomerātā esošo finanšu vienību papildu uzraudzība ***I (debates)
 21.Īsās pozīcijas pārdošana un kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumi ***I (debates)
 22.Ieguldītāju kompensācijas sistēmas ***I (debates)
 23.Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā ***I (debates)
 24.Pašreizējais stāvoklis sarunās ar ASV, Austrāliju un Kanādu par PDR nolīgumiem (debates)
 25.Vienas minūtes uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 26.Universālais pakalpojums un neatliekamās palīdzības dienestu numurs "112" (īss izklāsts)
 27.Efektīvāks un taisnīgāks mazumtirdzniecības tirgus (īss izklāsts)
 28.Jaunattīstības valstīm sniegtais ES budžeta atbalsts (īss izklāsts)
 29.Enerģētikas infrastruktūras prioritātes 2020. gadam un pēc tam (īss izklāsts)
 30.Vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi (īss izklāsts)
 31.ES attīstības politikas ietekme (īss izklāsts)
 32.Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti
 33.Nākamās sēdes darba kārtība
 34.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.05.


2. Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana

Ramona Nicole Mănescu ir informējusi, ka viņa bija klāt 2011. gada 22. jūnija sēdē, bet viņas vārda apmeklējumu reģistrā nav.

2011. gada 22. un 23. jūnija sēžu protokoli tika apstiprināti.


3. Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu saistībā ar to, ka 2011. gada 1. jūlijā ir sākusies Padomes Polijas prezidentūra.

Pēc tam viņš pieminēja 2011. gada 1. jūlijā Marokā notikušo referendumu par konstitucionālo reformu.

Priekšsēdētājs pauda nožēlu par vakar notikušo simtiem personu aizturēšanu mierīgu demonstrāciju laikā Baltkrievijā un pieprasīja nekavējoties un bez nosacījumiem viņus atbrīvot.


4. Piemiņas brīdis

Priekšsēdētājs Parlamenta vārdā godināja bijušo Eiropas Parlamenta deputātu Otto von Habsburg un Jan Kulakowski piemiņu.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.


5. Divu priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas (kandidatūru iesniegšanas termiņš)

Pēc sēdes vadītāja priekšlikuma tika noteikts, ka kandidatūru iesniegšanas termiņš divu priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanām ir plkst. 18.00. Vēlēšanas notiks otrdien, 2011. gada 5. jūlijā.


6. Politisko grupu sastāvs

Rui Tavares ir pievienojies Verts/ALE grupai, sākot ar 2011. gada 24. jūniju.


7. Parlamenta sastāvs

Dominique Baudis ir rakstiski paziņojis par atkāpšanos no Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas, sākot ar 2011. gada 23. jūniju.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. punktu Parlaments paziņoja, ka, sākot ar minēto datumu, šī deputāta vieta ir atbrīvojusies, un informēja dalībvalsts kompetento iestādi.

Francijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Franck Proust ir iecelts par Parlamenta deputātu Dominique Baudis vietā, sākot ar 2011. gada 23. jūniju.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. punktu Parlaments pieņēma zināšanai, ka tas noticis, sākot ar minēto datumu.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Franck Proust pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu un ar noteikumu, ka viņš pirms tam ir parakstījis rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņš darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās, un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


8. Pilnvaru pārbaude

Juridiskā komiteja 2011. gada 20. jūnija sanāksmē saskaņā ar Reglamenta 3. panta 3. un 4. punktu pārbaudīja Giuseppe Gargani pilnvaras un vienbalsīgi ierosināja apstiprināt viņa deputāta mandātu, sākot ar 2011. gada 6. jūniju.


9. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE grupas un ALDE grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus.

ITRE komiteja: Michael Theurer kļūst par pilntiesīgu locekli, aizstājot Silvana Koch-Mehrin.

Delegācija ES un Moldovas parlamentārās sadarbības komitejā: Jolanta Emilia Hibner vairs nav pilntiesīga delegācijas locekle.

Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā: Jolanta Emilia Hibner vairs nav pilntiesīga delegācijas locekle.

Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm: Jolanta Emilia Hibner kļūst par pilntiesīgu delegācijas locekli.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


10. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien parakstīs turpmāk minētos saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemtos tiesību aktus (Reglamenta 74. pants).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 861/2006, ar ko nosaka kopienas finanšu pasākumus kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai un jūras tiesību jomā (00017/2011/LEX - C7-0183/2011 - 2010/0080(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas vides ekonomiskajiem kontiem (00011/2011/LEX - C7-0182/2011 - 2010/0073(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula attiecībā uz Eiropas statistiku par tūrismu, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 95/57/EK (00014/2011/LEX - C7-0181/2011 - 2010/0063(COD)).


11. 2012. finanšu gada vispārējais budžets (grozījumu projektu iesniegšanas termiņš)

Sēdes vadītājs norādīja, ka ar Budžeta komitejas piekrišanu 2012. finanšu gada vispārējā budžeta grozījumu projektu iesniegšanai ir noteikti šādi termiņi:

- Parlamenta komitejas un deputāti (vismaz 40 deputāti) – ceturtdiena, 2011. gada 8. septembris, plkst. 12.00;

- politiskās grupas – ceturtdiena, 2011. gada 15. septembris, plkst. 12.00.


12. Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas

Saskaņā ar Reglamenta 123. panta 5. punktu rakstiskās deklarācijas 0011/2011, 0012/2011, 0013/2011 ir zaudējušas spēku, jo tās neieguva vajadzīgo parakstu skaitu.


13. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. panta 4. punktu, kā tas interpretēts 20. punktā kopīgajā deklarācijā par pārejas pasākumiem, ko piemēro budžeta procedūrai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Komisijas priekšlikumu par apropriāciju pārvietojumu DEC 11/2011 (N7-0051/2011 - C7-0153/2011 - 2011/2118(GBD)).

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. panta 4. punktu, kā tas interpretēts 20. punktā kopīgajā deklarācijā par pārejas pasākumiem, ko piemēro budžeta procedūrai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Komisijas priekšlikumu par apropriāciju pārvietojumu DEC 21/2011 (N7-0052/2011 - C7-0156/2011 - 2011/2119(GBD)).


14. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)

Deputāti bija iesnieguši turpmāk minētos dokumentus.

1. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 115. pants)

- (O-000156/2011), kuru uzdeva Cornelia Ernst, Helmut Scholz un Søren Bo Søndergaard GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Pašreizējais stāvoklis attiecībā uz sarunām ar Austrāliju, ASV un Kanādu par pasažieru datu reģistru ziņu izmantošanu un nodošanu (B7-0412/2011).

- (O-000159/2011), kuru uzdeva Jan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: Pašreizējais stāvoklis attiecībā uz sarunām ar Austrāliju, ASV un Kanādu par pasažieru datu reģistru ziņu izmantošanu un nodošanu (B7-0413/2011).

- (O-000160/2011), kuru uzdeva Birgit Sippel S&D grupas vārdā Komisijai: Pašreizējais stāvoklis attiecībā uz sarunām ar Austrāliju, ASV un Kanādu par pasažieru datu reģistru ziņu izmantošanu un nodošanu (B7-0414/2011).

- (O-000164/2011), kuru uzdeva Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā Komisijai: Pašreizējais stāvoklis attiecībā uz sarunām ar Austrāliju, ASV un Kanādu par pasažieru datu reģistru ziņu izmantošanu un nodošanu (B7-0415/2011).

- (O-000165/2011), kuru uzdeva Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā Komisijai: Pašreizējais stāvoklis attiecībā uz sarunām ar Austrāliju, ASV un Kanādu par pasažieru datu reģistru ziņu izmantošanu un nodošanu (B7-0416/2011).

- (O-000170/2011), kuru uzdeva Axel Voss, Simon Busuttil un Manfred Weber PPE grupas vārdā Komisijai: Pašreizējais stāvoklis attiecībā uz sarunām ar Austrāliju, ASV un Kanādu par pasažieru datu reģistru ziņu izmantošanu un nodošanu (B7-0417/2011).

2. Rakstiskas deklarācijas iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 123. pants)

- Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover un Maria do Céu Patrão Neves – par konkurētspējas un inovāciju tīklu Eiropas Savienības attālākajos reģionos (0034/2011).


15. Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2011. gada februāra otrajā, marta pirmajā un marta otrajā sesijā pieņemtajām rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Séance en direct”.


16. Lūgumraksti

Saskaņā ar Reglamenta 201. panta 6. punktu atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2011. gada 22. jūnijs

Dieter Schädlich (Nr. 0603/2011); Stefan Vogel (2 paraksti) (Nr. 0604/2011); Heinrich Merkl (Nr. 0605/2011); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0606/2011); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0607/2011); Mair Birgit (Nr. 0608/2011); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0609/2011); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0610/2011); Michal Miazga (Nr. 0611/2011); Dietmar Gehrmann (Nr. 0612/2011); Morgen Hercules Ighodaro (Nr. 0613/2011); Ewelina Ozimkowska Sobolewska (12 paraksti) (Nr. 0614/2011); Georg Kottermair (Nr. 0615/2011); Armin Jäger (Nr. 0616/2011); Agnieszka Kubiak Pietrzyk (Medica s.c.) (Nr. 0617/2011); Kazimierz Włostowski (Nr. 0618/2011); Isaac Ibáñez García (Nr. 0619/2011); Isaac Ibáñez García (Nr. 0620/2011); Ion M. Anghel (Asociația Ambasadorilor și Diplomaților de Carieră din România) (165 paraksti) (Nr. 0621/2011); Elisabeth Charles (Fédération contre le Martyre des animaux) (40 paraksti) (Nr. 0622/2011); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0623/2011); Todor Colov (Nr. 0624/2011); Luis Francisco Fernández López (Nr. 0625/2011); Daniel Marian Iorga (PAH - Plataforma de Afectados por la Hipoteca) (Nr. 0626/2011); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0627/2011); Sorin Jurca (Fundația Culturală Roșia Montană) (Nr. 0628/2011); Dimitar Filipov (Nr. 0629/2011); David Omar Jovel Merino (Nr. 0630/2011); Jeronimo Florit Moragues (Nr. 0631/2011); Avgust Cop (Nr. 0632/2011); José Hilario Ortega Anduiza (Nr. 0633/2011); José Luis Martínez Cestao (Izquierda Unida de Tres Cantos) (Nr. 0634/2011); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0635/2011); Konstantinos Kontos (Nr. 0636/2011); Marco Colavecchi (Nr. 0637/2011); Jacob Schonberg (Nr. 0638/2011); Reinhard Forst (Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen) (Nr. 0639/2011); Bruno Teixeira de Sousa (Nr. 0640/2011); Monika Kusocińska (Nr. 0641/2011); Melissa Valentin (Collège Joseph Durand ) (Nr. 0642/2011); Peter Boulter (Nr. 0643/2011); Federico Filippini (Nr. 0644/2011); Miroslaw Cimoszko (Law firm Berna de Laborde) (Nr. 0645/2011); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0646/2011); Colin Baines (The Co-operative Group, Greenpeace, WWF, Friends of the Earth Europe, Transport & Environment and 13,000 citizen petition signatories) (Nr. 0647/2011); Elena Hernández Gil (Asociación de Vecinos por la Defensa de El Caleton) (5832 paraksti) (Nr. 0648/2011).

2011. gada 28. jūnijs

Selim Sariibrahimoglu (Sariibrahimoglu Law Office) (Nr. 0649/2011); Giamalakis Michalis (Nr. 0650/2011); Lauri Kaartinen (Nr. 0651/2011); Georgios Leonidopoulos (Nr. 0652/2011); Roger Pinto (9100 paraksti) (Nr. 0653/2011); Guido Schalckens (Nr. 0654/2011); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0655/2011); Annalisa Brescia (Nr. 0656/2011); Djilali Andrea Benahmed (Nr. 0657/2011); Gael Drillon (8 paraksti) (Nr. 0658/2011).

2011. gada 4. jūlijs

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1656/2010); Emilia Witkowska (Wspólnota mieszkaniowa w Ełku) (12 paraksti) (Nr. 0659/2011); Anna Spyra (Nr. 0660/2011); Wilfried Gesing (Nr. 0661/2011); Waldemar Szymankiewicz (Nr. 0662/2011); Jerzy Pietrzyk (Ogólnopolski Ruch Społeczny Stowarzyszenie Pokrzywdzonych przez Organa Sprawiedliwości Stop Bezprawiu Lublin) (Nr. 0663/2011); Klaus Abraham (Nr. 0664/2011); Herbert Eckelboom (Nr. 0665/2011); Christel Schädlich (Nr. 0666/2011); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0667/2011); Hans-Josef Rütters (Nr. 0668/2011); Józef Zawadzki (Urząd Miasta Katowice) (Nr. 0669/2011); Franziska Jünger (Nr. 0670/2011); Alfred Wuelferath (Nr. 0671/2011); Wolfgang J. Beckermann (Cosmart Laboratorium) (Nr. 0672/2011); Ortwin Uhl (2 paraksti) (Nr. 0673/2011); Anni Winter (Nr. 0674/2011); Erazm Biniak (Nr. 0675/2011); Piotr Pawelec (Nr. 0676/2011); Carmen Sanz Garrido (595 paraksti) (Nr. 0677/2011); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0678/2011); Rosen Ivanov (Nr. 0679/2011); Mirona Pantiru (Nr. 0680/2011); Alin Ovidiu Preda (Nr. 0681/2011); Gustavo Javier Di Criscenzo (Nr. 0682/2011); Ángel Martínez-Conde Ibáñez (Nr. 0683/2011); Metodi Botrovliev (Brokontrol Korporacija Eood) (Nr. 0684/2011); José Félix Del Río Rosendi (Nr. 0685/2011); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0686/2011); Gloria Galvez Perez (Nr. 0687/2011); Valeriu Costea (Nr. 0688/2011); Dolores Čuš (Iniciativni Odbor Medicinskih Sester In Babic Republike Slovenije) (Nr. 0689/2011); José Antonio Galdón Ruiz (Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de España) (Nr. 0690/2011); Giacinto De Spirito (Nr. 0691/2011); Francesco Di Pasquale (Nr. 0692/2011); Alberto Scoccianti (CITIEFFE SRL) (Nr. 0693/2011); Arianna Spessotto (Comitato NO-TAV Venezia-Trieste) (Nr. 0694/2011); Elena Clara Popescu (Romanian College of Pharmacists) (2 paraksti) (Nr. 0695/2011); Hugh Fearnley-Whittingstall (Fish Fight Campaign) (Nr. 0696/2011); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (Nr. 0697/2011); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0698/2011); Fermín Laguarda Cardona (SAT 7667- EXFRU- Explotaciones Frutícolas) (Nr. 0699/2011); Anastasios Goulis (European Center) (Nr. 0700/2011); John Kingston (Nr. 0701/2011); Brian Thatcher (Nr. 0702/2011); Alberto Crisafi (BSN Medical S.r.L.) (Nr. 0703/2011); Alessandro Pater (Medical Systems S.p.A. ) (Nr. 0704/2011); Melanie Adamidou (Nr. 0705/2011); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0706/2011).


17. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Parlamenta komitejas

1.1. Ziņojumi

- Ziņojums par ES tiesību aktiem par transmisīvām sūkļveida encefalopātijām (TSE) un ar tām saistīto pārtikas un dzīvnieku barības kontroli — īstenošana un perspektīva (2010/2249(INI)) - ENVI komiteja - Referente: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0195/2011).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā (COM(2010)0791 - C7-0012/2011 - 2011/0001(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Mitro Repo (A7-0201/2011).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 378/2007 attiecībā uz noteikumu par brīvprātīgas modulācijas tiešajiem maksājumiem īstenošanu saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (COM(2010)0772 - C7-0013/2011 - 2010/0372(COD)) - AGRI komiteja - Referente: Britta Reimers (A7-0203/2011).

- Ziņojums par sieviešu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā mazos un vidējos uzņēmumos (2010/2275(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Marina Yannakoudakis (A7-0207/2011).

- Ziņojums par sievietēm un uzņēmējdarbības augstākā līmeņa vadību (2010/2115(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0210/2011).

- Ziņojums par finansējuma piešķiršanu aizsprostu infrastruktūras stiprināšanai jaunattīstības valstīs (2010/2270(INI)) - DEVE komiteja - Referents: Nirj Deva (A7-0213/2011).

- Ziņojums par platjoslu Eiropā — ieguldījums digitāli virzītā izaugsmē (2010/2304(INI)) - ITRE komiteja - Referente: Niki Tzavela (A7-0221/2011).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārpusbiržas atvasinājumiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem (COM(2010)0484 - C7-0265/2010 - 2010/0250(COD)) - ECON komiteja - Referents: Werner Langen (A7-0223/2011).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Padomes Direktīvu 2001/112/EK, kas attiecas uz pārtikai paredzētām augļu sulām un dažiem līdzīgiem produktiem (COM(2010)0490 - C7-0278/2010 - 2010/0254(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noguldījumu garantiju sistēmām (pārstrādāta redakcija) (COM(2010)0368 - C7-0177/2010 - 2010/0207(COD)) - ECON komiteja - Referents: Peter Simon (A7-0225/2011).

- Ziņojums par enerģētikas infrastruktūras prioritātēm 2020. gadam un pēc tam (2011/2034(INI)) - ITRE komiteja - Referents: Francisco Sosa Wagner (A7-0226/2011).

- Ziņojums par finanšu, ekonomikas un sociālo krīzi — ieteikumi veicamajiem pasākumiem un iniciatīvām (2010/2242(INI)) - CRIS komiteja - Referente: Pervenche Berès (A7-0228/2011).

- Ziņojums par ES ārpolitiku demokratizācijas atbalstam (2011/2032(INI)) - AFET komiteja - Referente: Véronique De Keyser (A7-0231/2011).

- Ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbību 2010. gadā (2010/2295(INI)) - PETI komiteja - Referents: Willy Meyer (A7-0232/2011).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2011. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2011 projektu, III iedaļa — Komisija (10522/2011 - C7-0137/2011 - 2011/2065(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0233/2011).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (pieteikums EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard no Dānijas) (COM(2011)0251 - C7-0114/2011 - 2011/2093(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Barbara Matera (A7-0234/2011).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (pieteikums EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber no Dānijas) (COM(2011)0258 - C7-0112/2011 - 2011/2092(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Barbara Matera (A7-0235/2011).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par to ceļošanas dokumentu sarakstu, kuri to turētājam dod tiesības šķērsot ārējās robežas un kuros drīkst ielīmēt vīzu, un par mehānisma ieviešanu šāda saraksta izveidei (COM(2010)0662 - C7-0365/2010 - 2010/0325(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Tanja Fajon (A7-0237/2011).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 26. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2011)0155 - C7-0081/2011 - 2011/2060(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Reimer Böge (A7-0238/2011).

- Ziņojums par vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu nākotni (2009/2222(INI)) - EMPL komiteja - Referents: Proinsias De Rossa (A7-0239/2011).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta Reglamenta 106. un 192. panta, kā arī XVII pielikuma grozīšanu (2010/2231(REG)) - AFCO komiteja - Referents: Andrew Duff (A7-0240/2011).

- ***I Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aģentūras izveidi lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (COM(2010)0093 - C7-0046/2009 - 2009/0089(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Carlos Coelho (A7-0241/2011).

- Ziņojums par vispusīgu pieeju personas datu aizsardzībai Eiropas Savienībā (2011/2025(INI)) - LIBE komiteja - Referents: Axel Voss (A7-0244/2011).

- Ziņojums par publisku piekļuvi 2009. un 2010. gada dokumentiem (Reglamenta 104. panta 7. punkts) (2010/2294(INI)) - LIBE komiteja - Referente: Heidi Hautala (A7-0245/2011).

- Ieteikums par projektu Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2007.–2013. gadam (16973/2010 - C7-0024/2011 - 2010/0048(APP)) - BUDG komiteja - Referents: Reimer Böge (A7-0253/2011).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2011. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2011 projektu, III iedaļa – Komisija (11630/2011 - C7-0166/2011 - 2011/2075(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0254/2011).

1.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par pārtikas informācijas sniegšanu patērētājiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006 un atceļ Direktīvas 87/250/EEK, 90/496/EEK, 1999/10/EK, 2000/13/EK, 2002/67/EK, 2008/5/EK un Regulu (EK) Nr. 608/2004 (17602/1/2010 - C7-0060/2011 - 2008/0028(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Renate Sommer (A7-0177/2011).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko veicina pārrobežu informācijas apmaiņu par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem (17506/1/2010 - C7-0074/2011 - 2008/0062(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Inés Ayala Sender (A7-0208/2011).

2. Deputāti

2.1. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski jautājumu laikā (Reglamenta 116. pants) (B7-0411/2011)

- Harkin Marian, Posselt Bernd, Higgins Jim, Czarnecki Ryszard, Andrikienė Laima Liucija, Mitchell Gay, Koumoutsakos Georgios, Ţicău Silvia-Adriana, Toussas Georgios - Paleckis Justas Vincas, Niculescu Rareş-Lucian, Klute Jürgen, Chountis Nikolaos, Mitchell Gay, Gallagher Pat the Cope, McGuinness Mairead, Neynsky Nadezhda, Kelly Seán, Harkin Marian, Higgins Jim, Ertug Ismail, Tarabella Marc, Danellis Spyros, Ludford Sarah, Aylward Liam, Ţicău Silvia-Adriana, Le Hyaric Patrick, Czarnecki Ryszard, Riera Madurell Teresa, Andrikienė Laima Liucija, Hedh Anna, Grelier Estelle, Scholz Helmut.

2.2. Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 120. pants)

- Cristiana Muscardini, Niccolo Rinaldi un Gianluca Susta. Rezolūcijas priekšlikums par Brazīlijas atteikumu izdot teroristu un vairākkārtēju slepkavu, kuram ir piespriests mūža ieslodzījums (B7-0377/2011).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

LIBE

- Cristiana Muscardini. Rezolūcijas priekšlikums par tādu slimību apkarošanu, ko izraisa nepareizs uzturs (B7-0378/2011).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI


18. Darba kārtība

Nākamais punkts bija darba kārtības noteikšana.

Bija izdalīts 2011. gada jūlija plenārsēdes galīgais darba kārtības projekts (PE 466.235/PDOJ). Nebija ierosināts neviens grozījums.

Tādējādi darba kārtība tika noteikta.


19. Ārpusbiržas atvasinājumi, centrālie darījumu starpnieki un darījumu reģistri ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārpusbiržas atvasinājumiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem [COM(2010)0484 - C7-0265/2010- 2010/0250(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Werner Langen (A7-0223/2011).

Werner Langen iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Michel Barnier (Komisijas loceklis).

Uzstājās Sharon Bowles (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja), Robert Goebbels (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Jean-Paul Gauzès PPE grupas vārdā, Leonardo Domenici S&D grupas vārdā, Pascal Canfin Verts/ALE grupas vārdā, Kay Swinburne ECR grupas vārdā, Jürgen Klute GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hans-Peter Martin, Sharon Bowles ALDE grupas vārdā un Claudio Morganti EFD grupas vārdā.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Evžen Tošenovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicky Ford, Alfredo Pallone un Thomas Mann.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Monika Flašíková Beňová un Franz Obermayr.

Uzstājās Michel Barnier.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 5. jūlija protokola 7.15. punkts.


20. Finanšu konglomerātā esošo finanšu vienību papildu uzraudzība ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 98/78/EK, 2002/87/EK un 2006/48/EK attiecībā uz finanšu konglomerātā esošo finanšu vienību papildu uzraudzību [COM(2010)0433 – C7-0203/2010 – 2010/0232(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0097/2011).

Theodor Dumitru Stolojan iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Michel Barnier (Komisijas loceklis).

Uzstājās Sebastian Valentin Bodu (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Peter Skinner S&D grupas vārdā, Sharon Bowles ALDE grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā un Claudio Morganti EFD grupas vārdā.

SĒDI VADA: László TŐKÉS
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sebastian Valentin Bodu un Czesław Adam Siekierski.

Uzstājās Michel Barnier un Theodor Dumitru Stolojan.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 5. jūlija protokola 7.16. punkts.


21. Īsās pozīcijas pārdošana un kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumi ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par īsās pozīcijas pārdošanu un dažiem kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumu aspektiem [COM(2010)0482 - C7-0264/2010- 2010/0251(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Pascal Canfin (A7-0055/2011).

Pascal Canfin iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Michel Barnier (Komisijas loceklis).

Uzstājās Klaus-Heiner Lehne (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Markus Ferber PPE grupas vārdā, Robert Goebbels S&D grupas vārdā, Olle Schmidt ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sven Giegold, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Thomas Händel GUE/NGL grupas vārdā, Dimitar Stoyanov, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Franz Obermayr, Sławomir Witold Nitras un Wolf Klinz.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Monika Flašíková Beňová, Franz Obermayr, Jean-Paul Gauzès un Evelyn Regner.

Uzstājās Michel Barnier un Pascal Canfin.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 5. jūlija protokola 7.17. punkts.


SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

22. Ieguldītāju kompensācijas sistēmas ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/9/EK par ieguldītāju kompensācijas sistēmām [COM(2010)0371 – C7-0174/2010 – 2010/0199(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Olle Schmidt (A7-0167/2011).

Olle Schmidt iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Michel Barnier (Komisijas loceklis).

Uzstājās Sebastian Valentin Bodu (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Jean-Paul Gauzès PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā un Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Syed Kamall un Andreas Mölzer.

Uzstājās Michel Barnier un Olle Schmidt.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 5. jūlija protokola 7.18. punkts.


23. Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā ***I (debates)

Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aģentūras izveidi lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā [COM(2010)0093 – C7-0046/2009 – 2009/0089(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Carlos Coelho (A7-0241/2011).

Carlos Coelho iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Michel Barnier (Komisijas loceklis).

Uzstājās Marian-Jean Marinescu (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE grupas vārdā, Sylvie Guillaume S&D grupas vārdā, Sarah Ludford ALDE grupas vārdā, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā, Adam Bielan ECR grupas vārdā, Derek Roland Clark EFD grupas vārdā, Hubert Pirker, Monika Flašíková Beňová, Véronique Mathieu un Ioan Enciu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Petru Constantin Luhan, Indrek Tarand, Andreas Mölzer un Miroslav Mikolášik.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle) un Carlos Coelho.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 5. jūlija protokola 7.9. punkts.


24. Pašreizējais stāvoklis sarunās ar ASV, Austrāliju un Kanādu par PDR nolīgumiem (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000156/2011) un kuru uzdeva Cornelia Ernst, Helmut Scholz un Søren Bo Søndergaard GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Pašreizējais stāvoklis attiecībā uz sarunām ar Austrāliju, ASV un Kanādu par pasažieru datu reģistru ziņu izmantošanu un nodošanu (B7-0412/2011).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000159/2011) un kuru uzdeva Jan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: Pašreizējais stāvoklis attiecībā uz sarunām ar Austrāliju, ASV un Kanādu par pasažieru datu reģistru ziņu izmantošanu un nodošanu (B7-0413/2011).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000160/2011) un kuru uzdeva Birgit Sippel S&D grupas vārdā Komisijai: Pašreizējais stāvoklis attiecībā uz sarunām ar Austrāliju, ASV un Kanādu par pasažieru datu reģistru ziņu izmantošanu un nodošanu (B7-0414/2011).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000164/2011) un kuru uzdeva Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā Komisijai: Pašreizējais stāvoklis attiecībā uz sarunām ar Austrāliju, ASV un Kanādu par pasažieru datu reģistru ziņu izmantošanu un nodošanu (B7-0415/2011).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000165/2011) un kuru uzdeva Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā Komisijai: Pašreizējais stāvoklis attiecībā uz sarunām ar Austrāliju, ASV un Kanādu par pasažieru datu reģistru ziņu izmantošanu un nodošanu (B7-0416/2011).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000170/2011) un kuru uzdeva Axel Voss, Simon Busuttil un Manfred Weber PPE grupas vārdā Komisijai: Pašreizējais stāvoklis attiecībā uz sarunām ar Austrāliju, ASV un Kanādu par pasažieru datu reģistru ziņu izmantošanu un nodošanu (B7-0417/2011).

Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Birgit Sippel, Timothy Kirkhope, Sophia in 't Veld un Axel Voss izvērsa jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski.

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) atbildēja uz šiem jautājumiem.

Uzstājās Ágnes Hankiss PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Libor ROUČEK
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Monika Flašíková Beňová S&D grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Rui Tavares GUE/NGL grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Martin Ehrenhauser, pie grupām nepiederošs deputāts, Claude Moraes, Andreas Mölzer, Carmen Romero López un Tanja Fajon.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Petru Constantin Luhan, Ioan Enciu, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Carlos Coelho un Csanád Szegedi.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Debates tika slēgtas.


25. Vienas minūtes uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 150. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Diane Dodds, Eduard Kukan, Rovana Plumb, Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marie-Christine Vergiat, Eider Gardiazábal Rubial, Csanád Szegedi, Cristian Dan Preda, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Băsescu, Guido Milana, Miguel Portas, Sergio Gutiérrez Prieto, Nuno Teixeira, Ioan Enciu, Gianni Vattimo, Corina Creţu, Sonia Alfano, Petru Constantin Luhan, Corneliu Vadim Tudor, Daciana Octavia Sârbu, Antonio Masip Hidalgo un Slavi Binev.


26. Universālais pakalpojums un neatliekamās palīdzības dienestu numurs "112" (īss izklāsts)

Ziņojums par universālo pakalpojumu un ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 [2010/2274(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Sylvana Rapti (A7-0220/2011).

Sylvana Rapti iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Malcolm Harbour, Zuzana Roithová, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška un Seán Kelly.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2011. gada 5. jūlija protokola 7.11. punkts.


27. Efektīvāks un taisnīgāks mazumtirdzniecības tirgus (īss izklāsts)

Ziņojums par efektīvāku un taisnīgāku mazumtirdzniecības tirgu [2010/2109(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Anna Maria Corazza Bildt (A7-0217/2011).

Anna Maria Corazza Bildt iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Malcolm Harbour, Ilda Figueiredo un Seán Kelly.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2011. gada 5. jūlija protokola 7.12. punkts.


28. Jaunattīstības valstīm sniegtais ES budžeta atbalsts (īss izklāsts)

Ziņojums par jaunattīstības valstīm sniegtā ES budžeta atbalsta nākotni [2010/2300(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Charles Goerens (A7-0206/2011).

Charles Goerens iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zuzana Roithová, Ricardo Cortés Lastra, Anneli Jäätteenmäki, João Ferreira, Elena Băsescu, Franziska Keller, Jaroslav Paška, Czesław Adam Siekierski un Seán Kelly.

Uzstājās Charles Goerens un Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2011. gada 5. jūlija protokola 7.23. punkts.


29. Enerģētikas infrastruktūras prioritātes 2020. gadam un pēc tam (īss izklāsts)

Ziņojums par enerģētikas infrastruktūras prioritātēm 2020. gadam un pēc tam [2011/2034(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Francisco Sosa Wagner (A7-0226/2011).

Francisco Sosa Wagner iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Krišjānis Kariņš, Luís Paulo Alves, Miroslav Mikolášik, Ilda Figueiredo, Seán Kelly un Jaroslav Paška.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2011. gada 5. jūlija protokola 7.24. punkts.


30. Vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi (īss izklāsts)

Ziņojums par vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu nākotni [2009/2222(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Proinsias De Rossa (A7-0239/2011).

Proinsias De Rossa iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Regina Bastos, Karima Delli, Richard Howitt, Ilda Figueiredo un Luís Paulo Alves.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2011. gada 5. jūlija protokola 7.25. punkts.


31. ES attīstības politikas ietekme (īss izklāsts)

Ziņojums par ES attīstības politikas ietekmes palielināšanu [2011/2047(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Filip Kaczmarek (A7-0205/2011).

Filip Kaczmarek iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franziska Keller, Ricardo Cortés Lastra, Zuzana Roithová, João Ferreira un Jaroslav Paška.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2011. gada 5. jūlija protokola 7.26. punkts.


32. Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti

Atsaucoties uz to, ka lietā radušies jauni apstākļi, Viktor Uspaskich Parlamenta priekšsēdētājam ir iesniedzis pieprasījumu pārskatīt Eiropas Parlamenta 2010. gada 7. septembra lēmumu atcelt Viktor Uspakich deputāta imunitāti.

Saskaņā ar Reglamenta 6. panta 3. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.

°
° ° °

Juridiskā komiteja 2011. gada 20. jūnija sanāksmē apsprieda Parlamenta priekšsēdētājam adresēto Nigel Farage vēstuli, kurā viņš, atsaucoties uz Reglamenta 6. pantu, sūdzas par to, kā Eiropā tiek izskatīts jautājums par deputāta imunitāti.

Juridiskā komiteja, 11 locekļiem balsojot „par”, 3 balsojot „pret” un 1 atturoties, secināja, ka Nigel Farage pieprasījums nav pieņemams, jo tas neattiecas uz konkrētu ar deputāta imunitāti saistītu gadījumu.


33. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 466.235/OJMA).


34. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.50.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust , Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika