Index 
Notulen
PDF 263kWORD 216k
Dinsdag 5 juli 2011 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Herziene Hongaarse grondwet (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Ingekomen stukken
 5.Balans van het Hongaarse voorzitterschap (debat)
 6.Mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's op hun grondgebied te beperken of te verbieden ***I (debat)
 7.Stemmingen
  
7.1.Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (ter vervanging van Silvana Koch-Mehrin) (stemming)
  
7.2.Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (ter vervanging van Stavros Lambrinidis) (stemming)
  
7.3.Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité - werking en toepassing van de verworven rechten van luchtreizigers (artikel 124 van het Reglement) (stemming)
  
7.4.Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité - betrekkingen EU-Chili (artikel 124 van het Reglement) (stemming)
  
7.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Odense Steel Shipyard/Denemarken (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.6.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU: overstromingen in Slovenië, Kroatië en Tsjechië in 2010 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.7.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2011: overstromingen van september 2010 in Slovenië, Kroatië en Tsjechië (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.8.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: LM Glasfiber/Denemarken (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.9.Agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.10.Producten die een vrijstelling of een vermindering van de "octroi de mer" kunnen genieten * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.11.Universele dienst en alarmnummer "112" (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.12.Een efficiëntere en eerlijkere handels- en distributiemarkt (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.13.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2011: begrotingsoverschot 2010 (stemming)
  
7.14.Handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming ***I (stemming)
  
7.15.OTC-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters ***I (stemming)
  
7.16.Aanvullend toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat ***I (stemming)
  
7.17.Baissetransacties en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps ***I (stemming)
  
7.18.Beleggerscompensatiestelsels ***I (stemming)
  
7.19.Mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's op hun grondgebied te beperken of te verbieden ***I (stemming)
  
7.20.Herziene Hongaarse grondwet (stemming)
  
7.21.Broeikasgasemissiereductie en het risico van koolstoflekkage (stemming)
  
7.22.Vijfde cohesieverslag en de strategie voor het cohesiebeleid na 2013 (stemming)
  
7.23.EU-begrotingssteun aan ontwikkelingslanden (stemming)
  
7.24.Energie-infrastructuurprioriteiten voor 2020 en daarna (stemming)
  
7.25.Sociale diensten van algemeen belang (stemming)
  
7.26.Het trefzekerder maken van het EU-ontwikkelingsbeleid (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Meerjarig financieel kader (debat)
 12.Verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten ***II (debat)
 13.Wetgeving inzake overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE) en inzake de desbetreffende controles van diervoeders en levensmiddelen (debat)
 14.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 15.Grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen ***II (debat)
 16.Beveiliging van de luchtvaart met bijzondere aandacht voor beveiligingsscanners - Verbod op vloeistoffen (LAG) in vliegtuigen (debat)
 17.Vrouwen en leidinggevende functies in het bedrijfsleven (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 122 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   Democratische Republiek Congo, massaverkrachtingen in de provincie Zuid-Kivu

- Charles Tannock, Jan Zahradil, Syed Kamall, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, over de Democratische Republiek Congo, massaverkrachtingen in de provincie Zuid-Kivu (B7-0442/2011);

- Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, over de Democratische Republiek Congo, massaverkrachtingen in de provincie Zuid-Kivu (B7-0443/2011);

- Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Martin Kastler, Jarosław Leszek Wałęsa, Agnès Le Brun, Zuzana Roithová en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie, over de Democratische Republiek Congo en de massaverkrachtingen in de provincie Zuid-Kivu (B7-0458/2011);

- Eva-Britt Svensson, Sabine Lösing, Willy Meyer en Søren Bo Søndergaard, namens de GUE/NGL-Fractie, over de Democratische Republiek Congo, massaverkrachtingen in de provincie Zuid-Kivu (B7-0459/2011);

- Louis Michel, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, over de Democratische Republiek Congo, massaverkrachtingen in de provincie Zuid-Kivu (B7-0460/2011);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Thijs Berman, Corina Creţu en Rovana Plumb, namens de S&D-Fractie, over de Democratische Republiek Congo, massaverkrachtingen in de provincie Zuid-Kivu (B7-0461/2011).

II.   Indonesië, met name aanvallen op minderheden

- Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Bastiaan Belder en Juozas Imbrasas, namens de EFD-Fractie, over Indonesië, met name de aanvallen op de minderheden (B7-0394/2011);

- Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Emilie Turunen, Christian Engström en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, over Indonesië, met name de aanvallen op de minderheden (B7-0444/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, over Indonesië, met name de aanvallen op de religieuze minderheden (B7-0462/2011);

- Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Agnès Le Brun, Martin Kastler en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie, over Indonesië, met name de aanvallen op de minderheden (B7-0463/2011);

- Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over Indonesië, met name de aanvallen op de minderheden (B7-0464/2011);

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, over Indonesië, met name de aanvallen op de minderheden (B7-0465/2011);

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella en Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, over Indonesië, met name aanvallen op minderheden (B7-0466/2011).

III.   India, met name de terdoodveroordeling van Davinder Pal Singh

- Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška en Juozas Imbrasas, namens de EFD-Fractie, over India, met name de terdoodveroordeling van Davinder Pal Singh (B7-0395/2011);

- Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Satu Hassi en Franziska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, over India, met name de terdoodveroordeling van Davinder Pal Singh (B7-0467/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Zuzana Roithová en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie, over India, met name de terdoodveroordeling van Davinder Pal Singh (B7-0468/2011);

- Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over India, met name de terdoodveroordeling van Davinder Pal Singh (B7-0469/2011);

- Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over India, met name de uitvoering van de doodstraf (B7-0470/2011);

- Graham Watson, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, over India, met name de terdoodveroordeling van Davinder Pal Singh (B7-0471/2011);

- Véronique De Keyser, Harlem Désir en Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, over India, met name de terdoodveroordeling van Davinder Pal Singh (B7-0472/2011).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 149 van het Reglement.


3. Herziene Hongaarse grondwet (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Herziene Hongaarse grondwet

Het debat heeft op 8 juni 2011 plaatsgevonden (punt 11 van de notulen van 8.6.2011).

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, en artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat en naar aanleiding van vraag B7-0316/2011 (O-000110/2011):

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck en Gianni Vattimo, namens de ALDE-Fractie, over de herziene Hongaarse grondwet (B7-0379/2011);

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz en Csaba Sándor Tabajdi, namens de S&D-Fractie; Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht en Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, over de herziene Hongaarse grondwet (B7-0380/2011);

- Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over de herziene Hongaarse grondwet (B7-0387/2011).

Stemming: punt 7.20 van de notulen van 5.7.2011.


4. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van de Raad en de Commissie:

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en betreffende het recht op communicatie bij aanhouding (COM(2011)0326 - C7-0157/2011 - 2011/0154(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (EGF/2011/000TA2011 – verzoek om technische bijstand op initiatief van de Commissie) (COM(2011)0358 - C7-0167/2011 - 2011/2130(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen en voeding voor bijzonder medisch gebruik (COM(2011)0353 - C7-0169/2011 - 2011/0156(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement deelt de Voorzitter mede het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel te zullen raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 617/2009 van de Raad houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit (COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI, ENVI

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 17/2011 - Afdeling III – Commissie (N7-0055/2011 - C7-0171/2011 - 2011/2134(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland en Utrecht, afdeling 18, Nederland) (COM(2011)0388 - C7-0172/2011 - 2011/2136(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant, afdeling 18, Nederland) (COM(2011)0386 - C7-0173/2011 - 2011/2137(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/028 NL/Overijssel, afdeling 18, Nederland) (COM(2011)0387 - C7-0174/2011 - 2011/2138(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/030 NL/Noord-Holland en Flevoland, afdeling 18, Nederland) (COM(2011)0389 - C7-0175/2011 - 2011/2139(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 20/2011 - Afdeling III - Commissie (N7-0056/2011 - C7-0176/2011 - 2011/2140(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 13/2011 - Afdeling III – Commissie (N7-0057/2011 - C7-0177/2011 - 2011/2141(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 14/2011 - Afdeling III - Commissie (N7-0058/2011 - C7-0178/2011 - 2011/2142(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 15/2011 - Afdeling III – Commissie (N7-0059/2011 - C7-0179/2011 - 2011/2143(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 16/2011 - Afdeling III – Commissie (N7-0060/2011 - C7-0180/2011 - 2011/2144(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de samenwerkingsovereenkomst inzake satellietnavigatie tussen de Europese Unie en haar lidstaten en het Koninkrijk Noorwegen (11114/2011 - C7-0184/2011 - 2011/0033(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

TRAN

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het Galileo- en het GPS-navigatiesysteem en verwante toepassingen tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds (11117/2011 - C7-0185/2011 - 2011/0054(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

TRAN


5. Balans van het Hongaarse voorzitterschap (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Balans van het Hongaarse voorzitterschap

Viktor Orbán (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Posselt, Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, Miloslav Ransdorf, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, Csanád Szegedi, niet-ingeschrevene, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Lena Ek, Derk Jan Eppink, Werner Langen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Charles Goerens, Jaroslav Paška, Carlo Casini, Edit Herczog, Sylvie Goulard, Corien Wortmann-Kool, Frédéric Daerden, Marietta Giannakou, Roberta Angelilli en Ildikó Gáll-Pelcz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrzej Grzyb.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Katarína Neveďalová, Mirosław Piotrowski, Franz Obermayr, Milan Zver en Monika Flašíková Beňová.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) en Viktor Orbán.

VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

Het debat wordt gesloten.


VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

6. Mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's op hun grondgebied te beperken of te verbieden ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's op hun grondgebied te beperken of te verbieden [COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Corinne Lepage (A7-0170/2011)

Corinne Lepage leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door George Lyon (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Cristina Gutiérrez-Cortines, namens de PPE-Fractie, Justas Vincas Paleckis, namens de S&D-Fractie, Antonyia Parvanova, namens de ALDE-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Miroslav Ouzký, namens de ECR-Fractie, Kartika Tamara Liotard, namens de GUE/NGL-Fractie, Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie, Nick Griffin, niet-ingeschrevene, Richard Seeber, Jo Leinen, Holger Krahmer, Margrete Auken, Julie Girling, João Ferreira, Franz Obermayr, Françoise Grossetête, Luis Manuel Capoulas Santos, Anna Rosbach, Takis Hadjigeorgiou, Bogusław Sonik, Kriton Arsenis, Daciana Octavia Sârbu en Karin Kadenbach.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anne Delvaux, Csaba Sándor Tabajdi, Martin Häusling, Peter van Dalen, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Christa Klaß, Wojciech Michał Olejniczak, José Bové en Janusz Wojciechowski.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli en Corinne Lepage.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.19 van de notulen van 5.7.2011.


VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

Het woord wordt gevoerd door Reinhard Bütikofer over de vraag die gesteld is door Werner Langen na de stemming over de top EU-Rusland op 9 juni 2011 (punt 8.2 van de notulen van 9.6.2011), Robert Atkins over de organisatie van de stemmingen, Dimitar Stoyanov over de woorden van Daniel Cohn-Bendit in het debat over de balans van het Hongaarse voorzitterschap en Rebecca Harms (punt 5 van de notulen van 5.7.2011).


7.1. Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (ter vervanging van Silvana Koch-Mehrin) (stemming)

De Voorzitter deelt mede dat de ECR-Fractie Giles Chichester heeft voorgedragen.

Aangezien Giles Chichester de enige kandidaat is, stelt de Voorzitter het Parlement voor over te gaan tot verkiezing bij acclamatie, overeenkomstig artikel 13, lid 1, van het Reglement.

De Voorzitter deelt mede dat Giles Chichester tot ondervoorzitter van het Europees Parlement is gekozen en feliciteert hem met zijn verkiezing.


7.2. Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (ter vervanging van Stavros Lambrinidis) (stemming)

De Voorzitter deelt mede dat de S&D-Fractie Anni Podimata heeft voorgedragen.

Aangezien Anni Podimata de enige kandidaat is, stelt de Voorzitter het Parlement voor over te gaan tot verkiezing bij acclamatie, overeenkomstig artikel 13, lid 1, van het Reglement.

De Voorzitter deelt mede dat Anni Podimata tot ondervoorzitter van het Europees Parlement is gekozen en feliciteert haar met haar verkiezing.

Het woord werd gevoerd door:

Jan Zahradil na de stemming.

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter


7.3. Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité - werking en toepassing van de verworven rechten van luchtreizigers (artikel 124 van het Reglement) (stemming)

Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité - werking en toepassing van de verworven rechten van luchtreizigers

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

Goedgekeurd


7.4. Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité - betrekkingen EU-Chili (artikel 124 van het Reglement) (stemming)

Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité - betrekkingen EU-Chili

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

Goedgekeurd


7.5. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Odense Steel Shipyard/Denemarken (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard, Denemarken) [COM(2011)0251 – C7-0114/2011 - 2011/2093(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0234/2011)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0300)


7.6. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU: overstromingen in Slovenië, Kroatië en Tsjechië in 2010 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [2011/2060(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Reimer Böge (A7-0238/2011)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0301)


7.7. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2011: overstromingen van september 2010 in Slovenië, Kroatië en Tsjechië (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2011 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, afdeling III – Commissie [10522/2011 – C7-0137/2011 - 2011/2065(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0233/2011)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0302)

Het woord werd gevoerd door:

Ludwik Kotecki (fungerend voorzitter van de Raad) na de stemming.


7.8. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: LM Glasfiber/Denemarken (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber, Denemarken) [COM(2011)0258 – C7-0112/2011 - 2011/2092(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0235/2011)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0303)


7.9. Agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het gewijzigde voorstel voor een verordening (EU) nr. .../...van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht [2009/0089(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Carlos Coelho (A7-0241/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0304)


7.10. Producten die een vrijstelling of een vermindering van de "octroi de mer" kunnen genieten * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2004/162/EG wat betreft de producten die een vrijstelling of een vermindering van de "octroi de mer" kunnen genieten [2010/0359(CNS)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Elie Hoarau (A7-0199/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0305)


7.11. Universele dienst en alarmnummer "112" (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de universele dienst en het alarmnummer "112" [2010/2274(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Sylvana Rapti (A7-0220/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0306)


7.12. Een efficiëntere en eerlijkere handels- en distributiemarkt (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over een efficiëntere en eerlijkere handels- en distributiemarkt [2010/2109(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Anna Maria Corazza Bildt (A7-0217/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0307)


7.13. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2011: begrotingsoverschot 2010 (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2011 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, afdeling III – Commissie [11630/2011 – C7-0166/2011 - 2011/2075(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0254/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE)

Aangenomen (P7_TA(2011)0308)


7.14. Handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming [2011/0001(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Mitro Repo (A7-0201/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2011)0309)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0309)

Het woord werd gevoerd door:

Mitro Repo (rapporteur) om een verklaring af te leggen voor de stemming.


7.15. OTC-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters [COM(2010)0484 - C7-0265/2010- 2010/0250(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Werner Langen (A7-0223/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2011)0310)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Het woord werd gevoerd door:

Werner Langen (rapporteur) voor de eindstemming, om overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement, een formeel voorstel in te dienen over de wenselijkheid om over de ontwerpwetgevingsresolutie te stemmen.

Het Parlement besloot de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie uit te stellen. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


7.16. Aanvullend toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG en 2006/48/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat [2010/0232(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0097/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2011)0311)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0311)


7.17. Baissetransacties en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende baissetransacties en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps [COM(2010)0482 - C7-0264/2010- 2010/0251(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Pascal Canfin (A7-0055/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2011)0312)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Het woord werd gevoerd door:

Pascal Canfin (rapporteur) voor de eindstemming, om overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement, een formeel voorstel in te dienen over de wenselijkheid om over de ontwerpwetgevingsresolutie te stemmen..

Michel Barnier (lid van de Commissie).

Het Parlement besloot de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie uit te stellen. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


7.18. Beleggerscompensatiestelsels ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de beleggerscompensatiestelsels [2010/0199(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Olle Schmidt (A7-0167/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2011)0313)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0313)


7.19. Mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's op hun grondgebied te beperken of te verbieden ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's op hun grondgebied te beperken of te verbieden [COM(2010)0375 – C7-0178/2010 - 2010/0208(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Corinne Lepage (A7-0170/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2011)0314)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0314)


7.20. Herziene Hongaarse grondwet (stemming)

Het debat heeft op 8 juni 2011 plaatsgevonden (punt 11 van de notulen van 8.6.2011).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 5 juli 2011 (punt 3 van de notulen van 5.7.2011).

Ontwerpresoluties B7-0379/2011, B7-0380/2001 en B7-0387/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0379/2011

(ter vervanging van B7-0379/2011, B7-0380/2001 en B7-0387/2011):

ingediend door de volgende leden:

Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi en Cătălin Sorin Ivan, namens de S&D-Fractie,

Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck en Gianni Vattimo, namens de ALDE-Fractie,

Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht en Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie,

Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2011)0315)

Het woord werd gevoerd door:

William (The Earl of) Dartmouth na de stemming.


7.21. Broeikasgasemissiereductie en het risico van koolstoflekkage (stemming)

Verslag over de analyse van de opties voor een broeikasgasemissiereductie van meer dan 20% en beoordeling van het risico van koolstoflekkage [2011/2012(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Bas Eickhout (A7-0219/2011)

Het debat heeft op 22 juni 2011 plaatsgevonden (punt 21 van de notulen van 22.6.2011).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen

Het woord werd gevoerd door:

Jo Leinen om een toelichting te geven bij de stemming over het eerste deel van amendement 1.


7.22. Vijfde cohesieverslag en de strategie voor het cohesiebeleid na 2013 (stemming)

Verslag over het vijfde cohesieverslag van de Commissie en de strategie voor het cohesiebeleid na 2013 [2011/2035(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Markus Pieper (A7-0222/2011)

Het debat heeft op 23 juni 2011 plaatsgevonden (punt 5 van de notulen van 23.6.2011 en punt 7 van de notulen van 23.6.2011).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0316)

Het woord werd gevoerd door:

Erminia Mazzoni om een mondeling amendement op paragraaf 5 in te dienen. Aangezien meer dan 40 leden bezwaar maakten tegen dit mondeling amendement, werd het niet in aanmerking genomen.

Sergio Paolo Francesco Silvestris over de procedure met betrekking tot mondelinge amendementen.

Alexandra Thein over de vertolking.

Alejandro Cercas over paragraaf 55.


7.23. EU-begrotingssteun aan ontwikkelingslanden (stemming)

Verslag over de toekomst van EU-begrotingssteun aan ontwikkelingslanden [2010/2300(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Charles Goerens (A7-0206/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0317)


7.24. Energie-infrastructuurprioriteiten voor 2020 en daarna (stemming)

Verslag over energie-infrastructuurprioriteiten voor 2020 en daarna [2011/2034(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Francisco Sosa Wagner (A7-0226/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0318)

Het woord werd gevoerd door:

Francisco Sosa Wagner (rapporteur) heeft een mondeling amendement op paragraaf 47 ingediend, dat in aanmerking werd genomen.


7.25. Sociale diensten van algemeen belang (stemming)

Verslag over de toekomst van sociale diensten van algemeen belang [2009/2222(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Proinsias De Rossa (A7-0239/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0319)


7.26. Het trefzekerder maken van het EU-ontwikkelingsbeleid (stemming)

Verslag over het trefzekerder maken van het EU-ontwikkelingsbeleid [2011/2047(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Filip Kaczmarek (A7-0205/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0320)


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement, zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Carlos Coelho - A7-0241/2011

Jens Rohde, Siiri Oviir en Morten Messerschmidt

Verslag Sylvana Rapti - A7-0220/2011

Siiri Oviir, Adam Bielan en Marian Harkin

Verslag Anna Maria Corazza Bildt - A7-0217/2011

Roberta Angelilli en Anna Maria Corazza Bildt

Verslag Mitro Repo - A7-0201/2011

Roberta Angelilli, Ville Itälä, Siiri Oviir, Adam Bielan, Alfredo Antoniozzi, Peter Jahr, Hannu Takkula en Miroslav Mikolášik

Verslag Theodor Dumitru Stolojan - A7-0097/2011

Daniel Hannan

Verslag Pascal Canfin - A7-0055/2011

Daniel Hannan en Syed Kamall

Verslag Olle Schmidt - A7-0167/2011

Siiri Oviir en Syed Kamall

Verslag Corinne Lepage - A7-0170/2011

Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Horst Schnellhardt, Anna Maria Corazza Bildt, Siiri Oviir, Peter Jahr, Ville Itälä, Marian Harkin, Paul Murphy, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Mikolášik, Mario Pirillo en Daniel Hannan

Herziene Hongaarse grondwet - RC B7-0379/2011

Jens Rohde, Miroslav Mikolášik, Diane Dodds, Marian Harkin, Anna Záborská, Zbigniew Ziobro, Nicole Sinclaire en Jacek Olgierd Kurski

Verslag Bas Eickhout - A7-0219/2011

Jens Rohde, Ville Itälä, Adam Bielan, Peter Jahr, Hannu Takkula, Zbigniew Ziobro, Daniel Hannan, Nicole Sinclaire en Jacek Olgierd Kurski

Verslag Markus Pieper - A7-0222/2011

Giommaria Uggias, Mario Pirillo, Ville Itälä, Erminia Mazzoni, Francesco De Angelis, Miroslav Mikolášik, Marian Harkin en Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Verslag Charles Goerens - A7-0206/2011

Syed Kamall en Martin Kastler

Verslag Francisco Sosa Wagner - A7-0226/2011

Francesco De Angelis, Jens Rohde, Zbigniew Ziobro en Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Verslag Proinsias De Rossa - A7-0239/2011

Jens Rohde en Izaskun Bilbao Barandica


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.50 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


11. Meerjarig financieel kader (debat)

Verklaring van de voorzitter van de Commissie: Meerjarig financieel kader

José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Mikołaj Dowgielewicz (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door Salvador Garriga Polledo, namens de PPE-Fractie, Martin Schulz, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Derk Jan Eppink, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Martin Callanan, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Guy Verhofstadt, Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, Marta Andreasen, namens de EFD-Fractie, Lucas Hartong, niet-ingeschrevene, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gerben-Jan Gerbrandy, Reimer Böge, Göran Färm, Carl Haglund, Helga Trüpel en Derk Jan Eppink.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Marian-Jean Marinescu, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Bas Eickhout, Richard Ashworth, Andrew Henry William Brons, László Surján, Eider Gardiazábal Rubial, Alain Lamassoure, Ivailo Kalfin, Jean-Luc Dehaene, Danuta Hübner, Giovanni La Via, Marietta Giannakou, José Manuel Fernandes en Ville Itälä.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Da Graça Carvalho, Zigmantas Balčytis, Riikka Manner, Ulrike Lunacek, Ilda Figueiredo en Diane Dodds.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.


12. Verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt, door de Raad in eerste lezing vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 en tot intrekking van Richtlijnen 87/250/EEG, 90/496/EEG, 1999/10/EG, 2000/13/EG, 2002/67/EG, 2008/5/EG en Verordening (EG) nr. 608/2004 [17602/1/2010 - C7-0060/2011- 2008/0028(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Renate Sommer (A7-0177/2011)

Renate Sommer licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Marek Sawicki (fungerend voorzitter van de Raad) en John Dalli (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Glenis Willmott, namens de S&D-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, Struan Stevenson, namens de ECR-Fractie, Kartika Tamara Liotard, namens de GUE/NGL-Fractie, Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie, Diane Dodds, niet-ingeschrevene, Pilar Ayuso en Paolo De Castro.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Frédérique Ries, Julie Girling, Giancarlo Scottà, Esther de Lange, Åsa Westlund, Ramon Tremosa i Balcells, Miroslav Ouzký, Paul Nuttall, Marianne Thyssen, Andres Perello Rodriguez, Sophie Auconie, Bernadette Vergnaud, Csaba Sándor Tabajdi en Marc Tarabella.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr, Dagmar Roth-Behrendt, Herbert Dorfmann, Riikka Manner en Miroslav Mikolášik.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli, Marek Sawicki en Renate Sommer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 6.7.2011.


13. Wetgeving inzake overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE) en inzake de desbetreffende controles van diervoeders en levensmiddelen (debat)

Verslag over EU-wetgeving inzake overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE) en inzake de desbetreffende controles van diervoeders en levensmiddelen - tenuitvoerlegging en vooruitzicht [2010/2249(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0195/2011)

Dagmar Roth-Behrendt leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Horst Schnellhardt, namens de PPE-Fractie, Karin Kadenbach, namens de S&D-Fractie, en Marit Paulsen, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Françoise Grossetête, Paolo De Castro, Janusz Wojciechowski en Esther de Lange.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Paul Rübig, Csaba Sándor Tabajdi, Angelika Werthmann, Czesław Adam Siekierski, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Diane Dodds en Miroslav Mikolášik.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli en Dagmar Roth-Behrendt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.8 van de notulen van 6.7.2011.


14. Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B7-0411/2011).

Vraag 12 (Jürgen Klute): Mensenrechten in Colombia en de vrijhandelsovereenkomst.

Karel De Gucht (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Jürgen Klute en Janusz Władysław Zemke.

Vraag 13 (Nikolaos Chountis): Mededingingswetgeving en staatseigendom.

Joaquín Almunia (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Nikolaos Chountis.

Vraag 14 (Gay Mitchell): National Asset Management Agency in Ierland.

Joaquín Almunia beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Jim Higgins (ter vervanging van de auteur) en Seán Kelly.

Vraag 15 (Pat the Cope Gallagher): De banksector in Ierland.

Joaquín Almunia beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins en Marian Harkin.

Vraag 16 (Mairead McGuinness): Goed functionerende voedselvoorziening.

Joaquín Almunia beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Jim Higgins (die de auteur vervangt) en Seán Kelly.

Vraag 17 (Nadezhda Neynsky): Financiering kernenergiecentrale Belene met staatssteun.

Joaquín Almunia beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Nadezhda Neynsky.

Vraag 19 (Marian Harkin): Verordening (EG) nr. 561/2006.

Siim Kallas (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Marian Harkin.

Vraag 21 (Ismail Ertug): Standpunt van de Commissie inzake gigaliners.

Siim Kallas beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Ismail Ertug.

Vraag 22 (Marc Tarabella): Het niet naleven door luchtvaartmaatschappijen van Verordening (EG) nr. 261/2004 inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers.

Siim Kallas beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Marc Tarabella.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 20.00 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

15. Grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen ***II (debat)

Aanbeveling betreffende het standpunt, door de Raad in eerste lezing vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen [17506/1/2010 - C7-0074/2011- 2008/0062(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0208/2011)

Inés Ayala Sender licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Cezary Grabarczyk (fungerend voorzitter van de Raad) en Siim Kallas (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Georges Bach, namens de PPE-Fractie, Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie, Vilja Savisaar-Toomast, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie, Jacky Hénin, namens de GUE/NGL-Fractie, en Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-ingeschrevene, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Nicole Sinclaire, Mathieu Grosch, Ismail Ertug, Izaskun Bilbao Barandica, Roberts Zīle, Laurence J.A.J. Stassen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz en Nathalie Griesbeck.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Artur Zasada, Olga Sehnalová, Nicole Sinclaire, Hubert Pirker en Katarína Neveďalová.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas, Cezary Grabarczyk en Inés Ayala Sender.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.5 van de notulen van 6.7.2011.


16. Beveiliging van de luchtvaart met bijzondere aandacht voor beveiligingsscanners - Verbod op vloeistoffen (LAG) in vliegtuigen (debat)

Verslag over beveiliging van de luchtvaart, met bijzondere aandacht voor beveiligingsscanners [2010/2154(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Luis de Grandes Pascual (A7-0216/2011)

Verklaring van de Commissie: Verbod op vloeistoffen (LAG) in vliegtuigen

Luis de Grandes Pascual leidt het verslag in.

Siim Kallas (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Judith Sargentini (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jörg Leichtfried, Mathieu Grosch, namens de PPE-Fractie, Jörg Leichtfried, namens de S&D-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Jacqueline Foster, namens de ECR-Fractie, Jacky Hénin, namens de GUE/NGL-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Hubert Pirker, Brian Simpson, Nathalie Griesbeck, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Saïd El Khadraoui, Georges Bach en Olga Sehnalová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Katarína Neveďalová, Carl Schlyter, Angelika Werthmann en Inés Ayala Sender.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas en Luis de Grandes Pascual.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.9 van de notulen van 6.7.2011.


17. Vrouwen en leidinggevende functies in het bedrijfsleven (debat)

Verslag over vrouwen en leidinggevende functies in het bedrijfsleven [2010/2115(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0210/2011)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Edit Bauer, namens de PPE-Fractie, Silvia Costa, namens de S&D-Fractie, Siiri Oviir, namens de ALDE-Fractie, Marije Cornelissen, namens de Verts/ALE-Fractie, Andrea Češková, namens de ECR-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Laurence J.A.J. Stassen, niet-ingeschrevene, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marc Tarabella, Barbara Matera, Britta Thomsen, Angelika Niebler, Marc Tarabella, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Nicole Sinclaire, deze laatste om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Marc Tarabella, die deze beantwoordt, en Elena Băsescu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Katarína Neveďalová, Nicole Sinclaire en Marc Tarabella.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding en Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.10 van de notulen van 6.7.2011.


18. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 466.235/OJME).


19. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.55 uur gesloten.

Klaus Welle

Edward McMillan-Scott

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust , Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid