Kazalo 
Zapisnik
PDF 230kWORD 174k
Sreda, 6. julij 2011 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Program dejavnosti poljskega predsedstva Svetu (razprava)
 3.Finančna, gospodarska in socialna kriza: priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili (razprava)
 4.Dobrodošlica
 5.Finančna, gospodarska in socialna kriza: priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili (nadaljevanje razprave)
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Seznam potnih listin, ki imetniku omogočajo prehod zunanjih meja in v katere se lahko vpiše vizum ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
6.2.Evropske širokopasovne povezave: naložbe v rast, ki jo poganja digitalizacija (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
6.3.Varstvo osebnih podatkov v Evropski uniji (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
6.4.Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom ***II (glasovanje)
  
6.5.Čezmejna izmenjava informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu ***II (glasovanje)
  
6.6.Večletni finančni okvir za obdobje 2007 - 2013 *** (glasovanje)
  
6.7.Priprava delovnega programa Komisije za leto 2012 (glasovanje)
  
6.8.Zakonodaja o transmisivnih spongiformnih encefalopatijah (TSE) in o s tem povezanem nadzoru krme in živil (glasovanje)
  
6.9.Varnost letalstva s posebnim poudarkom na varnostnih skenerjih (glasovanje)
  
6.10.Ženske in vodenje podjetij (glasovanje)
  
6.11.Finančna, gospodarska in socialna kriza: priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Razmere v arabskem svetu in Severni Afriki - Razmere v Jemnu - Razmere v Siriji (razprava)
 11.Dobrodošlica
 12.Razmere v arabskem svetu in Severni Afriki - Razmere v Jemnu - Razmere v Siriji (nadaljevanje razprave)
 13.Zunanje politike EU v prid demokratizaciji (razprava)
 14.Razmere v Gorskem Karabahu (razprava)
 15.Priprave na decembrske volitve v dumo Ruske federacije (razprava)
 16.Sestava odborov in delegacij
 17.Spremembe v zvezi s Schengnom (razprava)
 18.Pristop Evropskega parlamenta k izvajanju členov 9 in 10 Protokola št. 1 k Lizbonski pogodbi o parlamentarnem sodelovanju na področju skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) in skupne varnostne in obrambne politike (SVOP) (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje
 20.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Program dejavnosti poljskega predsedstva Svetu (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Program dejavnosti poljskega predsedstva Svetu

Donald Tusk (predsedujoči Svetu) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, Martin Schulz v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Lothar Bisky v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine EFD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Robert Goebbels, Frank Vanhecke samostojni poslanec, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Liberadzki, Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Robert Kowal, José Bové, Niki Tzavela, Nicole Sinclaire, Markus Ferber, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William, grof Dartmouthski, Marita Ulvskog, Marielle De Sarnez, Zbigniew Ziobro, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Siwiec, Oriol Junqueras Vies, Barry Madlener, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Michał Tomasz Kamiński, ter protestiral proti nekaterim neuradnim izjavam Martina Schulza, ter Martin Schulz, ki je upravičil svoje izjave, Mario Mauro, Rovana Plumb, Michał Tomasz Kamiński, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Zbigniew Ziobro, Arnaud Danjean, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Rangel, Ivailo Kalfin, Jan Olbrycht, Marek Siwiec, Danuta Maria Hübner, Leonardo Domenici, Czesław Adam Siekierski in Jacek Protasiewicz, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Henryk Migalski.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ádám Kósa, Wojciech Michał Olejniczak, Jacek Olgierd Kurski, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Monika Flašíková Beňová in Tunne Kelam.

Govorila sta José Manuel Barroso in Donald Tusk.

Govorila sta Barry Madlener, ki je podal osebno izjavo v zvezi s predhodnim govorom Martina Schulza, ter Martin Schulz, ki je utemeljil svoje izjave

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

3. Finančna, gospodarska in socialna kriza: priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili (razprava)

Poročilo o finančni, gospodarski in socialni krizi: priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili [2010/2242(INI)] - Posebni odbor za finančno, gospodarsko in socialno krizo. Poročevalka: Pervenche Berès (A7-0228/2011)

Pervenche Berès je predstavila poročilo.

Govorila sta Jan Vincent-Rostowski (predsedujoči Svetu) in Olli Rehn (član Komisije).

Govorili so Othmar Karas v imenu skupine PPE, Sergio Gaetano Cofferati v imenu skupine S&D, Olle Schmidt v imenu skupine ALDE, Kay Swinburne v imenu skupine ECR, Pascal Canfin v imenu skupine Verts/ALE, Nikolaos Chountis v imenu skupine GUE/NGL, Mario Borghezio v imenu skupine EFD, Hans-Peter Martin samostojni poslanec, Sirpa Pietikäinen, Hannes Swoboda, Wolf Klinz, Roberts Zīle, Patrick Le Hyaric, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Frank Engel, Patrizia Toia, Sylvie Goulard, Ilda Figueiredo, Iliana Ivanova, Anni Podimata, Burkhard Balz, Liisa Jaakonsaari, Regina Bastos, Kinga Göncz, Iuliu Winkler, Antolín Sánchez Presedo, Vito Bonsignore, Elisa Ferreira, Krišjānis Kariņš, Monika Hohlmeier, Bendt Bendtsen in Thomas Mann.

Po postopku "catch the eye" je govoril Miroslav Mikolášik.

Govoril je Robert Atkins o organizaciji razprav.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Ana Gomes in Alfreds Rubiks.

Govorila sta Olli Rehn in Ludwik Kotecki (predsedujoči Svetu).

(Nadaljevanje razprave: glej točko 5 zapisnika z dne 6.7.2011)


4. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico Muhamedu Yunusu, Nobelovemu nagrajencu za mir leta 2006, ki je sejo spremljal na častni galeriji.


5. Finančna, gospodarska in socialna kriza: priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili (nadaljevanje razprave)

(za naslov poročila glej točko 3 zapisnika z dne 6.7.2011)

Govorila je Pervenche Berès (poročevalka).

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.11 zapisnika z dne 6.7.2011.


6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

°
° ° °

Sajjad Karim je govoril o rasističnih dejanjih, katerih žrtve so bili on in njegova družina.


6.1. Seznam potnih listin, ki imetniku omogočajo prehod zunanjih meja in v katere se lahko vpiše vizum ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o seznamu potnih listin, ki imetniku omogočajo prehod zunanjih meja in v katere se lahko vpiše vizum, ter o vzpostavitvi mehanizma za pripravo tega seznama [COM(2010)0662 - C7-0365/2010- 2010/0325(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Tanja Fajon (A7-0237/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0321)


6.2. Evropske širokopasovne povezave: naložbe v rast, ki jo poganja digitalizacija (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o evropskih širokopasovnih povezavah: naložbe v rast, ki jo poganja digitalizacija [2010/2304(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Niki Tzavela (A7-0221/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0322)


6.3. Varstvo osebnih podatkov v Evropski uniji (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o celovitem pristopu k varstvu osebnih podatkov v Evropski uniji [2011/2025(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Axel Voss (A7-0244/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

Axel Voss (poročevalec) je podal izjavo v skladu s členom 138(4) poslovnika.

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0323)


6.4. Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta iz prve obravnave z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 ter razveljavitvi direktiv 87/250/EGS, 90/496/EGS, 1999/10/ES, 2000/13/ES, 2002/67/ES, 2008/5/ES in Uredbe (ES) št. 608/2004 [17602/1/2010 - C7-0060/2011- 2008/0028(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Renate Sommer (A7-0177/2011)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

Renate Sommer (poročevalec) je podal izjavo v skladu s členom 138(4) poslovnika.

Razglašeno kot odobreno v spremenjeni obliki (P7_TA(2011)0324)


6.5. Čezmejna izmenjava informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta iz prve obravnave z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu [17506/1/2010 - C7-0074/2011- 2008/0062(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A7-0208/2011)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno v spremenjeni obliki (P7_TA(2011)0325)

Govorila sta

Inés Ayala Sender (poročevalec) in Olli Rehn (član Komisije) po glasovanju.


6.6. Večletni finančni okvir za obdobje 2007 - 2013 *** (glasovanje)

Vmesno poročilo o predlogu uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2007–2013 [16973/2010 - C7-0024/2011- 2010/0048(APP)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Reimer Böge (A7-0253/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0326)

Parlament je zavrnil svojo odobritev za osnutek uredbe Sveta.

Govoril je

Reimer Böge (poročevalec) pred glasovanjem.


6.7. Priprava delovnega programa Komisije za leto 2012 (glasovanje)

Predlogi resolucij, vloženi v skladu s členom 35(3) poslovnika:

- József Szájer in Joseph Daul v imenu skupine PPE o delovnem programu Komisije za leto 2012 (B7-0381/2011)

- Martin Schulz in Hannes Swoboda v imenu skupine S&D o pripravi delovnega programa Komisije za leto 2012 (B7-0383/2011)

- Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, o pripravi delovnega programa Komisije za leto 2012 (B7-0384/2011)

- Rebecca Harms in Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE o pripravi delovnega programa Komisije za leto 2012 (B7-0385/2011)

- Lothar Bisky v imenu skupine GUE/NGL o pripravi delovnega programa Komisije za leto 2012 (B7-0386/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0381/2011

(ki nadomešča B7-0381/2011, B7-0383/2011 in B7-0384/2011):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

József Szájer v imenu skupine PPE,
Hannes Swoboda v imenu skupine S&D,
Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE

Sprejeto (P7_TA(2011)0327)

(Predloga resolucij B7-0385/2011 in B7-0386/2011 sta brezpredmetna.)


6.8. Zakonodaja o transmisivnih spongiformnih encefalopatijah (TSE) in o s tem povezanem nadzoru krme in živil (glasovanje)

Poročilo o zakonodaji EU o transmisivnih spongiformnih encefalopatijah (TSE) in o s tem povezanem nadzoru krme in živil – izvajanje in obeti [2010/2249(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0195/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0328)

Govoril je

Carl Schlyter je pred glasovanjem opozoril na napako v švedskem prevodu.


6.9. Varnost letalstva s posebnim poudarkom na varnostnih skenerjih (glasovanje)

Poročilo o varnosti letalstva s posebnim poudarkom na varnostnih skenerjih [2010/2154(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Luis de Grandes Pascual (A7-0216/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0329)

Govoril je

Jörg Leichtfried, da je podal ustni predlog spremembe k odstavku 4, ki je bil upoštevan.


6.10. Ženske in vodenje podjetij (glasovanje)

Poročilo o ženskah in vodenju podjetij [2010/2115(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0210/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0330)


6.11. Finančna, gospodarska in socialna kriza: priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili (glasovanje)

Poročilo o finančni, gospodarski in socialni krizi: priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili [2010/2242(INI)] - Posebni odbor za finančno, gospodarsko in socialno krizo. Poročevalka: Pervenche Berès (A7-0228/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0331)


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Govoril je Franz Obermayr o organizaciji razprav.

°
° ° °

Ustne obrazložitve glasovanja:

Priporočilo za drugo obravnavo: Renate Sommer - A7-0177/2011

Francesco De Angelis, Jens Rohde, Giommaria Uggias, Erminia Mazzoni, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Maria Corazza Bildt, Siiri Oviir, Licia Ronzulli, Mitro Repo, Peter Jahr, Marian Harkin, Anneli Jäätteenmäki, Anna Záborská, Ashley Fox in Lara Comi

Priporočilo za drugo obravnavo: Inés Ayala Sender - A7-0208/2011

Jim Higgins, Ville Itälä, Siiri Oviir, Mitro Repo, Peter Jahr, Oldřich Vlasák, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Bruno Gollnisch, Daniel Hannan in Carlo Fidanza

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2012 - RC-B7-0381/2011

Ashley Fox

Poročilo: Dagmar Roth-Behrendt - A7-0195/2011

Giommaria Uggias

Poročilo: Luis de Grandes Pascual - A7-0216/2011

Carlo Fidanza, Jim Higgins, Ville Itälä, Siiri Oviir in Syed Kamall

Poročilo: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0210/2011

Siiri Oviir, Licia Ronzulli, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Maria Corazza Bildt, Andrea Češková in Anna Záborská

Poročilo: Pervenche Berès - A7-0228/2011

Siiri Oviir, Anna Záborská, Seán Kelly, Daniel Hannan, Syed Kamall, Csaba Sógor in Bendt Bendtsen


8. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.55, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Estelle Grelier je sporočila, da njeno ime ni navedeno na seznamu navzočih, čeprav je bila navzoča.

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


10. Razmere v arabskem svetu in Severni Afriki - Razmere v Jemnu - Razmere v Siriji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v arabskem svetu in Severni Afriki

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Jemnu

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Siriji

Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjave.

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE, Véronique De Keyser v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, in Andreas Mölzer samostojni poslanec.

(Nadaljevanje razprave: glej točko 12 zapisnika z dne 6.7.2011)


11. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico delegaciji poslanske zbornice Brazilije, ki jo je vodil Carlos Alberto Leréia, predsednik odbora za zunanje zadeve in narodno obrambo, ki je sejo spremljala na častni galeriji.

Govoril je Elmar Brok o razprostrtju transparentov v veliki sejni dvorani Parlamenta (predsednik je dejal, da bo o tem obvestil pristojne službe).


12. Razmere v arabskem svetu in Severni Afriki - Razmere v Jemnu - Razmere v Siriji (nadaljevanje razprave)

(Za naslove izjav glej: točka 10 zapisnika z dne 6.7.2011)

Govorili so Ioannis Kasoulides, Hannes Swoboda, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Konrad Szymański, Franziska Katharina Brantner, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Mário David, Pier Antonio Panzeri, Alexander Graf Lambsdorff, Peter van Dalen, Ulrike Lunacek, Helmut Scholz, Andrew Henry William Brons, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Anneli Jäätteenmäki, Geoffrey Van Orden, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Murphy, Malika Benarab-Attou, Charalampos Angourakis, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Michał Tomasz Kamiński, in Hans-Gert Pöttering.

PREDSEDSTVO: László TŐKÉS
podpredsednik

Govorili so Ivo Vajgl, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Hansu-Gertu Pötteringu, ki je nanj odgovoril, Richard Howitt, Marielle De Sarnez, Adam Bielan, Paul Murphy, Mario Mauro, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Niccolò Rinaldi, Struan Stevenson, Francisco José Millán Mon, Kader Arif, Louis Michel, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Charles Goerens, Michał Tomasz Kamiński, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Ivo Vajgl, Sajjad Karim, David-Maria Sassoli, Ashley Fox, Monica Luisa Macovei, María Muñiz De Urquiza, Emma McClarkin, Marietta Giannakou, Emine Bozkurt, Elena Băsescu, Proinsias De Rossa, Nadezhda Neynsky in Boris Zala.

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

Govorili so Alf Svensson, Maria Eleni Koppa, Sari Essayah, Ioan Mircea Paşcu, Santiago Fisas Ayxela, Georgios Koumoutsakos, Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Marco Scurria in Georgios Papanikolaou.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ria Oomen-Ruijten, Seán Kelly, Corina Creţu, Antonyia Parvanova, Marian Harkin, João Ferreira, Jaroslav Paška in Mariya Nedelcheva.

Govorila je Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba in Jacek Włosowicz v imenu skupine ECR, o razmerah v arabskem svetu (B7-0389/2011);

-Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Bastiaan Belder in Juozas Imbrasas v imenu skupine EFD, o Siriji, Jemnu in Bahrajnu v okviru razmer v arabskem svetu in Severni Afriki (B7-0390/2011);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki in Frédérique Ries v imenu skupine ALDE, o Siriji, Jemnu in Bahrajnu v okviru splošne razmere v arabskem svetu in Severni Afriki (B7-0446/2011);

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jean-Paul Besset, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze, Reinhard Bütikofer in Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, o Siriji, Jemnu in Bahrajnu v okviru arabskega sveta (B7-0447/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Angelika Niebler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Marco Scurria, Simon Busuttil, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nadezhda Neynsky, Seán Kelly in Artur Zasada v imenu skupine PPE, o razmerah v Siriji, Jemnu in Bahrajnu v okviru razmer v arabskem svetu in Severni Afriki o Siriji, Jemnu in Bahrajnu v okviru razmer v arabskem svetu in Severni Afriki (B7-0449/2011);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, o Siriji, Jemnu in Bahrajnu glede na razmere v arabskem svetu in Severni Afriki (B7-0453/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Harlem Désir, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López in Boris Zala v imenu skupine S&D, o razmerah v Siriji, Jemnu in Bahrajnu v okviru razmer v arabskem svetu in Severni Afriki (B7-0454/2011).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 7.7.2011.


13. Zunanje politike EU v prid demokratizaciji (razprava)

Poročilo o zunanjih politikah EU v prid demokratizaciji [2011/2032(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Véronique De Keyser (A7-0231/2011)

Véronique De Keyser je predstavila poročilo.

Govorila je Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Antigoni Papadopoulou (pripravljalka mnenja odbora FEMM), Alf Svensson (pripravljalec mnenja odbora DEVE), Eduard Kukan v imenu skupine PPE, Richard Howitt v imenu skupine S&D, Alexander Graf Lambsdorff v imenu skupine ALDE, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Nikolaos Chountis v imenu skupine GUE/NGL, John Bufton v imenu skupine EFD, Andrzej Grzyb, Corina Creţu in Edward McMillan-Scott.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Mariya Nedelcheva, Janusz Władysław Zemke, Ana Gomes, Jaroslav Paška in Andreas Mölzer.

Govorili sta Catherine Ashton in Véronique De Keyser.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 7.7.2011.


14. Razmere v Gorskem Karabahu (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Gorskem Karabahu

Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Govorili so Elmar Brok v imenu skupine PPE, Kristian Vigenin v imenu skupine S&D, Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE, Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, Fiorello Provera v imenu skupine EFD, Dimitar Stoyanov samostojni poslanec, Michael Gahler, Evgeni Kirilov, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Sławomir Witold Nitras, Csanád Szegedi, Andrey Kovatchev, László Tőkés, György Schöpflin, Tunne Kelam, Damien Abad, Inese Vaidere, Krzysztof Lisek, Eleni Theocharous in Anna Ibrisagic, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Dimitar Stoyanov.

Po postopku "catch the eye" so govorili Vytautas Landsbergis, Sławomir Witold Nitras, Charles Tannock, Elena Băsescu, Bastiaan Belder in Inese Vaidere, ki dodatno pojasnila svoj prejšnji govor.

Govorila je Catherine Ashton.

Razprava se je zaključila.


15. Priprave na decembrske volitve v dumo Ruske federacije (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Priprave na decembrske volitve v dumo Ruske federacije

Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorila sta Ria Oomen-Ruijten v imenu skupine PPE, in Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D.

PREDSEDSTVO: Isabelle DURANT
podpredsednica

Govorili so Marek Henryk Migalski, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Knutu Fleckensteinu, ki je nanj odgovoril, Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE, Jacek Olgierd Kurski v imenu skupine ECR, Werner Schulz v imenu skupine Verts/ALE, Béla Kovács samostojni poslanec, Traian Ungureanu, Marek Henryk Migalski, Jaroslav Paška, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Traianu Ungureanuju, ki je nanj odgovoril, Werner Schulz, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Mareku Henryku Migalskemu, ki je nanj ogovoril, in Zuzana Roithová.

Po postopku "catch the eye" so govorili Inese Vaidere, Bastiaan Belder in Jaroslav Paška.

Govorila je Catherine Ashton.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Bart Staes in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE, o pripravah na decembrske volitve v dumo Ruske federacije (B7-0396/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Inese Vaidere, Jacek Protasiewicz, Zuzana Roithová in Giovanni La Via v imenu skupine PPE, o pripravah na volitve v dumo Ruske federacije decembra 2011 (B7-0448/2011);

- Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Graham Watson, Guy Verhofstadt, Fiona Hall, Alexander Graf Lambsdorff in Edward McMillan-Scott v imenu skupine ALDE, o pripravah na decembrske volitve v dumo Ruske federacije (B7-0450/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Tadeusz Cymański, Michał Tomasz Kamiński, Marek Henryk Migalski in Janusz Wojciechowski v imenu skupine ECR, o pripravah na decembrske volitve v dumo Ruske federacije (B7-0451/2011);

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin in Pino Arlacchi v imenu skupine S&D, o pripravah na decembrske volitve v dumo Ruske federacije (B7-0452/2011).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika z dne 7.7.2011.


16. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine PPE prejel sledeče zahteve za imenovanje:

odbor AFET: Tokia Saïfi je postala stalna članica

odbor INTA: Franck Proust je postal stalni član namesto Tokie Saïfi

Delegacija za odnose z državami Mašreka: Franck Proust je postal stalni član

Delegacija pri parlamentarni skupščini Unija za Sredozemlje: Franck Proust je postal stalni član

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


17. Spremembe v zvezi s Schengnom (razprava)

Izjava Komisije: Spremembe v zvezi s Schengnom

Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Carlos Coelho v imenu skupine PPE, Juan Fernando López Aguilar v imenu skupine S&D, in Weber, Renate, v imenu skupine ALDE, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Mario Borghezio v imenu skupine EFD, Daniël van der Stoep, samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Judith Sargentini, Manfred Weber, Claude Moraes, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst in Mara Bizzotto.

PREDSEDSTVO: Giles CHICHESTER
podpredsednik

Govoril je Timothy Kirkhope, ki je čestital podpredsedniku.

Govorili so Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, William (The Earl of) Dartmouth, Georgios Papanikolaou, Kinga Göncz, Mariya Nedelcheva, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova in Tanja Fajon.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marian-Jean Marinescu, Katarína Neveďalová, Simon Busuttil, Jaroslav Paška in Angelika Werthmann.

Govoril je Maroš Šefčovič.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Tatjana Ždanoka in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE, o spremembah v zvezi s Schengnom (B7-0392/2011);

- Carlos Coelho, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Giovanni La Via in Salvatore Iacolino v imenu skupine PPE, o spremembah v zvezi s Schengnom (B7-0393/2011);

- Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová in Ioan Enciu v imenu skupine S&D, o spremembah v zvezi s Schengnom (B7-0400/2011);

- Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR o spremembah v zvezi s Schengnom (B7-0441/2011);

- Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev in Antonyia Parvanova v imenu skupine ALDE, o spremembah v zvezi s Schengnom (B7-0456/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, o spremembah v zvezi s Schengnom (B7-0457/2011).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika z dne 7.7.2011.


18. Pristop Evropskega parlamenta k izvajanju členov 9 in 10 Protokola št. 1 k Lizbonski pogodbi o parlamentarnem sodelovanju na področju skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) in skupne varnostne in obrambne politike (SVOP) (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Pristop Evropskega parlamenta k izvajanju členov 9 in 10 Protokola št. 1 k Lizbonski pogodbi o parlamentarnem sodelovanju na področju skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) in skupne varnostne in obrambne politike (SVOP)

Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Elmar Brok v imenu skupine PPE, Roberto Gualtieri v imenu skupine S&D, Andrew Duff v imenu skupine ALDE, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, in Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL.

Govoril je Maroš Šefčovič.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Gabriele Albertini, v imenu odbora AFET, o pristopu Evropskega parlamenta k izvrševanju členov 9 in 10 protokola 1 k Lizbonski pogodbi v zvezi s parlamentarnim sodelovanjem na področju SZVP/SVOP (B7-0388/2011).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.6 zapisnika z dne 7.7.2011.


19. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 466.235/OJJE).


20. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 21.45.

Klaus Welle

Diana Wallis

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust , Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov