Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 7 lipca 2011 r. - Strasburg

2. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez komisje parlamentarne

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności energetycznej oraz uchylającej dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE (COM(2011)0370 - C7-0168/2011 - 2011/0172(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu, Przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i z Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI

- Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o należytym zarządzaniu finansowym (COM(2011)0403 - C7-0186/2011 - 2011/2152(ACI))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AFCO

opinia :

BUDG, CONT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące pomocy makrofinansowej dla państw trzecich (COM(2011)0396 - C7-0187/2011 - 2011/0176(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

DEVE, AFET, BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 24/2011 - Sekcja III - Komisja (N7-0063/2011 - C7-0188/2011 - 2011/2153(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 975/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (COM(2011)0296 - C7-0189/2011 - 2011/0128(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

2) przez posłów, projekt zalecenia (art. 121 Regulaminu)

- Alexander Graf Lambsdorff, w imieniu grupy ALDE. Projekt zalecenia dla Rady w sprawie warunków ewentualnego utworzenia Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji (B7-0391/2011)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

DEVE

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności