Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 263kWORD 185k
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Πολωνικής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)
 3.Χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες (συζήτηση)
 4.Υποδοχή
 5.Χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες (συνέχεια της συζήτησης)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Κατάλογος ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν στον κάτοχό τους να διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα και που ενδεχομένως διαθέτουν θεώρηση και τη δημιουργία μηχανισμού για την κατάρτιση αυτού του καταλόγου ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.2.Eυρωπαϊκά δίκτυα ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά τροφοδοτούμενη ανάπτυξη (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.3.Συνολική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.4.Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές ***II (ψηφοφορία)
  
6.5.Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια ***II (ψηφοφορία)
  
6.6.Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 *** (ψηφοφορία)
  
6.7.Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2012 (ψηφοφορία)
  
6.8.Νομοθεσία σχετικά με τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) και τους συναφείς ελέγχους ζωοτροφών και τροφίμων (ψηφοφορία)
  
6.9.Ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών, με ειδική έμφαση στους σαρωτές σώματος (ψηφοφορία)
  
6.10.Οι γυναίκες και η διοίκηση των επιχειρήσεων (ψηφοφορία)
  
6.11.Χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Η κατάσταση στον αραβικό κόσμο και στη Βόρεια Αφρική - Η κατάσταση στην Υεμένη - Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
 11.Υποδοχή
 12.Η κατάσταση στον αραβικό κόσμο και στη Βόρεια Αφρική - Η κατάσταση στην Υεμένη - Η κατάσταση στη Συρία (συνέχεια της συζήτησης)
 13.Εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού (συζήτηση)
 14.Η κατάσταση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ (συζήτηση)
 15.Προετοιμασίες ενόψει των ρωσικών βουλευτικών εκλογών το Δεκέμβριο (συζήτηση)
 16.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 17.Τροποποιήσεις του συστήματος Σένγκεν (συζήτηση)
 18.Η προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των άρθρων 9 και 10 του Πρωτοκόλλου 1 της Συνθήκης της Λισαβόνας για την κοινοβουλευτική συνεργασία στον τομέα της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05.


2. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Πολωνικής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Πολωνικής Προεδρίας του Συμβουλίου

Οι Donald Tusk (Πρόεδρος του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Robert Goebbels, Frank Vanhecke, μη εγγεγραμμένος, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Liberadzki, Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Robert Kowal, José Bové, Νίκη Τζαβέλα, Nicole Sinclaire, Markus Ferber, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Marita Ulvskog, Marielle De Sarnez, Zbigniew Ziobro, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Siwiec, Oriol Junqueras Vies, Barry Madlener, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michał Tomasz Kamiński και διαμαρτύρεται για ορισμένες δηλώσεις εκτός μικροφώνου από τον Martin Schulz, ο οποίος και αιτιολογεί τις δηλώσεις του, Mario Mauro, Rovana Plumb, Michał Tomasz Kamiński, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Zbigniew Ziobro, Arnaud Danjean, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Rangel, Ivailo Kalfin, Jan Olbrycht, Marek Siwiec, Danuta Maria Hübner, Leonardo Domenici, Czesław Adam Siekierski και Jacek Protasiewicz, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Henryk Migalski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ádám Kósa, Wojciech Michał Olejniczak, Jacek Olgierd Kurski, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Monika Flašíková Beňová και Tunne Kelam.

Παρεμβαίνουν οι José Manuel Barroso και Donald Tusk.

Παρεμβαίνουν οι Barry Madlener, επί προσωπικού μετά την αναφερθείσα παρέμβαση του Martin Schulz, και ο τελευταίος για να διευκρινίσει τα λεγόμενά του.

Η συζήτηση περατώνεται.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

3. Χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες [2010/2242(INI)] - Ειδική επιτροπή για την χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση. Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A7-0228/2011)

Η Pervenche Berès παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Jan Vincent-Rostowski (Πρόεδρος του Συμβουλίου) και Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sergio Gaetano Cofferati, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Olle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pascal Canfin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, Sirpa Pietikäinen, Hannes Swoboda, Wolf Klinz, Roberts Zīle, Patrick Le Hyaric, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Frank Engel, Patrizia Toia, Sylvie Goulard, Ilda Figueiredo, Iliana Ivanova, Άννυ Ποδηματά, Burkhard Balz, Liisa Jaakonsaari, Regina Bastos, Kinga Göncz, Iuliu Winkler, Antolín Sánchez Presedo, Vito Bonsignore, Elisa Ferreira, Krišjānis Kariņš, Monika Hohlmeier, Bendt Bendtsen και Thomas Mann.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Miroslav Mikolášik.

Παρεμβαίνει ο Robert Atkins σχετικά με την οργάνωση των συζητήσεων.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ana Gomes και Alfreds Rubiks.

Παρεμβαίνουν οι Olli Rehn και Ludwik Kotecki (Πρόεδρος του Συμβουλίου).

(Συνέχεια της συζήτησης: βλ. σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2011)


4. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, τον Muhammad Yunus, κάτοχο του βραβείου Νόμπελ 2006, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


5. Χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες (συνέχεια της συζήτησης)

(Για τον τίτλο της έκθεσης βλ. σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2011)

Παρεμβαίνει η Pervenche Berès (εισηγήτρια).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6ης Ιουλίου 2011.


6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνει o Sajjad Karim για να γνωστοποιήσει ρατσιστικές ενέργειες των οποίων έπεσαν θύματα αυτός και η οικογένειά του.


6.1. Κατάλογος ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν στον κάτοχό τους να διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα και που ενδεχομένως διαθέτουν θεώρηση και τη δημιουργία μηχανισμού για την κατάρτιση αυτού του καταλόγου ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του καταλόγου ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν στον κάτοχό τους να διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα και που ενδεχομένως διαθέτουν θεώρηση και τη δημιουργία μηχανισμού για την κατάρτιση αυτού του καταλόγου [COM(2010)0662 - C7-0365/2010- 2010/0325(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Tanja Fajon (A7-0237/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0321)


6.2. Eυρωπαϊκά δίκτυα ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά τροφοδοτούμενη ανάπτυξη (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τα ευρωπαϊκά δίκτυα ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά τροφοδοτούμενη ανάπτυξη [2010/2304(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Νίκη Τζαβέλα (A7-0221/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0322)


6.3. Συνολική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη συνολική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση [2011/2025(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Axel Voss (A7-0244/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

O Axel Voss (εισηγητής) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 138, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0323)


6.4. Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση των οδηγιών 87/250/EΟΚ, 90/496/ΕΟΚ, 1999/10/EΚ, 2000/13/EΚ, 2002/67/EΚ, 2008/5/EΚ και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 608/2004 [17602/1/2010 - C7-0060/2011- 2008/0028(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Renate Sommer (A7-0177/2011)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

H Renate Sommer (εισηγήτρια) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 138, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0324)


6.5. Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια [17506/1/2010 - C7-0074/2011- 2008/0062(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A7-0208/2011)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0325)

Παρεμβάσεις:

Μετά την ψηφοφορία, οι Inés Ayala Sender (εισηγήτρια) και Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής).


6.6. Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 *** (ψηφοφορία)

Προσωρινή έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013 [16973/2010 - C7-0024/2011- 2010/0048(APP)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Reimer Böge (A7-0253/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0326)

Το Κοινοβούλιο αρνείται τη συγκατάθεσή του στο σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου.

Παρέμβαση

Reimer Böge (εισηγητής), πριν από την ψηφοφορία.


6.7. Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2012 (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν με βάση το άρθρο 35, παράγραφος 3, του Κανονισμού:

- József Szájer και Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2012 (B7-0381/2011)

- Martin Schulz και Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την προπαρασκευή του Προγράμματος Εργασίας της Επιτροπής για το 2012 (B7-0383/2011)

- Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2012 (B7-0384/2011)

- Rebecca Harms και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2012 (B7-0385/2011)

- Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2012 (B7-0386/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0381/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0381/2011, B7-0383/2011 και B7-0384/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

József Szájer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0327)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B7-0385/2011 και B7-0386/2011 καταπίπτουν.)


6.8. Νομοθεσία σχετικά με τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) και τους συναφείς ελέγχους ζωοτροφών και τροφίμων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) και τους συναφείς ελέγχους ζωοτροφών και τροφίμων - εφαρμογή και προοπτικές [2010/2249(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0195/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0328)

Παρέμβαση

Carl Schlyter, πριν από την ψηφοφορία, για να επισημάνει ένα μεταφραστικό λάθος στο σουηδικό κείμενο της έκθεσης.


6.9. Ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών, με ειδική έμφαση στους σαρωτές σώματος (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών, με ειδική έμφαση στους σαρωτές σώματος [2010/2154(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Luis de Grandes Pascual (A7-0216/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0329)

Παρέμβαση

Jörg Leichtfried, για να προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 4, η οποία κρατείται.


6.10. Οι γυναίκες και η διοίκηση των επιχειρήσεων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις γυναίκες και τη διοίκηση των επιχειρήσεων [2010/2115(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (A7-0210/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0330)


6.11. Χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες [2010/2242(INI)] - Ειδική επιτροπή για την χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση. Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A7-0228/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0331)


7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Παρεμβαίνει ο Franz Obermayr σχετικά με την οργάνωση των συζητήσεων.

°
° ° °

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση

Renate Sommer - A7-0177/2011

Francesco De Angelis, Jens Rohde, Giommaria Uggias, Erminia Mazzoni, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Maria Corazza Bildt, Siiri Oviir, Licia Ronzulli, Mitro Repo, Peter Jahr, Marian Harkin, Anneli Jäätteenmäki, Anna Záborská, Ashley Fox και Lara Comi

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση

Inés Ayala Sender - A7-0208/2011

Jim Higgins, Ville Itälä, Siiri Oviir, Mitro Repo, Peter Jahr, Oldřich Vlasák, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Bruno Gollnisch, Daniel Hannan και Carlo Fidanza

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2012 - RC-B7-0381/2011

Ashley Fox

Έκθεση Dagmar Roth-Behrendt - A7-0195/2011

Giommaria Uggias

Έκθεση Luis de Grandes Pascual - A7-0216/2011

Carlo Fidanza, Jim Higgins, Ville Itälä, Siiri Oviir και Syed Kamall

Έκθεση Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου - A7-0210/2011

Siiri Oviir, Licia Ronzulli, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Maria Corazza Bildt, Andrea Češková και Anna Záborská

Έκθεση Pervenche Berès - A7-0228/2011

Siiri Oviir, Anna Záborská, Seán Kelly, Daniel Hannan, Syed Kamall, Csaba Sógor και Bendt Bendtsen


8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.55 και επαναλαμβάνεται στις 15.05.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Η Estelle Grelier γνωστοποιεί ότι ήταν παρούσα αλλά το όνομά της δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


10. Η κατάσταση στον αραβικό κόσμο και στη Βόρεια Αφρική - Η κατάσταση στην Υεμένη - Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)

Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής: Η κατάσταση στον αραβικό κόσμο και στη Βόρεια Αφρική

Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής: Η κατάσταση στην Υεμένη

Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής: Η κατάσταση στη Συρία

Η Catherine Ashton (΄Υπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας ) προβαίνει στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος.

(Συνέχεια της συζήτησης: βλ. σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2011)


11. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία της Βουλής των Αντιπροσώπων της Βραζιλίας, υπό τον Carlos Alberto Leréia, πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Θεμάτων και Εθνικής Άμυνας, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.

Παρεμβαίνει ο Elmar Brok για να αναφερθεί στο ξεδίπλωμα ορισμένων πανό εντός του Ημικυκλίου (Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες).


12. Η κατάσταση στον αραβικό κόσμο και στη Βόρεια Αφρική - Η κατάσταση στην Υεμένη - Η κατάσταση στη Συρία (συνέχεια της συζήτησης)

(Για τον τίτλο των δηλώσεων βλ. σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2011)

Παρεμβαίνουν οι Ιωάννης Κασουλίδης, Hannes Swoboda, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Konrad Szymański, Franziska Katharina Brantner, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Νικόλαος Σαλαβράκος, Nicole Sinclaire, Mário David, Pier Antonio Panzeri, Alexander Graf Lambsdorff, Peter van Dalen, Ulrike Lunacek, Helmut Scholz, Andrew Henry William Brons, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Anneli Jäätteenmäki, Geoffrey Van Orden, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Murphy, Malika Benarab-Attou, Χαράλαμπος Αγγουράκης, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michał Tomasz Kamiński, και Hans-Gert Pöttering.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László TŐKÉS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ivo Vajgl, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Hans-Gert Pöttering, ο οποίος και απαντά, Richard Howitt, Marielle De Sarnez, Adam Bielan, Paul Murphy, Mario Mauro, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Niccolò Rinaldi, Struan Stevenson, Francisco José Millán Mon, Kader Arif, Louis Michel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Charles Goerens, Michał Tomasz Kamiński, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Ivo Vajgl, Sajjad Karim, David-Maria Sassoli, Ashley Fox, Monica Luisa Macovei, María Muñiz De Urquiza, Emma McClarkin, Μαριεττα Γιαννάκου, Emine Bozkurt, Elena Băsescu, Proinsias De Rossa, Nadezhda Neynsky και Boris Zala.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Alf Svensson, Μαρία-Ελένη Κοππά, Sari Essayah, Ioan Mircea Paşcu, Santiago Fisas Ayxela, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Marco Scurria και Γεώργιος Παπανικολάου.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ria Oomen-Ruijten, Seán Kelly, Corina Creţu, Antonyia Parvanova, Marian Harkin, João Ferreira, Jaroslav Paška και Mariya Nedelcheva.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba και Jacek Włosowicz, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στον αραβικό κόσμο (B7-0389/2011

-Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Νικόλαος Σαλαβράκος, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Bastiaan Belder και Juozas Imbrasas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με τη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν στο πλαίσιο της κατάστασης στον Αραβικό Κόσμο και στη Βόρειο Αφρική (B7-0390/2011

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki και Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν, στο πλαίσιο της κατάστασης που επικρατεί στον αραβικό κόσμο και στη βόρεια Αφρική (B7-0446/2011

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jean-Paul Besset, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze, Reinhard Bütikofer και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν, δεδομένης της κατάστασης στον αραβικό κόσμο (B7-0447/2011

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ιωάννης Κασουλίδης, Gabriele Albertini, Angelika Niebler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Marco Scurria, Simon Busuttil, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nadezhda Neynsky, Seán Kelly και Artur Zasada, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν στο πλαίσιο της κατάστασης στον Αραβικό κόσμο και τη Βόρεια Αφρική (B7-0449/2011

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν, στο πλαίσιο της σημερινής κατάστασης στον αραβικό κόσμο και τη βόρεια Αφρική (B7-0453/2011

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Harlem Désir, Richard Howitt, Μαρία-Ελένη Κοππά, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López και Boris Zala, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν στο πλαίσιο της κατάστασης που επικρατεί στον Αραβικό Κόσμο και στη Βόρειο Αφρική (B7-0454/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7ης Ιουλίου 2011.


13. Εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού [2011/2032(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Véronique De Keyser (A7-0231/2011)

Η Véronique De Keyser παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ).

Παρεμβαίνουν οι Αντιγόνη Παπαδοπούλου (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Alf Svensson (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, John Bufton, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andrzej Grzyb, Corina Creţu και Edward McMillan-Scott.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Mariya Nedelcheva, Janusz Władysław Zemke, Ana Gomes, Jaroslav Paška και Andreas Mölzer.

Παρεμβαίνουν οι Catherine Ashton και Véronique De Keyser.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7ης Ιουλίου 2011.


14. Η κατάσταση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Η κατάσταση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Dimitar Stoyanov, μη εγγεγραμμένος, Michael Gahler, Evgeni Kirilov, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sławomir Witold Nitras, Csanád Szegedi, Andrey Kovatchev, László Tőkés, György Schöpflin, Tunne Kelam, Damien Abad, Inese Vaidere, Krzysztof Lisek, Ελένη Θεοχάρους και Anna Ibrisagic, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Dimitar Stoyanov.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Vytautas Landsbergis, Sławomir Witold Nitras, Charles Tannock, Elena Băsescu, Bastiaan Belder και Inese Vaidere, η τελευταία για να κάνει μία διευκρίνιση στην προηγούμενη παρέμβασή της.

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Η συζήτηση περατώνεται.


15. Προετοιμασίες ενόψει των ρωσικών βουλευτικών εκλογών το Δεκέμβριο (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Προετοιμασίες ενόψει των ρωσικών βουλευτικών εκλογών το Δεκέμβριο

H Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Ria Oomen-Ruijten, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marek Henryk Migalski για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Knut Fleckenstein, ο οποίος και του απαντά, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jacek Olgierd Kurski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Werner Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Béla Kovács, μη εγγεγραμμένος, Traian Ungureanu, Marek Henryk Migalski, Jaroslav Paška, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Traian Ungureanu, ο οποίος και του απαντά, Werner Schulz, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Marek Henryk Migalski, ο οποίος και του, και Zuzana Roithová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Inese Vaidere, Bastiaan Belder και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Bart Staes και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις προετοιμασίες των εκλογών για την Κρατική Δούμα της Ρωσίας τον Δεκέμβριο (B7-0396/2011

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ιωάννης Κασουλίδης, Alojz Peterle, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Inese Vaidere, Jacek Protasiewicz, Zuzana Roithová και Giovanni La Via, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις προετοιμασίες των εκλογών για την Κρατική Δούμα της Ρωσίας το Δεκέμβριο του 2011 (B7-0448/2011

- Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Graham Watson, Guy Verhofstadt, Fiona Hall, Alexander Graf Lambsdorff και Edward McMillan-Scott, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις προετοιμασίες για τις εκλογές της Ρωσικής Κρατικής Δούμας τον Δεκέμβριο (B7-0450/2011

- Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Tadeusz Cymański, Michał Tomasz Kamiński, Marek Henryk Migalski και Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις προετοιμασίες για τις εκλογές της Ρωσικής Κρατικής Δούμας τον Δεκέμβριο (B7-0451/2011

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin και Pino Arlacchi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις προετοιμασίες για τις εκλογές της Κρατικής Δούμας της Ρωσίας το Δεκέμβριο (B7-0452/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7ης Ιουλίου 2011.


16. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα PPE τα ακόλουθα αιτήματα ορισμού:

επιτροπή AFET: Η Tokia Saïfi καθίσταται τακτικό μέλος.

επιτροπή INTA: Ο Franck Proust καθίσταται τακτικό μέλος αντί της Tokia Saïfi.

αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μασρέκ: Ο Franck Proust καθίσταται τακτικό μέλος.

αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο: Ο Franck Proust καθίσταται τακτικό μέλος.

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


17. Τροποποιήσεις του συστήματος Σένγκεν (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Τροποποιήσεις του συστήματος Σένγκεν

Ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Carlos Coelho, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Weber, Renate, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Daniël van der Stoep, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Judith Sargentini, Manfred Weber, Claude Moraes, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst και Mara Bizzotto.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Giles CHICHESTER
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Timothy Kirkhope για να συγχαρεί τον αντιπρόεδρο.

Παρεμβαίνουν οι Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, William (The Earl of) Dartmouth, Γεώργιος Παπανικολάου, Kinga Göncz, Mariya Nedelcheva, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova και Tanja Fajon.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marian-Jean Marinescu, Katarína Neveďalová, Simon Busuttil, Jaroslav Paška και Angelika Werthmann.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Tatjana Ždanoka και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις αλλαγές στο Σένγκεν (B7-0392/2011

- Carlos Coelho, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Giovanni La Via και Salvatore Iacolino, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις αλλαγές στο Σένγκεν (B7-0393/2011

- Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová και Ioan Enciu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις αλλαγές στο Σένγκεν (B7-0400/2011

- Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR σχετικά με τις αλλαγές στο Σένγκεν (B7-0441/2011

- Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev και Antonyia Parvanova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις αλλαγές στο Σένγκεν (B7-0456/2011

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις αλλαγές στο Σένγκεν (B7-0457/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7ης Ιουλίου 2011.


18. Η προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των άρθρων 9 και 10 του Πρωτοκόλλου 1 της Συνθήκης της Λισαβόνας για την κοινοβουλευτική συνεργασία στον τομέα της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Η προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των άρθρων 9 και 10 του Πρωτοκόλλου 1 της Συνθήκης της Λισαβόνας για την κοινοβουλευτική συνεργασία στον τομέα της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ

Ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας .

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Andrew Duff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Gabriele Albertini, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς την εφαρμογή των περί διακοινοβουλευτικής συνεργασίας στο πεδίο της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ άρθρων 9 και 10 του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 της Συνθήκης της Λισαβόνας (B7-0388/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7ης Ιουλίου 2011.


19. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 466.235/OJJE).


20. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 21.45.

Klaus Welle

Diana Wallis

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Αγγουράκης, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρουτσας, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust , Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Τρεμόπουλος, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου