Index 
Protokoll
PDF 225kWORD 154k
Onsdagen den 6 juli 2011 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Verksamhetsprogrammet för det polska ordförandeskapet för rådet (debatt)
 3.Finansiell, ekonomisk och social kris: åtgärder och initiativ (debatt)
 4.Välkomsthälsning
 5.Finansiell, ekonomisk och social kris: åtgärder och initiativ (fortsättning på debatten)
 6.Omröstning
  
6.1.Förteckning över resehandlingar som möjliggör passage av de yttre gränserna och i vilka en visering kan införas ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.2.Europeiska bredbandssektorn – investeringar i digitalt baserad tillväxt (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.3.Skyddet av personuppgifter i Europeiska unionen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.4.Livsmedelsinformation till konsumenterna ***II (omröstning)
  
6.5.Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsbrott ***II (omröstning)
  
6.6.Den fleråriga budgetramen för 2007–2013 *** (omröstning)
  
6.7.Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2012 (omröstning)
  
6.8.Lagstiftning om transmissibel spongiform encefalopati (TSE) och om foder- och livsmedelskontroller i samband därmed (omröstning)
  
6.9.Luftfartsskydd med särskild inriktning på säkerhetsskannrar (omröstning)
  
6.10.Kvinnor och företagsledarskap (omröstning)
  
6.11.Finansiell, ekonomisk och social kris: åtgärder och initiativ (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Situationen i arabländerna och Nordafrika - Situationen i Jemen - Situationen i Syrien (debatt)
 11.Välkomsthälsning
 12.Situationen i arabländerna och Nordafrika - Situationen i Jemen - Situationen i Syrien (fortsättning på debatten)
 13.EU:s utrikespolitik till stöd för demokratisering (debatt)
 14.Situationen i Nagorno-Karabach (debatt)
 15.Förberedelser inför valet till ryska statsduman i december (debatt)
 16.Utskottens och delegationernas sammansättning
 17.Ändringar av Schengenavtalet (debatt)
 18.Europaparlamentets strategi för genomförandet av artiklarna 9 och 10 i protokoll nr 1 till Lissabonfördraget om interparlamentariskt samarbete inom Gusp/GSFP (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Verksamhetsprogrammet för det polska ordförandeskapet för rådet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Verksamhetsprogrammet för det polska ordförandeskapet för rådet

Donald Tusk (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Robert Goebbels, Frank Vanhecke, grupplös, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Liberadzki, Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Robert Kowal, José Bové, Niki Tzavela, Nicole Sinclaire, Markus Ferber, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, Marita Ulvskog, Marielle De Sarnez, Zbigniew Ziobro, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Siwiec, Oriol Junqueras Vies, Barry Madlener, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michał Tomasz Kamiński och protesterade mot vissa kommentarer som Martin Schulz gjorde utan att använda mikrofonen; denne försvarade dock sina kommentarer; Mario Mauro, Rovana Plumb, Michał Tomasz Kamiński, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Zbigniew Ziobro, Arnaud Danjean, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Rangel, Ivailo Kalfin, Jan Olbrycht, Marek Siwiec, Danuta Maria Hübner, Leonardo Domenici, Czesław Adam Siekierski och Jacek Protasiewicz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Henryk Migalski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ádám Kósa, Wojciech Michał Olejniczak, Jacek Olgierd Kurski, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Monika Flašíková Beňová och Tunne Kelam.

Talare: José Manuel Barroso och Donald Tusk.

Talare: Barry Madlener gjorde ett personligt uttalande med anledning av Martin Schulz tidigare inlägg, och denne förklarade sina kommentarer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

3. Finansiell, ekonomisk och social kris: åtgärder och initiativ (debatt)

Betänkande om den finansiella, ekonomiska och sociala krisen: rekommendationer om åtgärder och initiativ [2010/2242(INI)] - Särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen. Föredragande: Pervenche Berès (A7-0228/2011)

Pervenche Berès redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jan Vincent-Rostowski (rådets tjänstgörande ordförande) och Olli Rehn (ledamot av kommissionen).

Talare: Othmar Karas för PPE-gruppen, Sergio Gaetano Cofferati för S&D-gruppen, Olle Schmidt för ALDE-gruppen, Kay Swinburne för ECR-gruppen, Pascal Canfin för Verts/ALE-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Mario Borghezio för EFD-gruppen, Hans-Peter Martin, grupplös, Sirpa Pietikäinen, Hannes Swoboda, Wolf Klinz, Roberts Zīle, Patrick Le Hyaric, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Frank Engel, Patrizia Toia, Sylvie Goulard, Ilda Figueiredo, Iliana Ivanova, Anni Podimata, Burkhard Balz, Liisa Jaakonsaari, Regina Bastos, Kinga Göncz, Iuliu Winkler, Antolín Sánchez Presedo, Vito Bonsignore, Elisa Ferreira, Krišjānis Kariņš, Monika Hohlmeier, Bendt Bendtsen och Thomas Mann.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik.

Talare: Robert Atkins yttrade sig om organisationen av debatterna.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ana Gomes och Alfreds Rubiks.

Talare: Olli Rehn och Ludwik Kotecki (rådets tjänstgörande ordförande).

(Fortsättning på debatten: se punkt 5 i protokollet av den 6.7.2011)


4. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar Muhammad Yunus som fick Nobels fredspris 2006, och som hade tagit plats på åhörarläktaren.


5. Finansiell, ekonomisk och social kris: åtgärder och initiativ (fortsättning på debatten)

(För betänkandets titel, se punkt 3 i protokollet av den 6.7.2011)

Talare: Pervenche Berès (föredragande).

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.11 i protokollet av den 6.7.2011.


6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.

°
° ° °

Talare: Sajjad Karim yttrade sig om rasism som han och hans familj utsatts för.


6.1. Förteckning över resehandlingar som möjliggör passage av de yttre gränserna och i vilka en visering kan införas ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om förteckningen över resehandlingar som möjliggör passage av de yttre gränserna och i vilka en visering kan införas samt om införandet av en mekanism för upprättande av denna förteckning [KOM(2010)0662 - C7-0365/2010- 2010/0325(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tanja Fajon (A7-0237/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0321)


6.2. Europeiska bredbandssektorn – investeringar i digitalt baserad tillväxt (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om Europeiska bredbandssektorn – investeringar i digitalt baserad tillväxt [2010/2304(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Niki Tzavela (A7-0221/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0322)


6.3. Skyddet av personuppgifter i Europeiska unionen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ett samlat grepp på skyddet av personuppgifter i Europeiska unionen [2011/2025(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Axel Voss (A7-0244/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

Axel Voss (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 138.4 i arbetsordningen.

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0323)


6.4. Livsmedelsinformation till konsumenterna ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagande av Europaparlamentets och rådets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, om ändring av förordningarna (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av direktiven 87/250/EEG, 90/496/EEG, 1999/10/EG, 2000/13/EG, 2002/67/EG, 2008/5/EG och förordning (EG) nr 608/2004 [17602/1/2010 - C7-0060/2011- 2008/0028(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Renate Sommer (A7-0177/2011)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

Renate Sommer (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 138.4 i arbetsordningen.

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0324)


6.5. Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsbrott ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om underlättande av ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsbrott [17506/1/2010 - C7-0074/2011- 2008/0062(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Inés Ayala Sender (A7-0208/2011)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0325)

Inlägg:

Inés Ayala Sender (föredragande) och Olli Rehn (ledamot av kommissionen) yttrade sig efter omröstningen.


6.6. Den fleråriga budgetramen för 2007–2013 *** (omröstning)

Interimsbetänkande om utkastet till rådets förordning om fastställande av den fleråriga budgetramen för åren 2007–2013 [16973/2010 - C7-0024/2011- 2010/0048(APP)] - Budgetutskottet. Föredragande: Reimer Böge (A7-0253/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0326)

Parlamentet godkände inte rådets förslag till förordning.

Inlägg

Reimer Böge (föredragande), yttrade sig före omröstningen.


6.7. Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2012 (omröstning)

Resolutionsförslag inlämnade i enlighet med artikel 35.3 i arbetsordningen:

- József Szájer och Joseph Daul för PPE-gruppen, om kommissionens arbetsprogram för 2012 (B7-0381/2011)

- Martin Schulz och Hannes Swoboda för S&D-gruppen, om förberedandet av kommissionens arbetsprogram för 2012 (B7-0383/2011)

- Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, om utarbetandet av kommissionens arbetsprogram för 2012 (B7-0384/2011)

- Rebecca Harms och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, om förberedandet av kommissionens arbetsprogram för 2012 (B7-0385/2011)

- Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, om utarbetandet av kommissionens arbetsprogram för 2012 (B7-0386/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0381/2011

(ersätter B7-0381/2011, B7-0383/2011 och B7-0384/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

József Szájer för PPE-gruppen,
Hannes Swoboda för S&D-gruppen,
Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen

Antogs (P7_TA(2011)0327)

(Resolutionsförslagen B7-0385/2011 och B7-0386/2011 bortföll.)


6.8. Lagstiftning om transmissibel spongiform encefalopati (TSE) och om foder- och livsmedelskontroller i samband därmed (omröstning)

EU:s lagstiftning om transmissibel spongiform encefalopati (TSE) och om därmed sammanhängande foder- och livsmedelskontroller – genomförande och utsikter [2010/2249(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0195/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0328)

Inlägg

Carl Schlyter yttrade sig före omröstningen för att påpeka ett fel i den svenska översättningen av betänkandet.


6.9. Luftfartsskydd med särskild inriktning på säkerhetsskannrar (omröstning)

Betänkande om luftfartsskydd med särskild inriktning på säkerhetsskannrar [2010/2154(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Luis de Grandes Pascual (A7-0216/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0329)

Inlägg

Jörg Leichtfried lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 4, vilket beaktades.


6.10. Kvinnor och företagsledarskap (omröstning)

Betänkande om kvinnor och företagsledarskap [2010/2115(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0210/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0330)


6.11. Finansiell, ekonomisk och social kris: åtgärder och initiativ (omröstning)

Betänkande om den finansiella, ekonomiska och sociala krisen: rekommendationer om åtgärder och initiativ [2010/2242(INI)] - Särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen. Föredragande: Pervenche Berès (A7-0228/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0331)


7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Talare: Franz Obermayr yttrade sig om organiseringen av debatterna.

°
° ° °

Muntliga röstförklaringar:

Andrabehandlingsrekommendation Renate Sommer - A7-0177/2011

Francesco De Angelis, Jens Rohde, Giommaria Uggias, Erminia Mazzoni, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Maria Corazza Bildt, Siiri Oviir, Licia Ronzulli, Mitro Repo, Peter Jahr, Marian Harkin, Anneli Jäätteenmäki, Anna Záborská, Ashley Fox och Lara Comi

Andrabehandlingsrekommendation Inés Ayala Sender - A7-0208/2011

Jim Higgins, Ville Itälä, Siiri Oviir, Mitro Repo, Peter Jahr, Oldřich Vlasák, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Bruno Gollnisch, Daniel Hannan och Carlo Fidanza

Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2012 - RC-B7-0381/2011

Ashley Fox

Betänkande Dagmar Roth-Behrendt - A7-0195/2011

Giommaria Uggias

Betänkande Luis de Grandes Pascual - A7-0216/2011

Carlo Fidanza, Jim Higgins, Ville Itälä, Siiri Oviir och Syed Kamall

Betänkande Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0210/2011

Siiri Oviir, Licia Ronzulli, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Maria Corazza Bildt, Andrea Češková och Anna Záborská

Betänkande Pervenche Berès - A7-0228/2011

Siiri Oviir, Anna Záborská, Seán Kelly, Daniel Hannan, Syed Kamall, Csaba Sógor och Bendt Bendtsen


8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.55 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Estelle Grelier hade låtit meddela att hon hade varit närvarande men att hennes namn inte fanns med på närvarolistan.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


10. Situationen i arabländerna och Nordafrika - Situationen i Jemen - Situationen i Syrien (debatt)

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i arabländerna och Nordafrika

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Jemen

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Syrien

Catherine Ashton (kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde uttalanden.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Véronique De Keyser för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, och Andreas Mölzer, grupplös.

(Fortsättning på debatten: se punkt 12 i protokollet av den 6.7.2011)


11. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från representanthuset i Brasilien, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegation leddes av Carlos Alberto Leréia, ordförande för utskottet för utrikesfrågor och nationellt försvar.

Talare: Elmar Brok yttrade sig om placeringen av banderoller i kammaren (Talmannen meddelade att han skulle kontakta de ansvariga avdelningarna om detta).


12. Situationen i arabländerna och Nordafrika - Situationen i Jemen - Situationen i Syrien (fortsättning på debatten)

(För uttalandenas titlar, se punkt 10 i protokollet av den 6.7.2011)

Talare: Ioannis Kasoulides, Hannes Swoboda, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Konrad Szymański, Franziska Katharina Brantner, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Mário David, Pier Antonio Panzeri, Alexander Graf Lambsdorff, Peter van Dalen, Ulrike Lunacek, Helmut Scholz, Andrew Henry William Brons, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Anneli Jäätteenmäki, Geoffrey Van Orden, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Murphy, Malika Benarab-Attou, Charalampos Angourakis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michał Tomasz Kamiński, och Hans-Gert Pöttering.

ORDFÖRANDESKAP: László TŐKÉS
Vice talman

Talare: Ivo Vajgl, ställde en fråga ("blått kort") till Hans-Gert Pöttering, som besvarade den, Richard Howitt, Marielle De Sarnez, Adam Bielan, Paul Murphy, Mario Mauro, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Niccolò Rinaldi, Struan Stevenson, Francisco José Millán Mon, Kader Arif, Louis Michel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Charles Goerens, Michał Tomasz Kamiński, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Ivo Vajgl, Sajjad Karim, David-Maria Sassoli, Ashley Fox, Monica Luisa Macovei, María Muñiz De Urquiza, Emma McClarkin, Marietta Giannakou, Emine Bozkurt, Elena Băsescu, Proinsias De Rossa, Nadezhda Neynsky och Boris Zala.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Alf Svensson, Maria Eleni Koppa, Sari Essayah, Ioan Mircea Paşcu, Santiago Fisas Ayxela, Georgios Koumoutsakos, Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Marco Scurria och Georgios Papanikolaou.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ria Oomen-Ruijten, Seán Kelly, Corina Creţu, Antonyia Parvanova, Marian Harkin, João Ferreira, Jaroslav Paška och Mariya Nedelcheva.

Talare: Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba och Jacek Włosowicz för ECR-gruppen, om situationen i arabvärlden (B7-0389/2011);

-Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Bastiaan Belder och Juozas Imbrasas för EFD-gruppen, om Syrien, Jemen och Bahrain mot bakgrund av situationen i arabvärlden och Nordafrika (B7-0390/2011);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki och Frédérique Ries för ALDE-gruppen, om Syrien, Jemen och Bahrain mot bakgrund av situationen i arabvärlden och Nordafrika (B7-0446/2011);

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jean-Paul Besset, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze, Reinhard Bütikofer och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, om Syrien, Jemen och Bahrain mot bakgrund av situationen i arabvärlden (B7-0447/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Angelika Niebler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Marco Scurria, Simon Busuttil, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nadezhda Neynsky, Seán Kelly och Artur Zasada för PPE-gruppen, om Syrien, Jemen och Bahrain mot bakgrund av situationen i arabvärlden och Nordafrika (B7-0449/2011);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, om Syrien, Jemen och Bahrain mot bakgrund av situationen i arabvärlden och Nordafrika (B7-0453/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Harlem Désir, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López och Boris Zala för S&D-gruppen, om situationen i Syrien, Jemen och Bahrain mot bakgrund av situationen i arabvärlden och Nordafrika (B7-0454/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 7.7.2011.


13. EU:s utrikespolitik till stöd för demokratisering (debatt)

Betänkande om EU:s utrikespolitik till stöd för demokratisering [2011/2032(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Véronique De Keyser (A7-0231/2011)

Véronique De Keyser redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Antigoni Papadopoulou (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Alf Svensson (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Eduard Kukan för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, John Bufton för EFD-gruppen, Andrzej Grzyb, Corina Creţu och Edward McMillan-Scott.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Mariya Nedelcheva, Janusz Władysław Zemke, Ana Gomes, Jaroslav Paška och Andreas Mölzer.

Talare: Catherine Ashton och Véronique De Keyser.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 7.7.2011.


14. Situationen i Nagorno-Karabach (debatt)

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Nagorno-Karabach

Catherine Ashton (kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, Kristian Vigenin för S&D-gruppen, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Fiorello Provera för EFD-gruppen, Dimitar Stoyanov, grupplös, Michael Gahler, Evgeni Kirilov som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sławomir Witold Nitras, Csanád Szegedi, Andrey Kovatchev, László Tőkés, György Schöpflin, Tunne Kelam, Damien Abad, Inese Vaidere, Krzysztof Lisek, Eleni Theocharous och Anna Ibrisagic, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dimitar Stoyanov.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Vytautas Landsbergis, Sławomir Witold Nitras, Charles Tannock, Elena Băsescu, Bastiaan Belder och Inese Vaidere, som preciserade sitt föregående inlägg.

Talare: Catherine Ashton.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Förberedelser inför valet till ryska statsduman i december (debatt)

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Förberedelser inför valet till ryska statsduman i december

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Ria Oomen-Ruijten för PPE-gruppen, och Knut Fleckenstein för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

Talare: Marek Henryk Migalski ställde en fråga ("blått kort") till Knut Fleckenstein, som denne besvarade, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, Jacek Olgierd Kurski för ECR-gruppen, Werner Schulz för Verts/ALE-gruppen, Béla Kovács, grupplös, Traian Ungureanu, Marek Henryk Migalski, Jaroslav Paška ställde en fråga ("blått kort") till Traian Ungureanu, som denne besvarade, Werner Schulz ställde en fråga ("blått kort") till Marek Henryk Migalski, som denne besvarade, samt Zuzana Roithová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Inese Vaidere, Bastiaan Belder och Jaroslav Paška.

Talare: Catherine Ashton.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Bart Staes och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om förberedelserna inför valet till ryska statsduman i december (B7-0396/2011),

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Inese Vaidere, Jacek Protasiewicz, Zuzana Roithová och Giovanni La Via för PPE-gruppen, om förberedelserna inför valet till ryska statsduman i december 2011 (B7-0448/2011),

- Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Graham Watson, Guy Verhofstadt, Fiona Hall, Alexander Graf Lambsdorff och Edward McMillan-Scott för ALDE-gruppen, om förberedelserna inför valet till ryska statsduman i december (B7-0450/2011),

- Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Tadeusz Cymański, Michał Tomasz Kamiński, Marek Henryk Migalski och Janusz Wojciechowski för ECR-gruppen, om förberedelserna inför valet till ryska statsduman i december (B7-0451/2011),

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin och Pino Arlacchi för S&D-gruppen, om förberedelserna inför valet till ryska statsduman i december (B7-0452/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 7.7.2011.


16. Utskottens och delegationernas sammansättning

PPE-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

utskottet AFET: Tokia Saïfi blev ordinarie ledamot

utskottet INTA: Franck Proust blev ordinarie ledamot i stället för Tokia Saïfi

delegationen för förbindelserna med Mashrekländerna: Franck Proust blev ordinarie ledamot

delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet: Franck Proust blev ordinarie ledamot.

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


17. Ändringar av Schengenavtalet (debatt)

Uttalande av kommissionen: Ändringar av Schengenavtalet

Maroš Šefčovič (kommissionens vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Carlos Coelho för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, och Weber, Renate, för ALDE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Mario Borghezio för EFD-gruppen, Daniël van der Stoep, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Judith Sargentini, Manfred Weber, Claude Moraes, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst och Mara Bizzotto.

ORDFÖRANDESKAP: Giles CHICHESTER
Vice talman

Talare: Timothy Kirkhope lyckönskade den nyvalde vice talmannen.

Talare: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, William (The Earl of) Dartmouth, Georgios Papanikolaou, Kinga Göncz, Mariya Nedelcheva, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova och Tanja Fajon.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marian-Jean Marinescu, Katarína Neveďalová, Simon Busuttil, Jaroslav Paška och Angelika Werthmann.

Talare: Maroš Šefčovič.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Tatjana Ždanoka och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om förändringarna av Schengen (B7-0392/2011),

- Carlos Coelho, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Giovanni La Via och Salvatore Iacolino för PPE-gruppen, om förändringarna av Schengen (B7-0393/2011),

- Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová och Ioan Enciu för S&D-gruppen, om förändringarna av Schengen (B7-0400/2011),

- Timothy Kirkhope för ECR-gruppen om förändringarna av Schengen (B7-0441/2011),

- Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev och Antonyia Parvanova för ALDE-gruppen, om förändringarna i Schengen (B7-0456/2011),

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, om förändringarna av Schengen (B7-0457/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 7.7.2011.


18. Europaparlamentets strategi för genomförandet av artiklarna 9 och 10 i protokoll nr 1 till Lissabonfördraget om interparlamentariskt samarbete inom Gusp/GSFP (debatt)

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Europaparlamentets strategi för genomförandet av artiklarna 9 och 10 i protokoll nr 1 till Lissabonfördraget om interparlamentariskt samarbete inom Gusp/GSFP

Maroš Šefčovič (kommissionens vice ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Andrew Duff för ALDE-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, och Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen.

Talare: Maroš Šefčovič.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Gabriele Albertini, för utskottet AFET, om Europaparlamentets strategi för genomförandet av artiklarna 9 och 10 i protokollet till Lissabonfördraget vad gäller parlamentariskt samarbete inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (B7-0388/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 7.7.2011.


19. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 466.235/OJJE).


20. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 21.45.

Klaus Welle

Diana Wallis

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust , Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy