Zoznam 
Zápisnica
PDF 262kWORD 251k
Utorok, 5. júla 2011 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Revidovaná maďarská ústava (predložené návrhy uznesení)
 4.Predložené dokumenty
 5.Zhodnotenie maďarského predsedníctva (rozprava)
 6.Možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov na ich území ***I (rozprava)
 7.Hlasovanie
  
7.1.Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (náhrada za Silvanu Kochovú-Mehrinovú) (hlasovanie)
  
7.2.Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (náhrada za Stavrosa Lambrinidisa) (hlasovanie)
  
7.3.Žiadosť o konzultáciu s Hospodárskym a sociálnym výborom: Fungovanie a uplatňovanie ustanovených práv cestujúcich v leteckej doprave (článok 117 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.4.Žiadosť o konzultáciu s Hospodárskym a sociálnym výborom: Vzťahy medzi EÚ a Čile (článok 117 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.5.Mobilizácia Fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Odense Steel Shipyard/Dánsko (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.6.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ – záplavy v Slovinsku, Chorvátsku a Českej republike v roku 2010 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.7.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2011: záplavy v Slovinsku, Chorvátsku a Českej republike v septembri 2010 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.8.Mobilizácia Fondu na prispôsobenie sa globalizácii: podnik LM Glasfiber/Dánsko (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.9.Agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.10.Výrobky, na ktoré sa môže vzťahovať oslobodenie od dane nazývanej „octroi de mer“ (námorná daň) alebo jej zníženie * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.11.Univerzálna služba a číslo tiesňového volania 112 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.12.Efektívnejší a spravodlivejší obchodno-distribučný trh (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.13.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2011: prebytok rozpočtu za rok 2010 (hlasovanie)
  
7.14.Vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa ***I (hlasovanie)
  
7.15.Mimoburzové deriváty, centrálne zmluvné strany a archívy obchodných údajov ***I (hlasovanie)
  
7.16.Doplnkový dohľad nad finančnými inštitúciami vo finančnom konglomeráte ***I (hlasovanie)
  
7.17.Predaj nakrátko a určité aspekty swapov na úverové zlyhanie ***I (hlasovanie)
  
7.18.Systémy náhrad pre investorov ***I (hlasovanie)
  
7.19.Možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov na ich území ***I (hlasovanie)
  
7.20.Revidovaná maďarská ústava (hlasovanie)
  
7.21.Zníženie emisií skleníkových plynov a riziko úniku uhlíka (hlasovanie)
  
7.22.Piata správa o súdržnosti a stratégia politiky súdržnosti po roku 2013 (hlasovanie)
  
7.23.Budúcnosť rozpočtovej podpory EÚ pre rozvojové krajiny (hlasovanie)
  
7.24.Priority energetickej infraštruktúry na rok 2020 a ďalšie roky (hlasovanie)
  
7.25.Sociálne služby všeobecného záujmu (hlasovanie)
  
7.26.Vplyv rozvojovej politiky EÚ (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Viacročný finančný rámec (rozprava)
 12.Poskytovanie informácií o potravinách spotrebiteľom ***II (rozprava)
 13.Právne predpisy o prenosných spongiformných encefalopatiách a súvisiacej kontrole výživy a potravín (rozprava)
 14.Hodina otázok (pre Komisiu)
 15.Cezhraničná výmena informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky ***II (rozprava)
 16.Bezpečnosť letectva s osobitným zameraním na bezpečnostné skenery - Zákaz tekutín (LAG) na palube lietadiel (rozprava)
 17.Ženy a riadenie podnikov (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Podľa čl. 122 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci/politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Konžská demokratická republika, hromadné znásilňovanie v provincii Južné Kivu

- Charles Tannock, Jan Zahradil, Syed Kamall, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR o Konžskej demokratickej republike – hromadné znásilňovanie v provincii Južné Kivu (B7-0442/2011);

- Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda a Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE o Konžskej demokratickej republike – hromadné znásilňovanie v provincii Južné Kivu (B7-0443/2011);

- Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Martin Kastler, Jarosław Leszek Wałęsa, Agnès Le Brun, Zuzana Roithová a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE o Konžskej demokratickej republike a hromadnom znásilňovaní v provincii Južné Kivu (B7-0458/2011);

- Eva-Britt Svensson, Sabine Lösing, Willy Meyer a Søren Bo Søndergaard v mene skupiny GUE/NGL o Konžskej demokratickej republike – hromadné znásilňovanie v provincii Južné Kivu (B7-0459/2011);

- Louis Michel, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff a Frédérique Ries v mene skupiny ALDE o Konžskej demokratickej republike – hromadné znásilňovanie v provincii Južné Kivu (B7-0460/2011);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Thijs Berman, Corina Creţu a Rovana Plumb v mene skupiny S&D o Konžskej demokratickej republike – hromadné znásilňovanie v provincii Južné Kivu (B7-0461/2011).

II.   Indonézia vrátane útokov na menšiny

- Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Bastiaan Belder a Juozas Imbrasas v mene skupiny EFD o Indonézii vrátane útokov na menšiny (B7-0394/2011);

- Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Emilie Turunen, Christian Engström a Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE o Indonézii vrátane útokov na menšiny (B7-0444/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR o Indonézii vrátane útokov na menšiny (B7-0462/2011);

- Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Agnès Le Brun, Martin Kastler a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE o Indonézii vrátane útokov na menšiny (B7-0463/2011);

- Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL o Indonézii vrátane útokov na menšiny (B7-0464/2011);

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells a Frédérique Ries v mene skupiny ALDE o Indonézii vrátane útokov na menšiny (B7-0465/2011);

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v mene skupiny S&D o Indonézii vrátane útokov na menšiny (B7-0466/2011).

III.   India, najmä trest smrti pre Davindera Pala Singha

- Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška a Juozas Imbrasas v mene skupiny EFD o Indii, najmä treste smrti pre Davindera Pala Singha (B7-0395/2011);

- Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Satu Hassi a Franziska Keller v mene skupiny Verts/ALE o Indii, najmä treste smrti pre Davindera Pala Singha (B7-0467/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Zuzana Roithová a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE o Indii, najmä treste smrti pre Davindera Pala Singha (B7-0468/2011);

- Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL o Indii, najmä treste smrti pre Davindera Pala Singha (B7-0469/2011);

- Charles Tannock v mene skupiny ECR o Indii, najmä treste smrti pre Davindera Pala Singha (B7-0470/2011);

- Graham Watson, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff a Frédérique Ries v mene skupiny ALDE o Indii, najmä treste smrti pre Davindera Pala Singha (B7-0471/2011);

- Véronique De Keyser, Harlem Désir a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v mene skupiny S&D o Indii, najmä treste smrti pre Davindera Pala Singha (B7-0472/2011).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 149 rokovacieho poriadku.


3. Revidovaná maďarská ústava (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Revidovaná maďarská ústava

Rozprava sa konala 8. júna 2011 (bod 11 zápisnice zo dňa 8.6.2011).

Návrhy uznesení podané podľa článku 110 ods. 2 a článku 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy a v nadväznosti na otázku B7-0316/2011 (O-000110/2011):

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck a Gianni Vattimo v mene skupiny ALDE o revízii maďarskej ústavy (B7-0379/2011);

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz a Csaba Sándor Tabajdi v mene skupiny S&D; Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht a Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE o revízii maďarskej ústavy (B7-0380/2011);

- Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL o revízii maďarskej ústavy (B7-0387/2011).

Hlasovanie: bod 7.20 zápisnice z 5. júla 2011.


4. Predložené dokumenty

Rada a Komisia predložili nasledujúce dokumenty:

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o práve na prístup k advokátovi v trestnom konaní a o práve na komunikáciu po zatknutí (COM(2011)0326 - C7-0157/2011 - 2011/0154(COD))

pridelené

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť č. EGF/2011/000 TA 2011 – technická pomoc na podnet Komisie) (COM(2011)0358 - C7-0167/2011 - 2011/2130(BUD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o potravinách určených pre dojčatá a malé deti a o potravinách na osobitné lekárske účely (COM(2011)0353 - C7-0169/2011 - 2011/0156(COD))
Predseda oznámil, že v súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 617/2009, ktorým sa otvára autonómna colná kvóta na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa (COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD))

pridelené

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI, ENVI

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 17/2011 - Oddiel III - Komisia (N7-0055/2011 - C7-0171/2011 - 2011/2134(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland a Utrecht divízia 18, Holandsko) (COM(2011)0388 - C7-0172/2011 - 2011/2136(BUD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant divízia 18, Holandsko) (COM(2011)0386 - C7-0173/2011 - 2011/2137(BUD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/028 NL/Overijssel divízia 18, Holandsko) (COM(2011)0387 - C7-0174/2011 - 2011/2138(BUD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/030 NL/Noord-Holland a Flevoland divízia 18, Holandsko) (COM(2011)0389 - C7-0175/2011 - 2011/2139(BUD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 20/2011 - Oddiel III - Komisia (N7-0056/2011 - C7-0176/2011 - 2011/2140(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 13/2011 - Oddiel III - Komisia (N7-0057/2011 - C7-0177/2011 - 2011/2141(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 14/2011 - Oddiel III - Komisia (N7-0058/2011 - C7-0178/2011 - 2011/2142(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 15/2011 - Oddiel III - Komisia (N7-0059/2011 - C7-0179/2011 - 2011/2143(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 16/2011 - Oddiel III - Komisia (N7-0060/2011 - C7-0180/2011 - 2011/2144(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci na systéme satelitnej navigácie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Nórskym kráľovstvom (11114/2011 - C7-0184/2011 - 2011/0033(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

TRAN

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o podpore, poskytovaní a využívaní satelitných navigačných systémov GALILEO a GPS a s nimi súvisiacich aplikácií medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej (11117/2011 - C7-0185/2011 - 2011/0054(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

TRAN


5. Zhodnotenie maďarského predsedníctva (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Zhodnotenie maďarského predsedníctva

Viktor Orbán (úradujúci predseda Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Posselt, Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE, Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE, Jan Zahradil v mene skupiny ECR, Miloslav Ransdorf v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFD, Csanád Szegedi, nezaradený poslanec, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Lena Ek, Derk Jan Eppink, Werner Langen, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Charles Goerens, Jaroslav Paška, Carlo Casini, Edit Herczog, Sylvie Goulard, Corien Wortmann-Kool, Frédéric Daerden, Marietta Giannakou, Roberta Angelilli a Ildikó Gáll-Pelcz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Andrzej Grzyb.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Katarína Neveďalová, Mirosław Piotrowski, Franz Obermayr, Milan Zver a Monika Flašíková Beňová.

V rozprave vystúpili: Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) a Viktor Orbán.

PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

6. Možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov na ich území ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov na ich území [COM(2010)0375 – C7-0178/2010 - 2010/0208(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Corinne Lepage (A7-0170/2011)

Corinne Lepage uviedla správu.

V rozprave vystúpil John Dalli (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: George Lyon (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Cristina Gutiérrez-Cortines v mene skupiny PPE, Justas Vincas Paleckis v mene skupiny S&D, Antonyia Parvanova v mene skupiny ALDE, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Miroslav Ouzký v mene skupiny ECR, Kartika Tamara Liotard v mene skupiny GUE/NGL, Oreste Rossi v mene skupiny EFD, Nick Griffin nezaradený poslanec, Richard Seeber, Jo Leinen, Holger Krahmer, Margrete Auken, Julie Girling, João Ferreira, Franz Obermayr, Françoise Grossetête, Luis Manuel Capoulas Santos, Anna Rosbach, Takis Hadjigeorgiou, Bogusław Sonik, Kriton Arsenis, Daciana Octavia Sârbu a Karin Kadenbach.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anne Delvaux, Csaba Sándor Tabajdi, Martin Häusling, Peter van Dalen, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Christa Klaß, Wojciech Michał Olejniczak, José Bové a Janusz Wojciechowski.

V rozprave vystúpili: John Dalli a Corinne Lepage.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.19 zápisnice z 5. júla 2011.


PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

Vystúpili títo poslanci: Reinhard Bütikofer k otázke, ktorú predložil Werner Langen po hlasovaní o samite EÚ – Rusko konanom 9. júna 2011 (bod 8.2 zápisnice zo dňa 9.6.2011), Robert Atkins k organizácii hlasovania, Dimitar Stoyanov k vystúpeniu Daniela Cohna-Bendita v rozprave o zhodnotení maďarského predsedníctva a Rebecca Harms (bod 5 zápisnice zo dňa 5.7.2011).


7.1. Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (náhrada za Silvanu Kochovú-Mehrinovú) (hlasovanie)

Predseda oznámil, že skupina ECR mu doručila kandidatúru Gilesa Chichestera.

Keďže Giles Chichester bol jediným kandidátom, predseda navrhol zhromaždeniu, aby v súlade s článkom 13 ods. 1 rokovacieho poriadku pristúpilo k voľbe aklamáciou.

Predseda vyhlásil Gilesa Chichestera za podpredsedu Európskeho parlamentu a zablahoželal mu k zvoleniu.


7.2. Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (náhrada za Stavrosa Lambrinidisa) (hlasovanie)

Predseda oznámil, že skupina S&D mu doručila kandidatúru Anni Podimataovej.

Keďže Anni Podimataová bola jediným kandidátom, predseda navrhol zhromaždeniu, aby v súlade s článkom 13 ods. 1 rokovacieho poriadku pristúpilo k voľbe aklamáciou.

Predseda vyhlásil Anni Podimataovú za podpredsedníčku Európskeho parlamentu a zablahoželal jej k zvoleniu.

Vystúpenie

Jan Zahradil po hlasovaní.

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda


7.3. Žiadosť o konzultáciu s Hospodárskym a sociálnym výborom: Fungovanie a uplatňovanie ustanovených práv cestujúcich v leteckej doprave (článok 117 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Žiadosť o konzultáciu s Hospodárskym a sociálnym výborom: Fungovanie a uplatňovanie ustanovených práv cestujúcich v leteckej doprave

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

Schválené


7.4. Žiadosť o konzultáciu s Hospodárskym a sociálnym výborom: Vzťahy medzi EÚ a Čile (článok 117 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Žiadosť o konzultáciu s Hospodárskym a sociálnym výborom: Vzťahy medzi EÚ a Čile

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

Schválené


7.5. Mobilizácia Fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Odense Steel Shipyard/Dánsko (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard, Dánsko) [COM(2011)0251 – C7-0114/2011 - 2011/2093(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa Barbara Matera (A7-0234/2011)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0300)


7.6. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ – záplavy v Slovinsku, Chorvátsku a Českej republike v roku 2010 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení [2011/2060(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Reimer Böge (A7-0238/2011)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0301)


7.7. Návrh opravného rozpočtu č. 2/2011: záplavy v Slovinsku, Chorvátsku a Českej republike v septembri 2010 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2011 na rozpočtový rok 2011, oddiel III – Komisia [10522/2011 – C7-0137/2011 - 2011/2065(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0233/2011)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0302)

Vystúpenie

Ludwik Kotecki (úradujúci predseda Rady) po hlasovaní.


7.8. Mobilizácia Fondu na prispôsobenie sa globalizácii: podnik LM Glasfiber/Dánsko (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber, Dánsko) [COM(2011)0258 – C7-0112/2011 - 2011/2092(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa Barbara Matera (A7-0235/2011)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0303)


7.9. Agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o zmenenom a doplnenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. .../..., ktorým sa zriaďuje Agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti [2009/0089(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Carlos Coelho (A7-0241/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0304)


7.10. Výrobky, na ktoré sa môže vzťahovať oslobodenie od dane nazývanej „octroi de mer“ (námorná daň) alebo jej zníženie * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/162/ES o výrobkoch, na ktoré sa môže vzťahovať oslobodenie od dane nazývanej „octroi de mer“ (námorná daň) alebo jej zníženie [2010/0359(CNS)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Elie Hoarau (A7-0199/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0305)


7.11. Univerzálna služba a číslo tiesňového volania 112 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o univerzálnej službe a čísle tiesňového volania 112 [2010/2274(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa Sylvana Rapti (A7-0220/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0306)


7.12. Efektívnejší a spravodlivejší obchodno-distribučný trh (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o efektívnejšom a spravodlivejšom obchodno-distribučnom trhu [2010/2109(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa Anna Maria Corazza Bildt (A7-0217/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0307)


7.13. Návrh opravného rozpočtu č. 3/2011: prebytok rozpočtu za rok 2010 (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2011 na rozpočtový rok 2011, oddiel III – Komisia [11630/2011 – C7-0166/2011 - 2011/2075(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0254/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA)

Prijatý (P7_TA(2011)0308)


7.14. Vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa [2011/0001(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca Mitro Repo (A7-0201/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2011)0309)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0309)

Vystúpenie

Mitro Repo (spravodajca) vystúpil s vyhlásením pred hlasovaním.


7.15. Mimoburzové deriváty, centrálne zmluvné strany a archívy obchodných údajov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mimoburzových derivátoch, centrálnych zmluvných stranách a archívoch obchodných údajov [COM(2010)0484 - C7-0265/2010- 2010/0250(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Werner Langen (A7-0223/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2011)0310)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Vystúpenie

Werner Langen (spravodajca) pred záverečným hlasovaním, aby v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku Parlamentu predložil formálny návrh, pokiaľ ide o možnosť pristúpiť k hlasovaniu o návrhu legislatívneho uznesenia.

Parlament rozhodol odložiť hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia. Vec sa považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné preskúmanie.


7.16. Doplnkový dohľad nad finančnými inštitúciami vo finančnom konglomeráte ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/78/ES, 2002/87/ES a 2006/48/ES, pokiaľ ide o doplnkový dohľad nad finančnými inštitúciami vo finančnom konglomeráte [2010/0232(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Theodor Dumitru Stolojan (A7-0097/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2011)0311)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0311)


7.17. Predaj nakrátko a určité aspekty swapov na úverové zlyhanie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie [COM(2010)0482 - C7-0264/2010- 2010/0251(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Pascal Canfin (A7-0055/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2011)0312)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Vystúpenia:

Pascal Canfin (spravodajca) pred záverečným hlasovaním, aby v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku Parlamentu predložil formálny návrh, pokiaľ ide o možnosť pristúpiť k hlasovaniu o návrhu legislatívneho uznesenia.

Michel Barnier (člen Komisie).

Parlament rozhodol odložiť hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia. Vec sa považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné preskúmanie.


7.18. Systémy náhrad pre investorov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES o systémoch náhrad pre investorov [2010/0199(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Olle Schmidt (A7-0167/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2011)0313)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0313)


7.19. Možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov na ich území ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov na ich území [COM(2010)0375 – C7-0178/2010 - 2010/0208(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Corinne Lepage (A7-0170/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2011)0314)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0314)


7.20. Revidovaná maďarská ústava (hlasovanie)

Rozprava sa konala 8. júna 2011 (bod 11 zápisnice zo dňa 8.6.2011).

Návrhy uznesenia boli oznámené 5. júla 2011 (bod 3 zápisnice zo dňa 5.7.2011).

Návrhy uznesenia B7-0379/2011, B7-0380/2001 a B7-0387/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0379/2011

(nahrádzajúci B7-0379/2011, B7-0380/2001 a B7-0387/2011):

podaný týmito poslancami:

Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi a Cătălin Sorin Ivan v mene skupiny S&D,

Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck a Gianni Vattimo v mene skupiny ALDE,

Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht a Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE,

Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL

Prijatý (P7_TA(2011)0315)

Vystúpenie

William (The Earl of) Dartmouth po hlasovaní.


7.21. Zníženie emisií skleníkových plynov a riziko úniku uhlíka (hlasovanie)

Správa o analýze možností znížiť emisie skleníkových plynov o viac ako 20 % a o posúdení rizika úniku uhlíka [2011/2012(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Bas Eickhout (A7-0219/2011)

Rozprava sa konala 22. júna 2011 (bod 21 zápisnice zo dňa 22.6.2011).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý

Vystúpenie

Jo Leinen, ktorý spresnil hlasovanie o prvej časti PDN 1.


7.22. Piata správa o súdržnosti a stratégia politiky súdržnosti po roku 2013 (hlasovanie)

Správa o piatej správe Komisie o súdržnosti a stratégii pre politiku súdržnosti po roku 2013 [2011/2035(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Markus Pieper (A7-0222/2011)

Rozprava sa konala 23. júna 2011 (bod 5 zápisnice zo dňa 23.6.2011 a bod 7 zápisnice zo dňa 23.6.2011).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0316)

Vystúpenia:

Erminia Mazzoni predniesol ústny PDN k odseku 5. Tento ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh nebol prijatý, keďže sa proti jeho prijatiu vyslovilo viac než 40 poslancov.

Sergio Paolo Francesco Silvestris k postupu týkajúcemu sa ústnych PDN.

Alexandra Thein k tlmočeniu.

Alejandro Cercas k odseku 55.


7.23. Budúcnosť rozpočtovej podpory EÚ pre rozvojové krajiny (hlasovanie)

Správa o budúcnosti rozpočtovej podpory EÚ pre rozvojové krajiny [2010/2300(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca Charles Goerens (A7-0206/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0317)


7.24. Priority energetickej infraštruktúry na rok 2020 a ďalšie roky (hlasovanie)

Správa o prioritách energetickej infraštruktúry na rok 2020 a ďalšie roky [2011/2034(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Francisco Sosa Wagner (A7-0226/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0318)

Vystúpenie

Francisco Sosa Wagner (spravodajca) predniesol ústny PDN k odseku 47, ktorý bol schválený.


7.25. Sociálne služby všeobecného záujmu (hlasovanie)

Správa o budúcnosti sociálnych služieb všeobecného záujmu [2009/2222(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca Proinsias De Rossa (A7-0239/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0319)


7.26. Vplyv rozvojovej politiky EÚ (hlasovanie)

Správa o zvyšovaní vplyvu rozvojovej politiky EÚ [2011/2047(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca Filip Kaczmarek (A7-0205/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0320)


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Carlos Coelho - A7-0241/2011

Jens Rohde, Siiri Oviir a Morten Messerschmidt

Správa: Sylvana Rapti - A7-0220/2011

Siiri Oviir, Adam Bielan a Marian Harkin

Správa: Anna Maria Corazza Bildt - A7-0217/2011

Roberta Angelilli a Anna Maria Corazza Bildt

Správa: Mitro Repo - A7-0201/2011

Roberta Angelilli, Ville Itälä, Siiri Oviir, Adam Bielan, Alfredo Antoniozzi, Peter Jahr, Hannu Takkula a Miroslav Mikolášik

Správa: Theodor Dumitru Stolojan - A7-0097/2011

Daniel Hannan

Správa: Pascal Canfin - A7-0055/2011

Daniel Hannan a Syed Kamall

Správa: Olle Schmidt - A7-0167/2011

Siiri Oviir a Syed Kamall

Správa: Corinne Lepage - A7-0170/2011

Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Horst Schnellhardt, Anna Maria Corazza Bildt, Siiri Oviir, Peter Jahr, Ville Itälä, Marian Harkin, Paul Murphy, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Mikolášik, Mario Pirillo a Daniel Hannan

Revidovaná maďarská ústava - RC B7-0379/2011

Jens Rohde, Miroslav Mikolášik, Diane Dodds, Marian Harkin, Anna Záborská, Zbigniew Ziobro, Nicole Sinclaire a Jacek Olgierd Kurski

Správa: Bas Eickhout - A7-0219/2011

Jens Rohde, Ville Itälä, Adam Bielan, Peter Jahr, Hannu Takkula, Zbigniew Ziobro, Daniel Hannan, Nicole Sinclaire a Jacek Olgierd Kurski

Správa: Markus Pieper - A7-0222/2011

Giommaria Uggias, Mario Pirillo, Ville Itälä, Erminia Mazzoni, Francesco De Angelis, Miroslav Mikolášik, Marian Harkin a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Správa: Charles Goerens - A7-0206/2011

Syed Kamall a Martin Kastler

Správa: Francisco Sosa Wagner - A7-0226/2011

Francesco De Angelis, Jens Rohde, Zbigniew Ziobro a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Správa: Proinsias De Rossa - A7-0239/2011

Jens Rohde a Izaskun Bilbao Barandica


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.50 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Viacročný finančný rámec (rozprava)

Vyhlásenie predsedu Komisie: Viacročný finančný rámec

José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

V rozprave vystúpil Mikołaj Dowgielewicz (úradujúci predseda Rady).

Vystúpili títo poslanci: Salvador Garriga Polledo v mene skupiny PPE, Martin Schulz v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Derk Jan Eppink, Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE, Martin Callanan v mene skupiny ECR, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Guy Verhofstadt, Miguel Portas v mene skupiny GUE/NGL, Marta Andreasen v mene skupiny EFD, Lucas Hartong, nezaradený poslanec, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gerben-Jan Gerbrandy, Reimer Böge, Göran Färm, Carl Haglund, Helga Trüpel a Derk Jan Eppink.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Marian-Jean Marinescu, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Bas Eickhout, Richard Ashworth, Andrew Henry William Brons, László Surján, Eider Gardiazábal Rubial, Alain Lamassoure, Ivailo Kalfin, Jean-Luc Dehaene, Danuta Hübner, Giovanni La Via, Marietta Giannakou, José Manuel Fernandes a Ville Itälä.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Da Graça Carvalho, Zigmantas Balčytis, Riikka Manner, Ulrike Lunacek, Ilda Figueiredo a Diane Dodds.

V rozprave vystúpil Janusz Lewandowski (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.


12. Poskytovanie informácií o potravinách spotrebiteľom ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušujú smernice 87/250/EHS, 90/496/EHS, 1999/10/ES, 2000/13/ES, 2002/67/ES, 2008/5/ES a nariadenie (ES) č. 608/2004 [17602/1/2010 - C7-0060/2011- 2008/0028(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Renate Sommer (A7-0177/2011)

Renate Sommer uviedla odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpili: Marek Sawicki (úradujúci predseda Rady) a John Dalli (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Peter Liese v mene skupiny PPE, Glenis Willmott v mene skupiny S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Carl Schlyter v mene skupiny Verts/ALE, Struan Stevenson v mene skupiny ECR, Kartika Tamara Liotard v mene skupiny GUE/NGL, Oreste Rossi v mene skupiny EFD, Diane Dodds, nezaradená poslankyňa, Pilar Ayuso a Paolo De Castro.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Frédérique Ries, Julie Girling, Giancarlo Scottà, Esther de Lange, Åsa Westlund, Ramon Tremosa i Balcells, Miroslav Ouzký, Paul Nuttall, Marianne Thyssen, Andres Perello Rodriguez, Sophie Auconie, Bernadette Vergnaud, Csaba Sándor Tabajdi a Marc Tarabella.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr, Dagmar Roth-Behrendt, Herbert Dorfmann, Riikka Manner a Miroslav Mikolášik.

V rozprave vystúpili: John Dalli, Marek Sawicki a Renate Sommer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.4 zápisnice zo 6. júla 2011.


13. Právne predpisy o prenosných spongiformných encefalopatiách a súvisiacej kontrole výživy a potravín (rozprava)

Správa o právnych predpisoch EÚ o prenosných spongiformných encefalopatiách a súvisiacich kontrolách krmív a potravín – vykonávanie a výhľad [2010/2249(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0195/2011)

Dagmar Roth-Behrendt uviedla správu.

V rozprave vystúpil John Dalli (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Horst Schnellhardt v mene skupiny PPE, Karin Kadenbach v mene skupiny S&D a Marit Paulsen v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE, James Nicholson v mene skupiny ECR, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Françoise Grossetête, Paolo De Castro, Janusz Wojciechowski a Esther de Lange.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Paul Rübig, Csaba Sándor Tabajdi, Angelika Werthmann, Czesław Adam Siekierski, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Diane Dodds a Miroslav Mikolášik.

V rozprave vystúpili: John Dalli a Dagmar Roth-Behrendt.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.8 zápisnice zo 6. júla 2011.


14. Hodina otázok (pre Komisiu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B7-0411/2011).

Otázka č. 12 (Jürgen Klute): Ľudské práva v Kolumbii a dohoda o voľnom obchode (ALE). Karel De Gucht (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Jürgen Klute a Janusz Władysław Zemke.

Otázka č. 13 (Nikolaos Chountis): Právne predpisy v oblasti hospodárskej súťaže a verejných statkov. Joaquín Almunia (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Nikolaos Chountis.

Otázka č. 14 (Gay Mitchell): Národná agentúra pre správu aktív. Joaquín Almunia odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Jim Higgins (v zastúpení autora) a Seán Kelly.

Otázka č. 15 (Pat the Cope Gallagher): Írsky bankový sektor. Joaquín Almunia odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins a Marian Harkin.

Otázka č. 16 (Mairead McGuinness): Riadne fungovanie potravinového dodávateľského reťazca. Joaquín Almunia odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Jim Higgins (v zastúpení autora) a Seán Kelly.

Otázka č. 17 (Nadezhda Neynsky): Financovanie jadrovej elektrárne Belene s použitím štátnej pomoci. Joaquín Almunia odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položila Nadezhda Neynsky.

Otázka č. 19 (Marian Harkin): Nariadenie (ES) č. 561/2006. Siim Kallas (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Marian Harkin.

Otázka č. 21 (Ismail Ertug): Stanovisko Komisie k nadrozmerným ťažkým nákladným vozidlám. Siim Kallas odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Ismail Ertug.

Otázka č. 22 (Marc Tarabella): Nedodržiavanie nariadenia (ES) č. 261/2004 o ochrane a informovaní cestujúcich v leteckej doprave zo strany leteckých spoločností.Siim Kallas odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Marc Tarabella.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.


(Rokovanie bolo prerušené o 20.00 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

15. Cezhraničná výmena informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zjednodušuje cezhraničná výmena informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky [17506/1/2010 - C7-0074/2011- 2008/0062(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa Inés Ayala Sender (A7-0208/2011)

Inés Ayala Sender uviedla odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpili: Cezary Grabarczyk (úradujúci predseda Rady) a Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Georges Bach v mene skupiny PPE, Saïd El Khadraoui v mene skupiny S&D, Vilja Savisaar-Toomast v mene skupiny ALDE, Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE, Peter van Dalen v mene skupiny ECR, Jacky Hénin v mene skupiny GUE/NGL a Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Bruno Gollnisch, nezaradený poslanec, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Nicole Sinclaire, Mathieu Grosch, Ismail Ertug, Izaskun Bilbao Barandica, Roberts Zīle, Laurence J.A.J. Stassen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz a Nathalie Griesbeck.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Artur Zasada, Olga Sehnalová, Nicole Sinclaire, Hubert Pirker a Katarína Neveďalová.

V rozprave vystúpili: Siim Kallas, Cezary Grabarczyk a Inés Ayala Sender.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.5 zápisnice zo 6. júla 2011.


16. Bezpečnosť letectva s osobitným zameraním na bezpečnostné skenery - Zákaz tekutín (LAG) na palube lietadiel (rozprava)

Správa o bezpečnosti letectva s osobitným zameraním na bezpečnostné skenery [2010/2154(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Luis de Grandes Pascual (A7-0216/2011)

Vyhlásenie Komisie: Zákaz tekutín (LAG) na palube lietadiel

Luis de Grandes Pascual uviedol správu.

Siim Kallas (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

V rozprave vystúpili: Judith Sargentini (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), ktorá odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jörg Leichtfried, Mathieu Grosch v mene skupiny PPE, Jörg Leichtfried v mene skupiny S&D, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE, Jacqueline Foster v mene skupiny ECR, Jacky Hénin v mene skupiny GUE/NGL, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Hubert Pirker, Brian Simpson, Nathalie Griesbeck, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Saïd El Khadraoui, Georges Bach a Olga Sehnalová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Katarína Neveďalová, Carl Schlyter, Angelika Werthmann a Inés Ayala Sender.

V rozprave vystúpili: Siim Kallas a Luis de Grandes Pascual.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.9 zápisnice zo 6. júla 2011.


17. Ženy a riadenie podnikov (rozprava)

Správa o ženách a riadení podnikov [2010/2115(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0210/2011)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou uviedla správu.

V rozprave vystúpila Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Edit Bauer v mene skupiny PPE, Silvia Costa v mene skupiny S&D, Siiri Oviir v mene skupiny ALDE, Marije Cornelissen v mene skupiny Verts/ALE, Andrea Češková v mene skupiny ECR, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Laurence J.A.J. Stassen, nezaradená poslankyňa, ktorá odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marc Tarabella, Barbara Matera, Britta Thomsen, Angelika Niebler, Marc Tarabella, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Nicole Sinclaire, táto poslankyňa, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku Marcovi Tarabellovi, na ktorú tento odpovedal, a Elena Băsescu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Katarína Neveďalová, Nicole Sinclaire a Marc Tarabella.

V rozprave vystúpili: Viviane Reding a Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.10 zápisnice zo 6. júla 2011.


18. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 466.235/OJME).


19. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.55 h.

Klaus Welle

Edward McMillan-Scott

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust , Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia