Показалец 
Протокол
PDF 295kWORD 265k
Вторник, 5 юли 2011 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Преразгледаната конституция на Унгария (внесени предложения за резолюция)
 4. Внесени документи
 5.Преглед на унгарското председателство на ЕС (разискване)
 6.Възможност за държавите-членки да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на своя територия ***I (разискване)
 7.Време за гласуване
  
7.1.Избор на заместник-председател на Европейския парламент (който да замести Silvana Koch-Mehrin) (гласуване)
  
7.2.Избор на заместник-председател на Европейския парламент (който да замести Stavros Lambrinidis) (гласуване)
  
7.3.Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет относно упражняване и прилагане на установени права на пътниците, пътуващи по въздух (член 117 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.4.Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет относно отношенията между ЕС и Чили (член 117 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.5.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Odense Staalskibsværft/Дания (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.6.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС - наводнения в Словения, Хърватия и Чешката република през 2010 г. (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.7.Проект на коригиращ бюджет №2/2011: наводненията през септември 2010 г. в Словения, Хърватия и Чешката република (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.8.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Предприятие LM Glasfiber/Дания (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.9.Агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.10.Продуктите, за които е допустимо пълно или частично освобождаване от режима „octroi de mer“ * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.11.Универсална услуга и номер за спешни повиквания „112“ (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.12.По-ефективен и по-справедлив пазар на дребно (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.13.Проект на коригиращ бюджет №3/2011: бюджетен излишък през 2010 г. (гласуване)
  
7.14.Прилагане на законодателството за защита на потребителите ***I (гласуване)
  
7.15.Извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции ***I (гласуване)
  
7.16.Допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат ***I (гласуване)
  
7.17.Къси продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение ***I (гласуване)
  
7.18.Схемите за обезщетяване на инвеститорите ***I (гласуване)
  
7.19.Възможност за държавите-членки да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на своя територия ***I (гласуване)
  
7.20.Преразгледаната конституция на Унгария (гласуване)
  
7.21.Намаляването на емисиите на парникови газове и опасността от изместване на въглеродни емисии (гласуване)
  
7.22.Пети доклад на Европейската комисия относно сбижаването и стратегия за политика за сближаване за периода след 2013 г. (гласуване)
  
7.23.Бюджетната подкрепа на ЕС за развиващите се страни (гласуване)
  
7.24.Приоритети за енергийна инфраструктура за 2020 г. и по-нататък (гласуване)
  
7.25.Социалните услуги от общ интерес (гласуване)
  
7.26.Въздействието на политиката на ЕС за развитие (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Многогодишната финансова рамка (разискване)
 12.Информиране на потребителите относно хранителните продукти ***II (разискване)
 13.Законодателство относно трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) и свързания с тях контрол върху фуражите и храните (разискване)
 14.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 15.Трансграничен обмен на информация относно нарушенията на правилата за безопасно движение по пътищата ***II (разискване)
 16.Сигурност на въздухоплаването, по-специално във връзка с използването на скенери за целите на сигурността - Забраната на течности, аерозоли и гелове в самолетите (разискване)
 17.Жените и ръководството на предприятия (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.05 ч.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания на основание член 122 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Демократична република Конго, масови изнасилвания в провинция Южно Киву

- Charles Tannock, Jan Zahradil, Syed Kamall, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно Демократична република Конго, масови изнасилвания в провинция Южно Киву (B7-0442/2011);

- Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda и Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, относно Демократична република Конго, масови изнасилвания в провинция Южно Киву (B7-0443/2011);

- Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Martin Kastler, Jarosław Leszek Wałęsa, Agnès Le Brun, Zuzana Roithová и Bogusław Sonik, от името на групата PPE, относно Демократична република Конго и масовите изнасилвания в провинция Южно Киву (B7-0458/2011);

- Eva-Britt Svensson, Sabine Lösing, Willy Meyer и Søren Bo Søndergaard, от името на групата GUE/NGL, относно Демократична република Конго, масови изнасилвания в провинция Южно Киву (B7-0459/2011);

- Louis Michel, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff и Frédérique Ries, от името на групата ALDE, относно Демократична република Конго, масови изнасилвания в провинция Южно Киву (B7-0460/2011);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Thijs Berman, Corina Creţu и Rovana Plumb, от името на групата S&D, относно Демократична република Конго, масови изнасилвания в провинция Южно Киву (B7-0461/2011).

II.   Индонезия, включително нападения над малцинствата

- Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Bastiaan Belder и Juozas Imbrasas, от името на групата EFD, относно Индонезия, включително нападения над малцинствата (B7-0394/2011);

- Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Emilie Turunen, Christian Engström и Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, относно Индонезия, включително нападения над малцинствата (B7-0444/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно Индонезия, включително нападения над малцинствата (B7-0462/2011);

- Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Agnès Le Brun, Martin Kastler и Bogusław Sonik, от името на групата PPE, относно Индонезия, включително нападения над малцинствата (B7-0463/2011);

- Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно Индонезия, включително нападения над малцинствата (B7-0464/2011);

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells и Frédérique Ries, от името на групата ALDE, относно Индонезия, включително нападения над малцинствата (B7-0465/2011);

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата S&D, относно Индонезия, включително нападения над малцинствата (B7-0466/2011).

III.   Индия, и по-специално смъртната присъда на Davinder Pal Singh

- Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška и Juozas Imbrasas, от името на групата EFD, относно Индия, и по-специално смъртната присъда на Davinder Pal Singh (B7-0395/2011);

- Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Satu Hassi и Franziska Keller, от името на групата Verts/ALE, относно Индия, и по-специално смъртната присъда на Davinder Pal Singh (B7-0467/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Zuzana Roithová и Bogusław Sonik, от името на групата PPE, относно Индия, и по-специално смъртната присъда на Davinder Pal Singh (B7-0468/2011);

- Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно Индия, и по-специално смъртната присъда на Davinder Pal Singh (B7-0469/2011);

- Charles Tannock, от името на групата ECR, относно Индия, и по-специално изпълнението на смъртната присъда (B7-0470/2011);

- Graham Watson, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff и Frédérique Ries, от името на групата ALDE, относно Индия, и по-специално смъртната присъда на Davinder Pal Singh (B7-0471/2011);

- Véronique De Keyser, Harlem Désir и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата S&D, относно Индия, и по-специално смъртната присъда на Davinder Pal Singh (B7-0472/2011).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 149 от Правилника за дейността.


3. Преразгледаната конституция на Унгария (внесени предложения за резолюция)

Изявления на Съвета и на Комисията: Преразгледаната конституция на Унгария

Разискването се състоя на 8 юни 2011 (точка 11 от протокола от 8.6.2011).

Предложения за резолюция, внесени въз основа на член 110, параграф 2 и член 115, параграф 5 от правилника след приключване на дебата и вследствие на въпрос B7-0316/2011 (O-000110/2011):

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck и Gianni Vattimo, от името на групата ALDE, относно преработената конституция на Унгария (B7-0379/2011);

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz и Csaba Sándor Tabajdi, от името на групата S&D; Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht и Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, относно преработената конституция на Унгария (B7-0380/2011);

- Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно преработената конституция на Унгария (B7-0387/2011).

Гласуване: точка 7.20 от протокола от 5.7.2011 г.

.


4.  Внесени документи

Внесени са следните документи

1) Постъпили са следните документи от Съвета и Комисията:

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно правото на достъп до адвокат в наказателните производства и правото на комуникация при задържане (COM(2011)0326 - C7-0157/2011 - 2011/0154(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (EGF/2011/000 TA 2011 — техническа помощ по инициатива на Комисията) (COM(2011)0358 - C7-0167/2011 - 2011/2130(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, и храните за специални медицински цели (COM(2011)0353 - C7-0169/2011 - 2011/0156(COD))
В съответствие с член 124, параграф 1 от Правилника за дейността

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 617/2009 на Съвета за откриване на автономна тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо (COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI, ENVI

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 17/2011 - Раздел III - Комисия (N7-0055/2011 - C7-0171/2011 - 2011/2134(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства по линия на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland и Utrecht разделение 18, подадено от Нидерландия) (COM(2011)0388 - C7-0172/2011 - 2011/2136(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства по линия на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant разделение 18, подадено от Нидерландия) (COM(2011)0386 - C7-0173/2011 - 2011/2137(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства по линия на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/028 NL/Overijssel разделение 18, подадено от Нидерландия) (COM(2011)0387 - C7-0174/2011 - 2011/2138(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства по линия на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/030 NL/Noord-Holland и Flevoland разделение 18, подадено от Нидерландия) (COM(2011)0389 - C7-0175/2011 - 2011/2139(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 20/2011 - Раздел III - Комисия (N7-0056/2011 - C7-0176/2011 - 2011/2140(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 13/2011 - Раздел III - Комисия (N7-0057/2011 - C7-0177/2011 - 2011/2141(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 14/2011 - Раздел III - Комисия (N7-0058/2011 - C7-0178/2011 - 2011/2142(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 15/2011 - Раздел III - Комисия (N7-0059/2011 - C7-0179/2011 - 2011/2143(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 16/2011 - Раздел III - Комисия (N7-0060/2011 - C7-0180/2011 - 2011/2144(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Решение на Съвета за сключване на Споразумението за сътрудничество за спътникова навигация между Европейския съюз и неговите държави членки и Кралство Норвегия (11114/2011 - C7-0184/2011 - 2011/0033(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

TRAN

- Предложение за решение на Съвета относно сключването на Споразумението относно насърчаването, осигуряването и използването на спътниковите навигационни системи „Галилео“ и GPS и свързаните с тях приложения между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна (11117/2011 - C7-0185/2011 - 2011/0054(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

TRAN


5. Преглед на унгарското председателство на ЕС (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Преглед на унгарското председателство на ЕС

Viktor Orbán (действащ председател на Съвета) и José Manuel Barroso (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Posselt, Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, Jan Zahradil, от името на групата ECR, Miloslav Ransdorf, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFD, Csanád Szegedi, независим член на ЕП, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Lena Ek, Derk Jan Eppink, Werner Langen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Charles Goerens, Jaroslav Paška, Carlo Casini, Edit Herczog, Sylvie Goulard, Corien Wortmann-Kool, Frédéric Daerden, Marietta Giannakou, Roberta Angelilli и Ildikó Gáll-Pelcz.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Andrzej Grzyb.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Katarína Neveďalová, Mirosław Piotrowski, Franz Obermayr, Milan Zver и Monika Flašíková Beňová.

Изказаха се: Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ) и Viktor Orbán.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

Разискването приключи.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

6. Възможност за държавите-членки да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на своя територия ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/18/EО по отношение на възможността на държавите-членки да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на своя територия [KOM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Corinne Lepage (A7-0170/2011)

Corinne Lepage представи доклада.

Изказа се John Dalli (член на Комисията).

Изказаха се: George Lyon (докладчик по становището на комисията AGRI), Cristina Gutiérrez-Cortines, от името на групата PPE, Justas Vincas Paleckis, от името на групата S&D, Антония Първанова, от името на групата ALDE, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Miroslav Ouzký, от името на групата ECR, Kartika Tamara Liotard, от името на групата GUE/NGL, Oreste Rossi, от името на групата EFD, Nick Griffin, независим член на ЕП, Richard Seeber, Jo Leinen, Holger Krahmer, Margrete Auken, Julie Girling, João Ferreira, Franz Obermayr, Françoise Grossetête, Luis Manuel Capoulas Santos, Anna Rosbach, Takis Hadjigeorgiou, Bogusław Sonik, Kriton Arsenis, Daciana Octavia Sârbu и Karin Kadenbach.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anne Delvaux, Csaba Sándor Tabajdi, Martin Häusling, Peter van Dalen, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Christa Klaß, Wojciech Michał Olejniczak, José Bové и Janusz Wojciechowski.

Изказаха се: John Dalli и Corinne Lepage.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.19 от протокола от 5.7.2011 г.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

Изказаха се: Reinhard Bütikofer относно въпроса, зададен от Werner Langen след гласуването за срещата на високо равнище между ЕС и Русия от 9 юни 2011 г. (точка 8.2 от протокола от 9.6.2011), Robert Atkins относно организацията на гласуванията, Димитър Стоянов относно изказването на Daniel Cohn-Bendit в дебата относно прегледа на унгарското председателство и Rebecca Harms (точка 5 от протокола от 5.7.2011).


7.1. Избор на заместник-председател на Европейския парламент (който да замести Silvana Koch-Mehrin) (гласуване)

Председателят съобщи, че е получил от групата ECR кандидатурата на Giles Chichester.

Тъй като Giles Chichester е единствен кандидат, Председателят предложи на присъстващите в залата да пристъпят към избор чрез акламация съгласно член 13, параграф 1 от правилника.

Председателят провъзгласи Giles Chichester за заместник-председател на ЕП и го поздрави за неговото избиране.


7.2. Избор на заместник-председател на Европейския парламент (който да замести Stavros Lambrinidis) (гласуване)

Председателят съобщи, че е получил от групата S&D кандидатурата на Anni Podimata.

Тъй като Anni Podimata е единствен кандидат, Председателят предложи на присъстващите в залата да пристъпят към избор чрез акламация съгласно член 13, параграф 1 от правилника.

Председателят провъзгласи Anni Podimata за заместник-председател на ЕП и я поздрави за нейното избиране.

Изказване

Jan Zahradil след гласуването.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател


7.3. Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет относно упражняване и прилагане на установени права на пътниците, пътуващи по въздух (член 117 от Правилника за дейността) (гласуване)

Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет относно упражняване и прилагане на установени права на пътниците, пътуващи по въздух

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

одобрява се


7.4. Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет относно отношенията между ЕС и Чили (член 117 от Правилника за дейността) (гласуване)

Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет относно отношенията между ЕС и Чили

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

одобрява се


7.5. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Odense Staalskibsværft/Дания (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard от Дания) [COM(2011)0251 – C7-0114/2011 – 2011/2093(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Barbara Matera (A7-0234/2011)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0300)


7.6. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС - наводнения в Словения, Хърватия и Чешката република през 2010 г. (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление [2011/2060(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Reimer Böge (A7-0238/2011)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0301)


7.7. Проект на коригиращ бюджет №2/2011: наводненията през септември 2010 г. в Словения, Хърватия и Чешката република (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2011 на Европейския съюз за финансовата 2011 година, раздел III – Комисия [10522/2011 – C7-0137/2011 – 2011/2065(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0233/2011)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0302)

Изказвания

Ludwik Kotecki (действащ председател на Съвета) след гласуването.


7.8. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Предприятие LM Glasfiber/Дания (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber от Дания) [COM(2011)0258 - C7-0112/2011 – 2011/2092(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Barbara Matera (A7-0235/2011)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0303)


7.9. Агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието [2009/0089(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Carlos Coelho (A7-0241/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0304)


7.10. Продуктите, за които е допустимо пълно или частично освобождаване от режима „octroi de mer“ * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2004/162/ЕО във връзка с продуктите, за които е допустимо пълно или частично освобождаване от данъка по режима на „octroi de mer“ [2010/0359(CNS)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Elie Hoarau (A7-0199/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0305)


7.11. Универсална услуга и номер за спешни повиквания „112“ (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно универсална услуга и номер за спешни повиквания „112” [2010/2274(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Sylvana Rapti (A7-0220/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0306)


7.12. По-ефективен и по-справедлив пазар на дребно (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно по-ефективен и справедлив пазар на дребно [2010/2109(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Anna Maria Corazza Bildt (A7-0217/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0307)


7.13. Проект на коригиращ бюджет №3/2011: бюджетен излишък през 2010 г. (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2011 на Европейския съюз за финансовата 2011 година, раздел III – Комисия [11630/2011 – C7-0166/2011 - 2011/2075(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0254/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ)

приема се (P7_TA(2011)0308)


7.14. Прилагане на законодателството за защита на потребителите ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите [2011/0001(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Mitro Repo (A7-0201/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2011)0309)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0309)

Изказвания

Mitro Repo (докладчик) направи изявление преди гласуването.


7.15. Извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции [COM(2010)0484 - C7-0265/2010- 2010/0250(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Werner Langen (A7-0223/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2011)0310)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изказвания

Werner Langen (докладчик) преди окончателното гласуване, съгласно член 57, параграф 2 от правилника, за да отправи към членовете на ЕП официално предложение относно възможността за пристъпване към гласуване на проекта на законодателна резолюция.

Парламентът реши да отложи гласуването на проекта на законодателна резолюция. Въпросът се счита за върнат за преразглеждане от компетентната комисия.


7.16. Допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 98/78/ЕО, 2002/87/ЕО и 2006/48/ЕО по отношение на допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат [2010/0232(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0097/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2011)0311)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0311)


7.17. Къси продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение [COM(2010)0482 - C7-0264/2010- 2010/0251(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Pascal Canfin (A7-0055/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2011)0312)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изказвания

Pascal Canfin (докладчик) преди окончателното гласуване, съгласно член 57, параграф 2 от правилника, за да отправи към членовете на ЕП официално предложение относно възможността за пристъпване към гласуване на проекта на законодателна резолюция.

Michel Barnier (член на Комисията).

Парламентът реши да отложи гласуването на проекта на законодателна резолюция. Въпросът се счита за върнат за преразглеждане от компетентната комисия.


7.18. Схемите за обезщетяване на инвеститорите ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за обезщетение на инвеститорите [2010/0199(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Olle Schmidt (A7-0167/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2011)0313)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0313)


7.19. Възможност за държавите-членки да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на своя територия ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/18/EО по отношение на възможността на държавите-членки да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на своя територия [COM(2010)0375 – C7-0178/2010 - 2010/0208(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Corinne Lepage (A7-0170/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2011)0314)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0314)


7.20. Преразгледаната конституция на Унгария (гласуване)

Разискването се състоя на 8 юни 2011 г. (точка 11 от протокола от 8.6.2011 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 5 юли 2011 г. (точка 3 от протокола от 5.7.2011 г).

Предложения за резолюция B7-0379/2011, B7-0380/2001 и B7-0387/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0379/2011

(за замяна на B7-0379/2011, B7-0380/2001 и B7-0387/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi и Cătălin Sorin Ivan, от името на групата S&D,

Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck и Gianni Vattimo, от името на групата ALDE,

Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht и Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE,

Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL

приема се (P7_TA(2011)0315)

Изказвания

William (The Earl of) Dartmouth след гласуването.


7.21. Намаляването на емисиите на парникови газове и опасността от изместване на въглеродни емисии (гласуване)

Доклад относно анализа на възможните варианти след намаляването с 20 % на емисиите на парникови газове и оценка на опасността от изместване на въглеродни емисии [2011/2012(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Bas Eickhout (A7-0219/2011)

Разискването се състоя на 22 юни 2011 г. (точка 21 от протокола от 22.6.2011 г).

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

отхвърля се

Изказвания

Jo Leinen, за да поясни гласуването на първа част от изменение 1.


7.22. Пети доклад на Европейската комисия относно сбижаването и стратегия за политика за сближаване за периода след 2013 г. (гласуване)

Доклад относно Петия доклад на Европейската комисия относно сближаването и стратегията за политиката на сближаване за периода след 2013 г. [2011/2035(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Markus Pieper (A7-0222/2011)

Разискването се състоя на 23 юни 2011 г. (точка 5 от протокола от 23.6.2011 г. и точка 7 от протокола от 23.6.2011 г.).

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0316)

Изказвания

Erminia Mazzoni предложи устно изменение на параграф 5. Тъй като повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха на вземането предвид на това устно предложение за изменение, то не беше прието.

Sergio Paolo Francesco Silvestris относно процедурата във връзка с устните изменения.

Alexandra Thein относно устния превод.

Alejandro Cercas относно параграф 55.


7.23. Бюджетната подкрепа на ЕС за развиващите се страни (гласуване)

Доклад относно бъдещето на бюджетната подкрепа на ЕС за развиващите се страни [2010/2300(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Charles Goerens (A7-0206/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0317)


7.24. Приоритети за енергийна инфраструктура за 2020 г. и по-нататък (гласуване)

Доклад относно приоритетите за енергийна инфраструктура за 2020 г. и по-нататък [2011/2034(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Francisco Sosa Wagner (A7-0226/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0318)

Изказвания

Francisco Sosa Wagner (докладчик) представи устно изменение на параграф 47, което беше прието.


7.25. Социалните услуги от общ интерес (гласуване)

Доклад относно бъдещето на социалните услуги от общ интерес [2009/2222(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Proinsias De Rossa (A7-0239/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0319)


7.26. Въздействието на политиката на ЕС за развитие (гласуване)

Доклад относно повишаване на въздействието на политиката на ЕС за развитие [2011/2047(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Filip Kaczmarek (A7-0205/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0320)


8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Carlos Coelho - A7-0241/2011

Jens Rohde, Siiri Oviir и Morten Messerschmidt

Доклад Sylvana Rapti - A7-0220/2011

Siiri Oviir, Adam Bielan и Marian Harkin

Доклад Anna Maria Corazza Bildt - A7-0217/2011

Roberta Angelilli и Anna Maria Corazza Bildt

Доклад Mitro Repo - A7-0201/2011

Roberta Angelilli, Ville Itälä, Siiri Oviir, Adam Bielan, Alfredo Antoniozzi, Peter Jahr, Hannu Takkula и Miroslav Mikolášik

Доклад Theodor Dumitru Stolojan - A7-0097/2011

Daniel Hannan

Доклад Pascal Canfin - A7-0055/2011

Daniel Hannan и Syed Kamall

Доклад Olle Schmidt - A7-0167/2011

Siiri Oviir и Syed Kamall

Доклад Corinne Lepage - A7-0170/2011

Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Horst Schnellhardt, Anna Maria Corazza Bildt, Siiri Oviir, Peter Jahr, Ville Itälä, Marian Harkin, Paul Murphy, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Mikolášik, Mario Pirillo и Daniel Hannan

Преразгледаната конституция на Унгария - RC B7-0379/2011

Jens Rohde, Miroslav Mikolášik, Diane Dodds, Marian Harkin, Anna Záborská, Zbigniew Ziobro, Nicole Sinclaire и Jacek Olgierd Kurski

Доклад Bas Eickhout - A7-0219/2011

Jens Rohde, Ville Itälä, Adam Bielan, Peter Jahr, Hannu Takkula, Zbigniew Ziobro, Daniel Hannan, Nicole Sinclaire и Jacek Olgierd Kurski

Доклад Markus Pieper - A7-0222/2011

Giommaria Uggias, Mario Pirillo, Ville Itälä, Erminia Mazzoni, Francesco De Angelis, Miroslav Mikolášik, Marian Harkin и Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Доклад Charles Goerens - A7-0206/2011

Syed Kamall и Martin Kastler

Доклад Francisco Sosa Wagner - A7-0226/2011

Francesco De Angelis, Jens Rohde, Zbigniew Ziobro и Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Доклад Proinsias De Rossa - A7-0239/2011

Jens Rohde и Izaskun Bilbao Barandica


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.50 ч., бе възобновено в 15.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

10. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


11. Многогодишната финансова рамка (разискване)

Изявление на председателя на Комисията: Многогодишната финансова рамка

José Manuel Barroso (председател на Комисията) направи изявление.

Изказа се Mikołaj Dowgielewicz (действащ председател на Съвета).

Изказаха се: Salvador Garriga Polledo, от името на групата PPE, Martin Schulz, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Derk Jan Eppink, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, Martin Callanan, от името на групата ECR, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Guy Verhofstadt, Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL, Marta Andreasen, от името на групата EFD, Lucas Hartong, независим член на ЕП, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gerben-Jan Gerbrandy, Reimer Böge, Göran Färm, Carl Haglund, Helga Trüpel и Derk Jan Eppink.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
заместник-председател

Изказаха се: Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Marian-Jean Marinescu, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Bas Eickhout, Richard Ashworth, Andrew Henry William Brons, László Surján, Eider Gardiazábal Rubial, Alain Lamassoure, Ивайло Калфин, Jean-Luc Dehaene, Danuta Hübner, Giovanni La Via, Marietta Giannakou, José Manuel Fernandes и Ville Itälä.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Da Graça Carvalho, Zigmantas Balčytis, Riikka Manner, Ulrike Lunacek, Ilda Figueiredo и Diane Dodds.

Изказа се Janusz Lewandowski (член на Комисията).

Разискването приключи.


12. Информиране на потребителите относно хранителните продукти ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (EО) № 1924/2006 и (EО) № 1925/2006 и за отмяна на директиви 87/250/EИО, 90/496/EИО, 1999/10/EО, 2000/13/EО, 2002/67/EО, 2008/5/EО и на Регламент (EО) № 608/2004 [17602/1/2010 - C7-0060/2011- 2008/0028(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Renate Sommer (A7-0177/2011)

Renate Sommer представи препоръката за второ четене.

Изказаха се: Marek Sawicki (действащ председател на Съвета) и John Dalli (член на Комисията).

Изказаха се: Peter Liese, от името на групата PPE, Glenis Willmott, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, Struan Stevenson, от името на групата ECR, Kartika Tamara Liotard, от името на групата GUE/NGL, Oreste Rossi, от името на групата EFD, Diane Dodds, независим член на ЕП, Pilar Ayuso и Paolo De Castro.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказаха се: Frédérique Ries, Julie Girling, Giancarlo Scottà, Esther de Lange, Åsa Westlund, Ramon Tremosa i Balcells, Miroslav Ouzký, Paul Nuttall, Marianne Thyssen, Andres Perello Rodriguez, Sophie Auconie, Bernadette Vergnaud, Csaba Sándor Tabajdi и Marc Tarabella.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr, Dagmar Roth-Behrendt, Herbert Dorfmann, Riikka Manner и Miroslav Mikolášik.

Изказаха се: John Dalli, Marek Sawicki и Renate Sommer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.4 от протокола от 6.7.2011 г.


13. Законодателство относно трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) и свързания с тях контрол върху фуражите и храните (разискване)

Доклад относно законодателството на ЕС относно трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) и свързания с тях контрол върху фуражите и храните - прилагане и перспективи [2010/2249(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0195/2011)

Dagmar Roth-Behrendt представи доклада.

Изказа се John Dalli (член на Комисията).

Изказаха се: Horst Schnellhardt, от името на групата PPE, Karin Kadenbach, от името на групата S&D, и Marit Paulsen, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Изказаха се: Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, James Nicholson, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Françoise Grossetête, Paolo De Castro, Janusz Wojciechowski и Esther de Lange.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Paul Rübig, Csaba Sándor Tabajdi, Angelika Werthmann, Czesław Adam Siekierski, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Diane Dodds и Miroslav Mikolášik.

Изказаха се: John Dalli и Dagmar Roth-Behrendt.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.8 от протокола от 6.7.2011 г.


14. Време за въпроси (въпроси към Комисията)

Парламентът разгледа серия от въпроси към Комисията (B7-0411/2011).

Въпрос 12 (Jürgen Klute): Правата на човека в Колумбия и Споразумението за свободна търговия (ССТ).

Karel De Gucht (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Jürgen Klute и Janusz Władysław Zemke.

Въпрос 13 (Nikolaos Chountis): Законодателство в областта на конкуренцията и държавно имущество.

Joaquín Almunia (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Nikolaos Chountis.

Въпрос 14 (Gay Mitchell): Национална агенция за управление на активите.

Joaquín Almunia отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Jim Higgins (в качеството на заместник на автора) и Seán Kelly.

Въпрос 15 (Pat the Cope Gallagher): Банковият сектор в Ирландия.

Joaquín Almunia отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins и Marian Harkin.

Въпрос 16 (Mairead McGuinness): Правилното функциониране на веригата на предлагане на храни.

Joaquín Almunia отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Jim Higgins (в качеството на заместник на автора) и Seán Kelly.

Въпрос 17 (Nadezhda Neynsky): Финансиране с държавна помощ на АЕЦ "Белене".

Joaquín Almunia отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Надежда Нейнски.

Въпрос 19 (Marian Harkin): Регламент (ЕО) № 561/2006.

Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Marian Harkin.

Въпрос 21 (Ismail Ertug): Мнение на Комисията относно гигалайнерите.

Siim Kallas отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Ismail Ertug.

Въпрос 22 (Marc Tarabella): Неспазване от страна на авиокомпаниите на Регламент (ЕО) № 261/2004 по отношение защитата и информирането на пътниците.

Siim Kallas отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Marc Tarabella.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Комисията приключи.


(Заседанието, прекъснато в 20.00 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

15. Трансграничен обмен на информация относно нарушенията на правилата за безопасно движение по пътищата ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата [17506/1/2010 - C7-0074/2011- 2008/0062(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Inés Ayala Sender (A7-0208/2011)

Inés Ayala Sender представи препоръката за второ четене.

Изказаха се: Cezary Grabarczyk (Действащ председател на Съвета) и Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Georges Bach, от името на групата PPE, Saïd El Khadraoui, от името на групата S&D, Vilja Savisaar-Toomast, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Peter van Dalen, от името на групата ECR, Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, и Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nicole Sinclaire, Mathieu Grosch, Ismail Ertug, Izaskun Bilbao Barandica, Roberts Zīle, Laurence J.A.J. Stassen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz и Nathalie Griesbeck.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Artur Zasada, Olga Sehnalová, Nicole Sinclaire, Hubert Pirker и Katarína Neveďalová.

Изказаха се: Siim Kallas, Cezary Grabarczyk и Inés Ayala Sender.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.5 от протокола от 6.7.2011 г.


16. Сигурност на въздухоплаването, по-специално във връзка с използването на скенери за целите на сигурността - Забраната на течности, аерозоли и гелове в самолетите (разискване)

Доклад относно сигурността на въздухоплаването, по-специално във връзка с използването на скенери за целите на сигурността [2010/2154(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Luis de Grandes Pascual (A7-0216/2011)

Изявление на Комисията: Забраната на течности, аерозоли и гелове в самолетите

Luis de Grandes Pascual представи доклада.

Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се Judith Sargentini (докладчик по становището на комисията LIBE), който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jörg Leichtfried, Mathieu Grosch, от името на групата PPE, Jörg Leichtfried, от името на групата S&D, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Jacqueline Foster, от името на групата ECR, Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Hubert Pirker, Brian Simpson, Nathalie Griesbeck, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Saïd El Khadraoui, Georges Bach и Olga Sehnalová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Katarína Neveďalová, Carl Schlyter, Angelika Werthmann и Inés Ayala Sender.

Изказаха се: Siim Kallas и Luis de Grandes Pascual.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.9 от протокола от 6.7.2011 г.


17. Жените и ръководството на предприятия (разискване)

Доклад относно жените и ръководството на предприятията [2010/2115(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0210/2011)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou представи доклада.

Изказа се Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Edit Bauer, от името на групата PPE, Silvia Costa, от името на групата S&D, Siiri Oviir, от името на групата ALDE, Marije Cornelissen, от името на групата Verts/ALE, Andrea Češková, от името на групата ECR, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Laurence J.A.J. Stassen, независим член на ЕП, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marc Tarabella, Barbara Matera, Britta Thomsen, Angelika Niebler, Marc Tarabella, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Nicole Sinclaire, която зададе въпрос с вдигане на „синя карта“ на Marc Tarabella, на който той отговори, и Elena Băsescu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Katarína Neveďalová, Nicole Sinclaire и Marc Tarabella.

Изказаха се: Viviane Reding и Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.10 от протокола от 6.7.2011 г.


18. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 466.235/OJME).


19. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.55 ч.

Klaus Welle

Edward McMillan-Scott

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust , Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Димитър Стоянов, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност