Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2627(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0381/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2011 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0327

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011 - Στρασβούργο

6.7. Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2012 (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν με βάση το άρθρο 35, παράγραφος 3, του Κανονισμού:

- József Szájer και Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2012 (B7-0381/2011)

- Martin Schulz και Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την προπαρασκευή του Προγράμματος Εργασίας της Επιτροπής για το 2012 (B7-0383/2011)

- Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2012 (B7-0384/2011)

- Rebecca Harms και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2012 (B7-0385/2011)

- Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2012 (B7-0386/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0381/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0381/2011, B7-0383/2011 και B7-0384/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

József Szájer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0327)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B7-0385/2011 και B7-0386/2011 καταπίπτουν.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου