Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2756(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0389/2011

Συζήτηση :

PV 06/07/2011 - 12
CRE 06/07/2011 - 12

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2011 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0333

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011 - Στρασβούργο

7.2. Η κατάσταση στη Συρία, στην Υεμένη και στο Μπαχρέιν με γνώμονα την κατάσταση που επικρατεί στον αραβικό κόσμο και στη Βόρεια Αφρική (ψηφοφορία)

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 6 Ιουλίου 2011 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2011).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0389/2011, B7-0390/2011, B7-0446/2011, B7-0447/2011, B7-0449/2011, B7-0453/2011 και B7-0454/2011.

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0389/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0389/2011, B7-0446/2011, B7-0447/2011, B7-0449/2011 και B7-0454/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ιωάννης Κασουλίδης, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Angelika Niebler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Marco Scurria, Simon Busuttil, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Nadezhda Neynsky, Seán Kelly, Artur Zasada, Γεώργιος Κουμουτσάκος και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Μαρία-Ελένη Κοππά, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Raimon Obiols, Κυριάκος Μαυρονικόλας, Roberto Gualtieri, Carmen Romero López και Boris Zala, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin και Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Rui Tavares και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Robert Atkins, Ashley Fox και Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0333)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B7-0390/2011 και B7-0453/2011 καταπίπτουν.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου