Zoznam 
Zápisnica
PDF 228kWORD 190k
Streda, 6. júla 2011 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Program činnosti poľského predsedníctva Rady (rozprava)
 3.Finančná, hospodárska a sociálna kríza: opatrenia a iniciatívy, ktoré treba prijať (rozprava)
 4.Oficiálne privítanie
 5.Finančná, hospodárska a sociálna kríza: opatrenia a iniciatívy, ktoré treba prijať (pokračovanie rozpravy)
 6.Hlasovanie
  
6.1.Zoznam cestovných dokladov, ktoré oprávňujú držiteľa na prekročenie vonkajších hraníc a v ktorých je možné vyznačiť vízum ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.2.Široké pásmo v Európe: investície do digitálne riadeného rastu (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.3.Ochrana osobných údajov v Európskej únii (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.4.Poskytovanie informácií o potravinách spotrebiteľom ***II (hlasovanie)
  
6.5.Cezhraničná výmena informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky ***II (hlasovanie)
  
6.6.Viacročný finančný rámec na roky 2007 – 2013 *** (hlasovanie)
  
6.7.Príprava pracovného programu Komisie na rok 2012 (hlasovanie)
  
6.8.Právne predpisy o prenosných spongiformných encefalopatiách a súvisiacej kontrole výživy a potravín (hlasovanie)
  
6.9.Bezpečnosť letectva s osobitným zameraním na bezpečnostné skenery (hlasovanie)
  
6.10.Ženy a riadenie podnikov (hlasovanie)
  
6.11.Finančná, hospodárska a sociálna kríza: opatrenia a iniciatívy, ktoré treba prijať (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Situácia v arabskom svete a v severnej Afrike – Situácia v Jemene – Situácia v Sýrii (rozprava)
 11.Oficiálne privítanie
 12.Situácia v arabskom svete a v severnej Afrike - Situácia v Jemene - Situácia v Sýrii (pokračovanie rozpravy)
 13.Vonkajšie politiky EÚ na podporu demokratizácie (rozprava)
 14.Situácia v Náhornom Karabachu (rozprava)
 15.Príprava na decembrové voľby do Štátnej dumy Ruska (rozprava)
 16.Zloženie výborov a delegácií
 17.Zmeny schengenského systému (rozprava)
 18.Prístup Európskeho parlamentu k vykonávaniu článkov 9 a 10 protokolu č. 1 Lisabonskej zmluvy o parlamentnej spolupráci v oblasti SZBP/SBOP (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Program činnosti poľského predsedníctva Rady (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Program činnosti poľského predsedníctva Rady

Donald Tusk (predseda Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE, Martin Schulz v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Ryszard Antoni Legutko v mene skupiny ECR, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Lothar Bisky v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFD, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Robert Goebbels, Frank Vanhecke, nezaradený poslanec, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Liberadzki, Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Robert Kowal, José Bové, Niki Tzavela, Nicole Sinclaire, Markus Ferber, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Marita Ulvskog, Marielle De Sarnez, Zbigniew Ziobro, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Siwiec, Oriol Junqueras Vies, Barry Madlener, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michał Tomasz Kamiński, a ktorý sa ohradil voči niektorým výrokom, ktoré mimo mikrofón vyslovil Martin Schulz, posledne menovaný, aby odôvodnil svoje výroky, Mario Mauro, Rovana Plumb, Michał Tomasz Kamiński, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Zbigniew Ziobro, Arnaud Danjean, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Rangel, Ivailo Kalfin, Jan Olbrycht, Marek Siwiec, Danuta Maria Hübner, Leonardo Domenici, Czesław Adam Siekierski a Jacek Protasiewicz, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Henryk Migalski.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ádám Kósa, Wojciech Michał Olejniczak, Jacek Olgierd Kurski, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Monika Flašíková Beňová a Tunne Kelam.

V rozprave vystúpili: José Manuel Barroso a Donald Tusk.

Vystúpili títo poslanci: Barry Madlener, aby vystúpil s osobným vyhlásením v nadväznosti na predchádzajúce vystúpenie Martina Schulza, a posledne menovaný, aby objasnil svoje výroky.

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

3. Finančná, hospodárska a sociálna kríza: opatrenia a iniciatívy, ktoré treba prijať (rozprava)

Správa o finančnej, hospodárskej a sociálnej kríze: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré treba prijať [2010/2242(INI)] - Osobitný výbor pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu. Spravodajkyňa Pervenche Berès (A7-0228/2011)

Pervenche Berès uviedla správu.

V rozprave vystúpili: Jan Vincent-Rostowski (predseda Rady) a Olli Rehn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Othmar Karas v mene skupiny PPE, Sergio Gaetano Cofferati v mene skupiny S&D, Olle Schmidt v mene skupiny ALDE, Kay Swinburne v mene skupiny ECR, Pascal Canfin v mene skupiny Verts/ALE, Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL, Mario Borghezio v mene skupiny EFD, Hans-Peter Martin nezaradený poslanec, Sirpa Pietikäinen, Hannes Swoboda, Wolf Klinz, Roberts Zīle, Patrick Le Hyaric, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Frank Engel, Patrizia Toia, Sylvie Goulard, Ilda Figueiredo, Iliana Ivanova, Anni Podimata, Burkhard Balz, Liisa Jaakonsaari, Regina Bastos, Kinga Göncz, Iuliu Winkler, Antolín Sánchez Presedo, Vito Bonsignore, Elisa Ferreira, Krišjānis Kariņš, Monika Hohlmeier, Bendt Bendtsen a Thomas Mann.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Miroslav Mikolášik.

V rozprave vystúpil Robert Atkins k organizácii rozpravy.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ana Gomes a Alfreds Rubiks.

V rozprave vystúpili: Olli Rehn a Ludwik Kotecki (predseda Rady).

(Pokračovanie rozpravy: pozri bod 5 zápisnice zo dňa 6.7.2011)


4. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu Muhammada Yunusa, držiteľa Nobelovej ceny za mier za rok 2006, ktorý bol usadený na čestnej galérii.


5. Finančná, hospodárska a sociálna kríza: opatrenia a iniciatívy, ktoré treba prijať (pokračovanie rozpravy)

(V súvislosti s názvom správy: pozri bod 3 zápisnice zo dňa 6.7.2011)

V rozprave vystúpila Pervenche Berès (spravodajkyňa).

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.11 zápisnice zo dňa 6.7.2011.


6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Sajjad Karim, aby upozornil na rasistické činy, ktorých obeťou sa stala jeho rodina.


6.1. Zoznam cestovných dokladov, ktoré oprávňujú držiteľa na prekročenie vonkajších hraníc a v ktorých je možné vyznačiť vízum ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zozname cestovných dokladov, ktoré oprávňujú držiteľa na prekročenie vonkajších hraníc a v ktorých je možné vyznačiť vízum, a o vytvorení mechanizmu na vytváranie tohto zoznamu [COM(2010)0662 - C7-0365/2010- 2010/0325(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Tanja Fajon (A7-0237/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0321)


6.2. Široké pásmo v Európe: investície do digitálne riadeného rastu (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o širokopásmovom pripojení v Európe: investície do digitálne riadeného rastu [2010/2304(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Niki Tzavela (A7-0221/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0322)


6.3. Ochrana osobných údajov v Európskej únii (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o komplexnom prístupe k ochrane osobných údajov v Európskej únii [2011/2025(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Axel Voss (A7-0244/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

Axel Voss (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa čl. 138 ods. 4 rokovacieho poriadku.

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0323)


6.4. Poskytovanie informácií o potravinách spotrebiteľom ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušujú smernice 87/250/EHS, 90/496/EHS, 1999/10/ES, 2000/13/ES, 2002/67/ES, 2008/5/ES a nariadenie (ES) č. 608/2004 [17602/1/2010 - C7-0060/2011- 2008/0028(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Renate Sommer (A7-0177/2011)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

Renate Sommer (spravodajkyňa) vystúpila s vyhlásením podľa čl. 138 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2011)0324)


6.5. Cezhraničná výmena informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zjednodušuje cezhraničná výmena informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky [17506/1/2010 - C7-0074/2011- 2008/0062(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A7-0208/2011)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2011)0325)

Vystúpenia:

Po hlasovaní, Inés Ayala Sender (spravodajkyňa) a Olli Rehn (člen Komisie).


6.6. Viacročný finančný rámec na roky 2007 – 2013 *** (hlasovanie)

Predbežná správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2007 – 2013 [16973/2010 - C7-0024/2011- 2010/0048(APP)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Reimer Böge (A7-0253/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0326)

Parlament odmietol udeliť súhlas s návrhom nariadenia Rady.

Vystúpenie

Reimer Böge (spravodajca), pred hlasovaním.


6.7. Príprava pracovného programu Komisie na rok 2012 (hlasovanie)

Návrhy uznesenia predložené na základe článku 35 ods. 3 rokovacieho poriadku:

- József Szájer a Joseph Daul v mene skupiny PPE o pracovnom programe Komisie na rok 2012 (B7-0381/2011)

- Martin Schulz a Hannes Swoboda v mene skupiny S&D o príprave pracovného programu Komisie na rok 2012 (B7-0383/2011)

- Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE o príprave pracovného programu Komisie na rok 2012 (B7-0384/2011)

- Rebecca Harms a Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE o príprave pracovného programu Komisie na rok 2012 (B7-0385/2011)

- Lothar Bisky v mene skupiny GUE/NGL o príprave pracovného programu Komisie na rok 2012 (B7-0386/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA RC-B7-0381/2011

(nahrádzajúci B7-0381/2011, B7-0383/2011 a B7-0384/2011):

podaný týmito poslancami:

József Szájer v mene skupiny PPE,
Hannes Swoboda v mene skupiny S&D,
Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE

Prijatý (P7_TA(2011)0327)

(Návrhy uznesenia B7-0385/2011 a B7-0386/2011 sa stali bezpredmetnými.)


6.8. Právne predpisy o prenosných spongiformných encefalopatiách a súvisiacej kontrole výživy a potravín (hlasovanie)

Správa o právnych predpisoch EÚ o prenosných spongiformných encefalopatiách a súvisiacich kontrolách krmív a potravín – vykonávanie a výhľad [2010/2249(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Dagmar Roth-Behrendt (A7-0195/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0328)

Vystúpenie

Carl Schlyter pred hlasovaním, aby nahlásil chybu v preklade vo švédskej verzii správy.


6.9. Bezpečnosť letectva s osobitným zameraním na bezpečnostné skenery (hlasovanie)

Správa o bezpečnosti letectva s osobitným zameraním na bezpečnostné skenery [2010/2154(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Luis de Grandes Pascual (A7-0216/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0329)

Vystúpenie

Jörg Leichtfried, aby predniesol ústny PDN k odseku 4, ktorý bol schválený.


6.10. Ženy a riadenie podnikov (hlasovanie)

Správa o ženách a riadení podnikov [2010/2115(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0210/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0330)


6.11. Finančná, hospodárska a sociálna kríza: opatrenia a iniciatívy, ktoré treba prijať (hlasovanie)

Správa o finančnej, hospodárskej a sociálnej kríze: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré treba prijať [2010/2242(INI)] - Osobitný výbor pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu. Spravodajkyňa: Pervenche Berès (A7-0228/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0331)


7. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Franz Obermayr k organizovaniu rozpráv.

°
° ° °

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie do druhého čítania Renate Sommer - A7-0177/2011

Francesco De Angelis, Jens Rohde, Giommaria Uggias, Erminia Mazzoni, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Maria Corazza Bildt, Siiri Oviir, Licia Ronzulli, Mitro Repo, Peter Jahr, Marian Harkin, Anneli Jäätteenmäki, Anna Záborská, Ashley Fox a Lara Comi.

Odporúčanie do druhého čítania Inés Ayala Sender - A7-0208/2011

Jim Higgins, Ville Itälä, Siiri Oviir, Mitro Repo, Peter Jahr, Oldřich Vlasák, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Bruno Gollnisch, Daniel Hannan a Carlo Fidanza.

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2012 - RC-B7-0381/2011

Ashley Fox.

Správa: Dagmar Roth-Behrendt - A7-0195/2011

Giommaria Uggias.

Správa: Luis de Grandes Pascual - A7-0216/2011

Carlo Fidanza, Jim Higgins, Ville Itälä, Siiri Oviir a Syed Kamall.

Správa: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0210/2011

Siiri Oviir, Licia Ronzulli, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Maria Corazza Bildt, Andrea Češková a Anna Záborská.

Správa: Pervenche Berès - A7-0228/2011

Siiri Oviir, Anna Záborská, Seán Kelly, Daniel Hannan, Syed Kamall, Csaba Sógor a Bendt Bendtsen.


8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.55 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Estelle Grelier oznámila, že bola prítomná, ale jej meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


10. Situácia v arabskom svete a v severnej Afrike – Situácia v Jemene – Situácia v Sýrii (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v arabskom svete a v severnej Afrike

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Jemene

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Sýrii

Catherine Ashton (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Véronique De Keyser v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Hélène Flautre v mene skupiny Verts/ALE, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD a Andreas Mölzer nezaradený poslanec.

(Pokračovanie rozpravy: pozri bod 12 zápisnice zo dňa 6.7.2011)


11. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu delegáciu brazílskej poslaneckej snemovne na čele s Carlosom Albertom Leréiaom, predsedom výboru pre zahraničné veci a národnú obranu, ktorá bola usadená na čestnej galérii.

V rozprave vystúpil Elmar Brok k používaniu transparentov v rokovacej sále (predseda oznámil, že sa obráti na oddelenia zodpovedné za túto otázku).


12. Situácia v arabskom svete a v severnej Afrike - Situácia v Jemene - Situácia v Sýrii (pokračovanie rozpravy)

(V súvislosti s názvami vyhlásení: pozri bod 10 zápisnice zo dňa 6.7.2011)

Vystúpili títo poslanci: Ioannis Kasoulides, Hannes Swoboda, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Konrad Szymański, Franziska Katharina Brantner, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Mário David, Pier Antonio Panzeri, Alexander Graf Lambsdorff, Peter van Dalen, Ulrike Lunacek, Helmut Scholz, Andrew Henry William Brons, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Anneli Jäätteenmäki, Geoffrey Van Orden, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Murphy, Malika Benarab-Attou, Charalampos Angourakis, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michał Tomasz Kamiński a Hans-Gert Pöttering.

PREDSEDNÍCTVO: László TŐKÉS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ivo Vajgl, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Hansovi-Gertovi Pötteringovi, ktorý na ňu odpovedal, Richard Howitt, Marielle De Sarnez, Adam Bielan, Paul Murphy, Mario Mauro, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Niccolò Rinaldi, Struan Stevenson, Francisco José Millán Mon, Kader Arif, Louis Michel, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Charles Goerens, Michał Tomasz Kamiński, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Ivo Vajgl, Sajjad Karim, David-Maria Sassoli, Ashley Fox, Monica Luisa Macovei, María Muñiz De Urquiza, Emma McClarkin, Marietta Giannakou, Emine Bozkurt, Elena Băsescu, Proinsias De Rossa, Nadezhda Neynsky a Boris Zala.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Alf Svensson, Maria Eleni Koppa, Sari Essayah, Ioan Mircea Paşcu, Santiago Fisas Ayxela, Georgios Koumoutsakos, Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Marco Scurria a Georgios Papanikolaou.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ria Oomen-Ruijten, Seán Kelly, Corina Creţu, Antonyia Parvanova, Marian Harkin, João Ferreira, Jaroslav Paška a Mariya Nedelcheva.

V rozprave vystúpila Catherine Ashton (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Jacek Włosowicz v mene skupiny ECR o situácii v arabskom svete (B7-0389/2011);

-Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Bastiaan Belder a Juozas Imbrasas v mene skupiny EFD o situácii v Sýrii, Jemene a Bahrajne v kontexte situácie v arabskom svete a v severnej Afrike (B7-0390/2011);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki a Frédérique Ries v mene skupiny ALDE o Sýrii, Jemene a Bahrajne v kontexte situácie v arabskom svete a v severnej Afrikeo Sýrii, Jemene a Bahrajne v kontexte situácie v arabskom svete a severnej Afrike (B7-0446/2011);

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jean-Paul Besset, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze, Reinhard Bütikofer a Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE o situácii v Sýrii, Jemene a Bahrajne v kontexte situácie v arabskom svete (B7-0447/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Angelika Niebler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Marco Scurria, Simon Busuttil, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nadezhda Neynsky, Seán Kelly a Artur Zasada v mene skupiny PPE o Sýrii, Jemene a Bahrajne v kontexte situácie v arabskom svete a v severnej Afrike (B7-0449/2011);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL o Sýrii, Jemene a Bahrajne v kontexte situácie v arabskom svete a v severnej Afrike (B7-0453/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Harlem Désir, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López a Boris Zala v mene skupiny S&D o situácii v Sýrii, Jemene a Bahrajne v kontexte situácie v arabskom svete a v severnej Afrike (B7-0454/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 7.7.2011.


13. Vonkajšie politiky EÚ na podporu demokratizácie (rozprava)

Správa o vonkajších politikách EÚ na podporu demokratizácie [2011/2032(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Véronique De Keyser (A7-0231/2011)

Véronique De Keyser uviedla správu.

V rozprave vystúpila Catherine Ashton (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Vystúpili títo poslanci: Antigoni Papadopoulou (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Alf Svensson (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Eduard Kukan v mene skupiny PPE, Richard Howitt v mene skupiny S&D, Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL, John Bufton v mene skupiny EFD, Andrzej Grzyb, Corina Creţu a Edward McMillan-Scott.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elena Băsescu, Mariya Nedelcheva, Janusz Władysław Zemke, Ana Gomes, Jaroslav Paška a Andreas Mölzer.

V rozprave vystúpili: Catherine Ashton a Véronique De Keyser.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 7.7.2011.


14. Situácia v Náhornom Karabachu (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Náhornom Karabachu

Catherine Ashton (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok v mene skupiny PPE, Kristian Vigenin v mene skupiny S&D, Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, Fiorello Provera v mene skupiny EFD, Dimitar Stoyanov, nezaradený poslanec, Michael Gahler, Evgeni Kirilov ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sławomir Witold Nitras, Csanád Szegedi, Andrey Kovatchev, László Tőkés, György Schöpflin, Tunne Kelam, Damien Abad, Inese Vaidere, Krzysztof Lisek, Eleni Theocharous a Anna Ibrisagic, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dimitar Stoyanov.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Vytautas Landsbergis, Sławomir Witold Nitras, Charles Tannock, Elena Băsescu, Bastiaan Belder a Inese Vaidere, posledne menovaná so spresnením k svojmu predchádzajúcemu vystúpeniu.

V rozprave vystúpila Catherine Ashton.

Rozprava sa skončila.


15. Príprava na decembrové voľby do Štátnej dumy Ruska (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Príprava na decembrové voľby do Štátnej dumy Ruska

Catherine Ashton (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Ria Oomen-Ruijten v mene skupiny PPE a Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Marek Henryk Migalski, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Knutovi Fleckensteinovi, ktorý na ňu odpovedal, Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE, Jacek Olgierd Kurski v mene skupiny ECR, Werner Schulz v mene skupiny Verts/ALE, Béla Kovács, nezaradený poslanec, Traian Ungureanu, Marek Henryk Migalski, Jaroslav Paška, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Traianovi Ungureanuovi, ktorý na ňu odpovedal, Werner Schulz, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Marekovi Henrykovi Migalskimu, ktorý na ňu odpovedal, a Zuzana Roithová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Inese Vaidere, Bastiaan Belder a Jaroslav Paška.

V rozprave vystúpila Catherine Ashton.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Bart Staes a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE o prípravách na decembrové voľby do ruskej Štátnej dumy (B7-0396/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Inese Vaidere, Jacek Protasiewicz, Zuzana Roithová a Giovanni La Via v mene skupiny PPE o prípravách na voľby do ruskej Štátnej dumy v decembri 2011 (B7-0448/2011);

- Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Graham Watson, Guy Verhofstadt, Fiona Hall, Alexander Graf Lambsdorff a Edward McMillan-Scott v mene skupiny ALDE o prípravách na decembrové voľby do Štátnej dumy Ruska o prípravách na decembrové voľby do ruskej Štátnej dumy (B7-0450/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Tadeusz Cymański, Michał Tomasz Kamiński, Marek Henryk Migalski a Janusz Wojciechowski v mene skupiny ECR o prípravách na decembrové voľby do Štátnej dumy Ruska o prípravách na decembrové voľby do ruskej Štátnej dumy (B7-0451/2011);

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin a Pino Arlacchi v mene skupiny S&D o prípravách na decembrové voľby do ruskej Štátnej dumy (B7-0452/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 7.7.2011.


16. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od klubu PPE tieto žiadosti o menovania:

výbor AFET: Tokia Saïfiová sa stáva riadnou členkou

výbor INTA: Franck Proust sa stáva riadnym členom namiesto Tokie Saïfiovej

Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku: Franck Proust sa stáva riadnym členom

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie: Franck Proust sa stáva riadnym členom.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


17. Zmeny schengenského systému (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Zmeny schengenského systému

Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Carlos Coelho v mene skupiny PPE, Juan Fernando López Aguilar v mene skupiny S&D a Weber, Renate v mene skupiny ALDE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Mario Borghezio v mene skupiny EFD, Daniël van der Stoep, nezaradený poslanec, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Judith Sargentini, Manfred Weber, Claude Moraes, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst a Mara Bizzotto.

PREDSEDNÍCTVO: Giles CHICHESTER
podpredseda

V rozprave vystúpil Timothy Kirkhope, aby zablahoželal podpredsedovi.

Vystúpili títo poslanci: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, William (The Earl of) Dartmouth, Georgios Papanikolaou, Kinga Göncz, Mariya Nedelcheva, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova a Tanja Fajon.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marian-Jean Marinescu, Katarína Neveďalová, Simon Busuttil, Jaroslav Paška a Angelika Werthmann.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Tatjana Ždanoka a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE o zmenách Schengenu (B7-0392/2011);

- Carlos Coelho, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Giovanni La Via a Salvatore Iacolino v mene skupiny PPE o zmenách Schengenu (B7-0393/2011);

- Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová a Ioan Enciu v mene skupiny S&D o zmenách schengenských pravidiel (B7-0400/2011);

- Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR o zmenách schengenských pravidiel (B7-0441/2011);

- Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev a Antonyia Parvanova v mene skupiny ALDE o zmenách Schengenu (B7-0456/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL o zmenách schengenského systému (B7-0457/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 7.7.2011.


18. Prístup Európskeho parlamentu k vykonávaniu článkov 9 a 10 protokolu č. 1 Lisabonskej zmluvy o parlamentnej spolupráci v oblasti SZBP/SBOP (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Prístup Európskeho parlamentu k vykonávaniu článkov 9 a 10 protokolu č. 1 Lisabonskej zmluvy o parlamentnej spolupráci v oblasti SZBP/SBOP

Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok v mene skupiny PPE, Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D, Andrew Duff v mene skupiny ALDE, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE a Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 110 odsek 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Gabriele Albertini v mene výboru AFET o prístupe Európskeho parlamentu k vykonávaniu článkov 9 a 10 protokolu (č.1) k Lisabonskej zmluve, pokiaľ ide o parlamentnú spoluprácu v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) (B7-0388/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 7.7.2011.


19. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 466.235/OJJE).


20. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 21.45 h.

Klaus Welle

Diana Wallis

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust , Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia