Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 249kWORD 212k
Teisipäev, 5. juuli 2011 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Ungari muudetud põhiseadus (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Esitatud dokumendid
 5.Ungari eesistumisperioodi ülevaade (arutelu)
 6.Liikmesriikide võimalus piirata või keelata oma territooriumil GMOde kasvatamist ***I (arutelu)
 7.Hääletused
  
7.1.Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (Silvana Koch-Mehrini asemele) (hääletus)
  
7.2.Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (Stavros Lambrinidisi asemele) (hääletus)
  
7.3.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega: Lennureisijate õiguste toimimine ja kohaldamine (kodukorra artikkel 117) (hääletus)
  
7.4.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega: ELi ja Tšiili suhted (kodukorra artikkel 117) (hääletus)
  
7.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Odense Steel Shipyard/Taani (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.6.ELi solidaarsusfondi kasutuselevõtt – üleujutused 2010. aastal Sloveenias, Horvaatias ja Tšehhi Vabariigis (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.7.Paranduseelarve projekt nr 2/2011: üleujutused 2010. aastal Sloveenias, Horvaatias ja Tšehhi Vabariigis (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.8.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: äriühing LM Glasfiber/Taani (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.9.Õiguse, vabaduse ja turvalisuse valdkonna suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks asutatud amet ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.10.Tooted, mille suhtes saab kohaldada dokimaksuvabastust või -vähendust * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.11.Universaalteenus ja hädaabinumber 112 (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.12.Tõhusam ja õiglasem jaekaubandusturg (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.13.Paranduseelarve projekt nr 3/2011: 2010. aasta eelarve ülejääk (hääletus)
  
7.14.Tarbijakaitseseaduse jõustamine ***I (hääletus)
  
7.15.Tuletisinstrumendid, kesksed vastaspooled ja kauplemisteabehoidlad ***I (hääletus)
  
7.16.Finantskonglomeraati kuuluvate finantsüksuste täiendav järelevalve ***I (hääletus)
  
7.17.Lühikeseks müük ja krediidiriski vahetustehingute teatavad aspektid ***I (hääletus)
  
7.18.Investeeringute tagamise skeemid ***I (hääletus)
  
7.19.Liikmesriikide võimalus piirata või keelata oma territooriumil GMOde kasvatamist ***I (hääletus)
  
7.20.Ungari muudetud põhiseadus (hääletus)
  
7.21.Kasvuhoonegaaside heite üle 20 %-lise vähendamise võimaluste analüüs ja kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohu hindamine (hääletus)
  
7.22.Viies ühtekuuluvusaruanne ja ühtekuuluvuspoliitika strateegia pärast 2013. aastat (hääletus)
  
7.23.Arenguriikidele antav eelarvetoetus (hääletus)
  
7.24.Energiainfrastruktuuri prioriteedid aastaks 2020 ja pärast seda (hääletus)
  
7.25.Üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused (hääletus)
  
7.26.ELi arengupoliitika mõju (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Mitmeaastane finantsraamistik (arutelu)
 12.Toidualase teabe esitamine tarbijatele ***II (arutelu)
 13.Transmissiivse spongioosse entsefalopaatia (TSE) vorme ning sellega seotud sööda ja toidu kontrolli käsitlevad õigusaktid (arutelu)
 14.Infotund (küsimused komisjonile)
 15.Piiriülene teabevahetus liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise kohta ***II (arutelu)
 16.Lennundusjulgestus ja eelkõige turvaskannerid – Lennukis vedelike transportimise keeld (arutelu)
 17.Naised ja ärijuhtimine (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 122 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Kongo Demokraatlik Vabariik ja massiline vägistamine Lõuna-Kivu provintsis

- Charles Tannock, Jan Zahradil, Syed Kamall, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel: Kongo Demokraatlik Vabariik ja massiline vägistamine Lõuna-Kivu provintsis (B7-0442/2011);

- Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda ja Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel: Kongo Demokraatlik Vabariik ja massiline vägistamine Lõuna-Kivu provintsis (B7-0443/2011);

- Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Martin Kastler, Jarosław Leszek Wałęsa, Agnès Le Brun, Zuzana Roithová ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel: Kongo Demokraatlik Vabariik ja massiline vägistamine Lõuna-Kivu provintsis (B7-0458/2011);

- Eva-Britt Svensson, Sabine Lösing, Willy Meyer ja Søren Bo Søndergaard fraktsiooni GUE/NGL nimel: Kongo Demokraatlik Vabariik ja massiline vägistamine Lõuna-Kivu provintsis (B7-0459/2011);

- Louis Michel, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff ja Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel: Kongo Demokraatlik Vabariik ja massiline vägistamine Lõuna-Kivu provintsis (B7-0460/2011);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Thijs Berman, Corina Creţu ja Rovana Plumb fraktsiooni S&D nimel: Kongo Demokraatlik Vabariik ja massiline vägistamine Lõuna-Kivu provintsis (B7-0461/2011).

II.   Indoneesia ja rünnakud vähemuste vastu

- Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Bastiaan Belder ja Juozas Imbrasas fraktsiooni EFD nimel: Indoneesia ja rünnakud vähemuste vastu (B7-0394/2011);

- Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Emilie Turunen, Christian Engström ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel: Indoneesia ja rünnakud vähemuste vastu (B7-0444/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel: Indoneesia ja rünnakud usuvähemuste vastu (B7-0462/2011);

- Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Agnès Le Brun, Martin Kastler ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel: Indoneesia ja rünnakud vähemuste vastu (B7-0463/2011);

- Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel: Indoneesia ja rünnakud vähemuste vastu (B7-0464/2011);

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells ja Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel: Indoneesia ja rünnakud vähemuste vastu (B7-0465/2011);

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni S&D nimel: Indoneesia ja rünnakud vähemuste vastu (B7-0466/2011).

III.   India ja eelkõige Davinder Pal Singhile määratud surmanuhtlus

- Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška ja Juozas Imbrasas fraktsiooni EFD nimel: India ja eelkõige Davinder Pal Singhile määratud surmanuhtlus (B7-0395/2011);

- Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Satu Hassi ja Franziska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel: India ja eelkõige Davinder Pal Singhile määratud surmanuhtlus (B7-0467/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Zuzana Roithová ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel: India ja eelkõige Davinder Pal Singhile määratud surmanuhtlus (B7-0468/2011);

- Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel: India ja eelkõige Davinder Pal Singhile määratud surmanuhtlus (B7-0469/2011);

- Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel: India ja eelkõige surmanuhtluse täideviimine (B7-0470/2011);

- Graham Watson, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff ja Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel: India ja eelkõige Davinder Pal Singhile määratud surmanuhtlus (B7-0471/2011);

- Véronique De Keyser, Harlem Désir ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni S&D nimel: India ja eelkõige Davinder Pal Singhile määratud surmanuhtlus (B7-0472/2011).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 149.


3. Ungari muudetud põhiseadus (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ungari muudetud põhiseadus

Arutelu toimus 8. juunil 2011 (8.6.2011 protokolli punkt 11).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 ja artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpul ja küsimuse B7-0316/2011 (O-000110/2011) põhjal esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck ja Gianni Vattimo fraktsiooni ALDE nimel: Ungari muudetud põhiseadus (B7-0379/2011);

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz ja Csaba Sándor Tabajdi fraktsiooni S&D nimel; Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht ja Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel: Ungari muudetud põhiseadus (B7-0380/2011);

- Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel: Ungari muudetud põhiseadus (B7-0387/2011).

Hääletus: 5.7.2011 protokolli punkt 7.20.


4. Esitatud dokumendid

Nõukogu ja Euroopa Komisjon on esitanud järgmised dokumendid:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja õigust teatada kinnipidamisest (KOM(2011)0326 - C7-0157/2011 - 2011/0154(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta 17. mail 2006 sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe (EGF/2011/000 TA 2011 - Tehniline abi komisjoni algatusel) punktile 28 (KOM(2011)0358 - C7-0167/2011 - 2011/2130(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus imikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud toiduainete kohta (KOM(2011)0353 - C7-0169/2011 - 2011/0156(COD))
Istungi juhataja andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku teemal Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 617/2009, millega avatakse kõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomne imporditariifikvoot (KOM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI, ENVI

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 17/2011 – III eelarveosa – Komisjon (N7-0055/2011 - C7-0171/2011 - 2011/2134(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland ja Utrecht osa 18, Madalmaad) (KOM(2011)0388 - C7-0172/2011 - 2011/2136(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant osa 18, Madalmaad) (KOM(2011)0386 - C7-0173/2011 - 2011/2137(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/028 NL/Overijssel osa 18, Madalmaad) (KOM(2011)0387 - C7-0174/2011 - 2011/2138(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/030 NL/Noord-Holland ja Flevoland osa 18, Madalmaad) (KOM(2011)0389 - C7-0175/2011 - 2011/2139(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 20/2011 - III eelarveosa - Komisjon (N7-0056/2011 - C7-0176/2011 - 2011/2140(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 13/2011 – III eelarveosa – Komisjon (N7-0057/2011 - C7-0177/2011 - 2011/2141(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 14/2011 - III eelarveosa - Komisjon (N7-0058/2011 - C7-0178/2011 - 2011/2142(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 15/2011 - III eelarveosa - Komisjon (N7-0059/2011 - C7-0179/2011 - 2011/2143(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 16/2011 – III eelarveosa – Komisjon (N7-0060/2011 - C7-0180/2011 - 2011/2144(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Norra Kuningriigi vahelise satelliitnavigatsiooni käsitleva koostöölepingu sõlmimise kohta (11114/2011 - C7-0184/2011 - 2011/0033(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus GALILEO ja GPS satelliidipõhiste navigatsioonisüsteemide ja nendega seotud rakenduste edendamist, pakkumist ja kasutamist käsitleva lepingu sõlmimise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ameerika Ühendriikide vahel (11117/2011 - C7-0185/2011 - 2011/0054(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

TRAN


5. Ungari eesistumisperioodi ülevaade (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ungari eesistumisperioodi ülevaade

Viktor Orbán (nõukogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernd Posselt, Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel, Miloslav Ransdorf fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFD nimel, Csanád Szegedi (fraktsioonilise kuuluvuseta), József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Lena Ek, Derk Jan Eppink, Werner Langen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Charles Goerens, Jaroslav Paška, Carlo Casini, Edit Herczog, Sylvie Goulard, Corien Wortmann-Kool, Frédéric Daerden, Marietta Giannakou, Roberta Angelilli ja Ildikó Gáll-Pelcz.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Andrzej Grzyb.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Katarína Neveďalová, Mirosław Piotrowski, Franz Obermayr, Milan Zver ja Monika Flašíková Beňová.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) ja Viktor Orbán.

ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

6. Liikmesriikide võimalus piirata või keelata oma territooriumil GMOde kasvatamist ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ seoses liikmesriikide võimalusega piirata või keelata oma territooriumil GMOde kasvatamist [KOM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Corinne Lepage (A7-0170/2011)

Corinne Lepage tutvustas raportit.

Sõna võttis John Dalli (komisjoni liige).

Sõna võtsid George Lyon (AGRI komisjoni arvamuse koostaja), Cristina Gutiérrez-Cortines fraktsiooni PPE nimel, Justas Vincas Paleckis fraktsiooni S&D nimel, Antonyia Parvanova fraktsiooni ALDE nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Miroslav Ouzký fraktsiooni ECR nimel, Kartika Tamara Liotard fraktsiooni GUE/NGL nimel, Oreste Rossi fraktsiooni EFD nimel, Nick Griffin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Richard Seeber, Jo Leinen, Holger Krahmer, Margrete Auken, Julie Girling, João Ferreira, Franz Obermayr, Françoise Grossetête, Luis Manuel Capoulas Santos, Anna Rosbach, Takis Hadjigeorgiou, Bogusław Sonik, Kriton Arsenis, Daciana Octavia Sârbu ja Karin Kadenbach.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anne Delvaux, Csaba Sándor Tabajdi, Martin Häusling, Peter van Dalen, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Christa Klaß, Wojciech Michał Olejniczak, José Bové ja Janusz Wojciechowski.

Sõna võtsid John Dalli ja Corinne Lepage.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2011 protokolli punkt 7.19.


ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

Sõna võtsid Reinhard Bütikofer küsimuse kohta, mille esitas Werner Langen pärast ELi-Venemaa 9. juuni 2011. aasta tippkohtumise hääletust (9.6.2011protokoll punkt 8.2), Robert Atkins hääletuse korralduse kohta, Dimitar Stoyanov Daniel Cohn-Benditi sõnavõtu kohta arutelu käigus, milles käsitleti Ungari eesistumisperioodi, ning Rebecca Harms (5.7.2011protokoll punkt 5).


7.1. Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (Silvana Koch-Mehrini asemele) (hääletus)

President andis teada, et fraktsioon ECR oli esitanud kandidaadiks Giles Chichesteri.

Kuna Giles Chichester oli ainus kandidaat, tegi president parlamendile ettepaneku valida kandidaat ühise heakskiitmise teel vastavalt kodukorra artikli 13 lõikele 1.

President kuulutas Giles Chichesteri Euroopa Parlamendi asepresidendiks ja õnnitles teda.


7.2. Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (Stavros Lambrinidisi asemele) (hääletus)

President andis teada, et fraktsioon S&D oli esitanud kandidaadiks Anni Podimata.

Kuna Anni Podimata oli ainus kandidaat, tegi president parlamendile ettepaneku valida kandidaat ühise heakskiitmise teel vastavalt kodukorra artikli 13 lõikele 1.

President kuulutas Anni Podimata Euroopa Parlamendi asepresidendiks ja õnnitles teda.

Sõnavõtt

Jan Zahradil pärast hääletust.

ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident


7.3. Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega: Lennureisijate õiguste toimimine ja kohaldamine (kodukorra artikkel 117) (hääletus)

Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega: Lennureisijate õiguste toimimine ja kohaldamine

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 1)

Vastu võetud


7.4. Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega: ELi ja Tšiili suhted (kodukorra artikkel 117) (hääletus)

Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega: ELi ja Tšiili suhted

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 2)

Vastu võetud


7.5. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Odense Steel Shipyard/Taani (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard, Taani) [KOM(2011)0251 – C7-0114/2011 - 2011/2093(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Barbara Matera (A7-0234/2011)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0300)


7.6. ELi solidaarsusfondi kasutuselevõtt – üleujutused 2010. aastal Sloveenias, Horvaatias ja Tšehhi Vabariigis (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 26 [2011/2060(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Reimer Böge (A7-0238/2011)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0301)


7.7. Paranduseelarve projekt nr 2/2011: üleujutused 2010. aastal Sloveenias, Horvaatias ja Tšehhi Vabariigis (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport nõukogu seisukoha kohta Euroopa Liidu 2011. aasta paranduseelarve projekti nr 2/2011 kohta, III jagu – Komisjon [10522/2011 – C7-0137/2011 - 2011/2065(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0233/2011)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0302)

Sõnavõtt

Ludwik Kotecki (nõukogu eesistuja) pärast hääletust.


7.8. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: äriühing LM Glasfiber/Taani (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber, Taani) [KOM(2011)0258 – C7-0112/2011 - 2011/2092(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Barbara Matera (A7-0235/2011)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0303)


7.9. Õiguse, vabaduse ja turvalisuse valdkonna suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks asutatud amet ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse amet õiguse, vabaduse ja turvalisuse valdkonna suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks [2009/0089(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A7-0241/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 7)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0304)


7.10. Tooted, mille suhtes saab kohaldada dokimaksuvabastust või -vähendust * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2004/162/EÜ seoses toodetega, mille suhtes saab kohaldada dokimaksuvabastust või -vähendust [2010/0359(CNS)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Elie Hoarau (A7-0199/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 8)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0305)


7.11. Universaalteenus ja hädaabinumber 112 (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport universaalteenuse ja hädaabinumbri 112 kohta [2010/2274(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Sylvana Rapti (A7-0220/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0306)


7.12. Tõhusam ja õiglasem jaekaubandusturg (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport tõhusama ja õiglasema jaekaubandusturu kohta [2010/2109(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Anna Maria Corazza Bildt (A7-0217/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0307)


7.13. Paranduseelarve projekt nr 3/2011: 2010. aasta eelarve ülejääk (hääletus)

Raport nõukogu seisukoha kohta Euroopa Liidu 2011. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2011 kohta, III jagu – Komisjon [11630/2011 – C7-0166/2011 - 2011/2075(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0254/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK)

Vastu võetud (P7_TA(2011)0308)


7.14. Tarbijakaitseseaduse jõustamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta [2011/0001(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Mitro Repo (A7-0201/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 12)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2011)0309)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2011)0309)

Sõnavõtt

Mitro Repo (raportöör) tegi enne hääletust avalduse.


7.15. Tuletisinstrumendid, kesksed vastaspooled ja kauplemisteabehoidlad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta [KOM(2010)0484 - C7-0265/2010- 2010/0250(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Werner Langen (A7-0223/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 13)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2011)0310)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Sõnavõtt

Werner Langen (raportöör) tegi enne lõpphääletust vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 2 parlamendile ametliku ettepaneku selle kohta, kas seadusandliku resolutsiooni projekt tuleks panna hääletusele.

Parlament otsustas seadusandliku resolutsiooni projekti hääletuse edasi lükata. Küsimus loeti vastutavale komisjonile uuesti tagasisaadetuks.


7.16. Finantskonglomeraati kuuluvate finantsüksuste täiendav järelevalve ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 98/78/EÜ, 2002/87/EÜ ja 2006/48/EÜ seoses finantskonglomeraati kuuluvate finantsüksuste täiendava järelevalvega [2010/0232(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0097/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 14)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2011)0311)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2011)0311)


7.17. Lühikeseks müük ja krediidiriski vahetustehingute teatavad aspektid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta [KOM(2010)0482 - C7-0264/2010- 2010/0251(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Pascal Canfin (A7-0055/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 15)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2011)0312)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Sõnavõtud

Pascal Canfin (raportöör) tegi enne lõpphääletust vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 2 parlamendile ametliku ettepaneku selle kohta, kas seadusandliku resolutsiooni projekt tuleks panna hääletusele.

Michel Barnier (komisjoni liige).

Parlament otsustas seadusandliku resolutsiooni projekti hääletuse edasi lükata. Küsimus loeti vastutavale komisjonile uuesti tagasisaadetuks.


7.18. Investeeringute tagamise skeemid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/9/EÜ investeeringute tagamise skeemide kohta [2010/0199(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Olle Schmidt (A7-0167/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 16)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2011)0313)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2011)0313)


7.19. Liikmesriikide võimalus piirata või keelata oma territooriumil GMOde kasvatamist ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ seoses liikmesriikide võimalusega piirata või keelata oma territooriumil GMOde kasvatamist [KOM(2010)0375 – C7-0178/2010 - 2010/0208(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Corinne Lepage (A7-0170/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 17)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2011)0314)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2011)0314)


7.20. Ungari muudetud põhiseadus (hääletus)

Arutelu toimus 8. juuni 2011 (8.6.2011protokoll punkt 11).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 5. juulil 2011 (5.7.2011 protokolli punkt 3).

Resolutsiooni ettepanekud B7-0379/2011, B7-0380/2001 ja B7-0387/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 18)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0379/2011

(asendades B7-0379/2011, B7-0380/2001 ja B7-0387/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi ja Cătălin Sorin Ivan fraktsiooni S&D nimel,

Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck ja Gianni Vattimo fraktsiooni ALDE nimel,

Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht ja Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0315)

Sõnavõtt

William (The Earl of) Dartmouth pärast hääletust.


7.21. Kasvuhoonegaaside heite üle 20 %-lise vähendamise võimaluste analüüs ja kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohu hindamine (hääletus)

Raport kasvuhoonegaaside heite üle 20 %-lise vähendamise võimaluste analüüsi ja kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohu hindamise kohta [2011/2012(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Bas Eickhout (A7-0219/2011)

Arutelu toimus 22. juunil 2011 (22.6.2011 protokolli punkt 21).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 19)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud

Sõnavõtt

Jo Leinen, et teha muudatusettepaneku 1 esimese osa hääletamise kohta täpsustus.


7.22. Viies ühtekuuluvusaruanne ja ühtekuuluvuspoliitika strateegia pärast 2013. aastat (hääletus)

Raport komisjoni viienda ühtekuuluvusaruande ja ühtekuuluvuspoliitika strateegia kohta pärast 2013. aastat [2011/2035(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Markus Pieper (A7-0222/2011)

Arutelu toimus 23. juunil 2011 (23.6.2011 protokolli punkt 5 ja 23.6.2011 protokolli punkt 7).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 20)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0316)

Sõnavõtud

Erminia Mazzoni, et esitada lõike 5 kohta suuline muudatusettepanek. Suulist muudatusettepanekut ei võetud vastu, kuna üle 40 parlamendiliikme oli sellele vastu.

Sergio Paolo Francesco Silvestris suulisi muudatusettepanekuid käsitleva menetluse kohta.

Alexandra Thein suulise tõlke kohta.

Alejandro Cercas lõike 55 kohta.


7.23. Arenguriikidele antav eelarvetoetus (hääletus)

Raport ELi eelarvest arenguriikidele antava toetuse tuleviku kohta [2010/2300(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Charles Goerens (A7-0206/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 21)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0317)


7.24. Energiainfrastruktuuri prioriteedid aastaks 2020 ja pärast seda (hääletus)

Raport energiainfrastruktuuri prioriteetide kohta aastaks 2020 ja pärast seda [2011/2034(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Francisco Sosa Wagner (A7-0226/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 22)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0318)

Sõnavõtt

Francisco Sosa Wagner (raportöör), et esitada lõike 47 kohta suuline muudatusettepanek, mis võeti vastu.


7.25. Üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused (hääletus)

Raport üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste tuleviku kohta [2009/2222(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Proinsias De Rossa (A7-0239/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 23)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0319)


7.26. ELi arengupoliitika mõju (hääletus)

Raport ELi arengupoliitika mõju suurendamise kohta [2011/2047(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Filip Kaczmarek (A7-0205/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 24)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0320)


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Carlos Coelho - A7-0241/2011

Jens Rohde, Siiri Oviir ja Morten Messerschmidt

Raport: Sylvana Rapti - A7-0220/2011

Siiri Oviir, Adam Bielan ja Marian Harkin

Raport: Anna Maria Corazza Bildt - A7-0217/2011

Roberta Angelilli ja Anna Maria Corazza Bildt

Raport: Mitro Repo - A7-0201/2011

Roberta Angelilli, Ville Itälä, Siiri Oviir, Adam Bielan, Alfredo Antoniozzi, Peter Jahr, Hannu Takkula ja Miroslav Mikolášik

Raport: Theodor Dumitru Stolojan - A7-0097/2011

Daniel Hannan

Raport: Pascal Canfin - A7-0055/2011

Daniel Hannan ja Syed Kamall

Raport: Olle Schmidt - A7-0167/2011

Siiri Oviir ja Syed Kamall

Raport: Corinne Lepage - A7-0170/2011

Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Horst Schnellhardt, Anna Maria Corazza Bildt, Siiri Oviir, Peter Jahr, Ville Itälä, Marian Harkin, Paul Murphy, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Mikolášik, Mario Pirillo ja Daniel Hannan

Ungari muudetud põhiseadus - RC B7-0379/2011

Jens Rohde, Miroslav Mikolášik, Diane Dodds, Marian Harkin, Anna Záborská, Zbigniew Ziobro, Nicole Sinclaire ja Jacek Olgierd Kurski

Raport: Bas Eickhout - A7-0219/2011

Jens Rohde, Ville Itälä, Adam Bielan, Peter Jahr, Hannu Takkula, Zbigniew Ziobro, Daniel Hannan, Nicole Sinclaire ja Jacek Olgierd Kurski

Raport: Markus Pieper - A7-0222/2011

Giommaria Uggias, Mario Pirillo, Ville Itälä, Erminia Mazzoni, Francesco De Angelis, Miroslav Mikolášik, Marian Harkin ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Raport: Charles Goerens - A7-0206/2011

Syed Kamall ja Martin Kastler

Raport: Francisco Sosa Wagner - A7-0226/2011

Francesco De Angelis, Jens Rohde, Zbigniew Ziobro ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Raport: Proinsias De Rossa - A7-0239/2011

Jens Rohde ja Izaskun Bilbao Barandica


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.50 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


11. Mitmeaastane finantsraamistik (arutelu)

Komisjoni presidendi avaldus: Mitmeaastane finantsraamistik

José Manuel Barroso (komisjoni president) esines avaldusega.

Sõna võttis Mikołaj Dowgielewicz (nõukogu eesistuja).

Sõna võtsid Salvador Garriga Polledo fraktsiooni PPE nimel, Martin Schulz fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Derk Jan Eppink, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, Martin Callanan fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Guy Verhofstadt, Miguel Portas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marta Andreasen fraktsiooni EFD nimel, Lucas Hartong (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gerben-Jan Gerbrandy, Reimer Böge, Göran Färm, Carl Haglund, Helga Trüpel ja Derk Jan Eppink.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sõna võtsid Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Marian-Jean Marinescu, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Bas Eickhout, Richard Ashworth, Andrew Henry William Brons, László Surján, Eider Gardiazábal Rubial, Alain Lamassoure, Ivailo Kalfin, Jean-Luc Dehaene, Danuta Hübner, Giovanni La Via, Marietta Giannakou, José Manuel Fernandes ja Ville Itälä.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Da Graça Carvalho, Zigmantas Balčytis, Riikka Manner, Ulrike Lunacek, Ilda Figueiredo ja Diane Dodds.

Sõna võttis Janusz Lewandowski (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.


12. Toidualase teabe esitamine tarbijatele ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse nõukogu esimese lugemise seisukohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 87/250/EMÜ, 90/496/EMÜ, 1999/10/EÜ, 2000/13/EÜ, 2002/67/EÜ, 2008/5/EÜ ja määrus (EÜ) nr 608/2004 [17602/1/2010 - C7-0060/2011- 2008/0028(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Renate Sommer (A7-0177/2011)

Renate Sommer tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võtsid Marek Sawicki (nõukogu eesistuja) ja John Dalli (komisjoni liige).

Sõna võtsid Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Glenis Willmott fraktsiooni S&D nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Struan Stevenson fraktsiooni ECR nimel, Kartika Tamara Liotard fraktsiooni GUE/NGL nimel, Oreste Rossi fraktsiooni EFD nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Pilar Ayuso ja Paolo De Castro.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Sõna võtsid Frédérique Ries, Julie Girling, Giancarlo Scottà, Esther de Lange, Åsa Westlund, Ramon Tremosa i Balcells, Miroslav Ouzký, Paul Nuttall, Marianne Thyssen, Andres Perello Rodriguez, Sophie Auconie, Bernadette Vergnaud, Csaba Sándor Tabajdi ja Marc Tarabella.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr, Dagmar Roth-Behrendt, Herbert Dorfmann, Riikka Manner ja Miroslav Mikolášik.

Sõna võtsid John Dalli, Marek Sawicki ja Renate Sommer.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2011 protokolli punkt 6.4.


13. Transmissiivse spongioosse entsefalopaatia (TSE) vorme ning sellega seotud sööda ja toidu kontrolli käsitlevad õigusaktid (arutelu)

Raport transmissiivse spongioosse entsefalopaatia (TSE) vorme ning sellega seotud sööda ja toidu kontrolli käsitlevate ELi õigusaktide rakendamise ja väljavaadete kohta [2010/2249(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0195/2011)

Dagmar Roth-Behrendt tutvustas raportit.

Sõna võttis John Dalli (komisjoni liige).

Sõna võtsid Horst Schnellhardt fraktsiooni PPE nimel, Karin Kadenbach fraktsiooni S&D nimel ja Marit Paulsen fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

Sõna võtsid Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Françoise Grossetête, Paolo De Castro, Janusz Wojciechowski ja Esther de Lange.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Paul Rübig, Csaba Sándor Tabajdi, Angelika Werthmann, Czesław Adam Siekierski, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Diane Dodds ja Miroslav Mikolášik.

Sõna võtsid John Dalli ja Dagmar Roth-Behrendt.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2011 protokolli punkt 6.8.


14. Infotund (küsimused komisjonile)

Parlament vaatas läbi komisjonile esitatavad küsimused (B7-0411/2011).

Küsimus 12 (Jürgen Klute): Inimõigused Colombias ja vabakaubandusleping.

Karel De Gucht (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Jürgen Klute ja Janusz Władysław Zemke.

Küsimus 13 (Nikolaos Chountis): Konkurentsiõigus ja avalikud hüved.

Joaquín Almunia (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Nikolaos Chountis.

Küsimus 14 (Gay Mitchell): Riigivarade juhtimise amet.

Joaquín Almunia vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Jim Higgins (koostaja nimel) ja Seán Kelly.

Küsimus 15 (Pat the Cope Gallagher): Iiri pangandussektor.

Joaquín Almunia vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins ja Marian Harkin.

Küsimus 16 (Mairead McGuinness): Toiduainete tarneahela õige toimimine.

Joaquín Almunia vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Jim Higgins (autori asendaja) ja Seán Kelly.

Küsimus 17 (Nadezhda Neynsky): Belene tuumajaama rahastamine riigiabi vahenditest.

Joaquín Almunia vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Nadezhda Neynsky.

Küsimus 19 (Marian Harkin): Määrus (EÜ) nr 561/2006.

Siim Kallas (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Marian Harkin.

Küsimus 21 (Ismail Ertug): Komisjoni seisukoht ülisuurte veokite küsimuses.

Siim Kallas vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Ismail Ertug.

Küsimus 22 (Marc Tarabella): Määruse (EÜ) nr 261/2004 (lennureisijate kaitse ja teavitamise kohta) rikkumine lennuettevõtete poolt.

Siim Kallas vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Marc Tarabella.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Komisjoni infotund lõppes.


(Istung katkestati kell 20.00 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

15. Piiriülene teabevahetus liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise kohta ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega hõlbustatakse piiriülest teabevahetust liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise kohta [17506/1/2010 - C7-0074/2011- 2008/0062(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0208/2011)

Inés Ayala Sender tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võtsid Cezary Grabarczyk (nõukogu eesistuja) ja Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Georges Bach fraktsiooni PPE nimel, Saïd El Khadraoui fraktsiooni S&D nimel, Vilja Savisaar-Toomast fraktsiooni ALDE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Peter van Dalen fraktsiooni ECR nimel, Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nicole Sinclaire, Mathieu Grosch, Ismail Ertug, Izaskun Bilbao Barandica, Roberts Zīle, Laurence J.A.J. Stassen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz ja Nathalie Griesbeck.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Artur Zasada, Olga Sehnalová, Nicole Sinclaire, Hubert Pirker ja Katarína Neveďalová.

Sõna võtsid Siim Kallas, Cezary Grabarczyk ja Inés Ayala Sender.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2011 protokolli punkt 6.5.


16. Lennundusjulgestus ja eelkõige turvaskannerid – Lennukis vedelike transportimise keeld (arutelu)

Raport lennundusjulgestuse ja eelkõige turvaskannerite kohta [2010/2154(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Luis de Grandes Pascual (A7-0216/2011)

Komisjoni avaldus: Lennukis vedelike transportimise keeld

Luis de Grandes Pascual tutvustas raportit.

Siim Kallas (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Judith Sargentini (LIBE komisjoni arvamuse koostaja), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jörg Leichtfried, Mathieu Grosch fraktsiooni PPE nimel, Jörg Leichtfried fraktsiooni S&D nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jacqueline Foster fraktsiooni ECR nimel, Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Hubert Pirker, Brian Simpson, Nathalie Griesbeck, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Saïd El Khadraoui, Georges Bach ja Olga Sehnalová.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Katarína Neveďalová, Carl Schlyter, Angelika Werthmann ja Inés Ayala Sender.

Sõna võtsid Siim Kallas ja Luis de Grandes Pascual.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2011 protokolli punkt 6.9.


17. Naised ja ärijuhtimine (arutelu)

Raport naiste ja ärijuhtimise kohta [2010/2115(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0210/2011)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou tutvustas raportit.

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Edit Bauer fraktsiooni PPE nimel, Silvia Costa fraktsiooni S&D nimel, Siiri Oviir fraktsiooni ALDE nimel, Marije Cornelissen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Andrea Češková fraktsiooni ECR nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Laurence J.A.J. Stassen (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marc Tarabella, Barbara Matera, Britta Thomsen, Angelika Niebler, Marc Tarabella, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Nicole Sinclaire, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Marc Tarabellale, kes sellele vastas, ja Elena Băsescu.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Katarína Neveďalová, Nicole Sinclaire ja Marc Tarabella.

Sõna võtsid Viviane Reding ja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2011 protokolli punkt 6.10.


18. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 466.235/OJME).


19. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.55.

Klaus Welle

Edward McMillan-Scott

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust , Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika