Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2756(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0389/2011

Debatter :

PV 06/07/2011 - 12
CRE 06/07/2011 - 12

Omröstningar :

PV 07/07/2011 - 7.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0333

Protokoll
Onsdagen den 6 juli 2011 - Strasbourg

12. Situationen i arabländerna och Nordafrika - Situationen i Jemen - Situationen i Syrien (fortsättning på debatten)
Fullständigt förhandlingsreferat

(För uttalandenas titlar, se punkt 10 i protokollet av den 6.7.2011)

Talare: Ioannis Kasoulides, Hannes Swoboda, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Konrad Szymański, Franziska Katharina Brantner, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Mário David, Pier Antonio Panzeri, Alexander Graf Lambsdorff, Peter van Dalen, Ulrike Lunacek, Helmut Scholz, Andrew Henry William Brons, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Anneli Jäätteenmäki, Geoffrey Van Orden, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Murphy, Malika Benarab-Attou, Charalampos Angourakis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michał Tomasz Kamiński, och Hans-Gert Pöttering.

ORDFÖRANDESKAP: László TŐKÉS
Vice talman

Talare: Ivo Vajgl, ställde en fråga ("blått kort") till Hans-Gert Pöttering, som besvarade den, Richard Howitt, Marielle De Sarnez, Adam Bielan, Paul Murphy, Mario Mauro, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Niccolò Rinaldi, Struan Stevenson, Francisco José Millán Mon, Kader Arif, Louis Michel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Charles Goerens, Michał Tomasz Kamiński, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Ivo Vajgl, Sajjad Karim, David-Maria Sassoli, Ashley Fox, Monica Luisa Macovei, María Muñiz De Urquiza, Emma McClarkin, Marietta Giannakou, Emine Bozkurt, Elena Băsescu, Proinsias De Rossa, Nadezhda Neynsky och Boris Zala.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Alf Svensson, Maria Eleni Koppa, Sari Essayah, Ioan Mircea Paşcu, Santiago Fisas Ayxela, Georgios Koumoutsakos, Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Marco Scurria och Georgios Papanikolaou.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ria Oomen-Ruijten, Seán Kelly, Corina Creţu, Antonyia Parvanova, Marian Harkin, João Ferreira, Jaroslav Paška och Mariya Nedelcheva.

Talare: Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba och Jacek Włosowicz för ECR-gruppen, om situationen i arabvärlden (B7-0389/2011);

-Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Bastiaan Belder och Juozas Imbrasas för EFD-gruppen, om Syrien, Jemen och Bahrain mot bakgrund av situationen i arabvärlden och Nordafrika (B7-0390/2011);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki och Frédérique Ries för ALDE-gruppen, om Syrien, Jemen och Bahrain mot bakgrund av situationen i arabvärlden och Nordafrika (B7-0446/2011);

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jean-Paul Besset, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze, Reinhard Bütikofer och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, om Syrien, Jemen och Bahrain mot bakgrund av situationen i arabvärlden (B7-0447/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Angelika Niebler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Marco Scurria, Simon Busuttil, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nadezhda Neynsky, Seán Kelly och Artur Zasada för PPE-gruppen, om Syrien, Jemen och Bahrain mot bakgrund av situationen i arabvärlden och Nordafrika (B7-0449/2011);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, om Syrien, Jemen och Bahrain mot bakgrund av situationen i arabvärlden och Nordafrika (B7-0453/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Harlem Désir, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López och Boris Zala för S&D-gruppen, om situationen i Syrien, Jemen och Bahrain mot bakgrund av situationen i arabvärlden och Nordafrika (B7-0454/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 7.7.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy