Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 6 juli 2011 - Strasbourg

6. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.

°
° ° °

Talare: Sajjad Karim yttrade sig om rasism som han och hans familj utsatts för.


6.1. Förteckning över resehandlingar som möjliggör passage av de yttre gränserna och i vilka en visering kan införas ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

6.2. Europeiska bredbandssektorn – investeringar i digitalt baserad tillväxt (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

6.3. Skyddet av personuppgifter i Europeiska unionen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

6.4. Livsmedelsinformation till konsumenterna ***II (omröstning)

6.5. Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsbrott ***II (omröstning)

6.6. Den fleråriga budgetramen för 2007–2013 *** (omröstning)

6.7. Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2012 (omröstning)

6.8. Lagstiftning om transmissibel spongiform encefalopati (TSE) och om foder- och livsmedelskontroller i samband därmed (omröstning)

6.9. Luftfartsskydd med särskild inriktning på säkerhetsskannrar (omröstning)

6.10. Kvinnor och företagsledarskap (omröstning)

6.11. Finansiell, ekonomisk och social kris: åtgärder och initiativ (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy