Indeks 
Protokol
PDF 257kWORD 214k
Tirsdag den 5. juli 2011 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Ændret ungarsk forfatning (indgivne beslutningsforslag)
 4.Modtagne dokumenter
 5.Gennemgang af det ungarske formandskab (forhandling)
 6.Medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af GMO'er på deres område ***I (forhandling)
 7.Afstemningstid
  
7.1.Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (i stedet for Silvana Koch-Mehring) (afstemning)
  
7.2.Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (som efterfølger for Stavros Lambrinidis) (afstemning)
  
7.3.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: funktion og anvendelse af rettigheder for flypassagerer (forretningsordenens artikel 124) (afstemning)
  
7.4.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg - forbindelserne mellem EU og Chile (forretningsordenens artikel 124) (afstemning)
  
7.5.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Odense Staalskibsværft/Danmark (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.6.Anvendelse af EU's Solidaritetsfond - Oversvømmelser i 2010 i Slovenien, Kroatien og Den Tjekkiske Republik (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.7.Forslag til ændringsbudget nr. 2/2011: oversvømmelser i september 2010 i Slovenien, Kroatien og Den Tjekkiske Republik (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.8.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: LM Glasfiber/Danmark (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.9.Agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.10.Varer, for hvilke der kan indrømmes fritagelse for eller nedsættelse af særtolden * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.11.Forsyningspligt og alarmnummer "112" (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.12.Et mere effektivt og fair detailmarked (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.13.Forslag til ændringsbudget nr. 3/2011: overskud fra regnskabsåret 2010 (afstemning)
  
7.14.Håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse ***I (afstemning)
  
7.15.OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ***I (afstemning)
  
7.16.Supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat ***I (afstemning)
  
7.17.Short selling og visse aspekter af credit default swaps ***I (afstemning)
  
7.18.Investorgarantiordninger ***I (afstemning)
  
7.19.Medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af GMO'er på deres område ***I (afstemning)
  
7.20.Ændret ungarsk forfatning (afstemning)
  
7.21.Nedbringelse af drivhusgasemissionerne og vurdering af risikoen for udflytning af CO2-emissionskilder (afstemning)
  
7.22.Femte samhørighedsrapport og strategien for samhørighedspolitikken for perioden efter 2013 (afstemning)
  
7.23.EU's budgetstøtte til udviklingslande (afstemning)
  
7.24.Prioriteringer på energiinfrastrukturområdet for 2020 og derefter (afstemning)
  
7.25.Socialydelser af almen interesse (afstemning)
  
7.26.Virkningen af EU's udviklingspolitik (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Den flerårige finansielle ramme (forhandling)
 12.Forbrugeroplysning om fødevarer ***II (forhandling)
 13.Lovgivning om overførbare spongiforme encephalopatier (TSE) samt om foderstof- og fødevarekontrol i tilknytning hertil (forhandling)
 14.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 15.Grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselsforseelser ***II (forhandling)
 16.Luftfartssikkerhed med særlig fokus på securityscannere - Forbud mod væsker på fly (forhandling)
 17.Kvinder og virksomhedsledelse (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 122, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Den Demokratiske Republik Congo, massevoldtægt i Sydkivu-provinsen

- Charles Tannock, Jan Zahradil, Syed Kamall, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen om Den Demokratiske Republik Congo, massevoldtægt i Sydkivu-provinsen (B7-0442/2011)

- Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda og Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen om Den Demokratiske Republik Congo, massevoldtægt i Sydkivu-provinsen (B7-0443/2011)

- Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Martin Kastler, Jarosław Leszek Wałęsa, Agnès Le Brun, Zuzana Roithová og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen, om Den Demokratiske Republik Congo og massevoldtægt i Sydkivu-provinsen (B7-0458/2011)

- Eva-Britt Svensson, Sabine Lösing, Willy Meyer og Søren Bo Søndergaard for GUE/NGL-Gruppen om Den Demokratiske Republik Congo, massevoldtægt i Sydkivu-provinsen (B7-0459/2011)

- Louis Michel, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff og Frédérique Ries for ALDE-Gruppen om Den Demokratiske Republik Congo, massevoldtægt i Sydkivu-provinsen (B7-0460/2011)

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Thijs Berman, Corina Creţu og Rovana Plumb for S&D-Gruppen om Den Demokratiske Republik Congo, massevoldtægt i Sydkivu-provinsen (B7-0461/2011).

II.   Indonesien, herunder angreb mod minoriteter

- Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Bastiaan Belder og Juozas Imbrasas for EFD-Gruppen om Indonesien, navnlig angreb mod minoriteter (B7-0394/2011)

- Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Emilie Turunen, Christian Engström og Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen om Indonesien, navnlig angreb mod minoriteter (B7-0444/2011)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen om Indonesien, navnlig angreb mod minoriteter (B7-0462/2011)

- Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Agnès Le Brun, Martin Kastler og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen om Indonesien, navnlig angreb på mindretal (B7-0463/2011)

- Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen om Indonesien, navnlig angreb på mindretal (B7-0464/2011)

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells og Frédérique Ries for ALDE-Gruppen om Indonesien, navnlig angreb mod minoriteter (B7-0465/2011)

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella og Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for S&D-Gruppen, sur l'Indonesien, herunder angreb mod minoriteter (B7-0466/2011).

III.   Indien, især dødsdommen mod Davinder Pal Singh

- Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška og Juozas Imbrasas for EFD-Gruppen om Indien, navnlig dødsdommen imod Davinder Pal Singh (B7-0395/2011)

- Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Satu Hassi og Franziska Keller for Verts/ALE-Gruppen om Indien, navnlig dødsdommen imod Davinder Pal Singh (B7-0467/2011)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Zuzana Roithová og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen om Indien, navnlig dødsdommen imod Davinder Pal Singh (B7-0468/2011)

- Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen om Indien, navnlig dødsdommen imod Davinder Pal Singh (B7-0469/2011)

- Charles Tannock for ECR-Gruppen om Indien, navnlig eksekvering af dødsstraf (B7-0470/2011)

- Graham Watson, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff og Frédérique Ries for ALDE-Gruppen om Indien, navnlig dødsdommen imod Davinder Pal Singh (B7-0471/2011)

- Véronique De Keyser, Harlem Désir og Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for S&D-Gruppen, om Indien, navnlig dødsdommen imod Davinder Pal Singh (B7-0472/2011).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 149.


3. Ændret ungarsk forfatning (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Ændret ungarsk forfatning

Forhandlingen havde fundet sted den 8. juni 2011 (punkt 11 i protokollen af 8.6.2011).

Forslag til beslutning indgivet jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2, og artikel 115, stk. 5, som afslutning på forhandlingen og på baggrund af forespørgsel B7-0316/2011 (O-000110/2011):

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck og Gianni Vattimo for ALDE-Gruppen, om den reviderede ungarske forfatning (B7-0379/2011)

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz og Csaba Sándor Tabajdi for S&D-Gruppen; Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht og Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, vedrørende den reviderede ungarske forfatning (B7-0380/2011)

- Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, om den reviderede ungarske forfatning (B7-0387/2011).

Afstemning: punkt 7.20 i protokollen af 5.7.2011.


4. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokumenter fra Rådet og Kommissionen:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og ret til kommunikation ved anholdelse (KOM(2011)0326 - C7-0157/2011 - 2011/0154(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (EGF/2011/000 TA 2011 - teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (KOM(2011)0358 - C7-0167/2011 - 2011/2130(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn samt fødevarer til særlige medicinske formål (KOM(2011)0353 - C7-0169/2011 - 2011/0156(COD))
Formanden meddelte, at han ville foretage en høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag, jf. forretningsordenens artikel 124, stk. 1.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 617/2009 om åbning af et autonomt toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet (KOM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI, ENVI

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 17/2011 - Sektion III - Kommissionen (N7-0055/2011 - C7-0171/2011 - 2011/2134(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland og Utrecht, hovedgruppe 18 fra Nederlandene) (KOM(2011)0388 - C7-0172/2011 - 2011/2136(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (EGF/2010/027 NL/ Noord-Brabant hovedgruppe 18 fra Nederlandene) (KOM(2011)0386 - C7-0173/2011 - 2011/2137(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/028 NL/ Overijssel hovedgruppe 18, Nederlandene) (KOM(2011)0387 - C7-0174/2011 - 2011/2138(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/030 NL/Noord Holland og Flevoland, hovedgruppe 18 fra Nederlandene) (KOM(2011)0389 - C7-0175/2011 - 2011/2139(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 20/2011 - Sektion III - Kommissionen (N7-0056/2011 - C7-0176/2011 - 2011/2140(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 13/2011 - Sektion III - Kommissionen (N7-0057/2011 - C7-0177/2011 - 2011/2141(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 14/2011 - Sektion III - Kommissionen (N7-0058/2011 - C7-0178/2011 - 2011/2142(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 15/2011 - Sektion III - Kommissionen (N7-0059/2011 - C7-0179/2011 - 2011/2143(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 16/2011 - Sektion III - Kommissionen (N7-0060/2011 - C7-0180/2011 - 2011/2144(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af samarbejdsaftalen om satellitnavigation mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Kongeriget Norge (11114/2011 - C7-0184/2011 - 2011/0033(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

TRAN

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om fremme, tilrådighedsstillelse og brug af de satellitbaserede navigationssystemer, Galileo og GPS, samt tilhørende anvendelser mellem på den ene side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og på den anden side Amerikas Forenede Stater (11117/2011 - C7-0185/2011 - 2011/0054(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

TRAN


5. Gennemgang af det ungarske formandskab (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Gennemgang af det ungarske formandskab

Viktor Orbán (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Bernd Posselt, Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Jan Zahradil for ECR-Gruppen, Miloslav Ransdorf for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFD-Gruppen, Csanád Szegedi, løsgænger, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Lena Ek, Derk Jan Eppink, Werner Langen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Charles Goerens, Jaroslav Paška, Carlo Casini, Edit Herczog, Sylvie Goulard, Corien Wortmann-Kool, Frédéric Daerden, Marietta Giannakou, Roberta Angelilli og Ildikó Gáll-Pelcz.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Andrzej Grzyb.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Katarína Neveďalová, Mirosław Piotrowski, Franz Obermayr, Milan Zver og Monika Flašíková Beňová.

Talere: Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) og Viktor Orbán.

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

6. Medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af GMO'er på deres område ***I (forhandling)

Betænkning om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktiv 2001/18/EF for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af GMO'er på deres område [KOM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Corinne Lepage (A7-0170/2011)

Corinne Lepage forelagde sin betænkning.

Taler: John Dalli (medlem af Kommissionen).

Talere: George Lyon (ordfører for udtalelse fra AGRI), Cristina Gutiérrez-Cortines for PPE-Gruppen, Justas Vincas Paleckis for S&D-Gruppen, Antonyia Parvanova for ALDE-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Miroslav Ouzký for ECR-Gruppen, Kartika Tamara Liotard for GUE/NGL-Gruppen, Oreste Rossi for EFD-Gruppen, Nick Griffin, løsgænger, Richard Seeber, Jo Leinen, Holger Krahmer, Margrete Auken, Julie Girling, João Ferreira, Franz Obermayr, Françoise Grossetête, Luis Manuel Capoulas Santos, Anna Rosbach, Takis Hadjigeorgiou, Bogusław Sonik, Kriton Arsenis, Daciana Octavia Sârbu og Karin Kadenbach.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anne Delvaux, Csaba Sándor Tabajdi, Martin Häusling, Peter van Dalen, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Christa Klaß, Wojciech Michał Olejniczak, José Bové og Janusz Wojciechowski.

Talere: John Dalli og Corinne Lepage.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.19 i protokollen af 5.7.2011.


FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

Talere: Reinhard Bütikofer om et spørgsmål af Werner Langen efter afstemningen om topmødet mellem EU og Rusland den 9. juni 2011 (punkt 8.2 i protokollen af 9.6.2011), Robert Atkins om tilrettelæggelsen af afstemningen, Dimitar Stoyanov om Daniel Cohn-Bendits indlæg under forhandlingen om gennemgangen af det ungarske formandskab og Rebecca Harms (punkt 5 i protokollen af 5.7.2011).


7.1. Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (i stedet for Silvana Koch-Mehring) (afstemning)

Formanden meddelte, at han fra ECR-gruppen havde modtaget Giles Chichesters kandidatur.

Da Giles Chichester var den eneste kandidat, foreslog formanden, at forsamlingen foretog valg med akklamation, jf. forretningsordenens artikel 13, stk. 1.

Formanden erklærede Giles Chichester som næstformand i Parlamentet og lykønskede ham for hans valg.


7.2. Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (som efterfølger for Stavros Lambrinidis) (afstemning)

Formanden meddelte, at han fra S&D-Gruppen havde modtaget Anni Podimatas kandidatur.

Da Anni Podimata var den eneste kandidat, foreslog formanden, at forsamlingen foretog valg med akklamation, jf. forretningsordenens artikel 13, stk. 1..

Formanden erklærede Anni Podimata som næstformand i Parlamentet og lykønskede hende for hendes valg.

Indlæg

Jan Zahradil efter afstemningen.

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand


7.3. Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: funktion og anvendelse af rettigheder for flypassagerer (forretningsordenens artikel 124) (afstemning)

Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Funktion og anvendelse af rettigheder for flypassagerer

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Godkendt


7.4. Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg - forbindelserne mellem EU og Chile (forretningsordenens artikel 124) (afstemning)

Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg - forbindelserne mellem EU og Chile

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

Godkendt


7.5. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Odense Staalskibsværft/Danmark (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/025 DK/Odense Staalskibsværft, Danmark) [KOM(2011)0251 – C7-0114/2011 - 2011/2093(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Barbara Matera (A7-0234/2011)

(Kvalificeret flertal: tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0300)


7.6. Anvendelse af EU's Solidaritetsfond - Oversvømmelser i 2010 i Slovenien, Kroatien og Den Tjekkiske Republik (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning [2011/2060(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Reimer Böge (A7-0238/2011)

(Kvalificeret flertal: tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0301)


7.7. Forslag til ændringsbudget nr. 2/2011: oversvømmelser i september 2010 i Slovenien, Kroatien og Den Tjekkiske Republik (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2011 for regnskabsåret 2011, Sektion III – Kommissionen [10522/2011 – C7-0137/2011 - 2011/2065(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0233/2011)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0302)

Indlæg

Ludwik Kotecki (formand for Rådet) efter afstemningen.


7.8. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: LM Glasfiber/Danmark (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøging EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber/Danmark) [KOM(2011)0258 – C7-0112/2011 - 2011/2092(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Barbara Matera (A7-0235/2011)

(Kvalificeret flertal: tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0303)


7.9. Agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed [2009/0089(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Carlos Coelho (A7-0241/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0304)


7.10. Varer, for hvilke der kan indrømmes fritagelse for eller nedsættelse af særtolden * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2004/162/EF for så vidt angår de varer, for hvilke der kan indrømmes fritagelse for eller nedsættelse af særtolden [2010/0359(CNS)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Elie Hoarau (A7-0199/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0305)


7.11. Forsyningspligt og alarmnummer "112" (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forsyningspligt og alarmnummer "112" [2010/2274(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Sylvana Rapti (A7-0220/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0306)


7.12. Et mere effektivt og fair detailmarked (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om et mere effektivt og fair detailmarked [2010/2109(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Anna Maria Corazza Bildt (A7-0217/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0307)


7.13. Forslag til ændringsbudget nr. 3/2011: overskud fra regnskabsåret 2010 (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2011: overskud fra regnskabsåret 2011, Sektion III - Kommissionen [11630/2011 – C7-0166/2011 - 2011/2075(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0254/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING)

Vedtaget (P7_TA(2011)0308)


7.14. Håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets forordning om ændringsforordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse [2011/0001(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Mitro Repo (A7-0201/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2011)0309)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0309)

Indlæg

Mitro Repo (ordfører) afgav en erklæring inden afstemningen.


7.15. OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre [KOM(2010)0484 - C7-0265/2010- 2010/0250(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Werner Langen (A7-0223/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2011)0310)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Indlæg

Werner Langen (ordfører) inden den endelige afstemning for at fremsætte et formelt forslag for Parlamentet om muligheden for at gå over til afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2.

Parlamentet havde vedtaget at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning. Spørgsmålet blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


7.16. Supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF og 2006/48/EF for så vidt angår det supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat [2010/0232(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0097/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2011)0311)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0311)


7.17. Short selling og visse aspekter af credit default swaps ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om short selling og visse aspekter af credit default swaps [KOM(2010)0482 - C7-0264/2010- 2010/0251(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Pascal Canfin (A7-0055/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2011)0312)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Indlæg

Pascal Canfin (ordfører) inden den endelige afstemning for at fremsætte et formelt forslag for Parlamentet om muligheden for at gå over til afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2.

Michel Barnier (medlem af Kommissionen).

Parlamentet havde vedtaget at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning. Spørgsmålet blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


7.18. Investorgarantiordninger ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF om investorgarantiordninger [2010/0199(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Olle Schmidt (A7-0167/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2011)0313)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0313)


7.19. Medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af GMO'er på deres område ***I (afstemning)

Betænkning om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktiv 2001/18/EF for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af GMO'er på deres område [KOM(2010)0375 – C7-0178/2010 - 2010/0208(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Corinne Lepage (A7-0170/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2011)0314)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0314)


7.20. Ændret ungarsk forfatning (afstemning)

Forhandlingen havde fundet sted den 8. juni 2011 (punkt 11 i protokollen af 8.6.2011).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 5. juli 2011 (punkt 3 i protokollen af 5.7.2011).

Forslag til beslutning B7-0379/2011, B7-0380/2001 og B7-0387/2011

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0379/2011

(erstatter B7-0379/2011, B7-0380/2001 og B7-0387/2011):

stillet af:

Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi og Cătălin Sorin Ivan for S&D-Gruppen,

Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck og Gianni Vattimo for ALDE-Gruppen,

Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht og Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen,

Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen

Vedtaget (P7_TA(2011)0315)

Indlæg

William (The Earl of) Dartmouth efter afstemningen.


7.21. Nedbringelse af drivhusgasemissionerne og vurdering af risikoen for udflytning af CO2-emissionskilder (afstemning)

Betænkning om analyse af mulighederne for at nedbringe drivhusgasemissionerne ud over 20 % og vurdering af risikoen for udflytning af CO2-emissionskilder [2011/2012(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Bas Eickhout (A7-0219/2011)

Forhandlingen havde fundet sted den 22. juni 2011 (punkt 21 i protokollen af 22.6.2011).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet

Indæg

Jo Leinen med en nærmere præcisering vedrørende afstemningen om første del af ændringsforslag 1.


7.22. Femte samhørighedsrapport og strategien for samhørighedspolitikken for perioden efter 2013 (afstemning)

Betænkning om Kommissionens femte samhørighedsrapport og strategien for samhørighedspolitikken for perioden efter 2013 [2011/2035(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Markus Pieper (A7-0222/2011)

Forhandlingen havde fundet sted den 23. juni 2011 (punkt 5 i protokollen af 23.6.2011 og punkt 7 i protokollen af 23.6.2011).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0316)

Indlæg

Erminia Mazzoni havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 5. Flere end 40 medlemmer havde gjort indsigelse mod, at dette mundtlige ændringsforslag blev taget i betragtning.

Sergio Paolo Francesco Silvestris om proceduren for mundtlige ændringsforslag.

Alexandra Thein om tolkningen.

Alejandro Cercas om punkt 55.


7.23. EU's budgetstøtte til udviklingslande (afstemning)

Betænkning om EU's budgetstøtte til udviklingslande i fremtiden [2010/2300(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Charles Goerens (A7-0206/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0317)


7.24. Prioriteringer på energiinfrastrukturområdet for 2020 og derefter (afstemning)

Betænkning om prioriteringer på energiinfrastrukturområdet for 2020 og derefter [2011/2034(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Francisco Sosa Wagner (A7-0226/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0318)

Indlæg

Francisco Sosa Wagner (ordfører) havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 47, hvilket var blevet godtaget.


7.25. Socialydelser af almen interesse (afstemning)

Betænkning om fremtiden for socialydelser af almen interesse [2009/2222(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Proinsias De Rossa (A7-0239/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0319)


7.26. Virkningen af EU's udviklingspolitik (afstemning)

Betænkning om virkningen af EU's udviklingspolitik [2011/2047(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Filip Kaczmarek (A7-0205/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0320)


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Carlos Coelho - A7-0241/2011

Jens Rohde, Siiri Oviir og Morten Messerschmidt

Betænkning: Sylvana Rapti - A7-0220/2011

Siiri Oviir, Adam Bielan og Marian Harkin

Betænkning: Anna Maria Corazza Bildt - A7-0217/2011

Roberta Angelilli og Anna Maria Corazza Bildt

Betænkning: Mitro Repo - A7-0201/2011

Roberta Angelilli, Ville Itälä, Siiri Oviir, Adam Bielan, Alfredo Antoniozzi, Peter Jahr, Hannu Takkula og Miroslav Mikolášik

Betænkning: Theodor Dumitru Stolojan - A7-0097/2011

Daniel Hannan

Betænkning: Pascal Canfin - A7-0055/2011

Daniel Hannan og Syed Kamall

Betænkning: Olle Schmidt - A7-0167/2011

Siiri Oviir og Syed Kamall

Betænkning: Corinne Lepage - A7-0170/2011

Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Horst Schnellhardt, Anna Maria Corazza Bildt, Siiri Oviir, Peter Jahr, Ville Itälä, Marian Harkin, Paul Murphy, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Mikolášik, Mario Pirillo og Daniel Hannan

Ændret ungarsk forfatning - RC B7-0379/2011

Jens Rohde, Miroslav Mikolášik, Diane Dodds, Marian Harkin, Anna Záborská, Zbigniew Ziobro, Nicole Sinclaire og Jacek Olgierd Kurski

Betænkning: Bas Eickhout - A7-0219/2011

Jens Rohde, Ville Itälä, Adam Bielan, Peter Jahr, Hannu Takkula, Zbigniew Ziobro, Daniel Hannan, Nicole Sinclaire og Jacek Olgierd Kurski

Betænkning: Markus Pieper - A7-0222/2011

Giommaria Uggias, Mario Pirillo, Ville Itälä, Erminia Mazzoni, Francesco De Angelis, Miroslav Mikolášik, Marian Harkin og Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Betænkning: Charles Goerens - A7-0206/2011

Syed Kamall og Martin Kastler

Betænkning: Francisco Sosa Wagner - A7-0226/2011

Francesco De Angelis, Jens Rohde, Zbigniew Ziobro og Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Betænkning: Proinsias De Rossa - A7-0239/2011

Jens Rohde og Izaskun Bilbao Barandica


9. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.50 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Den flerårige finansielle ramme (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionens formand: Den flerårige finansielle ramme

José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Taler: Mikołaj Dowgielewicz (formand for Rådet).

Talere: Salvador Garriga Polledo for PPE-Gruppen, Martin Schulz for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Derk Jan Eppink, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Martin Callanan for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Guy Verhofstadt, Miguel Portas for GUE/NGL-Gruppen, Marta Andreasen for EFD-Gruppen, Lucas Hartong, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Gerben-Jan Gerbrandy, Reimer Böge, Göran Färm, Carl Haglund, Helga Trüpel og Derk Jan Eppink.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Talere: Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Marian-Jean Marinescu, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Bas Eickhout, Richard Ashworth, Andrew Henry William Brons, László Surján, Eider Gardiazábal Rubial, Alain Lamassoure, Ivailo Kalfin, Jean-Luc Dehaene, Danuta Hübner, Giovanni La Via, Marietta Giannakou, José Manuel Fernandes og Ville Itälä.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Da Graça Carvalho, Zigmantas Balčytis, Riikka Manner, Ulrike Lunacek, Ilda Figueiredo og Diane Dodds.

Taler: Janusz Lewandowski (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


12. Forbrugeroplysning om fødevarer ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevareinformation til forbrugerne og om ændring af forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr.1925/2006 og ophævelse af direktiv 87/250/EØF, 90/496/EØF, 1999/10/EF, 2000/13/EF, 2002/67/EF, 2008/5/EF og forordning (EF) nr. 608/2004 [17602/1/2010 - C7-0060/2011- 2008/0028(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Renate Sommer (A7-0177/2011)

Renate Sommer forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Talere: Marek Sawicki (formand for Rådet) og John Dalli (medlem af Kommissionen).

Talere: Peter Liese for PPE-Gruppen, Glenis Willmott for S&D-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, Struan Stevenson for ECR-Gruppen, Kartika Tamara Liotard for GUE/NGL-Gruppen, Oreste Rossi for EFD-Gruppen, Diane Dodds løsgænger, Pilar Ayuso og Paolo De Castro.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Talere: Frédérique Ries, Julie Girling, Giancarlo Scottà, Esther de Lange, Åsa Westlund, Ramon Tremosa i Balcells, Miroslav Ouzký, Paul Nuttall, Marianne Thyssen, Andres Perello Rodriguez, Sophie Auconie, Bernadette Vergnaud, Csaba Sándor Tabajdi og Marc Tarabella.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr, Dagmar Roth-Behrendt, Herbert Dorfmann, Riikka Manner og Miroslav Mikolášik.

Talere: John Dalli, Marek Sawicki og Renate Sommer.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.4 i protokollen af 6.7.2011.


13. Lovgivning om overførbare spongiforme encephalopatier (TSE) samt om foderstof- og fødevarekontrol i tilknytning hertil (forhandling)

Betænkning om EU-lovgivning om overførbare spongiforme encephalopatier (TSE) samt om foderstof- og fødevarekontrol i tilknytning hertil [2010/2249(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0195/2011)

Dagmar Roth-Behrendt forelagde sin betænkning.

John Dalli (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Horst Schnellhardt for PPE-Gruppen, Karin Kadenbach for S&D-Gruppen, og Marit Paulsen for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

Talere: Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Françoise Grossetête, Paolo De Castro, Janusz Wojciechowski og Esther de Lange.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Paul Rübig, Csaba Sándor Tabajdi, Angelika Werthmann, Czesław Adam Siekierski, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Diane Dodds og Miroslav Mikolášik.

Talere: John Dalli og Dagmar Roth-Behrendt.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.8 i protokollen af 6.7.2011.


14. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Kommissionen (B7-0411/2011).

Spørgsmål nr. 12 (Jürgen Klute): Colombianske menneskerettigheder og frihandelsaftalen.

Karel De Gucht (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Jürgen Klute og Janusz Władysław Zemke.

Spørgsmål nr. 13 (Nikolaos Chountis): Konkurrencelovgivning og offentlig ejendom.

Joaquín Almunia (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Nikolaos Chountis.

Spørgsmål nr. 14 (Gay Mitchell): Et nationalt agentur for forvaltning af formuekapital.

Joaquín Almunia besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Jim Higgins (for stilleren) og Seán Kelly.

Spørgsmål nr. 15 (Pat the Cope Gallagher): Den irske banksektor.

Joaquín Almunia besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins og Marian Harkin.

Spørgsmål nr. 16 (Mairead McGuinness): En ordentligt fungerende fødevareforsyningskæde.

Joaquín Almunia besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Jim Higgins (for stilleren) og Seán Kelly.

Spørgsmål nr. 17 (Nadezhda Neynsky): Statsstøttet finansiering af Belene-atomkraftværket.

Joaquín Almunia besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Nadezhda Neynsky.

Spørgsmål nr. 19 (Marian Harkin): Forordning (EF) nr. 561/2006.

Siim Kallas (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Marian Harkin.

Spørgsmål nr. 21 (Ismail Ertug): Kommissionens holdning til gigalinere.

Siim Kallas besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Ismail Ertug.

Spørgsmål nr. 22 (Marc Tarabella): Luftfartsselskabers manglende overholdelse af forordning (EF) nr. 261/2004 om beskyttelse og information af luftfartspassagerer.

Siim Kallas besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Marc Tarabella.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 20.00 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

15. Grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselsforseelser ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af grænseoverskridende retshåndhævelse på trafiksikkerhedsområdet [17506/1/2010 - C7-0074/2011- 2008/0062(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A7-0208/2011)

Inés Ayala Sender forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Talere: Cezary Grabarczyk (formand for Rådet) og Siim Kallas (næstformand i Kommissionen).

Talere: Georges Bach for PPE-Gruppen, Saïd El Khadraoui for S&D-Gruppen, Vilja Savisaar-Toomast for ALDE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Peter van Dalen for ECR-Gruppen, Jacky Hénin for GUE/NGL-Gruppen, og Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Nicole Sinclaire, Mathieu Grosch, Ismail Ertug, Izaskun Bilbao Barandica, Roberts Zīle, Laurence J.A.J. Stassen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz og Nathalie Griesbeck.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Artur Zasada, Olga Sehnalová, Nicole Sinclaire, Hubert Pirker og Katarína Neveďalová.

Talere: Siim Kallas, Cezary Grabarczyk og Inés Ayala Sender.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.5 i protokollen af 6.7.2011.


16. Luftfartssikkerhed med særlig fokus på securityscannere - Forbud mod væsker på fly (forhandling)

Betænkning om luftfartssikkerhed med særlig fokus på securityscannere [2010/2154(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Luis de Grandes Pascual (A7-0216/2011)

Redegørelse fra Kommissionen: Forbud mod væsker på fly

Luis de Grandes Pascual forelagde sin betænkning.

Siim Kallas (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Judith Sargentini (ordfører for udtalelse fra LIBE), der ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jörg Leichtfried, Mathieu Grosch for PPE-Gruppen, Jörg Leichtfried for S&D-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Jacqueline Foster for ECR-Gruppen, Jacky Hénin for GUE/NGL-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Hubert Pirker, Brian Simpson, Nathalie Griesbeck, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Saïd El Khadraoui, Georges Bach og Olga Sehnalová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Katarína Neveďalová, Carl Schlyter, Angelika Werthmann og Inés Ayala Sender.

Talere: Siim Kallas og Luis de Grandes Pascual.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.9 i protokollen af 6.7.2011.


17. Kvinder og virksomhedsledelse (forhandling)

Betænkning om kvinder og virksomhedsledelse [2010/2115(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0210/2011)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou forelagde sin betænkning.

Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Edit Bauer for PPE-Gruppen, Silvia Costa for S&D-Gruppen, Siiri Oviir for ALDE-Gruppen, Marije Cornelissen for Verts/ALE-Gruppen, Andrea Češková for ECR-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Laurence J.A.J. Stassen, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål Marc Tarabella, Barbara Matera, Britta Thomsen, Angelika Niebler, Marc Tarabella, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Nicole Sinclaire, sidstnævnte for at stille et blåt kort-spørgsmål til Marc Tarabella, som besvarede spørgsmålet, og Elena Băsescu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Katarína Neveďalová, Nicole Sinclaire og Marc Tarabella.

Talere: Viviane Reding og Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.10 i protokollen af 6.7.2011.


18. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 466.235/OJME).


19. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.55.

Klaus Welle

Edward McMillan-Scott

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust , Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik