Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2756(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0389/2011

Συζήτηση :

PV 06/07/2011 - 12
CRE 06/07/2011 - 12

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2011 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0333

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011 - Στρασβούργο

12. Η κατάσταση στον αραβικό κόσμο και στη Βόρεια Αφρική - Η κατάσταση στην Υεμένη - Η κατάσταση στη Συρία (συνέχεια της συζήτησης)
Πλήρη Πρακτικά

(Για τον τίτλο των δηλώσεων βλ. σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2011)

Παρεμβαίνουν οι Ιωάννης Κασουλίδης, Hannes Swoboda, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Konrad Szymański, Franziska Katharina Brantner, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Νικόλαος Σαλαβράκος, Nicole Sinclaire, Mário David, Pier Antonio Panzeri, Alexander Graf Lambsdorff, Peter van Dalen, Ulrike Lunacek, Helmut Scholz, Andrew Henry William Brons, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Anneli Jäätteenmäki, Geoffrey Van Orden, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Murphy, Malika Benarab-Attou, Χαράλαμπος Αγγουράκης, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michał Tomasz Kamiński, και Hans-Gert Pöttering.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László TŐKÉS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ivo Vajgl, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Hans-Gert Pöttering, ο οποίος και απαντά, Richard Howitt, Marielle De Sarnez, Adam Bielan, Paul Murphy, Mario Mauro, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Niccolò Rinaldi, Struan Stevenson, Francisco José Millán Mon, Kader Arif, Louis Michel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Charles Goerens, Michał Tomasz Kamiński, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Ivo Vajgl, Sajjad Karim, David-Maria Sassoli, Ashley Fox, Monica Luisa Macovei, María Muñiz De Urquiza, Emma McClarkin, Μαριεττα Γιαννάκου, Emine Bozkurt, Elena Băsescu, Proinsias De Rossa, Nadezhda Neynsky και Boris Zala.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Alf Svensson, Μαρία-Ελένη Κοππά, Sari Essayah, Ioan Mircea Paşcu, Santiago Fisas Ayxela, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Marco Scurria και Γεώργιος Παπανικολάου.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ria Oomen-Ruijten, Seán Kelly, Corina Creţu, Antonyia Parvanova, Marian Harkin, João Ferreira, Jaroslav Paška και Mariya Nedelcheva.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba και Jacek Włosowicz, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στον αραβικό κόσμο (B7-0389/2011

-Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Νικόλαος Σαλαβράκος, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Bastiaan Belder και Juozas Imbrasas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με τη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν στο πλαίσιο της κατάστασης στον Αραβικό Κόσμο και στη Βόρειο Αφρική (B7-0390/2011

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki και Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν, στο πλαίσιο της κατάστασης που επικρατεί στον αραβικό κόσμο και στη βόρεια Αφρική (B7-0446/2011

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jean-Paul Besset, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze, Reinhard Bütikofer και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν, δεδομένης της κατάστασης στον αραβικό κόσμο (B7-0447/2011

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ιωάννης Κασουλίδης, Gabriele Albertini, Angelika Niebler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Marco Scurria, Simon Busuttil, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nadezhda Neynsky, Seán Kelly και Artur Zasada, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν στο πλαίσιο της κατάστασης στον Αραβικό κόσμο και τη Βόρεια Αφρική (B7-0449/2011

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν, στο πλαίσιο της σημερινής κατάστασης στον αραβικό κόσμο και τη βόρεια Αφρική (B7-0453/2011

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Harlem Désir, Richard Howitt, Μαρία-Ελένη Κοππά, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López και Boris Zala, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν στο πλαίσιο της κατάστασης που επικρατεί στον Αραβικό Κόσμο και στη Βόρειο Αφρική (B7-0454/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7ης Ιουλίου 2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου