Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2756(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0389/2011

Rozpravy :

PV 06/07/2011 - 12
CRE 06/07/2011 - 12

Hlasovanie :

PV 07/07/2011 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0333

Zápisnica
Streda, 6. júla 2011 - Štrasburg

12. Situácia v arabskom svete a v severnej Afrike - Situácia v Jemene - Situácia v Sýrii (pokračovanie rozpravy)
Doslovný zápis

(V súvislosti s názvami vyhlásení: pozri bod 10 zápisnice zo dňa 6.7.2011)

Vystúpili títo poslanci: Ioannis Kasoulides, Hannes Swoboda, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Konrad Szymański, Franziska Katharina Brantner, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Mário David, Pier Antonio Panzeri, Alexander Graf Lambsdorff, Peter van Dalen, Ulrike Lunacek, Helmut Scholz, Andrew Henry William Brons, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Anneli Jäätteenmäki, Geoffrey Van Orden, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Murphy, Malika Benarab-Attou, Charalampos Angourakis, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michał Tomasz Kamiński a Hans-Gert Pöttering.

PREDSEDNÍCTVO: László TŐKÉS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ivo Vajgl, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Hansovi-Gertovi Pötteringovi, ktorý na ňu odpovedal, Richard Howitt, Marielle De Sarnez, Adam Bielan, Paul Murphy, Mario Mauro, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Niccolò Rinaldi, Struan Stevenson, Francisco José Millán Mon, Kader Arif, Louis Michel, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Charles Goerens, Michał Tomasz Kamiński, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Ivo Vajgl, Sajjad Karim, David-Maria Sassoli, Ashley Fox, Monica Luisa Macovei, María Muñiz De Urquiza, Emma McClarkin, Marietta Giannakou, Emine Bozkurt, Elena Băsescu, Proinsias De Rossa, Nadezhda Neynsky a Boris Zala.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Alf Svensson, Maria Eleni Koppa, Sari Essayah, Ioan Mircea Paşcu, Santiago Fisas Ayxela, Georgios Koumoutsakos, Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Marco Scurria a Georgios Papanikolaou.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ria Oomen-Ruijten, Seán Kelly, Corina Creţu, Antonyia Parvanova, Marian Harkin, João Ferreira, Jaroslav Paška a Mariya Nedelcheva.

V rozprave vystúpila Catherine Ashton (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Jacek Włosowicz v mene skupiny ECR o situácii v arabskom svete (B7-0389/2011);

-Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Bastiaan Belder a Juozas Imbrasas v mene skupiny EFD o situácii v Sýrii, Jemene a Bahrajne v kontexte situácie v arabskom svete a v severnej Afrike (B7-0390/2011);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki a Frédérique Ries v mene skupiny ALDE o Sýrii, Jemene a Bahrajne v kontexte situácie v arabskom svete a v severnej Afrikeo Sýrii, Jemene a Bahrajne v kontexte situácie v arabskom svete a severnej Afrike (B7-0446/2011);

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jean-Paul Besset, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze, Reinhard Bütikofer a Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE o situácii v Sýrii, Jemene a Bahrajne v kontexte situácie v arabskom svete (B7-0447/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Angelika Niebler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Marco Scurria, Simon Busuttil, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nadezhda Neynsky, Seán Kelly a Artur Zasada v mene skupiny PPE o Sýrii, Jemene a Bahrajne v kontexte situácie v arabskom svete a v severnej Afrike (B7-0449/2011);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL o Sýrii, Jemene a Bahrajne v kontexte situácie v arabskom svete a v severnej Afrike (B7-0453/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Harlem Désir, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López a Boris Zala v mene skupiny S&D o situácii v Sýrii, Jemene a Bahrajne v kontexte situácie v arabskom svete a v severnej Afrike (B7-0454/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 7.7.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia