Seznam 
Zápis
PDF 258kWORD 248k
Úterý, 5. července 2011 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Revize maďarské ústavy (předložené návrhy usnesení)
 4.Předložení dokumentů
 5.Bilance maďarského předsednictví (rozprava)
 6.Možnost členských států zakázat či omezit pěstování geneticky modifikovaných organismů na jejich území ***I (rozprava)
 7.Hlasování
  
7.1.Volba místopředsedy Evropského parlamentu (nahrazení Silvany Koch-Mehrinové) (hlasování)
  
7.2.Volba místopředsedy Evropského parlamentu (nahrazení Stavrose Lambrinidise) (hlasování)
  
7.3.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem: Fungování a uplatňování existujících práv osob v letecké dopravě (článek 124 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.4.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem: Vztahy EU-Chile (článek 124 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.5.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Odense Steel Shipyard, Dánsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.6.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU – povodně ve Slovinsku, Chorvatsku a České republice v roce 2010 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.7.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2011: povodně ve Slovinsku, Chorvatsku a České republice v roce 2010 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.8.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: LM Glasfiber, Dánsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.9.Agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.10.Produkty, jež mohou být osvobozeny od tzv. „octroi de mer“ (námořní daně) nebo jimž může být tato daň snížena * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.11.Univerzální služba a linka tísňového volání 112 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.12.Účinnější a spravedlivější maloobchodní trh (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.13.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2011: přebytek rozpočtu na rok 2010 (hlasování)
  
7.14.Vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele ***I (hlasování)
  
7.15.Deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů ***I (hlasování)
  
7.16.Doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu ***I (hlasování)
  
7.17.Krátký prodej a některé aspekty swapů úvěrového selhání ***I (hlasování)
  
7.18.Systémy pro odškodnění investorů ***I (hlasování)
  
7.19.Možnost členských států zakázat či omezit pěstování geneticky modifikovaných organismů na jejich území ***I (hlasování)
  
7.20.Revize maďarské ústavy (hlasování)
  
7.21.Snížení emisí skleníkových plynů a vyhodnocení rizika úniku uhlíku (hlasování)
  
7.22.Pátá zpráva o soudržnosti a o strategii politiky soudržnosti po roce 2013 (hlasování)
  
7.23.Rozpočtová podpora EU ve prospěch rozvojových zemí (hlasování)
  
7.24.Priority energetických infrastruktur pro rok 2020 a na další období (hlasování)
  
7.25.Sociální služby obecného zájmu (hlasování)
  
7.26.Zvyšování dopadu rozvojové politiky EU (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Víceletý finanční rámec (rozprava)
 12.Poskytování informací o potravinách spotřebitelům ***II (rozprava)
 13.Právní předpisy EU o přenosných spongiformních encefalopatiích (TSE) a o souvisejících kontrolách krmiv a potravin – provádění a výhled (rozprava)
 14.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 15.Přeshraniční výměna informací o dopravních přestupcích v oblasti bezpečnosti silničního provozu ***II (rozprava)
 16.Bezpečnost letectví se zvláštním zřetelem na otázku bezpečnostních skenerů – Zákaz tekutin v letadlech (rozprava)
 17.Ženy a řízení podniků (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ÚTERÝ 5. ČERVENCE 2011

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 122 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Konžská demokratická republika: hromadném znásilňování v provincii Jižní Kivu

- Charles Tannock, Jan Zahradil, Syed Kamall, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR o Konžské demokratické republice: hromadné únosy v provincii Jižní Kivu (B7-0442/2011);

- Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda a Jean Lambert za skupinu Verts/ALE o Konžské demokratické republice: hromadné únosy v provincii Jižní Kivu (B7-0443/2011);

- Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Martin Kastler, Jarosław Leszek Wałęsa, Agnès Le Brun, Zuzana Roithová a Bogusław Sonik za skupinu PPE o Konžské demokratické republice a hromadných únosech v provincii Jižní Kivu (B7-0458/2011);

- Eva-Britt Svensson, Sabine Lösing, Willy Meyer a Søren Bo Søndergaard za skupinu GUE/NGL o Konžské demokratické republice: hromadné únosy v provincii Jižní Kivu (B7-0459/2011);

- Louis Michel, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff a Frédérique Ries za skupinu ALDE o Konžské demokratické republice: hromadné únosy v provincii Jižní Kivu (B7-0460/2011);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Thijs Berman, Corina Creţu a Rovana Plumb za skupinu S&D o Konžské demokratické republice: hromadné únosy v provincii Jižní Kivu (B7-0461/2011).

II.   Indonésie: útoky proti menšinám

- Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Bastiaan Belder a Juozas Imbrasas za skupinu EFD o Indonésii: útoky proti menšinám (B7-0394/2011);

- Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Emilie Turunen, Christian Engström a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE o Indonésii: útoky proti menšinám (B7-0444/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR o Indonésii: útoky proti menšinám (B7-0462/2011);

- Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Agnès Le Brun, Martin Kastler a Bogusław Sonik za skupinu PPE o Indonésii: útoky proti menšinám (B7-0463/2011);

- Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o Indonésii: útoky proti menšinám (B7-0464/2011);

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells a Frédérique Ries za skupinu ALDE o Indonésii: útoky proti menšinám (B7-0465/2011);

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D o Indonésii: útoky proti menšinám (B7-0466/2011).

III.   Indie, zejména trest smrti pro Davindera Pala Singha

- Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška a Juozas Imbrasas za skupinu EFD o Indii, zejména trestu smrti pro Davindera Pala Singha (B7-0395/2011);

- Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Satu Hassi a Franziska Keller za skupinu Verts/ALE o Indii, zejména trestu smrti pro Davindera Pala Singha (B7-0467/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Zuzana Roithová a Bogusław Sonik za skupinu PPE o Indii, zejména trestu smrti pro Davindera Pala Singha (B7-0468/2011);

- Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o Indii, zejména trestu smrti pro Davindera Pala Singha (B7-0469/2011);

- Charles Tannock za skupinu ECR o Indii, a zejména trestu smrti (B7-0470/2011);

- Graham Watson, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff a Frédérique Ries za skupinu ALDE o Indii, zejména trestu smrti pro Davindera Pala Singha (B7-0471/2011);

- Véronique De Keyser, Harlem Désir a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D o Indii, zejména trestu smrti pro Davindera Pala Singha (B7-0472/2011).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 149 jednacího řádu.


3. Revize maďarské ústavy (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Rady a Komise: Revize maďarské ústavy

Rozprava se konala dne 8. června 2011 (bod 11 zápisu ze dne 8.6.2011).

Návrhy usnesení předložené na základě čl. 110 odst. 2 a čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy a v návaznosti na otázkou B7-0316/2011 (O-000110/2011):

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck a Gianni Vattimo za skupinu ALDE o změně maďarské ústavy (B7-0379/2011);

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz a Csaba Sándor Tabajdi za skupinu S&D; Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE o změně maďarské ústavy (B7-0380/2011);

- Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o změně maďarské ústavy (B7-0387/2011).

Hlasování: bod 7.20 zápisu ze dne 5.7.2011.


4. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a o právu na komunikaci po zatčení (KOM(2011)0326 - C7-0157/2011 - 2011/0154(COD))

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mobilizaci prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 Interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (EGF/2011/000 TA 2011 – technická pomoc z podnětu Komise) (KOM(2011)0358 - C7-0167/2011 - 2011/2130(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinách určených pro kojence a malé děti a o potravinách pro zvláštní léčebné účely (KOM(2011)0353 - C7-0169/2011 - 2011/0156(COD))
Předseda oznámil, že v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu bude tento návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 617/2009 o otevření autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa (KOM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD))

předáno

věcně příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI, ENVI

- Návrh na převod prostředků DEC 17/2011 - Oddíl III - Komise (N7-0055/2011 - C7-0171/2011 - 2011/2134(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland and Utrecht Division 18, Nizozemsko) (KOM(2011)0388 - C7-0172/2011 - 2011/2136(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant Division 18, Nizozemsko) (KOM(2011)0386 - C7-0173/2011 - 2011/2137(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/028 NL/Overijssel Division 18, Nizozemsko) (KOM(2011)0387 - C7-0174/2011 - 2011/2138(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/030 NL/Noord-Holland and Flevoland Division 18, Nizozemsko) (KOM(2011)0389 - C7-0175/2011 - 2011/2139(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh na převod prostředků DEC 20/2011 - Oddíl III - Komise (N7-0056/2011 - C7-0176/2011 - 2011/2140(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 13/2011 - Oddíl III - Komise (N7-0057/2011 - C7-0177/2011 - 2011/2141(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 14/2011 - Oddíl III - Komise (N7-0058/2011 - C7-0178/2011 - 2011/2142(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 15/2011 - Oddíl III - Komise (N7-0059/2011 - C7-0179/2011 - 2011/2143(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 16/2011 - Oddíl III - Komise (N7-0060/2011 - C7-0180/2011 - 2011/2144(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti družicové navigace mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Norským královstvím (11114/2011 - C7-0184/2011 - 2011/0033(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

TRAN

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o podpoře, poskytování a používání družicových navigačních systémů GALILEO a GPS a navazujících aplikací mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé (11117/2011 - C7-0185/2011 - 2011/0054(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

TRAN


5. Bilance maďarského předsednictví (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Bilance maďarského předsednictví

Viktor Orbán (úřadující předseda Rady) a José Manuel Barroso (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Posselt, Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Jan Zahradil za skupinu ECR, Miloslav Ransdorf za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFD, Csanád Szegedi nezařazený, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Lena Ek, Derk Jan Eppink, Werner Langen, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Charles Goerens, Jaroslav Paška, Carlo Casini, Edit Herczog, Sylvie Goulard, Corien Wortmann-Kool, Frédéric Daerden, Marietta Giannakou, Roberta Angelilli a Ildikó Gáll-Pelcz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Andrzej Grzyb.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Katarína Neveďalová, Mirosław Piotrowski, Franz Obermayr, Milan Zver a Monika Flašíková Beňová.

Vystoupili: Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) a Viktor Orbán.

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

Rozprava byla ukončena.


PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

6. Možnost členských států zakázat či omezit pěstování geneticky modifikovaných organismů na jejich území ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států zakázat či omezit pěstování geneticky modifikovaných organismů na jejich území [KOM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Corinne Lepage (A7-0170/2011)

Corinne Lepage uvedla zprávu.

Vystoupil John Dalli (člen Komise).

Vystoupili: George Lyon (navrhovatel výboru AGRI), Cristina Gutiérrez-Cortines za skupinu PPE, Justas Vincas Paleckis za skupinu S&D, Antonyia Parvanova za skupinu ALDE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Miroslav Ouzký za skupinu ECR, Kartika Tamara Liotard za skupinu GUE/NGL, Oreste Rossi za skupinu EFD, Nick Griffin nezařazený, Richard Seeber, Jo Leinen, Holger Krahmer, Margrete Auken, Julie Girling, João Ferreira, Franz Obermayr, Françoise Grossetête, Luis Manuel Capoulas Santos, Anna Rosbach, Takis Hadjigeorgiou, Bogusław Sonik, Kriton Arsenis, Daciana Octavia Sârbu a Karin Kadenbach.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anne Delvaux, Csaba Sándor Tabajdi, Martin Häusling, Peter van Dalen, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Christa Klaß, Wojciech Michał Olejniczak, José Bové a Janusz Wojciechowski.

Vystoupili: John Dalli a Corinne Lepage.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 7.19 zápisu ze dne 5.7.2011.


PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

Vystoupili: Reinhard Bütikofer k otázce, na kterou po hlasování o summitu EU-Rusko dne 9. června 2011 upozornil Werner Langen (bod 8.2 zápisu ze dne 9.6.2011), Robert Atkins k organizaci hlasování, Dimitar Stoyanov k vystoupení, které během rozpravy o bilanci maďarského předsednictví učinil Daniel Cohn-Bendit, a Rebecca Harms (bod 5 zápisu ze dne 5.7.2011).


7.1. Volba místopředsedy Evropského parlamentu (nahrazení Silvany Koch-Mehrinové) (hlasování)

Předseda oznámil, že od skupiny ECR obdržel nominaci Gilese Chichestera.

Vzhledem k tomu, že Giles Chichester je jediným kandidátem, předseda shromáždění navrhl, aby se v souladu s čl. 13 odst. 1 jednacího řádu přistoupilo k volbě aklamací.

Předseda prohlásil Gilese Chichestera místopředsedou Evropského parlamentu a poblahopřál mu k jeho zvolení.


7.2. Volba místopředsedy Evropského parlamentu (nahrazení Stavrose Lambrinidise) (hlasování)

Předseda oznámil, že od skupiny S&D obdržel nominaci Anni Podimatové.

Vzhledem k tomu, že Anni Podimatová je jedinou kandidátkou, předseda shromáždění navrhl, aby se v souladu s čl. 13 odst. 1 jednacího řádu přistoupilo k volbě aklamací.

Předseda prohlásil Anni Podimatovou místopředsedkyní Evropského parlamentu a poblahopřál jí k jeho zvolení.

Vystoupení

Jan Zahradil po hlasování.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda


7.3. Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem: Fungování a uplatňování existujících práv osob v letecké dopravě (článek 124 jednacího řádu) (hlasování)

Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem: Fungování a uplatňování existujících práv osob v letecké dopravě

(požadovaná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

schválen


7.4. Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem: Vztahy EU-Chile (článek 124 jednacího řádu) (hlasování)

Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem: Vztahy EU-Chile

(požadovaná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

schválen


7.5. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Odense Steel Shipyard, Dánsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (žádost EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard, Dánsko [KOM(2011)0251 – C7-0114/2011 - 2011/2093(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Barbara Matera (A7-0234/2011)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0300)


7.6. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU – povodně ve Slovinsku, Chorvatsku a České republice v roce 2010 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení [2011/2060(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Reimer Böge (A7-0238/2011)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0301)


7.7. Návrh opravného rozpočtu č. 2/2011: povodně ve Slovinsku, Chorvatsku a České republice v roce 2010 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2011 na rozpočtový rok 2011, oddíl III – Komise [10522/2011 – C7-0137/2011 - 2011/2065(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0233/2011)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0302)

Vystoupení

Ludwik Kotecki (úřadující předseda Rady) po hlasování.


7.8. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: LM Glasfiber, Dánsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber, Dánsko) [COM(2011)0258 – C7-0112/2011 - 2011/2092(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Barbara Matera (A7-0235/2011)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0303)


7.9. Agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva [2009/0089(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Carlos Coelho (A7-0241/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0304)


7.10. Produkty, jež mohou být osvobozeny od tzv. „octroi de mer“ (námořní daně) nebo jimž může být tato daň snížena * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2004/162/ES, co se týče produktů, jež mohou být osvobozeny od tzv. „octroi de mer“ (námořní daně) nebo jimž může být tato daň snížena [2010/0359(CNS)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Elie Hoarau (A7-0199/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0305)


7.11. Univerzální služba a linka tísňového volání 112 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o univerzální službě a lince tísňového volání 112 [2010/2274(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Sylvana Rapti (A7-0220/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0306)


7.12. Účinnější a spravedlivější maloobchodní trh (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o účinnějším a spravedlivějším maloobchodním trhu [2010/2109(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Anna Maria Corazza Bildt (A7-0217/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0307)


7.13. Návrh opravného rozpočtu č. 3/2011: přebytek rozpočtu na rok 2010 (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 3/2011 na rozpočtový rok 2011, oddíl III – Komise [11630/2011 – C7-0166/2011 - 2011/2075(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0254/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ)

přijat (P7_TA(2011)0308)


7.14. Vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele [2011/0001(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Mitro Repo (A7-0201/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2011)0309)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0309)

Vystoupení

Mitro Repo (zpravodaj) učinil před hlasováním prohlášení.


7.15. Deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů [KOM(2010)0484 - C7-0265/2010- 2010/0250(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Werner Langen (A7-0223/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2011)0310)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Vystoupení

Werner Langen (zpravodaj) před konečným hlasováním učinil v souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu formální návrh Parlamentu, zda má pokračovat hlasování o návrhu legislativního usnesení.

Parlament rozhodl odložit hlasování o návrhu legislativního usnesení. Věc se považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


7.16. Doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES a 2006/48/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu [2010/0232(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0097/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2011)0311)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0311)


7.17. Krátký prodej a některé aspekty swapů úvěrového selhání ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o krátkém prodeji a některých aspektech swapů úvěrového selhání [KOM(2010)0482 - C7-0264/2010- 2010/0251(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Pascal Canfin (A7-0055/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2011)0312)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Vystoupení

Pascal Canfin (zpravodaj) před konečným hlasováním učinil v souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu formální návrh Parlamentu, zda má pokračovat hlasování o návrhu legislativního usnesení.

Michel Barnier (člen Komise).

Parlament rozhodl odložit hlasování o návrhu legislativního usnesení. Věc se považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


7.18. Systémy pro odškodnění investorů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES o systémech pro odškodnění investorů [2010/0199(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Olle Schmidt (A7-0167/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2011)0313)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0313)


7.19. Možnost členských států zakázat či omezit pěstování geneticky modifikovaných organismů na jejich území ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států zakázat či omezit pěstování geneticky modifikovaných organismů na jejich území [KOM(2010)0375 – C7-0178/2010 - 2010/0208(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Corinne Lepage (A7-0170/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2011)0314)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0314)


7.20. Revize maďarské ústavy (hlasování)

Rozprava se konala dne 8. června 2011 (bod 11 zápisu ze dne 8.6.2011).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 5. července 2011 (bod 3 zápisu ze dne 5.7.2011).

Návrhy usnesení B7-0379/2011, B7-0380/2001 a B7-0387/2011

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0379/2011

(nahrazující B7-0379/2011, B7-0380/2001 a B7-0387/2011):

předložen těmito poslanci:

Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi a Cătălin Sorin Ivan za skupinu S&D,

Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck a Gianni Vattimo za skupinu ALDE,

Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE,

Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL

přijat (P7_TA(2011)0315)

Vystoupení

William (The Earl of) Dartmouth po hlasování.


7.21. Snížení emisí skleníkových plynů a vyhodnocení rizika úniku uhlíku (hlasování)

Zpráva o analýze možností snížení emisí skleníkových plynů o více než 20 % a vyhodnocení rizika úniku uhlíku [2011/2012(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Bas Eickhout (A7-0219/2011)

Rozprava se konala dne 22. června 2011 (bod 21 zápisu ze dne 22.6.2011).

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut

Vystoupení

Jo Leinen s upřesněním hlasování o první části pozměňovacího návrhu 1.


7.22. Pátá zpráva o soudržnosti a o strategii politiky soudržnosti po roce 2013 (hlasování)

Zpráva o páté zprávě Komise o soudržnosti a o strategii politiky soudržnosti po roce 2013 [2011/2035(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Markus Pieper (A7-0222/2011)

Rozprava se konala dne 23. června 2011 (bod 5 zápisu ze dne 23.6.2011 a bod 7 zápisu ze dne 23.6.2011).

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0316)

Vystoupení

Erminia Mazzoni předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 5. Tento ústní pozměňovací návrh nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednávání vyslovilo více než 40 poslanců.

Sergio Paolo Francesco Silvestris k postupu týkajícímu se ústních pozměňovacích návrhů.

Alexandra Thein k tlumočení.

Alejandro Cercas k bodu 55.


7.23. Rozpočtová podpora EU ve prospěch rozvojových zemí (hlasování)

Zpráva o budoucnosti rozpočtové podpory EU ve prospěch rozvojových zemí [2010/2300(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Charles Goerens (A7-0206/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0317)


7.24. Priority energetických infrastruktur pro rok 2020 a na další období (hlasování)

Zpráva o prioritách energetických infrastruktur pro rok 2020 a na další období [2011/2034(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Francisco Sosa Wagner (A7-0226/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0318)

Vystoupení

Francisco Sosa Wagner (zpravodaj) předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 47, který byl vzat v potaz.


7.25. Sociální služby obecného zájmu (hlasování)

Zpráva k budoucnosti sociálních služeb obecného zájmu [2009/2222(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Proinsias De Rossa (A7-0239/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0319)


7.26. Zvyšování dopadu rozvojové politiky EU (hlasování)

Zpráva o zvyšování dopadu rozvojové politiky EU [2011/2047(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Filip Kaczmarek (A7-0205/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0320)


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Carlos Coelho - A7-0241/2011

Jens Rohde, Siiri Oviir a Morten Messerschmidt

zpráva Sylvana Rapti - A7-0220/2011

Siiri Oviir, Adam Bielan a Marian Harkin

zpráva Anna Maria Corazza Bildt - A7-0217/2011

Roberta Angelilli a Anna Maria Corazza Bildt

zpráva Mitro Repo - A7-0201/2011

Roberta Angelilli, Ville Itälä, Siiri Oviir, Adam Bielan, Alfredo Antoniozzi, Peter Jahr, Hannu Takkula a Miroslav Mikolášik

zpráva Theodor Dumitru Stolojan - A7-0097/2011

Daniel Hannan

zpráva Pascal Canfin - A7-0055/2011

Daniel Hannan a Syed Kamall

zpráva Olle Schmidt - A7-0167/2011

Siiri Oviir a Syed Kamall

zpráva Corinne Lepage - A7-0170/2011

Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Horst Schnellhardt, Anna Maria Corazza Bildt, Siiri Oviir, Peter Jahr, Ville Itälä, Marian Harkin, Paul Murphy, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Mikolášik, Mario Pirillo a Daniel Hannan

Revize maďarské ústavy - RC B7-0379/2011

Jens Rohde, Miroslav Mikolášik, Diane Dodds, Marian Harkin, Anna Záborská, Zbigniew Ziobro, Nicole Sinclaire a Jacek Olgierd Kurski

zpráva Bas Eickhout - A7-0219/2011

Jens Rohde, Ville Itälä, Adam Bielan, Peter Jahr, Hannu Takkula, Zbigniew Ziobro, Daniel Hannan, Nicole Sinclaire a Jacek Olgierd Kurski

zpráva Markus Pieper - A7-0222/2011

Giommaria Uggias, Mario Pirillo, Ville Itälä, Erminia Mazzoni, Francesco De Angelis, Miroslav Mikolášik, Marian Harkin a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

zpráva Charles Goerens - A7-0206/2011

Syed Kamall a Martin Kastler

zpráva Francisco Sosa Wagner - A7-0226/2011

Francesco De Angelis, Jens Rohde, Zbigniew Ziobro a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

zpráva Proinsias De Rossa - A7-0239/2011

Jens Rohde a Izaskun Bilbao Barandica


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:50, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

10. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


11. Víceletý finanční rámec (rozprava)

Prohlášení předsedy Komise: Víceletý finanční rámec

José Manuel Barroso (předseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupil Mikołaj Dowgielewicz (úřadující předseda Rady).

Vystoupili: Salvador Garriga Polledo za skupinu PPE, Martin Schulz za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Derk Jan Eppink, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Martin Callanan za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Guy Verhofstadt, Miguel Portas za skupinu GUE/NGL, Marta Andreasen za skupinu EFD, Lucas Hartong nezařazený, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gerben-Jan Gerbrandy, Reimer Böge, Göran Färm, Carl Haglund, Helga Trüpel a Derk Jan Eppink.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

Vystoupili: Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Marian-Jean Marinescu, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Bas Eickhout, Richard Ashworth, Andrew Henry William Brons, László Surján, Eider Gardiazábal Rubial, Alain Lamassoure, Ivailo Kalfin, Jean-Luc Dehaene, Danuta Hübner, Giovanni La Via, Marietta Giannakou, José Manuel Fernandes a Ville Itälä.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Da Graça Carvalho, Zigmantas Balčytis, Riikka Manner, Ulrike Lunacek, Ilda Figueiredo a Diane Dodds.

Vystoupil Janusz Lewandowski (člen Komise).

Rozprava byla ukončena.


12. Poskytování informací o potravinách spotřebitelům ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnic 87/250/EHS, 90/496/EHS, 1999/10/ES, 2000/13/ES, 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení (ES) č. 608/2004 [17602/1/2010 - C7-0060/2011- 2008/0028(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Renate Sommer (A7-0177/2011)

Renate Sommer uvedla doporučení pro druhé čtení.

Vystoupili Marek Sawicki (úřadující předseda Rady) a John Dalli (člen Komise).

Vystoupili: Peter Liese za skupinu PPE, Glenis Willmott za skupinu S&D, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Struan Stevenson za skupinu ECR, Kartika Tamara Liotard za skupinu GUE/NGL, Oreste Rossi za skupinu EFD, Diane Dodds nezařazená, Pilar Ayuso a Paolo De Castro.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Vystoupili: Frédérique Ries, Julie Girling, Giancarlo Scottà, Esther de Lange, Åsa Westlund, Ramon Tremosa i Balcells, Miroslav Ouzký, Paul Nuttall, Marianne Thyssen, Andres Perello Rodriguez, Sophie Auconie, Bernadette Vergnaud, Csaba Sándor Tabajdi a Marc Tarabella.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr, Dagmar Roth-Behrendt, Herbert Dorfmann, Riikka Manner a Miroslav Mikolášik.

Vystoupili: John Dalli, Marek Sawicki a Renate Sommer.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.4 zápisu ze dne 6.7.2011.


13. Právní předpisy EU o přenosných spongiformních encefalopatiích (TSE) a o souvisejících kontrolách krmiv a potravin – provádění a výhled (rozprava)

Zpráva o právních předpisech EU v oblasti přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) a souvisejících kontrolách krmiv a potravin – provádění a výhled [2010/2249(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0195/2011)

Dagmar Roth-Behrendt uvedla zprávu.

Vystoupil John Dalli (člen Komise).

Vystoupili: Horst Schnellhardt za skupinu PPE, Karin Kadenbach za skupinu S&D, a Marit Paulsen za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

Vystoupili: Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE, James Nicholson za skupinu ECR, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Françoise Grossetête, Paolo De Castro, Janusz Wojciechowski a Esther de Lange.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Paul Rübig, Csaba Sándor Tabajdi, Angelika Werthmann, Czesław Adam Siekierski, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Diane Dodds a Miroslav Mikolášik.

Vystoupili: John Dalli a Dagmar Roth-Behrendt.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.8 zápisu ze dne 6.7.2011.


14. Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Parlament projednal řadu otázek Komisi (B7-0411/2011).

Otázka 12 (Jürgen Klute): Lidská práva v Kolumbii a dohoda o volném obchodu (FTA).

Otázka a doplňující otázky: Jürgen Klute a Janusz Władysław Zemke. Odpověď: Karel De Gucht (člen Komise).

Otázka 13 (Nikolaos Chountis): Právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže a veřejný majetek.

Otázka a doplňující otázka: Nikolaos Chountis. Odpověď: Joaquín Almunia (místopředseda Komise).

Otázka 14 (Gay Mitchell): Národní úřad pro správu aktiv.

Otázka a doplňující otázky: Jim Higgins (zastupující autora) a Seán Kelly. Odpověď: Joaquín Almunia.

Otázka 15 (Pat the Cope Gallagher): Irský bankovní sektor.

Otázka a doplňující otázky: Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins a Marian Harkin. Odpověď: Joaquín Almunia.

Otázka 16 (Mairead McGuinness): Náležité fungování potravinového dodavatelského řetězce.

Otázka a doplňující otázky: Jim Higgins (zastupující autorku) a Seán Kelly. Odpověď: Joaquín Almunia.

Otázka 17 (Nadezhda Neynsky): Financování jaderné elektrárny Belene se státní podporou.

Otázka a doplňující otázka: Nadezhda Neynsky. Odpověď: Joaquín Almunia.

Otázka 19 (Marian Harkin): Nařízení (ES) č. 561/2006.

Otázka a doplňující otázka: Marian Harkin. Odpověď: Siim Kallas (místopředseda Komise).

Otázka 21 (Ismail Ertug): Stanovisko Komise k nadměrným soupravám.

Otázka a doplňující otázka: Ismail Ertug. Odpověď: Siim Kallas.

Otázka 22 (Marc Tarabella): Nedodržování nařízení (ES) č. 261/2004 o ochraně a informování cestujících v letecké dopravě ze strany leteckých společností.

Otázka a doplňující otázka: Marc Tarabella. Odpověď: Siim Kallas.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky Komisi skončila.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 20:00, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

15. Přeshraniční výměna informací o dopravních přestupcích v oblasti bezpečnosti silničního provozu ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních přestupcích v oblasti bezpečnosti silničního provozu [17506/1/2010 - C7-0074/2011- 2008/0062(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A7-0208/2011)

Inés Ayala Sender uvedla doporučení pro druhé čtení.

Vystoupili: Cezary Grabarczyk (úřadující předseda Rady) a Siim Kallas (místopředseda Komise).

Vystoupili: Georges Bach za skupinu PPE, Saïd El Khadraoui za skupinu S&D, Vilja Savisaar-Toomast za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Peter van Dalen za skupinu ECR, Jacky Hénin za skupinu GUE/NGL, a Jaroslav Paška za skupinu EFD, Bruno Gollnisch nezařazený, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Nicole Sinclaire, Mathieu Grosch, Ismail Ertug, Izaskun Bilbao Barandica, Roberts Zīle, Laurence J.A.J. Stassen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz a Nathalie Griesbeck.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Artur Zasada, Olga Sehnalová, Nicole Sinclaire, Hubert Pirker a Katarína Neveďalová.

Vystoupili: Siim Kallas, Cezary Grabarczyk a Inés Ayala Sender.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.5 zápisu ze dne 6.7.2011.


16. Bezpečnost letectví se zvláštním zřetelem na otázku bezpečnostních skenerů – Zákaz tekutin v letadlech (rozprava)

Zpráva o bezpečnosti letectví, se zvláštním zřetelem na otázku bezpečnostních skenerů [2010/2154(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Luis de Grandes Pascual (A7-0216/2011)

Prohlášení Komise: Zákaz tekutin v letadlech

Luis de Grandes Pascual uvedl zprávu.

Siim Kallas (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Judith Sargentini (navrhovatelka výboru LIBE), která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jörg Leichtfried, Mathieu Grosch za skupinu PPE, Jörg Leichtfried za skupinu S&D, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Jacqueline Foster za skupinu ECR, Jacky Hénin za skupinu GUE/NGL, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Hubert Pirker, Brian Simpson, Nathalie Griesbeck, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Saïd El Khadraoui, Georges Bach a Olga Sehnalová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Katarína Neveďalová, Carl Schlyter, Angelika Werthmann a Inés Ayala Sender.

Vystoupili: Siim Kallas a Luis de Grandes Pascual.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.9 zápisu ze dne 6.7.2011.


17. Ženy a řízení podniků (rozprava)

Zpráva o ženách a řízení podniků [2010/2115(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0210/2011)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou uvedla zprávu.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Edit Bauer za skupinu PPE, Silvia Costa za skupinu S&D, Siiri Oviir za skupinu ALDE, Marije Cornelissen za skupinu Verts/ALE, Andrea Češková za skupinu ECR, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Laurence J.A.J. Stassen nezařazená, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marc Tarabella, Barbara Matera, Britta Thomsen, Angelika Niebler, Marc Tarabella, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marc Tarabella, aby odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Nicole Sinclaire, a Elena Băsescu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Katarína Neveďalová, Nicole Sinclaire a Marc Tarabella.

Vystoupily: Viviane Reding a Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.10 zápisu ze dne 6.7.2011.


18. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 466.235/OJME).


19. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:55.

Klaus Welle

Edward McMillan-Scott

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust , Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí