Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011 - Στρασβούργο

14. Η κατάσταση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Η κατάσταση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Dimitar Stoyanov, μη εγγεγραμμένος, Michael Gahler, Evgeni Kirilov, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sławomir Witold Nitras, Csanád Szegedi, Andrey Kovatchev, László Tőkés, György Schöpflin, Tunne Kelam, Damien Abad, Inese Vaidere, Krzysztof Lisek, Ελένη Θεοχάρους και Anna Ibrisagic, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Dimitar Stoyanov.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Vytautas Landsbergis, Sławomir Witold Nitras, Charles Tannock, Elena Băsescu, Bastiaan Belder και Inese Vaidere, η τελευταία για να κάνει μία διευκρίνιση στην προηγούμενη παρέμβασή της.

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου