Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 5 juli 2011 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Herziene Hongaarse grondwet (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Ingekomen stukken
 5.Balans van het Hongaarse voorzitterschap (debat)
 6.Mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's op hun grondgebied te beperken of te verbieden ***I (debat)
 7.Stemmingen
  
7.1.Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (ter vervanging van Silvana Koch-Mehrin) (stemming)
  
7.2.Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (ter vervanging van Stavros Lambrinidis) (stemming)
  
7.3.Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité - werking en toepassing van de verworven rechten van luchtreizigers (artikel 124 van het Reglement) (stemming)
  
7.4.Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité - betrekkingen EU-Chili (artikel 124 van het Reglement) (stemming)
  
7.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Odense Steel Shipyard/Denemarken (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.6.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU: overstromingen in Slovenië, Kroatië en Tsjechië in 2010 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.7.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2011: overstromingen van september 2010 in Slovenië, Kroatië en Tsjechië (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.8.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: LM Glasfiber/Denemarken (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.9.Agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.10.Producten die een vrijstelling of een vermindering van de "octroi de mer" kunnen genieten * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.11.Universele dienst en alarmnummer "112" (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.12.Een efficiëntere en eerlijkere handels- en distributiemarkt (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.13.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2011: begrotingsoverschot 2010 (stemming)
  
7.14.Handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming ***I (stemming)
  
7.15.OTC-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters ***I (stemming)
  
7.16.Aanvullend toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat ***I (stemming)
  
7.17.Baissetransacties en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps ***I (stemming)
  
7.18.Beleggerscompensatiestelsels ***I (stemming)
  
7.19.Mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's op hun grondgebied te beperken of te verbieden ***I (stemming)
  
7.20.Herziene Hongaarse grondwet (stemming)
  
7.21.Broeikasgasemissiereductie en het risico van koolstoflekkage (stemming)
  
7.22.Vijfde cohesieverslag en de strategie voor het cohesiebeleid na 2013 (stemming)
  
7.23.EU-begrotingssteun aan ontwikkelingslanden (stemming)
  
7.24.Energie-infrastructuurprioriteiten voor 2020 en daarna (stemming)
  
7.25.Sociale diensten van algemeen belang (stemming)
  
7.26.Het trefzekerder maken van het EU-ontwikkelingsbeleid (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Meerjarig financieel kader (debat)
 12.Verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten ***II (debat)
 13.Wetgeving inzake overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE) en inzake de desbetreffende controles van diervoeders en levensmiddelen (debat)
 14.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 15.Grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen ***II (debat)
 16.Beveiliging van de luchtvaart met bijzondere aandacht voor beveiligingsscanners - Verbod op vloeistoffen (LAG) in vliegtuigen (debat)
 17.Vrouwen en leidinggevende functies in het bedrijfsleven (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (232 kb) Presentielijst (61 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3165 kb) 
 
Notulen (216 kb) Presentielijst (51 kb) Stemmingsuitslagen (883 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1436 kb) 
 
Notulen (263 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (753 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2753 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid