Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2756(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0389/2011

Debaty :

PV 06/07/2011 - 12
CRE 06/07/2011 - 12

Głosowanie :

PV 07/07/2011 - 7.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0333

Protokół
Środa, 6 lipca 2011 r. - Strasburg

12. Sytuacja w krajach arabskich i w Afryce Północnej - Sytuacja w Jemenie - Sytuacja w Syrii (ciąg dalszy debaty)
CRE

(W odniesieniu do tytułów oświadczeń zob. pkt 10 protokołu z dnia 6.7.2011)

Głos zabrali: Ioannis Kasoulides, Hannes Swoboda, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Konrad Szymański, Franziska Katharina Brantner, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Mário David, Pier Antonio Panzeri, Alexander Graf Lambsdorff, Peter van Dalen, Ulrike Lunacek, Helmut Scholz, Andrew Henry William Brons, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Anneli Jäätteenmäki, Geoffrey Van Orden, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Paul Murphy, Malika Benarab-Attou, Charalampos Angourakis, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Michała Tomasza Kamińskiego, i Hans-Gert Pöttering.

PRZEWODNICTWO: László TŐKÉS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ivo Vajgl, aby zadać pytanie poprzez podniesienie niebieskiej kartki Hansowi-Gertowi Pötteringowi, który na nie odpowiedział, Richard Howitt, Marielle De Sarnez, Adam Bielan, Paul Murphy, Mario Mauro, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Niccolò Rinaldi, Struan Stevenson, Francisco José Millán Mon, Kader Arif, Louis Michel, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Charlesa Goerensa, Michał Tomasz Kamiński, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Ivo Vajgl, Sajjad Karim, David-Maria Sassoli, Ashley Fox, Monica Luisa Macovei, María Muñiz De Urquiza, Emma McClarkin, Marietta Giannakou, Emine Bozkurt, Elena Băsescu, Proinsias De Rossa, Nadezhda Neynsky i Boris Zala.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Alf Svensson, Maria Eleni Koppa, Sari Essayah, Ioan Mircea Paşcu, Santiago Fisas Ayxela, Georgios Koumoutsakos, Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Marco Scurria i Georgios Papanikolaou.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ria Oomen-Ruijten, Seán Kelly, Corina Creţu, Antonyia Parvanova, Marian Harkin, João Ferreira, Jaroslav Paška i Mariya Nedelcheva.

Głos zabrał Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/Wysoka Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba i Jacek Włosowicz w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji w świecie arabskim (B7-0389/2011);

-Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Bastiaan Belder i Juozas Imbrasas w imieniu grupy EFD w sprawie Syrii, Jemenu i Bahrajnu w kontekście sytuacji w świecie arabskim i w Afryce Północnej (B7-0390/2011);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE w sprawie Syrii, Jemenu i Bahrajnu w kontekście sytuacji w świecie arabskim i w Afryce Północnej (B7-0446/2011);

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jean-Paul Besset, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze, Reinhard Bütikofer i Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Syrii, Jemenu i Bahrajnu w kontekście sytuacji w świecie arabskim (B7-0447/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Angelika Niebler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Marco Scurria, Simon Busuttil, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nadezhda Neynsky, Seán Kelly i Artur Zasada w imieniu grupy PPE w sprawie Syrii, Jemenu i Bahrajnu w kontekście sytuacji w świecie arabskim i w Afryce Północnej (B7-0449/2011);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Syrii, Jemenu i Bahrajnu w kontekście sytuacji w świecie arabskim i w Afryce Północnej (B7-0453/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Harlem Désir, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López i Boris Zala w imieniu grupy S&D w sprawie sytuacji w Syrii, Jemenie i Bahrajnie w kontekście sytuacji w świecie arabskim i w Afryce Północnej (B7-0454/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 7 lipca 2011 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności